Duyuru

Collapse
No announcement yet.

24 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 24 Nisan 2006 Haberler

  ÇAY PARTÝSÝNDE KANLI RANDEVU

  Gençlerin eðlence için buluþtuðu çay partisinde, çekiliþ tartýþmasý kavgaya dönüþtü; sopalar ve býçaklar konuþtu, sonunda bir genç ölürken iki genç de gözaltýna alýndý...

  KAVGAYLA BAÞLADI
  Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi Belediye Düðün Salonu’ndaki eðlence kabusa dönüþtü: 1 kiþi ölürken, 3 kiþi de yaralandý. Önceki akþam gençlerin düzenlediði çay partisinde dehþet anlarý yaþandý. Hediye çekiliþi sýrasýnda bazý gençler arasýnda baþlayan kavga sokaða taþýndý. Býçaklar çekildi, sopalar vuruldu ve sonunda kan döküldü.

  TOPRAÐA VERÝLDÝ
  Volkan Kahyaoðlu (26) isimli genç aldýðý býçak darbeleri sonucu yaþamýný yitirdi. Alev Ateþ, Ogün Yýlmaz ve Savaþ Günaçtý yaralandý. Sanýklar Güçlü K. ve Özgür A.’nýn geçtiðimiz yýllarda Beþikdüzüspor’da futbol oynadýklarý belirlendi. Zanlýlar gözaltýnda tutuluyor. Kahyaoðlu ise gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

  Trabzon'un Beþikdüzü Ýlçesi'nde bir çay partisinde 1 kiþinin hayatýný kaybettiði, 3 kiþinin de yaralandýðý kavgayla ilgili olarak 2 kiþi gözaltýna alýndý.
  Edinilen bilgiye göre, önceki akþam saat 21:30 sýralarýnda Beþikdüzü Belediye Düðün Salonu'nda düzenlenen çay partisine katýlan bazý kiþiler arasýnda hediye çekiliþi sýrasýnda bir tartýþma çýktý. Tartýþmanýn düðün salonu dýþýnda da sürmesi sonucu çýkan kavgada Volkan Kahyaoðlu (26) ve Alev Ateþ (26) býçakla yaralanýrken, Ogün Yýlmaz ve Savaþ Günaçtý ise sopayla darp edildi. Yaralýlardan Volkan Kahyaoðlu kaldýrýldýðý Vakfýkebir Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybederken, Ogün Yýlmaz ve Savaþ Günaçtý tedavi altýna alýndý. Alev Ateþ'in ise Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ameliyata alýndýðý öðrenildi.

  FUTBOLCULAR VAR
  Kendi aralarýnda düzenledikleri partide çekiliþ sýrasýnda çýkan kavganýn büyümesi ve 1 gencin ölümü 3 gencin yaralanmasýyla sonuçlanan olay, derin üzüntü yarattý. Cinayet zanlýlarýnýn Beþikdüzüspor’da kalecilik yapmýþ olan Güçlü K. ve Özgür A. olduðu belirlenirken, her ikisi de olay sonrasý teslim oldular. Sanýklarýn hediyelerin daðýtýmý sýrasýnda bir tartýþma yaþandýðýný, sonra da kendilerinin de anlayamadýðý nedenle büyüdüðünü ifade ettiler.

  VOLKAN TOPRAÐA VERÝLDÝ
  Olay sonrasý hastanelere akýn eden Beþikdüzülüler büyük þaþkýnlýk yaþadýlar. Býçaklanarak hayatýný kaybeden Volkan Kahyaoðlu Beþikdüzü’nde bir süre lokanta iþletmiþ ve daha sonra iþ yerini devretmiþti. 26 yaþýnda hayatýný kaybeden Volkan Kahyaoðlu, Trabzon Adli Týp Kurumunda yapýlan otopsisinin ardýndan dün Nefsiþarlý Mahallesi Cami’nde ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi.
  Cinayet zanlýlarý Güçlü K. bu yýl, Özgür A. ise önceki yýllarda Trabzon Süper Amatör Kümede mücadele eden Beþikdüzüspor’un kalesini korumuþtu.
 • #2
  COÞKUYLA KUTLADIK

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluþ yýldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Karadeniz’de de coþkuyla kutlandý...

  Trabzon, Rize, Artvin, Giresun’da düzenlenen etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Bayramý’nda ebeveynler çocuklarý yalnýz býrakmadý. Törenlerde renkli görüntüler ortaya çýkarken, Rizeli genç aldýðý ödülü þehit ailelerine hediye etti.

  Yorum yap


  • #3
   SAÐLIKTA DEPREM

   Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý TBMM’den büyük bir hýzla geçince tartýþmalar da baþladý...

   Buna göre Emeklilik yaþý yükseltilecek.Prim ödeme gün sayýsý 7 binden 9 bine çýkartýlacak.
   Prof. Dr. Ahmet Saltýk, yasanýn IMF dayatmasý olduðunu söylerken, SES MYK Üyesi Dr. Abbas Koluaçýk, çok çalýþýp emeklilikte az para alacaðýmýzý dile getiriyor. Bu görüþlere karþýn Trabzon Tabip Odasý Baþkaný Ahmet Ömeroðlu ise yasanýn felsefesini desteklediklerini kaydetti.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X