Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7 Mayýs 2006 Haberler

  YAYLIM ATEÞÝ

  Trabzon’un Akçaabat Ýlçesi’nde sivil örgütler deklerasyon yayýnladý.
  Akçaabat’ta muhtarlar, esnaf, üretici, bazý dernek ve iþ çevreleri, ödenmeyen fýndýk paralarýnýn, piyasayý týkama noktasýna getirdiði gerekçesiyle FÝSKOBÝRLÝK’i sorguladý. Bir taraftan Hükümet’in, “Borcu sildik”, bir taraftan da FÝSKOBÝRLÝK’in, “Kredi bulamýyoruz” açýklamalarýyla kafasý karýþan kesimler, üreticiye ne zaman para ödeneceðini merak ediyor.

  Fýndýðýn bölge insanýna, esnafa, gencinden yaþlýsýna, tüccara ve sanayiciye iþ ve aþ olduðunu belirten Aslan Boðoçlu, “Hal böyleyken 2005 yýlýnda Fiskobirlik tarafýndan alýmý yapýlan fýndýk paralarýnýn þu ana kadar ödenmemesi, fýndýk üreticisini tamamen darboðaza sürüklemiþtir” dedi.

  Trabzon’un Akçaabat Ýlçesi’nde Emniyet ve Asayiþ Koruma Derneði Baþkaný Aslan Boðoçlu, Muhtarlar Derneði Baþkaný Eyüp Gedikli, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Osman Zeki Aþlan, Esnaf Odalarý Baþkaný Yaþar Sivrikaya, Ziraat Odasý Baþkaný Ali Bayram ve iþadamý ve sanayici Aydýn Birincioðlu, ortak bir açýklamayla FÝSKOBÝRLÝK’i soru yaðmuruna tuttu.

  Akçaabat’ta Körfez Restoran’da düzenlenen toplantýda ortak basýn açýklamasýný okuyan Aslan Boðoçlu, fýndýk ve tütün üreticisinin ülke ve bölge ekonomisine katkýsýnýn küçümsenmeyecek boyutlarda olduðunu vurguladý. Fýndýðýn bölge insanýna, esnafa, gencinden yaþlýsýna, tüccara ve sanayiciye iþ ve aþ olduðunu belirten Aslan Boðoçlu, "Hal böyleyken 2005 yýlýnda Fiskobirlik tarafýndan alýmý yapýlan fýndýk paralarýnýn þu ana kadar ödenmemesi, fýndýk üreticisini tamamen darboðaza sürüklemiþtir. Bu durumda toplumun huzurunu olumsuz etkiler hale gelmiþtir. Tek tesellimiz tütün ve diðer tarým ürünlerinin bedellerinin ödenmiþ olmasýdýr. Ödenmeyen fýndýk paralarý piyasalarý adeta týkanma noktasýna getirmiþtir. Bir taraftan hükümet Fiskobirlik’in borcunu defalarca sildik diyor, diðer tarafýndan Fiskobirlik kredi bulamadýk açýklamasý yapýyor"dedi.

  YANIT ÝSTENEN SORULAR
  Aslan Boðoçlu, FÝSKOBÝRLÝK yöneticileri tarafýndan açýklanmasý kaydýyla þu sorularý yöneltti:
  "Fiskobirlik tarafýndan 2005 yýlý fýndýk alým sezonunda kaç bin ton fýndýk alýnmýþtýr? Fýndýk alým ortalama fiyatý nedir? Alýnan fýndýktan ne kadarý satýlmýþ ve ne kadarý stoklarda mevcuttur? Stoklarda mevcut miktar basýn ve bilirkiþi ile tespit edilebilir mi? Bu hususun tespiti için Fiskobirlik kapýlarýný açabilir mi? Fiskobirlik üreticiye olan borcunu ne zaman ödeyecek? Paralarýnýn olmadýðýný söylüyorlar, niçin kredi bulup borçlarýný ödemiyorlar? Kredi için ipotek veremiyorlar mý? Fiskobirlik’in görevi fýndýk alýp satmak mýdýr yoksa baþka iþler midir, mesela marketçilik veya üniversite yapmak gibi? Fiskobirlik yönetimi þu þartlarda maaþ almaya devam ediyor mu?" • #2
  TABÝPLER SEÇÝYOR

  Trabzon Tabip Odasý Olaðan Genel Kurulu dün oda binasýnda gerçekleþti. Dr. Ahmet Ömeroðlu görevi bu genel kurulla devrediyor...

  Bugün gerçekleþecek seçimlerde ise 686 üye Dr. Aydýn Aydýn ve Dr. Ayhan Çaðýlcý’nýn listelerini oylayacaklar.
  Trabzon Tabip Odasý Olaðan Genel Kurulu dün oda binasýnda gerçekleþtirildi. Oda üyelerinin çok fazla ilgi göstermediði Genel Kurulda iki dönem baþkanlýk yapan ve oda tüzüðüne göre üçüncü dönem aday olamayan Dr. Ahmet Ömeroðlu, bugün yapýlacak seçimler sonrasý görevi devredecek. Genel Kurulda bir konuþma yapan Dr. Ahmet Ömeroðlu, kendisine bu görevi iki yýldýr layýk gören oda üyelerine teþekkür etti. 4 yýlda önemli iþler yaptýklarýný ama yalnýz kaldýklarýný ifade eden Dr. Ömeroðlu "Tabip Odamýzda söz hep hekimin olmuþtur. Tabip odalarý sadece bir meslek örgütü olarak görülmemeli. Bizler bir çok konuda projelerimizi ve isteklerimizi oluþturduk, Saðlýðýn tek elde birleþmesi hususunda taleplerimiz sonuç verdi ve bugün bu olayýn gerçekleþmesinde bizim payýmýz çok büyük" dedi. Adaylardan Dr. Aydýn Aydýn yaptýðý konuþmasýnda Trabzonlu tabiplerin sadece seçimlerde olduðunu ve daha sonra odayý yalnýz býraktýðýný söyleyerek "Problemlerimizi kendi aramýzda çözmeye çalýþýyoruz ve odaya görev vermiyoruz. Bakýn Trabzon’da 1500 tabip var ama 686 üyemiz var. Bu durum Türkiye genelinde daha kötü" yorumunda bulundu. Türk Tabipler Birliði’nin yýllarca uyguladýðý politikayý eleþtiren Dr. Aydýn "Türk Tabipler Birliði farklý konularda deðil de bize dayalý politikalar üretse çok daha iyi olacak" dedi ve kendilerinin yerelden baþlayarak ürettikleri politikalarla hareket etmeleri gerektiðini söyledi. Dr. Ayhan Çaðýlcý ise seçilmesi durumda Trabzon Tabipler Odasý bünyesinde serbest kürsü oluþturacaklarýný ve burada ortak sýkýntýlarýný paylaþarak birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak, hükümetin yaptýðý uygulamalarda saðlýkla ilgili konularda kendilerine danýþýlmadýðýný ifade etti. Dr. Çaðýlcý "Diðer sivil toplum örgütleriyle iþbirliði yapabilecek, üç ayda bir Tabip Bülteni çýkarabilecek, saðlýk politikalarýna katký saðlayabilecek hizmet içi eðitim programlarýný organize edebilecek, hekimlerin özlük haklarýný takip edecek bir yönetim kurulu oluþturulmalýdýr"dedi. Ýki adayýn listeleri þu isimlerden oluþuyor: Dr. Aydýn Aydýn’ýn listesi: Dr. M. Necdet Arý, Dr. Mustafa Bakkaloðlu, Dr. Osman Bulut, Dr. Yüksel Yeni, Dr. Celal Tekinbaþ, Dr. M. Salih Turan’dan oluþuyor. Dr. Ayhan Çaðýlcý’nýn listesi; Dr. Ýlhan Demirel, Dr. Özer Þahin, Dr. Osman Þadi Günaydýn, Dr. Nuri Kalyoncu, Dr. Münür Altuntaþ, Dr. Dilaver Yýldýrým isimlerinden oluþuyor.


  Yorum yap


  • #3
   ÝNTERNET KURBANI

   Trabzon Tabip Odasý Olaðan Genel Kurulu dün oda binasýnda gerçekleþti. Dr. Ahmet Ömeroðlu görevi bu genel kurulla devrediyor...

   Bugün gerçekleþecek seçimlerde ise 686 üye Dr. Aydýn Aydýn ve Dr. Ayhan Çaðýlcý’nýn listelerini oylayacaklar.
   Trabzon Tabip Odasý Olaðan Genel Kurulu dün oda binasýnda gerçekleþtirildi. Oda üyelerinin çok fazla ilgi göstermediði Genel Kurulda iki dönem baþkanlýk yapan ve oda tüzüðüne göre üçüncü dönem aday olamayan Dr. Ahmet Ömeroðlu, bugün yapýlacak seçimler sonrasý görevi devredecek. Genel Kurulda bir konuþma yapan Dr. Ahmet Ömeroðlu, kendisine bu görevi iki yýldýr layýk gören oda üyelerine teþekkür etti. 4 yýlda önemli iþler yaptýklarýný ama yalnýz kaldýklarýný ifade eden Dr. Ömeroðlu "Tabip Odamýzda söz hep hekimin olmuþtur. Tabip odalarý sadece bir meslek örgütü olarak görülmemeli. Bizler bir çok konuda projelerimizi ve isteklerimizi oluþturduk, Saðlýðýn tek elde birleþmesi hususunda taleplerimiz sonuç verdi ve bugün bu olayýn gerçekleþmesinde bizim payýmýz çok büyük" dedi. Adaylardan Dr. Aydýn Aydýn yaptýðý konuþmasýnda Trabzonlu tabiplerin sadece seçimlerde olduðunu ve daha sonra odayý yalnýz býraktýðýný söyleyerek "Problemlerimizi kendi aramýzda çözmeye çalýþýyoruz ve odaya görev vermiyoruz. Bakýn Trabzon’da 1500 tabip var ama 686 üyemiz var. Bu durum Türkiye genelinde daha kötü" yorumunda bulundu. Türk Tabipler Birliði’nin yýllarca uyguladýðý politikayý eleþtiren Dr. Aydýn "Türk Tabipler Birliði farklý konularda deðil de bize dayalý politikalar üretse çok daha iyi olacak" dedi ve kendilerinin yerelden baþlayarak ürettikleri politikalarla hareket etmeleri gerektiðini söyledi. Dr. Ayhan Çaðýlcý ise seçilmesi durumda Trabzon Tabipler Odasý bünyesinde serbest kürsü oluþturacaklarýný ve burada ortak sýkýntýlarýný paylaþarak birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak, hükümetin yaptýðý uygulamalarda saðlýkla ilgili konularda kendilerine danýþýlmadýðýný ifade etti. Dr. Çaðýlcý "Diðer sivil toplum örgütleriyle iþbirliði yapabilecek, üç ayda bir Tabip Bülteni çýkarabilecek, saðlýk politikalarýna katký saðlayabilecek hizmet içi eðitim programlarýný organize edebilecek, hekimlerin özlük haklarýný takip edecek bir yönetim kurulu oluþturulmalýdýr"dedi. Ýki adayýn listeleri þu isimlerden oluþuyor: Dr. Aydýn Aydýn’ýn listesi: Dr. M. Necdet Arý, Dr. Mustafa Bakkaloðlu, Dr. Osman Bulut, Dr. Yüksel Yeni, Dr. Celal Tekinbaþ, Dr. M. Salih Turan’dan oluþuyor. Dr. Ayhan Çaðýlcý’nýn listesi; Dr. Ýlhan Demirel, Dr. Özer Þahin, Dr. Osman Þadi Günaydýn, Dr. Nuri Kalyoncu, Dr. Münür Altuntaþ, Dr. Dilaver Yýldýrým isimlerinden oluþuyor.


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X