Duyuru

Collapse
No announcement yet.

25 Nisan 2006 Haberleri

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 25 Nisan 2006 Haberleri

  Cezaevine Girdiler

  Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi’nde düzenlenen çay partisinde, hediye çekiliþi yüzünden çýkan kavga sonucu Volkan Kahyaoðlu’nun ölümüne...

  Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi’nde düzenlenen çay partisinde, hediye çekiliþi yüzünden çýkan kavga sonucu Volkan Kahyaoðlu’nun ölümüne, 3 kiþinin de yaralanmasýna sebebiyet verdikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan Özgür A. ve Güçlü K. çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý.
  Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi’nde gençlerin Belediye Düðün Salonu’nda düzenledikleri eðlencede çýkan kavga sonucunda býçakla Volkan Kahyaoðlu’nu öldürmek Alev Ateþ, Ogün Yýlmaz ve Savaþ Günaçtý’yý yaralamak suçlarýnda gözaltýna alýnan Özgür A. ve Güçlü K. dün gece çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevine gönderildiler.
  Zanlýlarýn mahkemede suçlarýný itiraf ettikleri öðrenildi. Öte yandan ayný kavgada yaralanan ve Vakfýkebir Devlet Hastanesi’nde tedavi altýna alýnan Ogün Yýlmaz’ýn durumunun iyi olduðu, Numune Eðitim ve Araþtýrma

 • #2
  Trabzon'daki Tekel Binasý Ýçin Dev Adým


  Trabzon Belediyesi''nin bünyesinde bulunan Tekel binasý yerine yapýlacak olan iþ merkezi, kültürel alanlar ve belediye binasý için ilk adým atýldý...

  Baþkan Volkan Canalioðlu, ulusal bir proje yarýþmasý için jüri oluþturduklarýný açýkladý.
  Trabzon’un önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi planlanan bu alanda yapýlacak tesis için ulusal ölçekli yarýþma açýlacak. Bu yarýþma için ilk olarak jüri oluþturuldu. KTÜ ve diðer üniversitelerden de mimar ve þehir plancýlarýnýn bulunduðu jüri, Tekel binasý projesiyle ilgili ön çalýþmalara baþladý. Jüri tarafýndan þartnamesi hazýrlanacak olan proje yarýþmasý Mayýs ayýnýn ilk haftasýnda baþlayacak ve Aðustos ayýnda sona erecek.
  Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Tekel binasýyla ilgili yaptýklarýný, çalýþmalarýn belli bir noktaya geldiðini ifade etti. Canalioðlu, "Tekel binasýný güzel bir þekilde deðerlendirmek ve kentimize yakýþýr bir proje için ulusal düzeyde bir yarýþma düzenleyerek jüri oluþturduk. Bu alaný hem kültürel, hem ticaret ve hem de belediyemizin birimlerinin hizmet vereceði þekilde deðerlendireceðiz" dedi.

  Yorum yap


  • #3
   Dünya Konuþacak

   Trabzon Devlet Tiyatrolarý tarafýndan bu yýl yedincisi organize edilen festivali tanýtým amaçlý bir toplantý düzenleyen Tiyatro Müdürü Kadri Özcan, Yepyeni bir organizasyonla dünyanýn karþýnýzda olacaðýz dedi...

   Trabzon Devlet Tiyatrolarý tarafýndan organize edilen “ 7. Uluslararasý Karadeniz'e Kýyýsý Bulunan Ülkeler Tiyatro Festivali” 1 Mayýs’ta baþlýyor. Dün Gazeteciler Cemiyeti’nde festivali tanýtým amaçlý bir toplantý düzenleyen Devlet Tiyatrosu Müdürü Kadri Özcan
   “Trabzon’da herkesin olanaklarýný kullanarak yepyeni bir festival organizasyonu ile karþýnýzda olacaðýz” dedi.
   Yedinci yýlýnda en çok katýlýmcý ülke, dünyaca ünlü tiyatro adamlarý, eleþtirmenler, gazeteciler, televizyoncular ve diðer dallardaki sanatçýlarýn bir arada olacaðýný belirten Özcan “ Böylelikle festival dünyanýn her yerinde konuþulacaktýr. Festivale, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Ýran, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Yunanistan, Makedonya, ve tabiî ki Türkiye’yi temsil eden Trabzon Devlet Tiyatrosu ile 15 grup ve off festival diye nitelendirdiðimizbölümde5 ayrý ekip katýlacak” diye konuþtu.
   Festival boyunca Trabzon’un sanata doyacaðýný belirten Özcan “Meydan konserleri, Kýzlar Manastýrýnda oyunlar, Ayasofya’da ve meydan parkýnda sokak tiyatrolarýnýn gösterileri, Hüseyin Kazaz’da ve Haluk Ongan sahnesinde tiyatro oyunlarý, sergiler, konserler en önemlisi katýlýmcý yönetmenlerin yaptýðý workshoplar olacak” dedi.

   Yorum yap


   • #4
    Son Teknoloji Tedavi

    Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, dün gerçekleþtirilen törenle, son model ‘MR’ cihazýný hizmete açtý. Cihazlarýn maliyeti 2 Milyon YTL...

    Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Saðlýk Bakanlýðý’nýn katkýlarýyla son teknoloji ‘MR’ cihazýný hizmete açtý. Toplam 2 Milyon YTL’ye mal olan servisin açýlýþ töreninde Trabzon AK Parti Milletvekili Cevdet Erdöl, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, AKP Trabzon Ýl Baþkaný A. Metin Genç, MHP Trabzon Ýl Baþkaný Bekir Bülbüloðlu, Fatih Devlet Hastanesi Baþhekimi Atilla Yýlmaz ile siyaset ve bürokrasi dünyasýndan birçok isim katýldý. SIEMENS’in ürettiði Magnetom Symphon model 1,5 teslalýk cihaz eski cihazlara oranla çok daha hýzlý tarama yaparak daha net sonuç veriyor. Radyasyon içermeyen cihaz, yumuþak dokularda daha incelemeye olanak saðlýyor. Trabzon AK Parti Milletvekili Cevdet Erdöl hibe yoluyla kazandýrýlan bu cihazlarýn KTÜ Farabi Hastanesi’nde ve Numune Eðitim Araþtýrma Hastanesi’nde vatandaþlara hizmet vereceðini belirterek “Saðlýk Bakanlýðý’mýzýn katkýlarýyla bu cihazlar kurumlarýmýza kazandýrýlmýþtýr. Vatandaþlarýmýz dýþarýda ‘MR’ çektirme sorununa önemli ölçüde çözüm bulunmuþtur” dedi. Trabzon Numune Hastanesi Baþhekimi Ekrem Algün ise Türkiye’de ‘MR’ kullaným oranýnýn yüksek olduðunu ifade ederek, “Aslýndan önemli olan iyi bir hekime tedavi olmaktýr. Bu cihazýmýz günden 50 hastamýzýn tedavisinde kullanýlacaktýr” yorumunu yaptý. Açýlýþ sonrasý mini bir kokteyl düzenlendi.

    Yorum yap


    • #5
     Son Dakika!!!

     Teror örgütü PKK mensubu olduðu bildirilen 1 kiþi Trabzon'un Maçka ilçesinin galyan mevkiinde yakalandý. yapýlan açýklamalara göre bu kiþi burada yapýlmakta olan baraj inþaatýnda çalýþýyordu.

     ayrýntýlar geldikçe daha sonra tekrar açýklayacaðýz...
     Konu empy taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/1-empy Saat 25.04.2006, 13:48 ) de?i?tirilmi?tir.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X