Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14 Nisan 2006 Haberler

  Baþbakan Duymasýn

  Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a yumurta attýklarý gerekçesiyle yargýlanan sanýklarýn davasý tamamlandý...

  Trabzon'da, 24 Haziran 2005’te düzenlenen açýlýþ töreni sýrasýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a yönelik protesto eyleminde bulunan 2 kiþinin yargýlandýðý davada, sanýklardan biri beraat etti, diðer sanýða verilen 1 yýl 2 ay hapis cezasý ise ertelendi.

  Duruþmaya, ''Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný'na hakaret'' suçundan tutuksuz yargýlanan sanýklardan Murat Bektaþoðlu katýlmadý. Diðer sanýk Ethem Küçük ise duruþmada hazýr bulundu. Bektaþoðlu’na ceza ‘hakaret’ten verildi.

 • #2
  Aslý Gibidir

  Ellerinde otomatik tüfek ve tabancalarla koþturan þahýslarý gören çocuklar dehþete kapýldý...

  Rize’de ellerinde otomatik tüfek ve tabancalarla koþturan þahýslara þahit olan çocuklar korku yaþadý. Silahlar birbiri ardýna patladý. Yüzlerine korku ifadesi yansýyan çocuklar, kulaklarýný kapattý. Gerçeði aratmayan sahneler yaþanýrken, olayýn tatbikat olduðunu sonradan anlayan çocuklar rahat bir nefes aldý.

  Rize’de ellerinde otomatik tüfek ve tabancalarla koþturan þahýslarý gören çocuklar korkuya kapýldý. Silahlar birbiri ardýna patladý. Yüzlerine korku ifadesi yansýyan çocuklar, kulaklarýný kapattý. Gerçeði aratmayan sahneler yaþanýrken, olayýn tatbikat olduðunu sonradan anlayan çocuklar rahat bir nefes aldý.

  Polis Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Emniyet teþkilatlarý çeþitli etkinliklerini sürdürüyorlar. Rize’de Polisevi bahçesinde düzenlenen bir tatbikat gerçeðini aratmayan görüntülere sahne oldu.
  Silah seslerinin hakim olduðu bölgede her geçen gün bir silahlý yaralama olayý meydana gelirken, çocuklarýn bu olaylardan oldukça fazla etkilendikleri bir kez daha gözler önüne serildi.

  SENARYO GEREÐÝ
  Ellerinde otomatik tüfek ve tabancalarla kuru sýký mermi kullanýlarak yapýlan tatbikatta senaryo gayet güzel yerine getirildi. Bir grup polis terörist kýlýðýnda sahne aldý. Terörist kýlýðýndaki polisler, ellerindeki silahlarý bir biri ardýna ateþledi. Bu sýrada sýrtlarýndaki çantalarla evlerine gitmekte olan, aralarýnda polis çocuklarýnýn da bulunduðu öðrenciler, silah seslerinden hayli korktu. Bazý çocuklarýn kulaklarýný elleriyle týkadýklarý görülürken, yüzlerine yansýyan korku ifadeleri görenleri hayli üzdü.

  Tatbikat gereði göstericiler Çevik Kuvet Polisleri’ne saldýrýda bulundu. Saldýrganlarýn polislere kýyasýya vurmasý dikkat çekti. Gerçeði aratmayan tatbikatýn son kýsmýnda polisler teröristleri etkisiz hale getirmeyi baþardý. Senaryo gayet iyi yerine getirildi. Ancak olayýn tatbikat olduðunun farkýna sonradan varan çocuklarýn yüzlerine yansýyan korku görüntüleri hafýzalarda yer etti.


  Yorum yap


  • #3
   Mühendisin Acý Sonu


   Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü mezunu olan Cemal Azmi Tütüncü Ýstanbul Kartal’da geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybederek bütün sevenlerini yasa boðdu...

   Ýstanbul Kartal’da cumartesi akþamý 22:00 sularýnda geçirdiði trafik kazasýnýn ardýndan hayatýný kaybeden Cemal Azmi Tütüncü gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Eðitimci bir ailenin 2 erkek çocuðundan biri olan Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü mezunu Cemal Azmi Tütüncü’nün cenazesi pazar akþamý Trabzon’a getirildi. 15 aydýr Ýstanbul ÝSKÝ’de Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Tütüncü Pazartesi öðlen namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Trabzon’un Akçaabat Ýlçesi’nin Derecik Beldesi’ndeki aile kabristanlýðýnda sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Aðýtlar arasýnda topraða verilen Tütüncü’yü sevenleri son yolculuðunda yalnýz býrakmadý.

   Yorum yap


   • #4
    Annesine Kavuþtu

    Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’ne baðlý Tarlacýk Köyü’nde, annesinin 8 yýl önce ölümüyle psikolojik sorunlar yaþamaya baþlayan üniversite öðrencisi Uður Kamiloðlu önceki gün intihar etmiþti...

    Kamiloðlu, dün çok sevdiði annesinin mezarýnýn yaný baþýnda topraða verildi.
    Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’ne baðlý Tarlacýk Köyü’ndeki evlerinin bahçesinde bulunan elma aðacýna kendisini asarak hayatýný kaybeden Uður Kamiloðlu, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. 8 yýl önce annesinin kanserden ölümünün ardýndan hayatý allak bullak olan ve öðrenim gördüðü Askeri Týp Akademisini terk eden talihsiz genç, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ýþletme Fakültesi’ni kazanmýþtý. Annesinin ölümünü bir türlü kabullenemeyen ve ölümün ardýndan bunalýma giren Uður Kamiloðlu’nun intihar etmeden bir gün önce Ankara’dan döndüðü ve bir dersten takýntýsý olduðu öðrenildi. 26 yaþýnda hayata veda eden Uður Kamiloðlu Tarlacýk Köyü aþaðý camiinde öðlen namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ayný caminin yanýnda bulunan kabristanlýða defnedildi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X