Duyuru

Collapse
No announcement yet.

2 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 2 Mayýs 2006 Haberler

  ZANLILAR KISKAÇTA

  Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi Köprücek Köyü’nde öldürülmüþ bulunan Çarþýbaþýlý Sedat Genç’in (20) katil zanlýlarý V. A. ve Y. T.’nin Ýstanbul’a kaçtýðýný belirleyen Emniyet ekipleri çalýþmalara baþladý...

  Her iki þahsýn fotoðraflarý tüm Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma karakol noktalarýna gönderildi. Soruþturmanýn çok yönlü olarak sürdüðü, sanýklarýn yakalanmasýnýn an meselesi olduðu bildirildi.
  Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi Köprücek Köyü’nde öldürülmüþ olarak bulunan Çarþýbaþýlý Sedat Genç’in (20) katil zanlýsý V. A.(39) ve cinayetle doðrudan iliþkisi olduðu iddia edilen Y. T.’nin Ýstanbul’a kaçtýklarýný tespit eden Emniyet güçleri zanlýlarýn yakalanmasý için alarma geçti. Olay ile baðlantýsý olduðu belirlenen S.Y. ve ****.’nýn sorgularý sürüyor. Cinayetin ardýndan kýsa bir süre geçmesine raðmen failleri belirleyen Emniyet ekipleri, halkýn büyük takdirini kazandý. Büyükliman yöresinde þok etkisi yaratan olayla ilgili geliþmeler yanký uyandýrdý. 28 Nisan Cuma gecesi öldürülen Sedat Genç beyaz renkte Murat 131 taksi ile Çarþýbaþý’ndan alýnmýþtý. Daha sonra Sedat Genç’in katil zanlýlarý V. A. ve Y. T.’in bulunduðu otomobille Vakfýkebir’den 6 kilometre yukarýda bulunan Köprücek Köyü’ne götürüldü. Olayýn ardýndan ilçe merkezinde kurulu bulunan kameralarý incelemeye alan Emniyet güçleri, Sedat Genç’in ilçeden ayrýlýþ anýný ve bindiði beyaz Murat 131 taksinin plakasýndan hareket ederek þu anda gözaltýnda bulunan S.Y. ve ****’yi sorguya aldýlar. Yapýlan sorgulamanýn ardýndan cinayet olayýnýn sýr perdesi büyük oranda aralandý.
  S.Y. ve ****.’nin sorgulamalarýnýn halen sürdüðü öðrenildi. Emniyet güçlerinin cinayeti çözdüðünü öðrenen V. A.’nýn, Y. T.’yi de yanýna alarak Ýstanbul’a kaçtýðý iddia edildi. Zanlýlarýn yakalanmasý için Emniyet güçleri büyük gayret gösteriyorlar. Tonya Ýskenderli Beldesi Kozluca nüfusuna kayýtlý olan V. A.’nýn oto alým-satýmý yaptýðý belirlendi. Zanlýlarýn fotoðraflarý tüm Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma’ya daðýtýldý. Zanlýlarýn yakalanmasýnýn an meselesi olduðu belirtildi.

 • #2
  VEFANIN ADI OKUL

  Trabzon’un önemli okullarýndan birisi olan Milli Egemenlik Ýlköðretim Okulu da bu kampanya çerçevesinde yýkýlarak yerine modern bir okula býrakacak...

  Yeni okulun yapýmýný ise Trabzonlu Ýþadamý Temel Yaþar Çoruh üstlendi.
  Eðitime %100 Destek Kampanyasý meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kampanya çerçevesinde, 1964’te 27 Mayýs’ta inþa edilmiþ, Trabzon’un ilk kaloriferli okulu olan Milli Eðitim Ýlköðretim Okulu yýkýlarak yerini yapýmýný Trabzonlu Ýþadamý Temel Yaþar Çoruh’un üstlendiði modern bir okula býrakacak. Trabzonspor-Fenerbahçe Maçý öncesi imzalanan protokol sonrasý dün de hayýrsever Ýþadamý Temel Yaþar Çoruh, Milli Egemenlik ilköðretim Okulu’na giderek okul yapýlacak arsayý yerinde inceledi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, Trabzonlu Ýþadamý Ali Kemal Aktürk’ün de yer aldýðý incelemelerde, heyeti Milli Egemenlik Ýlköðretim Okulu Müdürü Azmi Üçüncü, Okul Aile Birliði üyeleri ve 23 Nisan’da temsili olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne oturan Milli Egemenlik Ýlköðretim Okulu öðrencisi Ülkü Öztoprak ile okul öðretmenleri beraber karþýladý. 655 öðrencinin eðitim gördüðü, ikili öðretim yapýlan, 33 personel, sabah ve öðlenci olmak üzere 23 sýnýftan oluþan Milli Egemenlik Okulu, gerçekleþecek proje sonrasý yerini 5 katlý, 24 derslikli, laboratuarý ve spor salonuyla modern bir okula dönecek. Konuyla ilgili bir açýklama yapan hayýrsever Ýþadamý Temel Yaþar Çoruh “Daha önce Ýstanbul’da bir okul ve bir hastane yaptýrmýþtýk. Ben yeni bir okul daha yaptýrmak istiyordum. Ýstanbul’da beraber çalýþtýðýmýz sevgili hemþehrimiz Ali Kemal Aktürk bu okulu Trabzon’da yapmam için beni yönlendirdi. Hemen Sayýn Valimizi ve Ýl Milli Eðitim Müdürümüzü aradý, onlarda sað olsun bana destek vererek bu projeyi getirdiler. Ben aslýnda Boztepe Ýlköðretim Okulu’nun yapýmýný istiyordum ama buranýn daha aciliyeti olduðunu ifade edildi. Ben bu mahallede doðdum, ama okulu Boztepe’de okudum. 1950’de de Trabzon’dan ayrýldým. Þimdi yýllar sonra mahalleme bir okul yapmaktan çok mutluyum” dedi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý ise yaptýðý açýklamada “2 Milyon YTL’yi geçecek bu modern okulun yapýmýný üstlenen hayýrseverimize çok teþekkür ediyorum. Burada okulumuz yapýldýktan sonra ikili eðitimden normal eðitime geçilecek” dedi. Sandýkçý son olarak okulun yapýmý için payý olanlardan birisinin de 23 Nisan’da temsili olarak koltuðuna oturan Ülkü Öztoprak olduðunu söyledi. Eðitim döneminin bitimiyle baþlanacak inþaatýn 1 yýl sürmesi planlanýyor.

  Yorum yap


  • #3
   OLAYSIZ GEÇTÝ

   1 Mayýs Ýþçi Bayramý tüm dünyada ve Türkiye’de olduðu gibi Trabzon’da da coþkuyla kutlandý...

   Trabzon Cumhuriyet Caddesi’nden baþlayan ve Trabzon Belediyesi önünde son bulan kortej yürüyüþü olaysýz geçti.
   Fehmi TÜRK
   TÜRK-ÝÞ Trabzon Temsilcisi Ahmet Kýlýç, 1 Mayýs'ýn 120 yýldýr emekçilerin ve halkýn taleplerini daha kararlý, daha güçlü ve kitlesel seslendirme çaðrýsý olduðunu söyledi. 1 Mayýs Ýþçi Bayramý Trabzon'da çeþitli etkinliklerle kutlandý. Siyasi parti, sivil toplum kuruluþlarý, sendika temsilcileri, iþçiler ve çok sayýda emeklinin katýldýðý ve TEDAÞ binasý önünden baþlayan 1 Mayýs yürüyüþü, Trabzon Belediye binasý önünde son buldu. Burada polisin geniþ güvenlik önlemleri altýnda yapýlan konuþmalarda sendika temsilcileri, 1 Mayýs'ýn önemini seslendirdi. 1 Mayýs'ý 120 yýldýr emekçilerin ve halkýn taleplerini daha kararlý daha güçlü ve kitlesel seslendirme çaðrýsý olarak tanýmlayan Türk-Ýþ Temsilcisi Ahmet Kýlýç, dünyanýn deðiþik bölgelerinde emperyalist güçlerin doðal kaynaklara sahip olmak ve küreselleþmeyi saðlamak için þiddete ve iþgale baþvurmaktan çekinmediðini kaydetti. Türkiye'de yapýlan özelleþtirmeleri de eleþtiren Kýlýç, "Küresel sermayenin yoksulluðun kýskacýndaki ülkemiz her gün daha fazla iþsizliðe, yoksulluða ve güvensizliðe sürükleniyor. Yýllardan beri ülke kaynaklarý yaðma ve talan politikalarýyla uluslararasý sermayeye açýlýyor. Özelleþtirme politikalarýyla fabrikalar kapatýlýyor ya da sermayeye peþkeþ çekiliyor. Büyüyen ekonomik tahribatla demokratikleþme sorunlarý da sürüyor" dedi.
   Kýlýç, emekçiler olarak 1 Mayýs'ta tüm dünya emekçileriyle birlikte yine barýþ için, özgürlükler için, güzel bir dünyada sömürüsüz, baskýsýz ve insana yaraþýr bir yaþam için alanlarda olduklarýný ifade etti.
   ABD, IMF ve küresel güçler aleyhine sloganlarýn atýldýðý mitingin sonunda, katýlýmcýlar kemençe eþliðinde horon oynadý ve halay çekti. Geniþ güvenlik tedbirlerinin alýndýðý miting olaysýz bir þekilde sona erdi.
   Bugün Gençluk Bayrami da!
   Yakup KARBUZ
   1 MAYIS Ýþçi Bayramý Trabzon’da da coþkuyla kutlandý. Ýþçi ve memur sendikalarýnýn yaný sýra gençlik örgütlerinin de hazýr bulunduðu alanda yine IMF karþýtý sloganlar dikkati çekti. Her ne kadar fýndýkta yaþanan sýkýntýlar çok sýk dillendirilmese de bazý partilerin “Fýndýkta sömürüye son!” pankartlarýyla alanda yer almasý bu konudaki eksiliði bir ölçüde de olsa giderebildi. Öðrenciler yine “isyan” sloganlarýyla alaný turlarken gündemlerinde Karadeniz’in sorunlarýnýn olmamasý bir eksikli olarak dikkati çekti. Öðrenciler, ülke gündemini meþgul eden konulardaki duyarlýlýklarýný Karadeniz’e de yöneltmeliler. TAYAD olaylarý ile anýlan Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin gündeminde yine ölüm oruçlarý vardý. Ýþçi Partisi Türk bayraklarý ile alandaki yerini alýrken Atatürkçü Düþünce Derneði Atatürk fotoðraflarý ve baðýmsýzlýk vurgusuyla kendini var ediyordu. Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði de her zamanki gibi alandaki yerini almýþtý. Dernek pankartýnýn altýnda kadýnlarýn çoðunlukta olmasý dikkatlerden kaçmadý. KESK üyesi memurlar ile KESK’ten ayrýlarak yeni oluþuma giden Eðitim-Ýþ üyesi memurlar da kutlamalara katýldý. Belediye-Ýþ Sendikasý üyesi iþçiler ise alandaki en kalabalýk grubu oluþturdu. CHP-SHP-SDP-ÖDP ve EMEP de alandaydý.1 Mayýs konuþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan kemençe ile horana duran emekçiler daha sonra söylenen þarkýlara hep bir aðýzdan eþlik etti. Tabi olan biteni dýþarýdan izleyenler de vardý. Tanýk olduðum bir konuþma vatandaþýn gündemindeki 1 Mayýs’ý en güzel biçimiyle özetliyordu; “Bugün bir þey bayramýydý ama neydi? Yanýtsa þöyle; Ha bugün gençluk bayrami da baksana hepsi nasýl da güzel güliy!” hep gülümsemek dileðiyle....

   Yorum yap


   • #4
    YAÐMUR ENGELLEMEDÝ


    7. Uluslararasý Karadeniz Tiyatro Festivali dün Meydan’daki yürüyüþle baþladý. Festivale birçok ülkeden çok sayýda sanatçý katýlýyor...

    Tiyatro Müdürü Kadri Özcan, çok güzel bir festival olacaðýný bunun için çok çalýþtýklarýný söyledi.

    ''7. Uluslararasý Karadeniz Tiyatro Festivali'', Atatürk Alanýnda düzenlenen törenle baþladý. Törene, Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Kadri Özcan, Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ile Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Ýran ve Makedonya olmak üzere 12 ülkeden 15 tiyatro topluluðu sanatçýlarý katýldý. Saðanak yaðmur altýnda gerçekleþtirilen tören, TDT Müdürü Kadri Özcan'ýn Atatürk Anýtýna festival çelengini sunmasýnýn ardýndan sona erdirildi. Törenin ardýndan yapýlmasý planlanan festival yürüyüþü ise iptal edildi.

    13 Mayýs tarihine kadar sürecek festivalde, 12 ülkeden gelen tiyatro topluluklarý oyunlar sergileyecek. Festival kapsamýnda ayrýca çeþitli sergiler açýlarak, þiir dinletileri ve konserler düzenlenecek. Etkinlikler, TDT Haluk Ongan Sahnesinin yaný sýra, Water Paradise Otel, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, Kýzlar Manastýrý, Kostaki Konaðý, Ayasofya Müzesi, Atatürk Köþkü, Ticaret ve Sanayi Odasý, Mirapark, Kanuni Evi ve Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleþtirilecek.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X