Duyuru

Collapse
No announcement yet.

4 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 4 Mayýs 2006 Haberler

  ANNENÝN GARÝP ÝNTÝHARI

  Çocuklarýna, Namaza çýkýyorum dedi, üst katta kendini tavana astý.Trabzon’un Tonya Ýlçesine baðlý Saðrý Köyü’nde Elmas Saðlam(56) girdiði bunalým...

  Çocuklarýna, "Namaza çýkýyorum" dedi, üst katta kendini tavana astý
  Trabzon’un Tonya Ýlçesine baðlý Saðrý Köyü’nde Elmas Saðlam(56) girdiði bunalým sonucu kendini evinin tavanýna asarak intihar etti. Yaklaþýk 6 ay önce psikolojik rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Elmas Saðlam namaz kýlmak bahanesiyle çýktýðý evlerinin ikinci katýnda kendini tavana taktýðý ipe asarak yaþamýna son verdi.
  Trabzon’un Tonya Ýlçesine baðlý Saðrý Köyü’nde yaþanan olay herkesi üzdü. 6 aydýr sinir tedavisi gören Elmas Saðlam girdiði bunalým sonucu namaz kýlmak bahanesiyle çýktýðý evlerinin ikinci katýnda intihar etti. Edinilen bilgilere göre yaklaþýk olarak 6 ay önce sinir rahatsýzlýðý nedeniyle doktora baþvuran ve o tarihten itibaren tedavi görmeye baþlayan Elmas Saðlam, Saðrý Köyü’ndeki evinde çocuklarýna “namaz kýlacaðým” diyerek ikinci kata çýktý. Daha sonra çayýr taþýmak için kullanýlan ipleri birleþtirdiksen sonra kendini tavana astý. Bir süre sonra yakýnlarý tarafýndan tavanda asýlý olarak bulunan Elmas Saðlam üç çocuk annesiydi. Köye gelen Tonya Jandarma ekipleri Elmas Saðlam’ýn cesedini alarak otopsi için Trabzon Adli Týp Kurumuna gönderdiler. Saðlam bugün Saðrý Köyü’nde topraða verilecek.

 • #2
  ÇAY ÝMZA KAMPANYASI

  2006 yýlý yaþ çay kampanyasýnýn açýlmasýna kýsa bir süre kala Doðu Karadeniz Bölgesi’ndeki 204 bin çay üreticisinin gözü açýklanacak taban fiyata çevrildi...

  Geçen yýl destekleme primi ile birlikte 585 Yeni Kuruþ olan çay taban fiyatý için Ziraat Odalarý 850 Yeni Kuruþ, üreticiler ise 900 Yeni Kuruþ ile 1 YTL arasýnda fiyat bekliyor. Doðru Yol Partisi Rize Teþkilatý imza kampanyasý baþlatarak 1 YTL fiyat istediklerini açýkladý.
  2006 yýlý yaþ çay kampanyasýnýn açýlmasýna kýsa bir süre kala üreticiler açýklanacak taban fiyatý beklemeye baþladý. Doðu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 204 bin aile tarafýndan 774 bin dekar alan üzerinde yapýlan çay tarýmýnda üreticiler açýklanacak fiyatý beklerken, Ziraat Odalarý aldýklarý kararla yaþ çaya 850 Yeni Kuruþ fiyat verilmesi gerektiðini açýkladýlar. DYP Rize Teþkilatý da bir imza kampanyasý baþlatarak yaþ çaya 1 YTL istedi.
  Geçen yýl destekleme primi ile birlikte 585 Yeni Kuruþ olan yaþ çay taban fiyatý için üreticilerde 900 Yeni Kuruþ ile 1 YTL arasýnda fiyat beklentisi içine girerken Doðru Yol Partisi (DYP) Rize Ýl Baþkanlýðý dün imza kampanyasý baþlatarak yaþ çaya taban fiyat olarak 1 YTL verilmesini istedi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantta baþlatýlan imza kampanyasý ile Doðru yol partisi olarak yaþ çay taban fiyatýnýn 1 YTL olmasýný istediklerini belirten Ýl baþkaný Köksal Toptan, "Hükümete baský olmasý için imza kampanyasý baþlattýk. Uyuyan hükümeti Rize'de uyuyan milletvekillerini uyandýrmak için bu kampanyayý baþlattýk. Baþlattýðýmýz kampanya Rize esnafý içindir. Çay üreticisi içindir. Ýþsiz gençlerimiz içindir. Biz DYP olarak muhalefet olarak elimizden geleni yapýyoruz. Çünkü 3 yýl önce bu hükümet çayýn 700 YTL olmasý gerekirdi. Bu yýl bunu onlara hatýrlatmaya çalýþýyoruz. Eðer muhalefet çalýþmazsa hükümet uyur. Doðru Yol Partisi iktidarý döneminde 1997 yýlýnda 1 kilo yaþ çayla 4 ekmek alýyorduk. Þimdi ise 1 ekmek alýyoruz. Biz yinede insaflý davranarak þimdi iki ekmek fiyatý istiyoruz. Baþka bir þey istemiyoruz. Bunu da Rizeli olarak Rizeli hemþehrimiz Baþbakan'dan istemek hakkýmýzdýr diye düþünüyorum"dedi.


  Yorum yap


  • #3
   ÝHALE HAZIRLIÐI


   FÝSKOBÝRLÝK Yönetimi Müfettiþlerini bölgeye çýkardý. Müfettiþler Tarým Kredi Kooperatiflerinden kredi kullandýrtmayan yönetim ve müdürleri sorguladý...

   Tarým Kredi yetkililerinin ise yasalarý kafasýna göre yorumlayarak zorluk çýkardýklarýna karar verildi. 10 bin tonluk fýndýk ihaleye çýkýyor. Bu arada, AKP Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, FKB yönetiminin kredi için imza atmamasýnýn perde arkasýnda CHP olduðunu savundu.

   Fýndýk Tarým Satýþ Kooperatifleri Genel Müdürlüðü üreticiye olan borcunu ödeyebilmek için gece gündüz çalýþma yaparken, Fiskobirlik müfettiþleri de dün tüm bölgede kooperatifleri denetledi.

   FKB müfettiþlerinden Yavuz Atasoy’un da aralarýnda bulunduðu bir grup müfettiþ, FKB’nin Trabzon merkez, Arsin, Yomra, Araklý, Görele, Sürmene gibi kooperatiflerinde inceleme yaparak Tarým krediden yapýlan ödemelerdeki gerçekleþme oranýna baktýlar. Trabzon merkezde Tarým kredi ile saðlýklý irtibatýn kurulduðu gözlemlenirken, bazý kooperatiflerin halen tarým kredi ile yapýlan protokolü özümseyemediðine tanýklýk edildi, bazý kooperatiflerin de kredi konusunu üreticilerle paylaþmadýðý kanýsýna varýlarak gerekli uyarýlar yapýldý. FKB müfettiþleri, Tarým kredi yetkilileri ile de irtibat kurarak, ilçelerdeki kooperatif yöneticilerin kendi baþlarýna yasa yorumladýðýný ve bununda kredi kullandýrmayý güçleþtirdiðini vurguladýlar. FKB müfettiþleri bölge müdürlüðü ile de konuþarak yasadaki esnekliklerin kullandýrýlmasýný talep ettiler.
   FKB’nin kasasýna yaklaþýk olarak 100 trilyon lira sýcak para sokmasý beklenen fýndýk satýþý ile ilgili de ihale çalýþmalarý yapýlýyor. 1 hafta içinde hazýrlýklarýn tamamlanarak ihaleye çýkýlabileceði konuþuluyor. Ýhaleye yurtdýþýndan da firmalarýn davet edileceði öðrenildi.

   MUHALEFET ÝSTEMÝYOR MU?
   Bu arada AKP Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, CHP Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu’na yönelik sert bir açýklama yaparak, “Son günlerde meydaný boþ bulduðunu zanneden bazý muhalefet partilerinin il baþkanlarý eski siyasi alýþkanlýklarýný unutmadýklarýný üzüntüyle izledik. Fiskobirlik için hükümetimiz fazlasýný yapmýþtýr. Borç dediler sildik, kredi dediler bulduk. Bu ne acizliktir ki bulunan krediye Fiskobirlik yönetimleri gidip imza atmýyor. Sebep nedir? Acaba muhalefet üreticinin parasý ödensin istemiyor mu sorusu akla geliyor. Çünkü kendilerine göre iyi malzeme söyleyecek hiçbir sözleri yok. Belki de FKB yöneticilerinin kredi için imza atmamalarýnýn arkasýnda CHP vardýr.”


   Yorum yap


   • #4
    ÇETESAVAR MÜDÜR
    Trabzon Emniyeti’ne operasyonlarýyla ün yapmýþ bir Emniyet Müdürü atandý, Ramazan Akyürek’in ise büyük bir ihtimalle Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý’na atanacaðý öðrenildi...

    Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan onaylanan 'Emniyet Müdürleri Kararnamesi' ile Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek merkeze alýnýrken, yerine Kýrklareli Emniyet Müdürü Reþat Altay atandý.
    Altay'ýn daha önce Gaziantep, Bursa ve Kýrklareli il emniyet müdürlükleri görevlerinde bulunduðu, Ramazan Akyürek'in ise Emniyet Genel Müdürlüðü Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'na atanacaðý iddia edildi.
    Trabzon’da yaþanan olaylarýn ardýndan 3 ay geçmeden Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne Reþat Altay atandý.
    Yaþanan tüm olaylarda þüpheli ve zanlýlarýn yakalanmasýna ve yargýya teslim edilmesine raðmen özellikle basýn tarafýndan eleþtirilere maruz kalan Trabzon Emniyet Müdürlüðü’Nde önce Asayiþ Þube Müdürlüðü’nde deðiþiklik yapýldý. Asayiþ Þube Müdürlüðünü yürüten Olcay Tosun’un yerine Atilla Ertürk atandý. Asayiþten sorumlu Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Azcan’ýn yerine ise Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ýlyas Kaya atanmýþtý. Bu düzenlemenin ardýndan gözler Emniyet Müdürleri kararnamesine çevrilmiþti.
    Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan onaylanan 'Emniyet Müdürleri Kararnamesi' ile Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek merkeze alýnýrken, yerine Kýrklareli Emniyet Müdürü Reþat Altay atandý. Altay'ýn daha önce Gaziantep, Bursa ve Kýrklareli il emniyet müdürlükleri görevlerinde bulunduðu, Ramazan Akyürek'in ise Emniyet Genel Müdürlüðü Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'na atanacaðý öðrenildi. Taka Gazetesi’nin yayýn hayatýna baþladýðý 6 Haziran 2005 tarihinde Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý’na atanacaðý yayýnlanmýþtý. Aaradan 1 yýl geçmesine raðmen hala, ulusal ve yerel kaynaklarda, Emniyet’te ve Ýçiþleri Bakanlýðý’nda Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý’na atanacaðý konuþuluyor.

    SÜREÇ NASIL GELÝÞTÝ
    Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek özellikle TAYAD olaylarýnda ulusal basýnda öne çýkmýþ ve olaylarý önleyen isim olarak açýklanmýþtý.
    Daha sonraki Trabzonsporlu futbolcular Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz’in ev, iþyeri ve araçlarýnýn kurþunlanmasý olaylarýnda ise eleþtirilere maruz kalmýþtý. Hemen akabinde yaþanan Rahip Andrea Santaro cinayetinin ardýnda da asayiþ sorunlarýnýn hat safhaya ulaþtýðý eleþtirileri yapýlmýþtý.
    Merkeze alýnan Ramazan Akyürek, “Devlet nerede görev verirse orada görev yaparým” dedi.

    TAKA GAZETESÝ’NE KONUÞTU:
    ‘Omuzlarýma büyük sorumluluk verildi’
    Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne atanan Reþat Altay ilk heyecanýný TAKA Gazetesi ile paylaþtý. Altay þöyle dedi: "Trabzon tarihi ve güvenlik hassasiyeti olan bir kent. Üzerime büyük bir sorumluluk yüklendi. Özel bir ekip istemeyeceðim. Trabzon halkýnýn desteði ve oradaki emniyetçilerin deneyimleri bana yeter."
    Kýrklareli Emniyet Müdürlüðü görevinden Trabzon’a il Emniyet Müdürü olarak atanan Reþat Altay, TAKA Gazetesi’ne yaptýðý açýklamasýnda sorumluluðunun büyük olduðunu söyledi. Altay sorularýmýz üzerine þu ifadeleri dile getirdi: “Trabzon tarihi bir kent, sporun zirveye çýktýðý bir kent. Güvenlik hassasiyetleri olan bir kent. Üzerime büyük bir sorumluluk verildi. Bu sorumluluðun altýnda kalkabilecek deneyim ve tecrübelerim var. Trabzon’a geleceðiz ve eksikliklerimiz varsa, valimizle, bakanýmýzla istiþare edip talep edeceðiz. Trabzon için özel bir ekip isteyecek deðilim. Trabzon’da çok deneyimli ve kenti bilen arkadaþlarýmýz var. Onlarýn öngörülerinden istihbaratlarýndan yararlanarak, en önemlisi halk desteðini arkamýza alarak Trabzon’u daha huzurlu, daha yaþanabilir, herkesin yaþamayý arzu edeceði bir kent haline getireceðiz. Omuzlarýma büyük sorumluluk verildi” dedi.
    Reþat Altay, Trabzon’da göreve baþlayýþýnýn bir haftayý alabileceðini söyleyerek, tüm Trabzon halkýna selam ve sevgilerini gönderdi.

    Reþat Altay nasýl biri?
    Trabzon Emniyet Müdürlüðüne atanan Reþat Altay daha önce Ýstanbul Emniyet Müdür Yardýmcýlýðý ve yine Bursa, Gaziantep ve Kýrklareli Emniyet müdürlükleri yaptý. Çetelerle mücadelesi ile tanýnan Altay, sert bir imaja sahip. Altay’ýn kurum içindeki otoritesi de üst düzeyde. Yardýmcýlarýna ve Þube Müdürlerine görev veren ve sonucunu mutlaka almak isteyen Altay, her gittiði ilde çetelerle mücadeleye ve istihbarat çalýþmalarýna aðýrlýk verdi. Altay’ý Trabzon’a Ýçiþleri Bakaný Aksu asayiþe kesin çözüm için bizzat görevlendirdi. Altay, Erzincan doðumlu.


    Yorum yap


    • #5
     SATACAÐIZ


     Trabzon Ýl Genel Meclisi encümen üyeleri, Maraþ Caddesindeki 1 ve 2 nolu iþ hanlarýný yeniden satýþa çýkarma kararý aldý...

     Hasan Çebi, "Bilirkiþiler oluþturuldu. Üniversite, Belediye, TSO, Bayýndýrlýk ve il özel idaresinin bilirkiþileri asgari bedeli tespit etti ve bu bedel üzerinde binalarýn satýþýna karar vereceðiz" dedi.
     Trabzon Ýl Genel Meclisi encümen üyeleri Hasan Çebi, Ömer Tosun, Aydýn Gürsoy, A.Refik Yýldýz ve Muzaffer Kasap ortak bir basýn toplantýsý düzenleyerek Ýl özel idaresine ait bir iki nolu iþ hanlarýnýn yeniden satýlmasýný karar alacaklarýný belirtti. Bu karar toplantýsýndan önce konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çebi “Ýl özel idaresi olarak üzerimizde hiç bir mülk kalsýn istemiyoruz. Hiçbir þekilde de bu mülklerde hissemiz olsunda istemiyoruz”dedi.
     Çebi, Tosun, Gürsoy, Yýldýz ve Kasap, ortak açýklamalarýnda mülklerin satýþ kararýný encümen olarak ortak fikirle aldýklarýný satýþ sürecindeki tüm yasal iþlemlerin ise il genel sekreterliðince yürütüleceðini belirttiler. Çebi, “Bilirkiþiler oluþturdu. Üniversite, Belediye, TSO, Bayýndýrlýk ve il özel idaresinin bilirkiþileri asgari bedeli tesbit etti ve bu bedel üzerinde binalarýn satýþýna karar vereceðiz”dedi
     Söz konusu iki iþ hanýna 12 trilyon asgari bedel tespiti yapýldý. Buna göre Maraþ caddesi ile uzun sokak arasýnda kalan 1 nolu iþ haný 8 trilyon , Maraþ caddesine cephesi olan 2 nolu iþ haný da 4 trliyon liradan satýþa çýkartýlacak.
     Encümen üyeleri bu konuda iþ adamlarýna da çaðrýda bulunarak iþ hanlarýna gerekli ilginin gösterilmesini istedi.
     Çebi her türlü olasýlýðý da göz önünde bulundurarak binalarýn satýlmamasý halinde bir B planlarýnýn olduðun ama bu planýn da yine satýþ mantýðý üzerine þekilleneceðini ifade etti.
     Bu arada encümen üyeleri lojmanlarýn satýþýnda ilgili yasal sürecin izlendiðini ve konu ile ilgili olarak satýþ sürecinde izlenilmesi gereken öncelik lojmanlarda oturanlaradýr þeklindeki tasfiye kararýna da encümen olarak uyduklarýný belirtti..
     Dün toplanarak yeniden satýlmasýný karar verilen bir ve iki nolu iþ haný bodrum ve zemin olmak üzere 7 kattan oluþuyor. Bir nolu iþ hanýnýn katlarý 490 metre kare üzerine kurulu. Ýki nolu iþ hanýnda ise 51 baðýmsýz bölüm var..
     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X