Duyuru

Collapse
No announcement yet.

01 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 01 Mayýs 2006 Haberler

  Tarihi Eserler Taþýnýyor


  Trabzon’daki el yazmasý eserleri Konya’ya taþýmakta ýsrar eden Bakanlýk, diðer illere dokunmuyor...

  Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn “güvenlik” gerekçesiyle Ýl Halk Kütüphanesi’ndeki eserleri Konya’ya nakletme ýsrarý sürerken Trabzon’daki þartlarý taþýmayan Erzurum’da 1, Kastamonu’da 2 kütüphanenin ve hiçbir yazma eserin bulunmadýðý Ankara’daki Adnan Ötüken Kütüphanesi’nin “el yazmasý eser kütüphanesi” statüsüne alýndýðý öðrenildi.

  AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan müsteþarla görüþtüðünü ve “Trabzon’a dokunmayýn” þeklinde endiþelerini dile getirdiðini anlatarak, “Bakanlýk daralmaya gidiyor. 14 tane merkez kuruyor. Ben Trabzon’un da bu merkezlerden birisi olarak belirlenmesini istedim. Konuyu ýsrarla takip ediyorum”dedi.

  TAKA Gazetesi’nin ortaya çýkarttýðý Ýl Halk Kütüphanesi’ndeki el yazmasý eserlerin Konya’ya taþýnmasý kararýyla ilgili yeni geliþmeler yaþanýyor. TBMM sunulmak üzere yeni bir yasa teklifi hazýrlandýðý ve bu yasayla birlikte kütüphanelerin yerel yönetimlere deðil Ýl Özel Ýdareleri’ne aktarýlacaðý bildirildi. Bakanlýðýn el yazmasý eserleri bir merkezde toplama gerekçelerinin en baþýnda, bu eserlerin yerel yönetimler tarafýndan gereken özenle koruyamayacaðý endiþesi yatýyordu. Bu önerinin yasalaþmasý halinde böyle bir sorun da kalmýyor. Öte yandan Bakanlýðýn son kararý da tartýþmalara yol açtý. Trabzon’da eserlerin korunmasý için Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’nde her türlü önlem alýnmýþken Trabzon’daki þartlarý taþýmayan Erzurum’da 1, Kastomonu’da 2 kütüphanenin ve hiçbir yazma eserin bulunmadýðý Ankara’daki Adnan Ötüken Kütüphanesi’nin “el yazmasý eser kütüphanesi” statüsüne alýnmasý Trabzon yok mu sayýlýyor? Sorusunu gündeme getirdi. “El Yazmasý Eserler Kütüphanesi” statüsüne alýnan kütüphanelerdeki eserler merkeze taþýnmýyor
  TRABZON’A DOKUNMAYIN!
  AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan, konuyla ilgilenen Kültür ve Turizm Bakanlýðý müsteþarýna “Trabzon’a dokunmayýn” diyerek kaygýlarýný dile getirdiðini söyledi. Aykan, konuyu baþýndan bu yana takip ettiðini de belirterek, Bakanlýðýn “daralma” kararý aldýðýný bu anlamda 14 merkez belirlediðini dile getirerek, Trabzon’un bu 14 merkezden birisi olmasý için de çalýþmalarýný sürdürdüðünü kaydetti. Son yasa deðiþikliði önerisiyle ilgili geliþmeleri de kendisine hatýrlattýðýmýz Aykan, “Bakanlýkla baðlantýya geçerek son geliþmeleri de takip edeceðim” dedi. Öte yandan 500-600 yýllýk tarihi geçmiþe sahip eserlerin Konya’ya nakledilme kararýna tepki gösteren Trabzonlularýn ilgililere elektronik posta yollayarak sorunu çözmeleri için baský yaptýðý da bildirildi. Yetkililer, vatandaþlarýn bu konudaki duyarlýlýklarýnýn tarihimizin Trabzon’da kalmasý noktasýnda etkili olabileceðini de söylüyorlar. • #2
  Kahrýndan Öldü


  Trabzonspor ile Fenerbahçe arasýnda oynanan ve Sarý-Lacivertli takýmýn 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan karþýlaþmayý izleyen genç bir taraftar, üzüntülü bir þekilde gittiði evinde kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti...

  20 yaþýndaki üniversite öðrencisi maçtan üzgün geldi, televizyon izlerken yýðýlýp kaldý

  Trabzonspor ile Fenerbahçe arasýnda oynanan ve Sarý-Lacivertli takýmýn 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan karþýlaþmayý izleyen genç bir taraftar, üzüntülü bir þekilde gittiði evinde kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti.

  Morali bozuk bir þekilde eve gelen Selim Özkan, televizyon programlarýný izledi. Geceyarýsý baygýn vaziyette annesi tarafýndan bulunan genç, hayatýný kaybetti. Otopsisi yapýlan gencin kalp krizi geçirdiði tespit edildi.

  Namazýn ardýndan gencin cenazesi eve getirildi. Bu sýrada annesi Asiye Özkan'ýn "Oðlumun bayraðý nerede onu cenazesinin üzerine örtün, oðlum yanýna ben geleyim oðlum" diye baðýrmasý yürekleri daðladý.

  Edinilen bilgiye göre, önceki akþam oynanan ve Trabzonspor'un 3-2 maðlubiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe maçýný tribünde izleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eðitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü 1. sýnýf öðrencisi Selim Özkan (20), maç sonrasý üzgün bir þekilde Fatih Mahallesi'ndeki evine döndü. Annesi Asiye Özkan'ýn "Maçý kaybettiniz mi?" sorusuna konuþmadan kafa sallayarak cevap veren Özkan, maçýn kritiklerinin ve tartýþmalý pozisyonlarýnýn konuþulduðu spor programlarýný izlemeye baþladý. Babasý Fevzi Özkan'ýn yatmasýný istemesine raðmen yatmayarak televizyondaki maç programlarýný izlemeye devam eden Özkan, annesi tarafýndan saat 00.30 sýralarýnda yerde baygýn vaziyette bulundu. Evden yükselen çýðlýklar üzerine komþularý eve gelirken, eve ambulans çaðrýldý. Yapýlan kontrolde gencin ölmüþ olduðu belirlenirken, cesedi ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Sabah saatlerinde Özkan'ýn cesedi otopsi için Trabzon Adli Týp Kurumu'na kaldýrýlýrken, ilk otopsisinde Özkan'ýn kalp krizi sonucu öldüðü belirlendi. Cenaze Özkan'ýn yakýnlarý tarafýndan alýnarak Fatih Camii'ne götürüldü. Burada gaslhanede yýkanan cenaze, omuzlarda Fatih Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Cenaze eve getirildiði sýrada annesi Asiye Özkan'ýn "Oðlumun bayraðý nerede onu cenazesinin üzerine örtün, oðlum yanýna ben geleyim oðlum" diye baðýrmasý yürekleri daðladý. Cenaze daha sonra buradan alýnarak namazý kýlýnmak ve topraða verilmek üzere Akçaabat Ýlçesi Derecik Beldesi'ne götürüldü.

  Yorum yap


  • #3
   Þalpazarlýlar Buluþtu


   Þalpazarlýlar Yardýmlaþma Kültür ve Dayanýþma Derneði yeni binasýný Trabzon Fatih Mahallesi’nde açtý. Açýlýþa Trabzon’un renkli simalarý katýldý...

   Açýlýþa CHP Trabzon milletvekili Þevket Arz, , Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, CHP Trabzon il baþkaný Cafer Hazaroðlu, il emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve AK Parti Trabzon il Baþkaný Ahmet Metin Genç, Saadet Partisi il baþkan yardýmcýsý Güntay Bulak, Meclis Baþkaný Ahmet Aslanoðlu, Trabzon Eðitim Sen baþkaný Coþkun Dilber, Þalpazarý Kaymakamý Regaip Özyiðit, Þalpazarlýlar Derneði Baþkaný Mehmet Öngöz, ilçe Belediye Baþkaný Mehmet Muhçi ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþta konuþan Þalpazarlýlar Derneði Baþkaný Mehmet Öngöz bizi fikir birliði bir araya getirdi dedi ve þöyle konuþtu: “Birliktelik paylaþma, dayanýþma bizlere güç verdi. Bu birliktelik sayesinde yeni binamýza taþýnmýþ bulunuyoruz. Eski binamýzý þimdi daha modern hale getirmiþ bulunuyoruz. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ise konuþmasýnda nerede bir Þalpazarlý varsa ben oradayým, Þalpazar’lýlý olmak bana mutluluk veriyor. Kültürlerimizin devamýnda önemli yer tutan derneklerimize sahip çýkmalýyýz. Sizlere güveniyorum. Birlik beraberlik içinde güzel hizmetleri sevgi ile yerine getireceðiz.” diye konuþtu.
   Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon milletvekili Þevket Arz konuþmasýnda uzun süre dernek baþkanlýðý yaptýðýný ifade etti ve þöyle konuþtu: “; “Þalpazarý deyince Aðasar, Sis Daðý, Acýsu akla gelir. Bu bina tüm Trabzonlulara hayýrlý olsun, dernekler görevler sadece yöneticilere deðil herkese düþer bu unutulmamalý.” Þalpazarý Kaymakamý Regaip Özyiðit, öncesinde Þalpazarlýlar derneðine önem vermediðini ancak sonrasýnda bu derneðin farlýlýðýný anladýðýný kaydetti ve tüm protokole teþekkür edip herkesi Þalpazarý’nda Acýsu’nun güzelliðini görmeye davet etti. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan derneðe 500 YTL üzerinde baðýþ yapan katýlýmcýlara plaket takdim edildi. Plaket törenin ardýndan derneðin açýlýþý gerçekleþtirildi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X