Duyuru

Collapse
No announcement yet.

06 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 06 Mayýs 2006 Haberler

  HÝZMETÝN ÖDÜLÜ HAPÝS

  Yaylalarýna su götüren 4 muhtar doðayý tahrip ettikleri gerekçesiyle hapis yatacak...

  Muhtarlar cezaevinde
  Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaylalarýnýn su ihtiyacýný karþýlayan 3 muhtar Gümüþhane Valiliði’nin þikayeti üzerine meraya tecavüz suçundan yargýlanarak 4 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Muhtarlar, teslim olarak cezalarýný çekmek üzere Sürmene Cezaevine gönderildiler.

  Hizmetin bedeli hapis
  Muhtarlar doðayý tahrip etme suçundan önce 400 YTL para cezasýna çarptýrýldýklarý ancak kararý temyiz etmedikleri için haklarýnda tutuklama kararý çýkartýldýðýný anlatarak, "Vatandaþlarýmýza hizmet etmenin bedeli bu olmamalýydý" dediler.

  Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaylalarýna su götüren muhtarlar doðayý tahrip ettikleri gerekçesiyle tutuklandý. Sürmene Ýlçesi Arpalý Köyü hudutlarý içerisinde yer alan Taþlý Yaylasý'nda bulunan 100 hanenin suyu olmadýðý için yaylayý ortak kullanan hane sahipleri, 2005 yýlýnda, köy muhtarlarýndan yardým istediler.Gümüþhane Alçakdere hudutlarýndan yaylalarýna, devletin iþ makineleri ve borularýný kullanarak su getirdiklerini ifade eden Muratlý Köyü Muhtarý Orhan Genç, Arpalý Köyü Muhtarý Yahya Kýrveli ve Çavuþlu Köyü Muhtarý Yýlmaz Genç " Vatandaþlarýmýz bizlere baþvuruda bulunarak yaylanýn su sorunu olduðunu belirttiler.Bizler de su sorununu gidermek için Gümüþhane Alçakdere hudutlarýnda su kaynaðý bulduk ve köyün muhtarý ile konuþarak yaylamýza su getirdik" dediler.

  Daha sonra Gümüþhane Kaymakamlýðý tarafýndan haklarýnda Gümüþhane Cumhuriyet savcýlýðýna suç duyurusunda bulunulduðunu ifade eden Sürmene Çavuþlu Köyü Muhtarý Yýlmaz Genç " Doðayý tahrip etmek suçundan 400 er YTL para cezasýna çarptýrýldýk.Bizler de para cezasýný bozmak için temyize gitmedik ve hakkýmýzda tutuklama emri çýkartýldý.Vatandaþlarýmýza hizmet etmenin bedeli bence bu olmamalýdýr" dedi.

  Sürmene Muratlý Köyü Muhtarý Orhan Aydýn ise " Sadece görevimizin vatandaþlarýmýza hizmet etmek olduðunun altýný önemle çizmek istiyorum. Yaylamýza devletin iþ makineleri ve borularýný kullanarak su getirdik. Takdir edilmemiz gerekirken 400 er YTL para cezasýna çarptýrýldýk. Bizlerde bu parayý ödeyemeyeceðimizi beyan ettik ve para cezasý, 4 gün hapis cezasýna çevrilerek hakkýmýzda tutuklama emri çýkartýldý. Ve Sürmene Cumhuriyet Savcýlýðý’na giderek teslim olduk" dedi.
  Yapýlanlarý bir türlü anlayamadýklarýný belirten Sürmene Arpalý Köyü Muhtarý Yahya Kýrveli,
  " Sosyal devlet anlayýþýna göre vatandaþlarýmýza hizmet etmek bir erdemdir. Bizler de seçilenler olarak vatandaþlarýmýzýn taleplerini karþýlayabilmek ve onlara hizmet getirme anlamýnda devletimizle her zaman iþbirliði içerisindeyiz. Ama burada yapýlan bu uygulama bizleri son derece üzmüþtür. Bizlerin hizmet þevkini kýrmýþtýr" dedi. Muhtarlar Sürmene Cumhuriyet Savcýlýðý’na teslim olarak cezalarýný çekmek üzere Sürmene Cezaevine gönderildiler.


 • #2
  TÜRÜTE ÞOK DAVA

  Karadenizli türkücü Ýsmail Türüt, kapatýlan Refah Partisi''nin Rize eski milletvekili Þevki Yýlmaz için bestelediði türküde, ''Kanunun suç saydýðý bir fiili açýkça övmek...

  Karadenizli türkücü Ýsmail Türüt, kapatýlan Refah Partisi'nin Rize eski milletvekili Þevki Yýlmaz için bestelediði türküde, 'Kanunun suç saydýðý bir fiili açýkça övmek' suçunu iþlediði gerekçesiyle yargýlandýðý davada ifade verdi. Türüt, duruþmada beraatýný istedi.

  Adliye çýkýþýnda açýklama yapan Türüt, "Kasetini yaptýðým insan benden sonra mazbata aldý. Madem suçluydu onu Meclis'e niye soktunuz? Bu, halka verilip satýlan kaset deðildir" dedi.

  Ýstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davanýn oturumunda, 2 yýla kadar hapsi istenen sanýk Türüt ve avukatý Ömer Yeþilyurt hazýr bulundu. Türüt ifadesinde, 1994 yýlýndaki seçimler ile ilgili olarak bu kasetin yapýldýðýný, hatta Þevki Yýlmaz'ýn milletvekili olduðunu ancak söylemlerinden dolayý daha sonra yurt dýþýna kaçtýðýný ifade ederek beraatýný istedi. Cumhuriyet Savcýsý, davaya konu olan kasetin bulunmasýný talep etti. Türüt'ün avukatý Ömer Yeþilyurt, mahkeme baþkanýnýn sorusu üzerine kasetin 1994 yýlýnda yapýldýðýný RTÜK'te dahi bu kasetin bulunmadýðýný ve davanýn açýlmasýna neden olan haberin Reha Muhtar tarafýndan 2000 yýlýnda yapýldýðýný belirtti. Duruþma, Þevki Yýlmaz'ýn ne zaman milletvekili seçildiðinin, görevinin ne zaman bittiðinin ve bir daha seçilip seçilmediðinin tespiti için ertelendi. Adliye çýkýþýnda basýn mensuplarýna bir açýklama yapan Türüt, "Kasetini yaptýðým insan benden sonra mazbata aldý. Madem suçluydu onu Meclis'e niye soktunuz? Bu, halka verilip satýlan kaset deðildir" dedi.  Yorum yap


  • #3
   DON OLAYINA ÝNCELEME


   Doðu Karadeniz bölgesindeki olumsuz hava koþullarý ve yaþanan don olayý sonrasý çay tarlalarýnýn zarar görmesi üzerine Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü zararýn tespiti için çalýþma baþlattý...

   Çay iþletmeleri genel müdürü (Çay-kur) Ekrem Yüce Doðu Karadeniz bölgesinde yaþanan don olayý ile ilgili olarak tüm bölgede tarama çalýþmasý baþlattýklarýný belirterek Ordu’dan Artvin’e kadar hangi bölgede yanma olduðunu tespit edeceklerini söyledi. Yüce "Dalgalý bir þekilde don vurmuþ yerler var. Ürün kökünden yok olmamýþtýr. Belli bir þerit dahilinde olmadýðýndan tespitlerini yapmakta zorluk çekiyoruz. Bölge bölge dalgalý ve lokal olup deðiþtiði için çalýþmalarýmýz zorlu bir þekilde sürüyor. Zaman,zaman bir bahçenin belirli yerinde yanma görülürken yan bahçede herhangi bir yanma görülmeyebiliyor. Zararýn karþýlanmasý konusu kurumun elinde deðildir. Biz öncelikle donun etkisi nedir bunun tespitini yapýyoruz. Don ve yanma olayýyla ürün yok olmuþ deðildir. Genel toplamda kaybýmýz yüzde olarak ne kadar olabilir bunun çalýþmasýný yapmaktayýz ve yanan yerlerinde gecikmeli de olsa ürün verip vermeyeceðinin tespiti yapýlmaktadýr" dedi.
   Yorum yap


   • #4
    FINDIK 7 MÝLYON

    FÝSKOBÝRLÝK’ten yeni bir atak. Üreticinin parasýný veremeyen ve kredi almakta zorlanan FÝSKOBÝRLÝK, yeni bir hamle ile ortaklarý...

    FÝSKOBÝRLÝK’ten yeni bir atak. Üreticinin parasýný veremeyen ve kredi almakta zorlanan FÝSKOBÝRLÝK, yeni bir hamle ile ortaklarý ve ortaklarý dýþýndaki fýndýk üreticilerinden de 7 milyondan fýndýk alacaðýný duyurdu.

    Fiyatýn 4 milyonun altýna düþmesi üzerine üreticinin tüccara düþük fiyattan ürün vermesini engellemek isteyen FÝSKOBÝRLÝK, 15 gün önce durdurduðu alým kampanyasýný yeniden baþlattý.
    Serbest piyasada fýndýk fiyatýnýn 4 milyonun altýna düþmesi üzerine FÝSKOBÝRLÝK, yeni bir hamle yaptý. Üreticinin maðdur olmasýný engellemek isteyen FÝSKOBÝRLÝK yönetimi, yeniden fýndýk alým kampanyasý baþlattý.
    Buna göre FÝSKOBÝRLÝK eski fiyattan (7 milyon) fýndýk almaya baþlayacak. 20 bin ton fýndýk almayý planlayan FÝSKOBÝRLÝK, yeni bir düzenleme ile ortak olmayanlardan da fýndýk almaya baþlayacaðýný açýkladý.

    Yaaklaþýk 1 hafta piyasa araþtýrmasý yapacak olan FÝSKOBÝRLÝK’in 15 mayýstan itibaren 7 milyondan fýndýk almayý planladýðý öðrenildi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X