Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5 Nisan 2006 Haberler

  TARÝHÝ ESERLERÝMÝZ BÝZ DE KALIYOR
  TAKA Gazetesi’nin ýsrarlý yayýnlarý Bakanlýk düzeyinde etkisini gösterdi Konya’ya taþýnmasý kararlaþtýrýlan Ýl Halk Kütüphanesi’ndeki tarihi el yazmasý eserler Trabzon’da kalýyor...

  TAKA Gazetesi’nin haberleri üzerine harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlýðý yetkilileri eserlerin nakledilmemesine karar verdi.

  AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan, TAKA’ya yaptýðý açýklamada Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Mustafa Ýsen’le görüþtüðünü Ýsen’in Trabzon’daki eserlere dokunulmayacaðýný kendisine açýkladýðýný kaydetti. Ancak kütüphanedeki eserlerin güvence altýnda olabilmesi için Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’nin "El Yazmasý Eser Kütüphanesi" kapsamýna alýnarak direkt Bakanlýða baðlanmasý gerekiyor.

  Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’ndeki eserleri ýsrarla Konya’ya aktarmak isteyen Kültür ve Turizm Bakanlýðý bu kararýndan vazgeçti. TAKA’nýn yayýnlarý üzerine konuyu baþýndan bu yana takip eden AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan, yaptýðý açýklamada müsteþarla görüþtüðünü kaydederek, "Eserler Trabzon’da kalacak" dedi. Öte yandan hazýrlanan yeni yasa teklifi ile 6 kütüphane Bakanlýða baðlanarak yazma eserler kütüphanesi haline getirilirken Karadeniz Bölgesi’nde hiçbir kütüphanenin bu kapsama alýnmamasýnýn yarattýðý sýkýntý sürüyor. Eserlerin güvence altýnda olabilmesi için Trabzon’daki kütüphanenin de el yazmasý eserler kapsamýna alýnmasý gerekiyor.

  ESERLER NEDEN ÖNEMLÝ?
  TAKA’nýn konuya büyük duyarlýlýk göstermesinin altýnda Trabzon’un tarihi bir kent olduðu bilincini taþýmasý yatýyor. Geçmiþi binlerce yýl öncesine uzanan Trabzon kenti, kendi bünyesinde bulunan eserleri koruyabilecek olgunluða sahip bir kent. Kaldý ki konumu itibariyle de ulaþým sýkýntýsý yaþanmayan Trabzon’a isteyen her araþtýrmacý çok rahatlýkla eriþebilme olanaðýna sahip. Bakanlýðýn araþtýrmacýlara kolaylýk saðlamak þeklindeki yaklaþýmý da bu yanýyla geçerliliðe sahip deðil. Dünyada, tarihi eserlerin bulunduðu yerde sergilenmesi gerektiði doðrultusundaki genel eðilimi de göz önüne aldýðýmýzda bu konudaki ýsrarýmýzýn ne kadar isabetli bir tutum olduðu da ortaya çýkýyor. Kaldý ki Türkiye Almanya’ya kaçýrýlan Zeus Tapýnaðý’ný ve diðer tarihi eserlerimizi bu gerekçelerle geri istiyor. Ayný anlayýþýn Türkiye içinde de geçerli olmasý gerekiyor.

  VATANDAÞ DUYARLILIÐI
  Trabzon’un sýradan bir kent olmadýðý þeklindeki savýmýz, haberlerimize okuyucularýn gösterdiði büyük duyarlýlýktan da anlaþýlýyor. En son pazartesi günü "Üvey evlat gibiyiz" baþlýðýyla okurlarýmýza duyurduðumuz haberin ardýndan vatandaþlarýn aralarýnda "yürüyüþ" düzenlemenin de bulunduðu, çeþitli protesto eylemlerine hazýrlanmalarý da bunun bir ispatý.

  KÜTÜPHANENÝN KONUMU NETLEÞSÝN
  Þimdi sýra "Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn Bazý Taþra Kuruluþlarýnýn Ýl Özel Ýdaresi ve Belediyelere devredilmesi ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý"nýn birinci maddesine Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’nin de eklenmesinde. Maddeye Trabzon’un da eklenmesi ile birlikte kütüphane direkt Bakanlýða baðlý hale getirilecek böylelikle eserlerin yakýn bir gelecekte yeniden nakledilmesine yönelik herhangi bir giriþimin de önüne geçilmiþ olacak. Tasarýnýn þuan ki halinde bölgeye en yakýn il olarak bir tek Erzurum bulunurken Doðu Karadeniz Bölgesi’ndeki hiçbir kütüphane bu kapsam içinde deðerlendirilmiyor

 • #2
  FKB ÝHALESÝNE GÝREN OLMADI.. YÖNETÝM KURULU BAÞKANI SALÝH ERDEM ÖFKELENDÝ:...


  Talep gitmedi
  FÝSKOBÝRLÝK’in üreticilerine para ödemek amacýyla dün gerçekleþtirdiði 10 bin tonluk fýndýk satýþ ihalesine katýlým olmadý. 6.50 YTL muhammen bedelle satýþa çýkartýlan fýndýk talep görmeyince, ihalenin önümüzdeki günlerde tekrarlanacaðý açýklandý.

  Bunlar düþman
  FKB Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Erdem, "Her gün ayrý bir dedikodu çýkarýlýyor. Þimdi de 10 bin ton fýndýðý Enteðre’nin alacaðýný ve zararýna satacaðýný yaydýlar. Bunlar üretici düþmanlarý. Çirkinlikler" dedi.
  Son iki yýldýr istikrarlý bir çizgi takip ederken bu yýl adeta tepe taklak olan fýndýkta tam bir kaos ortamý yaþanýyor. FÝSKOBÝRLÝK'in üreticilere 8 aydýr ürün bedellerini ödeyememesi sonucu fýndýk fiyatlarý her geçen gün kan kaybediyor.
  Sezona 6.20 YTL'den baþlayan fýndýk geçen hafta sonunu 4.20 YTL'den kapatýrken, dün 3.90 YTL'ye kadar düþtü. Fiyatlarýn daha ne kadar düþeceði merakla bekleniyor. Ordu Ticaret Borsasý Baþkaný Nejdet Gürsoy, fýndýk fiyatlarýnýn hangi fiyata kadar düþerek direnç göstereceðinin kestirilemediðini belirterek, "Bu gidiþle yeni sezonun fýndýk fiyatlarý çok düþük olacak" dedi.
  FÝSKOBÝRLÝK'in sezon baþýnda fýndýk fiyatlarýný açýklarken hata yaptýðýný belirten Gürsoy, "Fýndýk fiyatlarýnýn 6.20 YTL'den bugünkü seviyelere kadar düþmesindeki gerçek sebebin FÝSKOBÝRLÝK tarafýndan ilan edilen fiyatýn dünya fýndýk fiyatlarýnýn üzerinde olmasý ve en önemlisi 100 milyon dolar gibi bir parayla 2 milyar dolarlýk ihracat potansiyeli olan bu ürüne hakim olabilme düþüncesidir" iddiasýnda bulundu.

  ÝHALEYE KATILIM YOK
  Fýndýk Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði (FÝSKOBÝRLÝK) tarafýndan 2005 ürünü 10 bin ton fýndýðýn satýþ ihalesi, katýlým olmamasý sebebiyle gerçekleþtirilemedi. FÝSKOBÝRLÝK Genel Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, FÝSKOBÝRLÝK tarafýndan ortaklardan satýn alýnan 2005 ürünü 51 bin ton fýndýðýn 10 bin tonu 6 YTL 50 YKr bedelden aþaðý olmamak kaydýyla dün ihaleye çýkarýldý. Birliðin genel müdürlüðünde gerçekleþtirilen ihaleye katýlým olmamasý sebebiyle planlanan satýþ yapýlamadý.
  Birlik tarafýndan alýmlar karþýlýðýnda ortaklara olan 160 milyon YTL borcun ödenmesi amacýyla gerçekleþtirilen ihalenin önümüzdeki günlerde tekrar yapýlacaðý öðrenildi.

  ERDEM KOÞTURUYOR
  Kredi için Trabzon ile Ankara arasýnda koþturan Salih Erdem fýndýk satýþýnýn gerçekleþtireceklerini söylerken, "Ancak hergün yeni bir çirkinlik ortaya çýkarýyorlar. Þimdi diyorlar ki, FKB yönetimi 10 bin ton fýndýðý Entegreye 6.5’ten satacak ve sonrasýnda ise Entegre zararýna elinden çýkaracak. Böyle yalanlar uyduruyorlar. Üzerimize oyun oynanýyor. Ama aþacaðýz" dedi.
  Yorum yap


  • #3
   KÖTÜ HAVA KOÞULLARI ÇAYI VURDU


   Yaþ çay alým kampanyasý öncesi yaþanan don afeti þok etti Rize’nin Çayeli ve Ardeþen yörelerinden sonra Trabzon’un çay üretimi yapýlan Of yöresinde de don afeti etkili oldu...

   Çayýna iyi bir fiyat beklentisindeki üretici, don olayýyla sarsýldý. Of’un Erenköy ve çevre köylerinde yeþeren çay filizleri tahribata uðradý.

   ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, 2006 yýlý yaþ çay alým kampanyasýna 10 Mayýs'ta baþlamayý planladýklarýný söyledi. Yüce, yaþ çay alým kampanyasý öncesinde ÇAYKUR'a ait 146 fabrikadaki çalýþmalarýn tamamlandýðýný belirtti.
   Doðu Karadeniz Bölgesi’nde ýsýnan havalarýn aniden soðumasýyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer 10–15 santim kar yaðaðrken, don olayý da meydana geldi. Her yýl Mayýs ayýnda baþlayan yaþ çay alým kampanyasý öncesi Rize’nin Çayeli ve Ardeþen Ýlçelerinden sonra Trabzon’un çay üretimi yapýlan Of yöresinde yüksek kesimlerde don yaþandý. Dondan etkilenen çiftçiler adeta þok oldu.

   Yeþeren çay filizlerinin don olayýyla birlikte büyük tahribata uðradýðýný ve 3 yýl önce yaþanan afetin tekrarlandýðýný belirten üreticiler, Tarým Ýlçe Müdürlüðü’nün tespitte bulunmasýný istedi. Üreticiler ürün kaybýnýn belirlenmesi ve kayýplarýn karþýlanmasý için 3 yýl önce yapýlan çalýþmanýn yeniden yapýlmasý gerektiðini söyledi. Of’un yüksek yerleþim yerlerinden olan Erenköy’ün Muhtarý Hakkýbey Bahadýr, "Köyümüz gibi çevre köylerde de don afeti yaþandý. Ürün kaybýmýz büyük. Biz çaya iyi bir fiyat beklentisi içine girmiþken, böyle bir olayla karþý karþýya kaldýk.Hasar tespit çalýþmalarýnýn bir an evvel baþlatýlmasýný istiyoruz"dedi.

   KELEÞ: "BAÞVURU YAPSINLAR"
   Of Tarým Ýlçe Müdürü Hasan Keleþ, yörede yaþanan don olayýný doðrulayarak, "Don afetinden ürünü hasar gören üreticilerimiz hemen müdürlüðümüze baþvurularýný yapsýnlar. Bu baþvurular akabinde gerekli çalýþmalarý baþlatýp, önceki yýllarda olduðu gibi gerekli makamlara ileteceðimizden hiçbir üreticimizin kuþkusu olmasýn" dedi.

   KAMPANYA 10 MAYIS’TA
   Bu hafta içinde baþlamayý planladýklarý kampanyayý, olumsuz hava þartlarý nedeniyle ertelediklerini ifade eden EkremYüce, ''Olumsuz hava þartlarý, yeni geliþmekte olan çay filizlerinin geliþimini geciktirince kampanyayý erteledik. Önemli bir olumsuzluk yaþanmadýðý takdirde 2006 yýlý yaþ çay alým kampanyasýna 10 Mayýs'ta baþlamayý planlýyoruz'' dedi. Yüce, 2006 yaþ çay kampanyasýnýn bölge ve Türkiye ekonomisi için hayýrlý olmasý dilediðinde bulunarak, ''Kaliteli bir hizmet sunabilmek için gerekli gayreti göstereceðiz. Üreticimizin de üzerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getireceðine inanýyorum'' diye konuþtu.


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X