Duyuru

Collapse
No announcement yet.

3 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 3 Mayýs 2006 Haberler

  BÝR KÖY HAPiS YATACAK!
  Hükümet kredi açmadý, FKB ödeme yapmadý, halk sefil kalýp arazi vergisini ödeyemedi ve Jandarma kapýya dayandý...

  Yoksulluk vurdu
  Trabzon’un Arsin ilçesi Ýþhan köyünde bugünlerde erkekler ortada yok. Zira erkeklerin tümünü jandarma arýyor. Mal beyanýnda bulunmamak ve vergilerini ödememek suçlamasýyla 22 kiþiye 10’ar gün hapis cezasý çýktý. Bazý köylüler hapis cezasýný kaldýrmak için gerekli olan parayý yatýrarak kurtuldu ancak diðerleri aranýyor.

  Muhtar da listede
  Muhtar Ýmmet Tandoðan ve kardeþleri de arananlar listesinde. TAKA Gazetesi’ne konuþan Tandoðan, köylerinin ilçenin en yoksul köyü olduðunu ve vergi verecek mali durumlarýnýn bulunmadýðýný ifade ederek, "Yargýya ve jandarmaya karþý boynumuz kýldan ince. Parayý denkleþtirip yatýracaðýz" dedi.

 • #2
  BIÇAKLA ÜZERÝME GELDÝ

  Trabzon''un Bahçecik Mahallesi''nde yaklaþýk 4 ay önce, tartýþtýðý eþini býçaklayarak öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan Hasan Demircan, ilk duruþmasýnda hakim karþýsýna çýktý...

  Tutuklu sanýk Hasan Demircan, eþiyle ilgili kulaðýna çeþitli dedikodular geldiðini ve bu yüzden tartýþtýklarýný söyledi.

  Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanýk Hasan Demircan (38) hazýr bulundu. Hakkýnda 'Kasten eþini býçaklayarak öldürmek' suçundan dava açýlan sanýk Hasan Demircan, mahkemedeki ifadesinde, olay günü eþiyle ilgili kulaðýna çeþitli dedikodular geldiðini ve bu yüzden tartýþtýklarýný söyledi.

  Demircan, "Olay öncesinde eþim Türkan ile aramýzda tartýþmalar yaþanýyordu. Kulaðýma eþimin bir babasýyla telefonla görüþtüðü yönünde dedikodular gelmiþti. Eþime "Sen çoluk çocuðunu düþünmez misin? Böyle bir þeyi neden yaptýn?" diye sordum. O da bana, "Ben aradýðýmý buldum, seni sevmiyorum" dedi. Olay akþamý eþim mutfakta yemek yaparken, yine bu mevzularý konuþmaya baþladýk. Bana, "Ben istediðimi yaparým, sen bana karýþamazsýn" dedi ve suratýma tükürdü. Ben de "Sen ne söylüyorsun, aðzýndan çýkaný kulaðýn duymuyor mu?" dedim. Elinde býçakla üzerime doðru yürüdü. Býçaðý bana salladý ancak onu yakaladým ve býçaðý elinden aldým. Býçaðýn karnýna sapladýðýný hatýrlýyorum ancak gerisini hatýrlamýyorum. Sonra karakola gittim ve teslim oldum" dedi.

  Duruþmaya müdahil olarak katýlan baba Muzaffer Aydýn ise ölen kýzýnýn kusuru olmadýðýný iddia ederek "Sanýðýn savunmalarý tamamen gerçek dýþýdýr. Benim kýzýmýn hiçbir kusuru yoktur. Kýzým, karýncayý incitmeyen bir yapýdaydý. Sanýk çocuklarý ile hiç ilgilenmedi, çocuklar benim evimde büyüdü. Kendisi sürekli bir iþte çalýþmýyordu. At yarýþlarý oynuyordu. Bazen kýzýma para getirmesi için baský yapýyor ve eziyet ediyordu. Esas geçimsizliðin sebebi budur. Sanýktan þikayetçiyim" dedi.

  Ýfadelerin ardýndan mahkeme heyeti sanýðýn savunmasýnda belirttiði ev te

  Yorum yap


  • #3
   HALK ADAMIYIM

   VIP salonunu kullanmamasýna iliþkin haberimiz üzerine Baþkan Volkan Canalioðlu, Ýl Belediye Baþkanlarýnýn VIP’i kullanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapýlmasý...

   VIP salonunu kullanmamasýna iliþkin haberimiz üzerine Baþkan Volkan Canalioðlu, Ýl Belediye Baþkanlarýnýn VIP’i kullanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapýlmasý gerektiðine iþaret etti, "Belediye Baþkanlarý ile bu konuda bir çalýþma içerisindeyiz" dedi.

   TAKA Gazetesi’nde dün manþet yayýmlanan, ‘VIP protestosu’ baþlýklý haber üzerine bir açýklamada bulunan Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, olayýn bir protesto olarak algýlanmamasý gerektiðine iþaret ederek üstü kapalý serzeniþte bulundu. Trabzon’da bir VIP sýkýntýsý yaþanmadýðýna deðinen Baþkan Canalioðlu, “Fakat diðer illerde zaman zaman yaþanmaktadýr” diye konuþtu.
   Kendisinin bazen halkýn içinde olmak isteði için VIP’i kullanmadýðýný vurgulayan Baþkan Volkan Canalioðlu, genel anlamda yaþanan bir soruna iþaret etti. Tüm belediye baþkanlarýnýn bu konuda bir sýkýntýsý bulunduðuna dikkat çeken Baþkan Canalioðlu, “Trabzon’da böyle bir sýkýntý olmamakla birlikte diðer illerde zaman zaman sýkýntý çekilmektedir. Bunun için il belediye baþkanlarýnýn da VIP’i kullanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. Tüm Belediye Baþkanlarý ile bu konuda bir çalýþma içerisindeyiz” diyerek serzeniþte bulunan açýklamalar yaptý.

   Bilindiði gibi havalimanlarýndaki VIP salonlarý sadece Büyükþehir Belediye Baþkanlarýna açýk tutuluyor. Ýl belediye baþkanlarý sadece üst düzey karþýlamalarda VIP salonlarýnda bulunabiliyorlar.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X