Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15 Nisan 2006 Haberler

  Sabýr Taþtý

  Trabzon Ticaret Odasý’nda fýndýk kavgasý çýktý. Ýhracatçý Sabit Sabýr, söz alamayýnca alenen “Þerefsizler” diye baðýrdý...

  RÝZE VE TRABZON TURU
  Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, Rize ve Trabzon’da incelemelerde bulundu. Bakan Coþkun, Fiskobirlik’i övdü Tarým Kredi Kooperatifi kredisinin çalýþmasýnýn dýþýnda olumlu bir söz edemedi. Coþkun, "Fiskobirlik evlenen kýz gibi 2001 yýlýnda elimizden uçtu gitti. Allah’tan davulcuya zurnacýya varmadý. Gözümüz üzerlerinde" dedi.

  ‘IMF ENGELLÝYOR’ DEDÝ
  Fiskobirlik’in bilançosunu düzelterek ak bir sayfa açtýðýný söyleyen Bakan Coþkun, "Fiskobirlik kendi yönetimi ile bu çalýþmalarý yapacaktýr, bir tüccar gibi davranacaktýr. Biz de destek olacaðýz. Ýleriki yýllarda DFÝF kredileri yürürlükte olursa kredilendirme olabilir. Ama þuanda IMF anlaþmalarý müsaade etmiyor" dedi.

  TTSO’DA OLAY ÇIKTI
  Öte yandan toplantýnýn sonunda fýndýk kralý Sabit Sabýr söz almak istedi. Kendine söz verilmemesine sinirlenerek baðýrmaya baþlayýnca Bakan Coþkun, "Bu toplantýyý ben ayarlamadým" dedi. Bunun üzerine daha da sinirlenen Sabýr, toplantýyý ayarlayanlarý kastederek, "Þerefsizler" diye baðýrdý.

  Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, Fiskobirlik'in artýk bilançosunu düzelttiðini ve tertemiz ak bir sayfa açtýðýný söyledi.
  Rize’de çeþitli temaslarda bulunan ve ardýndan Trabzon'a gelen Bakan Ali Coþkun, ilk olarak Trabzon Valiliði'ni ziyaret etti. Vali Vekili Ali Þanlýer, tarafýndan karþýlanan Bakan Coþkun, basýn mensuplarýna Fiskobirlik ile ilgili açýklamalarda bulundu. "Fiskobirlik þimdi artýk bilançosunu düzeltmiþ ve tertemiz ak bir sayfa açmýþtýr" diyen Bakan Coþkun, "Yeniden yapýlanarak ekonomik hayata daha güçlü olarak girmiþtir. Ýnanýyorum ki, giderek üyelerine daha yararlý olacak ve dünya fýndýk üretiminin yüzde 75-80'ini elinde bulundurmasý nedeniyle de artýk dünya fýndýk borsalarýnda söz sahibi olacaktýr. Fiskobirlik'in 94 trilyon liralýk borcunu sildik. Devletin baþkasýndan vergi toplayýp bunlarla fýndýk üreticisinin parasýný ödeme dönemi bitmiþtir. Artýk Fiskobirlik kendi yönetimi ile bu çalýþmalarý yapacaktýr, bir tüccar gibi davranacaktýr. Biz de destek olacaðýz. Ýleriki yýllarda DFÝF kredileri yürürlükte olursa kredilendirme olabilir. Ama þuanda Dünya Bankasý ve IMF ile yapýlan anlaþmalar çerçevesince borçlarýný sildiðimiz için bu dönemde Hazine'den tekrar destek alamýyor" dedi.
  Bunun üzerine bir basýn mensubu, "2001'deki kanun gereði, 4 yýllýk geçiþ döneminde Fiskobirlik'in ihtiyacý olursa DFÝF'den kredi alabileceðine yönelik bir karar var ama buna raðmen Fiskobirlik 3 kez baþvurmasýna raðmen neden kredi alamadý?" sorusunu yöneltti. Bunun Hazine'nin sorunu olmakla beraber birliðin borçlarý silindiði taktirde o dönemde DFÝF kredi alamayacaðýna yönelik karar bulunduðunu ve bunun mevzuata aykýrý olduðunu hatýrlatan Bakan Coþkun'a ayný gazeteci tarafýndan ayný soru birkaç kez daha tekrarlanýnca Bakan Coþkun, "Bir dakika dinle beni. Ben bu kanunlarý ezbere biliyorum. Hükümet eskisi gibi karþýlýksýz para basýp veya dýþarýdan borçlanarak böyle rey toplamak için ödeme yapmýyor. O dönem bitti. Hala ayný yerde patinaj yapýyorsun. Bunlarýn hepsini Baþbakan'ýn baþkanlýðýnda konuþtuk. Tamam, bitti. Benim cebimde para olsa hemen çýkartýp verirdim" diyerek tepki gösterdi.
  Bakan Coþkun, daha sonra AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na giderek partililer ile buluþtu.

  EVLENEN KIZ BENZETMESÝ
  Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý’nda da Ýþadamlarýna seslendi. Özellikle OSB’lerin destekleneceðini söyleyen Bakan
  Coþkun, Trabzon’a önümüzdeki hafta 500 milyarlýk istimlak parasý göndereceklerini söyledi.
  TTSO’da da fýndýk konusuna deðinen Bakan Coþkun sözlerini þöyle tamamladý: "FKB bizim için önemli ama özerkleþti ve evlenen kýz misali elimizden çýktý gitti. Ama ne davulcuya ne zurnacýya vardý. Bunun için mutluyuz. Gözümüz kurumun üzerindedir."

  SABIR’DAN AÐIR SÖZ
  Toplantýnýn sonunda fýndýk ihracatçýsý Sabit Sabýr söz almak istedi. Ancak kendisine söz verilmedi. Bakan Çoþkun ‘Bu toplantýyý ben ayarlamadým’ dedi. Sabýr’ýn bunun üzerine toplantýyý organize edenleri kastederek ‘Þerefsizler’ diye baðýrdýðý duyuldu.

 • #2
  Kazanan Türkiye Olsun

  Trabzonspor Diyarbakýrspor maçýnda kazanan takýmlar deðil dostluk olacak Trabzon dostluk diyor...

  Bugün oynanacak olan Trabzonsor-Diyarbakýrspor karþýlaþmasý tüm Türkiye’ye örnek olan Trabzonlu için önemli bir fýrsat. Dün akþam Diyarbakýrspor kafilesini çiçeklerle karþýlayan Trabzonlu bu tavrýný bugün de sürdürürse kentin bozulmaya çalýþýlan imajýný da bir çýrpýda temize çýkarabilecek.

  Saðduyu kazanacak
  Trabzonspor Kulübü Basýn Sözcüsü Zeyyat Kafkas, her müsabakaya olduðu gibi bugün oynayacaklarý Diyarbakýrspor karþýlaþmasýna da galibiyet için çýkacaklarýný belirterek, saðduyulu tavýrlarýnýn süreceðini söyledi. Kafkas karþýlaþma sýrasýnda taraftarlarýn her zamanki centilmence tavýrlarýný sürdürmelerini de istedi.

  Oyuna gelmeyelim
  Taraftarlar Derneði Baþkaný Özgür Özal taraftarlarý bölücü örgüt aleyhine bile olsa slogan atmamaya çaðýrarak, "Tuzaklarýna düþmemiz gerekir" dedi. Trabzonspor'un eski futbolcularýndan Þeyhmuz Suna da ''Diyarbakýrspor maçý, sporun içinde kalmalýdýr" diyerek dostluk çaðrýsýnda bulundu.

  Yorum yap


  • #3
   Polisin Acý Sonu

   Uzun yýllar Trabzon’un Beþikdüzü ve Vakfýkebir Ýlçelerinde görev yapan ve 6 ay önce emekliye ayrýlan polis memuru Ferhat Aydýn...

   Uzun yýllar Trabzon’un Beþikdüzü ve Vakfýkebir Ýlçelerinde görev yapan ve 6 ay önce emekliye ayrýlan polis memuru Ferhat Aydýn, Giresun’un Tirebolu ilçesindeki kendi evinin asansör boþluðuna düþerek hayatýný kaybetti.
   Edinilen bilgilere göre 23 yýl polis memuru olarak hizmet veren Ferhat Aydýn dün saat 11:30 sularýnda yeni satýn aldýðý evine çýkarken dengesini kaybederek asansör boþluðuna düþtü. Vücudunun çeþitli yerlerinden darbeler alan ve aðýr yaralanan Aydýn hastaneye götürülürken yolda hayatýný kaybetti. Aydýn için uzun süre görev yaptýðý Beþikdüzü’nde bir tören düzenlendi. Törene Beþikdüzü eski Kaymakamý Çankýrý Vali Yardýmcýsý E. Sabri Kartal, Beþikdüzü emniyet Müdürü Muzaffer Saðlam, Vakfýkebir Emniyet Müdürü A. Nesimi Özbaþ, Beþikdüzü Bölge Trafik Ýstasyon Amiri Mesut Erdem, polis arkadaþlarý ve kalabalýk bir halk topluluðu katýldý.
   Evli ve üç çocuk babasý olan Ferhat Aydýn bu gün Giresun’un Tirebolu Ýlçesine baðlý Kuskunlu Köyü’nde öðlen namazýna müteakiben kýlýnacak olan cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. 1982 yýlýnda polis memuru olan Ferhat Aydýn sýrasýyla Bursa, Kýrýkkale, Þanlýurfa, Ýstanbul, Beþikdüzü ve Vakfýkebir’de görev yapmýþtý.


   Yorum yap


   • #4
    Baþhekim Yardýmcýsý Darp Edildi

    Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalýklarý Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Mehmet Aþýk darp edildi...

    Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan E.A. ve E.Ç. mahkemeye çýkarýldýktan sonra tutuklandý.

    Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastanesi'nde dün Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Mehmet Aþýk ile 3 hastane çalýþanýný darp ettikleri ve hastane malýna zarar verdikleri iddiasýyla bugün adliyeye çýkartýlan 2 þahýs tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, tedavi için geçtiðimiz gün Yavuz Selim Kemik Hastanesi'ne gittikleri belirtilen Eren A. (25) ve arkadaþý Emrah Ç. (19) alkollü olmalarýnýn da etkisiyle hastane çalýþanlarýyla tartýþtý. Tartýþmaya Kemik Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Mehmet Aþýk ile ayný hastane çalýþanlarýndan Ahmet Aktaþ, Katip Çelik ve Ali Coþkun da katýldý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine 2 þahýs, hastane Baþhekim Yardýmcýsý Aþýk ve hastane görevlilerini darp ettikleri, hastanedeki kapý ve camlara zarar verdikleri iddiasýyla þikayet üzerine gözaltýna alýndý. Þahýslar, poliste ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan bugün Cumhuriyet Savcýlýðý'na sevk edildi. Savcýlýktaki ifadelerinin ardýndan 2 þahýs, "devlet memurunu kasten yaralamak, hakaret ve kamu malýna zarar" suçlarýndan sevk edildikleri mahkemece tutuklandý.


    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X