Duyuru

Collapse
No announcement yet.

29 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 29 Nisan 2006 Haberler

  Ýstifa Sesleri  Dün sabah saatlerinde Fiskobirlik Trabzon Þubesi’ne gelen Baþkan Salih Erdem’i bir çok üretici kapýda karþýladý...

  Kapýda bir açýklama yapan Erdem’e bazý üreticiler ‘Baþkan yapamýyorsan býrak git’, ‘Yönetim istifa’ diye baðýrarak tepki gösterdi.
  Hükümeti eleþtiren Baþkan Erdem, "Keþke dört ay önce her þeyi açýklasaydým. Belgeleri ortaya koysaydým. Fýndýðý satma kararý aldýk, benim ayýn dördünde ihalem var. Þimdi hepsi tutuþtu. Ben mayýs sonunda paralarýnýzý ödeyeceðim" dedi.
  Fiskobirlik sürecinde üçgen daralýyor. Üretici bir yandan hakký olan parasýný istiyor, Fiskobirlik parayý verememesinin nedenini hükümete baðlýyor. AK Parti yönetimi üreticinin yanýnda olduðunu ifade ediyor ve kredinin bulunmasý için çalýþtýklarýný ifade ediyor. Tarým Kredi Kooperatifi ile yapýlan anlaþma sonrasý üretici paralarýnýn daðýtýlacaðýný düþünerek Tarým Kredi’nin kapýsýný çalýyor ama kendisine sunulan koþullar karþýsýnda parayý almaktan vazgeçip yönünü tekrar Fiskobirlik’e dönüyor. Son bir hafta içerisinde, fýndýk üreticileri birçok ilde Fiskobirlik þubelerine giderek protestolarda bulundu, birçok ilde miting düzenlendi. Trabzonlu üreticiler de pazartesi günüden bu yana toplu olarak Fiskobirlik Þubesi’ne gitti ve haklarýný istedi. Çarþamba günü Fiskobirlik Trabzon Þubesi’nde istenmeyen olaylar yaþandý. Üretici karþýsýnda muhatap olarak Fiskobirlik Yönetim Baþkaný Salih Erdem’i görmek istediðini dile getiriyor ve açýklama yerine para istediklerini ifade ediyordu. Fiskobirlik Trabzon Þube Müdürü Berkant Demrikan, Baþkan Salih Erdem’i telefonla arayarak konuþmasý için üreticilerden Ýzzet Kormaz’a verdi. Korkmaz da Baþkan Salih Erdem’den dün için söz aldý. Baþkan Salih Erdem sözünü tutarak dün sabah Trabzon Fiskobirlik Þubesi’ne geldi.
  ÜRETÝCÝYLE YÜZLEÞTÝ
  Kalabalýk bir üretici topluluðunun karþýladýðý Baþkan Erdem, üreticilerle kapýda konuþtu. Konuþmasý sýrasýnda bazý üreticilerin tepkisiyle karþýlaþan Erdem’e üreticiler "Baþkan yapamýyorsan, býrak. Senden daha iyi yönetecekler var. 8 aydýr paramýzý vermiyorsunuz, biz açýklama deðil para istiyoruz" diye tepki gösterdi.
  MAYISTA PARALARINI
  VERECEÐÝM
  Baþkan Salih Erdem konuþmalarýnda þunlarý ifade etti "Bu fýndýðý bir milyona alanlar 5 milyon ve 6 milyona isyan ettiler. Alivre satýþ yapamadýlar bunlarýn önü kesildi. Bizim yüksek satýþ koymamýz bunu önledi. Bize karþý büyük bir intikam alma duygusu vardý. Bu fiyatlarý koyarken baþka yollara baþvurdular. ‘Gittiler hükümete dediler ki ellerinde 2001-2002 fýndýðý var, fýndýk bulamýyoruz bunlarý satsýn’ dediler. Bizde satmak istiyoruz dedik. Fakat fýndýklarý alýþ fiyatý olan 1,5 milyondan satýn diye talimat verdirdiler. Bundaki bizim verdiðimiz 5 milyon fiyatý aþaðý düþürme gayesi vardý. 4 ihale yaptýk kimse girmedi. En sonunda rica ettik bazý firmalara çünkü kendi þirketlerimizi ihaleye sokmadýlar. Tüccarýn verdiði fiyattan senin þirketinde mal alacak. Bu sefer biz ufak bir satýþ yaparak tüccarýn verdiði fiyat budur dedik. Hazineye 235 trilyon para aktardýk. Kararname uyarýnca borçlarýnýza karþýlýk %80’ini çýkartýn diðer 20 si size kalsýn, sonunda hesaplaþýrýz denildi. Biz bunu yaptýk. Geçen mayýs ayýnda hazine müfettiþleri geldi. Hesaplarýmýzý incelediler ve hazineye 180 trilyon borcumuz olduðunu çýkarttýlar. 235 trilyon bizden alýndýðý için 54 trilyon fazla alýndýðýný ortaya çýkarttýlar. Öz ve öz paramýzý istedik. Bu parayý alamadýk. Benim 150 trilyon borcum var. Bu paranýn 3/1 ini ödeyecekti. Ýstikrar fonundan istediðimiz 200 trilyonu alamadýk. 17 tane birlik var bu parayý 6 birlik aldý. Bugüne kadar ortamý germemek için sustum. Bu yýl kendilerinin yaptýðý rekolte tahmini 500 bin tondur"
  ÜRETÝCÝ ÝLE DÝYALOGLAR
  Baþkan Salih Erdem yaptýðý konuþmalarda önemli ifadelere yer verdi.
  "Türk fýndýðýnýn önünü kesen Cüneyd Zapsu! dediðim için bana 10 milyarlýk tazminat davasý açtý"
  "Ben inanýn bugüne kadar kimsenin sözünün altýnda kalmadým ama bana siyasi arkadaþlarýmýz çamur attýlar sesimi çýkartmadým."
  "700 trilyonluk depomda malým var. Bankalardan istediðim 100 trilyondur. Yönetim kurullarý reddetti. Maalesef çok büyük bir baský var."
  "Bu paralarý er ya da geç ödeyeceðiz. Tefeciden alýp ödeyeceðiz, fýndýk satarak ödemeyeceðiz."
  "Para iþini halledeyim döneceðim. Fiyatý alacaðýz".
  "Benim artýk Türk bankalarýna itimadým kalmadý".
  "Giresun’da ve Ordu’da tepkiler krediyi kesenlere yapýlýyor".
  "Sen provokatörsün de, hacý amcayý nasýl provoke ediyorsun."
  "Paranýn ödenmesi için var gücümüzle çalýþýyoruz. Bir yurt dýþý gezim var. Dýþ krediyle paramýzý ödeyeceðiz. Pazartesi günü ödeyeceðiz."
  "Mayýs ayýna varmadan bu parayý ödeyeceðiz. Bugün ucuz fýndýk satarak ödememiz sizin aleyhinize olur."
  "Seni iyi tanýyorum arkadaþým. Sende Salih Erdem fobisi var."
  "Tarým kredi bir çözüm oldu. 100 trilyon faizli para istedik. Borcumuzun üçte ikisini daðýtalým dedik. Onlarda 5 er milyar vereceðiz dediler. 5 milyara formaliteler çýktý. Her kooperatiften yönetim kurullarý kefil oluyor."
  "Kefil iþini kafanýza takmayýn."
  "55 bölgenin alacaðýnýn sýkýntýsýný çekiyorum."
  "Ben sorumsuz adam deðilim."
  "Bu ayýn sonuna kadar paralarýnýzý alacaksýnýz."
  Üretici:Dediniz ki hükümet parayý versin ben istifa edeceðim. Sen istifa et biz paramýzý alalým.
  Salih Erdem: "Öylemi. Gelsin bankaya yatýrsýn parayý hemen istifa edeceðim. Sen kimsin? Bana Baþbakan söylesin onu. Sen kimsin de bana istifa et diyorsun? Yönetim kurulunun istifasý iþi halledecekse ben ayrýlýrým."
  Üretici: 8 aydýr bu yalanlarý dinliyoruz bize yeni olarak ne söyleyeceksin
  Salih Erdem: "O zaman siz konuþun biz dinleyelim. Konuþmaya geldik aðzýnýz durmuyor."
  Üretici: Hastam var Baþkaným ama para yok
  Salih Erdem: "Gel sana para versinler. Sen gel konuþuruz seninle"
  Üretici: Ahmet Metin Genç diyor ki " 178 milyar para üniversitelere ve fakülteye yardým ettiler" Bunun açýklamasýný yapsýn dedi.
  Salih Erdem: Arayýn kendisini geliyorsa buradayým yüzleþelim.
  Üretici: Yönetim istifa!
  Salih Erdem: "yuuuuuuuuu" diyerek karþýlýk verdi ve "Partilisiniz."dedi. • #2
  Þehidimiz Kalbimizde  Tunceli’de teröristler tarafýndan þehit edilen onbaþý binlerce kiþi tarafýndan uðurlandý, Jandarma Bölge Komutaný kanlarýn yerde kalmayacaðýna söz verdi...

  Gözyaþý sel oldu
  Tunceli’de teröristler tarafýndan kontrol noktasýna yapýlan saldýrýda þehit olan Jandarma Onbaþý Þahin Abanoz Giresun'un Eynesil Ýlçesi'nde düzenlenen törenle topraða verildi. Cenaze törenine katýlan yaklaþýk 10 bin kiþi gözyaþlarýna hakim olamadý.

  "Kanlarý yerde kalmayacak"
  Þehit Onbaþý Þahin Abanoz için düzenlenen cenaze töreni öncesi Abanoz ailesine baþsaðlýðý dileyen Giresun Garnizon ve Giresun Jandarma Bölge Komutaný Hüseyin Güney, "Þehidimizin kaný yerde kalmayacaktýr. Sizlere söz veriyorum" dedi.

  Annesi Yüksel, kýz kardeþleri Gülseren, Ayþe ve Gamze þehit onbaþýnýn
  tabutuna sarýlarak uzun süre gözyaþlarý döktü.
  Ýlçenin Derebaþý Mahallesi'nde oturan Abanoz ailesi, evin tek oðlu olan Þahin Abanoz’u kaybetmenin acýsýný yaþarken, Þehit Onbaþý Þahin Abanoz'un babasý Zeki Abanoz, kýz kardeþleri Gülseren, Ayþe ve Gamze ile annesi Yüksel Abanoz, Þehit Onbaþý Þahýn Abanoz’un tabutuna sarýlarak saatlerce gözyaþý döktüler.

  Þehit Onbaþý Þahin Abanoz'un babasý Zeki Abanoz, kýz kardeþleri Gülseren, Ayþe ve Gamze ile anne Yüksel Abanoz, sinir krizleri geçirirken, kendilerini komþularý güçlükle sakinleþtirmeye çalýþtý. Cenazeye katýlan hemen herkesin de gözyaþý döktüðü gözlenirken, cenazeye Eynesil’ in yaný sýra çevre il ve ilçelerden de binlerce kiþi katýldý.

  Þehit Onbaþý Þahin Abanoz’un cenaze törenine Giresun Valisi Þükrü Kocatepe, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Hüseyin Güney, Giresun Belediye Baþkan Hurþit Yüksel, Eynesil kaymakamý Akgün Corav, Eynesil belediye baþkaný Coþkun Somuncuoðlu çok sayýda asker ve vatandaþlar katýldýlar. Tören öncesi Vali Þükrü Kocatepe, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Hüseyin Güney ve Belediye Baþkan Hurþit Yüksel þahit ailesine baþ saðlýðý dilediler. Burada Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Hüseyin Güney Þehit Abanozun ailesine, "Þehidimizin kaný yerde kalmayacaktýr. Size söz veriyorum. Þehidimizin intikamýnýn alýndýðýný size ben haber vereceðim."dedi.

  Onbaþý Þahin Abanoz’un annesi Yüksel Abanoz da, "Ýnþallah. Vatan saðolsun…" dedi Törende silahlý kuvvetler adýna konuþan Jandarma Yüzbaþý Aydýn Gülþen’de "Þehitlik her Türk askerinin ulaþmak istediði mertebedir. Evladýmýz Þahin Abanoz bu mertebeye ulaþmýþtýr. Birkaç ay önce sadece anne ve babasýnýn evladý olan Þahin þimdi tüm Türk Milletinin evladýdýr" dedi.
  Þehit Abanoz'un cenazesi Derebaþi Mahallesindeki evinden alýnarak ailesi ile birlikte Eynesil Merkez Eski Camiisine getirildi. Burada Cuma namazýndan sonra yapýlan törenin ardýndan kýlýnan cenaze namazýndan sonra silah arkadaþlarýnýn omzunda Derebaþý kabristanýndaki aile mezarlýðýna getirilerek topraða verildi..

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X