Duyuru

Collapse
No announcement yet.

21 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 21 Nisan 2006 Haberler

  Biz Ne Olacaðýz
  1 Nisan’dan itibaren uygulanmaya baþlanan yeni trafik düzenlemesi, trafiði rahatlatýrken Tabakhane ve Uzun Sokak esnafýný zora soktu...

  Trabzon’un baþlýca sorunlarýnýn baþýnda gelen trafik sorununun çözümü için1 Nisan tarihinden itibaren uygulamaya konulan yeni düzenleme, trafikte olumlu etkilerini gösterdi. Ancak Tabakhane ve Uzun Sokak esnafý iþlerinin azaldýðý gerekçesiyle yeni sisteme tepki gösteriyor.Esnaf, iþlerinin yarý yarýya azaldýðýný söylüyor.

 • #2
  Karadeniz Türkiye'nin Çimentosu


  DYP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Orhan Keçeli ve Celal Adan Genel Baþkan Mehmet Aðar’ýn yarýn gerçekleþtireceði miting öncesi...

  DYP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Orhan Keçeli ve Celal Adan Genel Baþkan Mehmet Aðar’ýn yarýn gerçekleþtireceði miting öncesi geldikleri Trabzon’da yaptýklarý açýklamalarla hükümeti topa tuttu, Trabzon’un Türkiye’nin çimentosu olduðu yorumunu yaptýlar. DYP Trabzon Ýl Baþkaný Bekir Bülbüloðlu ise 22 Nisan’ýn bir þölen ve bayram havasýnda geçeceðine inandýðýný kaydetti.
  22 Nisan’da Trabzon’da gerçekleþecek DYP mitingi öncesi, DYP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Orhan Keçeli ve Celal Adan Trabzon’da bir basýn açýklamasý yaparak nabýz yokladýrlar. Açýlýþ konuþmasýný yapan DYP Ýl Baþkaný Bekir Bülbüloðlu, 22 Nisan’ýn bir þölen ve bayram havasýnda geçeceðini vurgulayarak "Duyarlý Karadeniz insaný bizi meydanlarda yalnýz býrakmayacaktýr" yorumunu yaptý. DYP Trabzon eski Milletvekilli Eyüp Aþýk ve kalabalýk bir partili topluluðunun bulunduðu açýklamada konuþan DYP Genel Baþkan Yardýmcýsý Celal Adan "Trabzon’da ne söylenmesi gerekli diye düþündüðüm zaman aklýma ilk gelen Karadeniz’in Türkiye’nin çimentosu olduðudur" dedi. AKP’nin 3 Kasým’da iktidar olmasýný olgunlukla karþýladýklarýný ve AKP’ye bir þans verdiklerini ifade eden Adan "Vatandaþlarýmýz 3 Kasým’da 3 temel esastan dolayý AKP’ye oy vermiþtir. Bunlar, ekonominin yapýlanmasý, 28 Þubat’a baþkaldýrý ve siyaset yeniden yapýlanmasýydý. Ama geline noktada bu üç temel esasta bir düzelme olmamýþtýr" dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde hiç bu kadar zafiyete düþmediðini ifade eden Celal Adan "Bugün Müslüman’ým diyen bir Baþkanýnýn ülkesinde fuhuþ yaþýnýn 15’e düþmesi ne kadar acýdýr" dedi. Genel Baþkan Yardýmcýsý Orhan Keçeli ise Recep Tayyip Erdoðan’ýn, Diyarbakýr’da ramazan ayýnda yaptýðý söyleme istinaden "Ne demiþti Diyarbakýr’da. Benim eþim Siirtlidir, Araptýr. Sayýn Bakan demek ki iç güvey gitti. Sonra ben de Gürcüyüm demiþti. Bu söylevi bizi üzmüþtür. Belediye Baþkaný olduðu zamanlarda Taksim’e cami yapacaðým diyenler þimdi kilise açýyorlar" yorumunu yaptý. Ekonomide bir iyileþme yaþanýyorsa bunun nedeni olarak Kemal Derviþ’i gösteren, Keçeciler "Ekonomide bir iyileþme varsa, birazda vicdan varsa bunu yapan Sayýn Ecevit’in bakan olarak atadýðý Kemal Derviþ’tir. Bunlar ellerini neye attýlarsa karýþtýrmýþlardýr. Türkiye ne zaman zor bir döneme girse Adalet Partisi ve Doðru Yol Partisi imdada yetiþmiþtir" dedi. Türkiye’de bir asayiþ ve güvenlik sorunu olduðunu ifade eden Keçeli "Güvenlik ve asayiþ denildiði zaman akla ilk gelen Mehmet Aðar’dýr, milliyetçi arýyorsan adý Mehmet Aðar’dýr, muhafazakar istiyorsan Mehmet Aðar’dýr" dedi.


  Yorum yap


  • #3
   Silaha Ulaþmak Kolay


   KÝLÝSEYE ZÝYARET: TBMM komisyon heyeti Santa Maria Kilisesi’ne ziyarette bulunarak görevli Waldemar’a baþsaðlýðý diledi...

   Waldemar, bazý istekleri olduðunu söylerken bunlarý basýn önünde açýklamaktan kaçýndý.

   ÇOCUK BÝLE TAÞIYOR
   Komisyon üyesi Manisa Milletvekili Hakan Taþçý, Trabzon’da ve bölgede silaha çok kolay ulaþýlmasýnýn, meydana gelen olaylarýn en büyük nedeni olduðunu vurguladý. Taþçý, "Kamu ve sivil toplum örgütü görevlileriyle görüþtük. Ortak kanaatimiz, çok fazla ruhsatsýz silah bulunduðu ve 13 yaþýndaki çocuklarýn bile silah taþýdýðý yönünde" dedi.Taþçý, rahip cinayeti davasýný kendileri gibi Avrupa basýnýnýn da izleyeceðini ifade etti.

   TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Üyesi AK Parti Manisa Milletvekili Hakan Taþçý, Trabzon'da son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili yaptýklarý incelemeler sonucunda olaylarýn iþlenmesinde en büyük etkenin bölgede silaha çok kolay ulaþýlabilmesi olduðunu söyledi.

   AK Parti Manisa Milletvekili Hakan Taþçý ve Erzurum Milletvekili Mücahit Taþçýoðlu ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'den oluþan TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu üyeleri, Trabzon Valiliði'nde ildeki bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle bir araya geldi. Basýna kapalý olarak gerçekleþtirilen ve yaklaþýk 1.5 saat süren görüþmenin ardýndan heyet adýna açýklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili Hakan Taþçý, komisyon olarak Türkiye genelinde insan haklarý faaliyetleriyle ilgili bir tarama çalýþmasý sürdürdüklerini ve þu ana kadar 50'ye yakýn ili taradýklarýný belirterek, incelemelerinin ardýndan Türkiye'nin insan haklarý haritasýný çýkaracaklarýný söyledi. AB sürecinde AB ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yi insan haklarý konusunda izlediðini, ilerleme raporlarýnda da insan haklarý konularýnýn gündeme geldiðini hatýrlatan Taþçý, "AB ve Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'yi basýndan takip etmektedirler. Ancak bizim Avrupa'ya yaptýðýmýz çeþitli ziyaretlerde bu basýn özetlerinin gerçeði tam olarak yansýtmadýðý þeklinde bazý þikayetlerle karþýlaþtýk. Bu konuda AB ve AP, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu'nu referans alacaklarýný bize bildirdiler. Bunun üzerine biz de bu tür olaylarda Avrupa'yý doðru bilgilendirmek açýsýndan yaptýðýmýz incelemelerimiz neticesinde rapor hazýrlamayý ilke edindik" dedi.

   Trabzon'a geliþlerinde ilde son zamanlarda meydana gelen TAYAD ve Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Santoro'nun öldürülmesinin yaný sýra medyaya yansýyan diðer bazý olaylarýn da etkili olduðunu kaydeden Taþçý, rahip cinayetinin Türkiye ve Avrupa kamuoyundan çok farklý þekillerde deðerlendirildiðini kaydetti. Yorum farklýlýklarýný gidermek için çalýþma yaptýklarýný dile getiren Hakan Taþçý, "Ancak olayý iþleyen kiþinin yaþýnýn küçük olmasý ve kanun gereði varolan gizlilik dolayýsýyla konuyla ilgili açýklama yapamýyoruz. Olayla ilgili çok hassas inceleme ve soruþturma yapýlmýþtýr ve bunlar sürdürülmektedir. Olayla ilgili iddianame 12 Nisan'da mahkemeye verilmiþtir. Mahkeme incelemesini sürdürmektedir ve halen iddianameyi kabul etmiþ deðildir. Anayasa gereði konuyla ilgili bilgi vermemiz mümkün deðil" diye konuþtu.

   "RAHÝP CÝNAYETÝ DURUÞMALARINI TAKÝP EDECEÐÝZ"
   Komisyon olarak rahip cinayeti davasýnýn duruþmalarýný da takip etme isteðinde olduklarýný ve davayý kendileriyle beraber Avrupa basýnýnýn da takip edeceðini kaydeden Taþçý, "Konuyla ilgili en hassas þekilde ve en ufak bir þüpheye yer býrakmayacak biçimde inceleme ve soruþturma yapýlmaktadýr ve olayýn ardýnda deðiþik mahfiller varsa bunlar mutlaka ortaya çýkarýlacaktýr" dedi. Yaptýklarý görüþmeler neticesinde cinayetin iþlenmesinde en büyük etkenin Karadeniz Bölgesi'nde silaha çok kolay ve çabuk ulaþýlmasý þeklinde kendilerinde bir kanaat hasýl olduðunu vurgulayan AK Parti Manisa Milletvekili Hakan Taþçý, "Olay ilk incelemeler neticesinde bireysel bir nitelik taþýmaktadýr. Yaptýðýmýz görüþme ve incelemeler neticesinde bizde bu olayýn meydana gelmesindeki en büyük etkenin Karadeniz Bölgesi'nde silaha çok kolay ulaþýlabilmesi olduðu þeklinde bir kanaat hasýl oldu" þeklinde konuþtu.
   Taþçý, ayný konuyla ilgili bir soru üzerine, "Konuyla ilgili raporumuzda buna yer vereceðiz. Özellikle Trabzon ve Karadeniz Bölgesi'nde görüþtüðümüz kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin ortak kanaati, çok fazla sayýda ruhsatsýz silahýn bulunduðu ve bu silah taþýmanýn çok yaygýn bir þekilde olduðu, 13 yaþýndaki çocuklarýn bile silah taþýyabildiði þeklinde. Biz bunu raporumuzda beyan edeceðiz ve ilgili yerlere ulaþtýracaðýz. Konuyla ilgili mevcut olan yasal düzenlemelerde gerekirse bunun cezasýnýn artýrýlmasý yönünde bir teklifimiz olabilir" diye cevap verdi.

   Komisyon üyesi CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ise yaptýklarý görüþmelerde kamu görevlileriyle sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin verdikleri bilgilerin farklýlýðýna dikkat çekti. Rahip cinayetinin kabul edilmesinin mümkün olmadýðýný belirten Ünlütepe, "Bir gerçek var ki, cinayet kaçak bir silahla iþlenmiþtir. Kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle görüþtük ve gerekli bilgileri aldýk. Ancak bu bilgiler arasýnda bir takým farklýlýklar var. Görevin uygulanmasýnda bir takým farklýlýklarýn olduðu da bir gerçek. Bu konuda yargý en doðru sonucu verecektir. Tahmin ediyorum dava 2 veya 3 duruþma sonucunda karara baðlanabilecektir" diye konuþtu.
   AK Parti Erzurum Milletvekili Mücahit Daloðlu da 13 ayrý sivil toplum kuruluþunun temsilcileriyle yaptýklarý görüþmelerden konuyla ilgili ortak bir tavýr belirlenmesi ve bunun da Trabzon'un yararýna olmasý þeklinde bir kanaatýn ortaya çýktýðýný söyledi. Daloðlu, olayý bazý dýþ mihraklara baðlamak þeklindeki argümanlarý da sorumluluktan kaçýþ olarak nitelendirerek, bunlara katýlmadýklarýný kaydetti.

   TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu üyeleri daha sonra da Santa Maria Katolik Kilisesi'ne giderek kilise görevlisi Waldemar'a baþsaðlýðý diledi. AK Parti Milletvekili Taþçý, kendilerinden bir talepleri olup olmadýðýný sorarken, soy ismini açýklamayan Waldemar, istekleri olduðunu kaydetti ancak basýn önünde bu isteklerini açýklamaktan çekindi.

   Yorum yap


   • #4
    Öldüren Geçikme

    Trabzon’un Yomra Ýlçesi’ne baðlý Kaþüstü Beldesi’nde babasýnýn arkasýndan yolun karþýsýna geçmeye çalýþan fiziksel özürlü Gökhan Gürsoy, dikkatsiz otobüs sürücüsünün kurbaný oldu...

    Kaçan þoför yakalandý. Kaþüstü halký isyan etti.
    Trabzon'da meydana gelen trafik kazasýnda 9 yaþýndaki fiziksel özürlü çocuk hayatýný kaybetti.

    Kaza, dün öðle saatlerinde Kaþüstü Beldesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaþýndaki Gökhan Gürsoy, babasý Köksal Gürsoy ile alýþveriþ yapmak için dýþarý çýktý. Köksal Gürsoy, Gökhan'ý yol kenarýnda býrakarak alýþveriþ yapmak için yolun karþý tarafýna geçti. Gökhan, babasýnýn arkasýndan gitmek istediði sýrada Rize'den Trabzon istikametine gelmekte olan 08 AL 053 plakalý yolcu otobüsünün altýnda kaldý. Olay yerinde hayatýný kaybeden Gökhan Gürsoy'un cesedi savcýnýn inceleme yapmasý için yaklaþýk 1 saat yolun ortasýndaki refüjün üstünde bekletilirken, incelemenin ardýndan Yomra Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kazadan sonra kaçan ve kimliði belirlenemeyen otobüs þoförü ise daha sonra polis ekipleri tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý.

    Yorum yap


    • #5
     Umut Doktorlarý

     Karadeniz Hastanesi bünyesinde 6 ay önce açýlarak çocuk sahibi olmak isteyen ailelere umut daðýtan Özel Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi kendilerine baþvuran 130 hastadan 67’sine umut verdi...

     Altý ay önce Özel Karadeniz Hastanesi bünyesinde açýlarak hizmete giren Tüp Bebek Ünitesi meyvelerini vermeye baþladý. Özel Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’ne baþvurarak çocuk sahibi olmak isteyen 130 hastanýn 67’si gebe kalarak doðacak çocuklarýnýn hayallerini kurmaya baþladý. Bu 67 hasta içinde çok ilginç olanlarý da var. Türkiye’nin büyük þehirleri Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir gibi metropol þehirlerde çocuk sahibi olmak için tedavi gören fakat sonuç elde edemeyen 4 hasta Özel Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nde gördüðü tedavi ile gebe kaldý. Diðer yandan çok erken yaþta, menopoza girmesine bir ay kala gebe kalan 24 yaþýndaki hasta þimdilerde çocuk beklemenin mutluluðunu yaþýyor. Tüp Bebek Ünitesi’nde görev yapan Jinekolog Dr. Þafak Hatýrnaz ve eþi Embriyolog Dr. Ebru Hatýrnaz, barkovizyon gösterimiyle, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda hastalara bilgi verdiler. Yoðun tedavilerden sonra gebe kalan anne adaylarý doktorlarýna teþekkür ettiler. Karadeniz’de azosperm sýkýntýsýnýn yaþandýðýný ifade eden Embriyolog Dr. Ebru Hatýrnaz bazý sorunlara karþýn yapýlan tedavilerle alýnan sonuçlarýn kendilerini mutlu ettiðini ifade etti.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X