Duyuru

Collapse
No announcement yet.

13 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 13 Nisan 2006 Haberler

  Taka Gazetesi'nin Yeni Plaza Açýlýþý Tüm Karadenizlileri Biraraya Getirdi.


  HAYALÝM GERÇEKLEÞTÝ
  4 yýl önce okur desteðiyle kurulan TAKA Gazetesi dün Sancak Plaza’daki modern tesislerine taþýndý. Dün yapýlan açýlýþ törenine tüm Karadeniz bölgesinden bürokrat, iþadamý, siyasetçi, sanatçý ve spor dünyasýndan binlerce insan katýldý. Açýlýþta konuþan Sancak Plaza Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sancak, "Trabzon’a yatýrým yapmak hayalimdi. Trabzon’a ilk yatýrýmýmýzdýr. Bir iþte kalite çok önemlidir. Geleceðe dönük büyük bir gazete olmak adýna Sancak Plaza’yý inþa ettim” dedi.

  YATIRIMI DESTEKLÝYORUM
  Sancak Medya Grubu Baþkaný Salih Çamoðlu da açýlýþtaki konuþmasýnda, "2,5 milyon kiþi Taka Gazetesini internet aracýlýðý ile yakýndan takip ediyor. Taka Gazetesi yerel olmaktan çýkýp ulusal bir gazete olmuþtur" dedi. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ise "Burada bir açýlýþtan çok birlikteliði yaþýyoruz. Ben Trabzon’a yatýrým yapacak, istihdam yaratacak her yatýrýmcýmýzýn arkasýndayým. Sayýn Ahmet Sancak’a da teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.

  VALÝLER SANCAK PLAZA’DA
  Gümüþhane Valisi Veysel Dalmaz, Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý, Trabzon il Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, KTÜ Rektörü Ýbrahim Özen açýlýþ törenindeydi. Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, rahatsýzlýðý sebebiyle öðle saatlerindeki açýlýþa katýlamadý. Ancak akþam Sancak Plaza’yý ziyaret ederek Gazetemizin imtiyaz sahibi Ahmet Sancak’ý tebrik etti, baþarýlar diledi.

  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir Sancak Plaza’nýn açýlýþ günü tesisleri ziyaret ederek Ahmet Sancak’ý tebrik etti ve “Yeni yatýrýmlar bekliyoruz, yatýrýmcýnýn arkasýndayýz” dedi.

  TEKNOLOJÝ HARÝKASI
  Trabzon Fatih Mahallesi’nde dün hizmete açýlan Sancak Plaza mimari görüntüsü ve çaðdaþ teknolojisi ile dünya harikasý bir eser oldu.

  KURDELEYÝ DALMAZ, CANALÝOÐLU, BAKIRCI VE ÖZEN KESTÝ:
  Sancak Plaza’nýn açýlýþ kurdelasýný Gümüþhane Valisi Veysel Dalmaz, Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý ve KTÜ Rektörü Ýbrahim Özen ile Ahmet Sancak birlikte kestiler.

 • #2
  Hakkýnda Müebbet Hapis Ýstendi


  Trabzon''da 5 Þubat 2006 tarihinde Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro''yu silahla vurarak öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan 16 yaþýndaki zanlý O.A. hakkýnda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis istemiyle dava açýldý...

  Zanlý O.A. Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi’nde yargýlanmaya baþlanacak.
  Trabzon Cumhuriyet Savcýsý Fatih Genç, rahip Andrea Santaro'nun öldürülmesi olayýnýn ardýndan 2 ay süren çalýþma sonucu soruþturmayý tamamlayarak iddianameyi hazýrladý. "Tasarlayarak adam öldürmek, ruhsatsýz silah bulundurmak, genel güvenliði kasten tehlikeye sokmak" suçlarýndan O.A. hakkýnda Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'ne dava açýlmasýna karar verilirken, þahsýn Aðýr Ceza Mahkemesi'nde çocuk haklarý statüsünde yargýlanacaðý bildirildi. Sanýk O.A. için aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istenirken, 18 yaþýndan küçük olmasý nedeniyle bu cezada indirime gidileceði öðrenildi.
  Öte yandan, O.A'nýn kim tarafýndan azmettirildiði veya arkasýnda kimlerin olduðuyla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü kaydedildi.

  AVUKATA TEBLÝGAT ULAÞMADI
  Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santaro'yu öldürdüðü gerekçesiyle tutuklu bulunan O.A.'nýn avukatý Mahya Usta, iddianamenin henüz kendisine teblið edilmediðini söyledi. Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan hazýrlanan iddianamenin Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderildiðini belirten Usta, "Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný iddianameyi kabul ederse dava açýlacak. Ýddianame bana teblið edilmedi. Mahkeme baþkaný iddianameyi henüz incelememiþ olabilir. Okuduktan sonra eksik bir husus görürse geri gönderebilir" dedi. Usta, hazýrlanan iddianamede savcýlýðýn yaptýðý açýklama dýþýnda, basýn mensuplarýna geniþ kapsamlý bilgi veremeyeceðini ifade etti.

  OLAYIN ÖZETÝ
  Trabzon'da Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santaro, 5 Þubat 2006'da kilisede uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldürülmüþtü. Güvenlik güçlerinin çalýþmasý sonucu O.A. (16) cinayet zanlýsý olarak 7 Þubat'ta kent merkezinde yakalanmýþ, 9 Þubat'ta çýkarýldýðý mahkemece tutuklanmýþtý. O.A'nýn babasýna ait iþyerinde yapýlan aramada ele geçirilen tabancanýn yapýlan balistik inceleme sonucunda cinayette kullanýldýðý belirlenmiþti.


  Yorum yap


  • #3
   Yakalandý
   Öldürülen taksicinin katil zanlýsý olarak yakalanan þahýs, çýkartýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu...

   Mehmet Akcora'yý öldürdüðü gerekçesi ile önceki gece gözaltýna alýnan T.B. (21) dün 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Cezaevi'ne konuldu.
   Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan gecesi meydana gelen olayda taksici Mehmet Akcora'yý öldürdüðü gerekçesi ile önceki gece gözaltýna alýnan T.B. (21) dün Görele Adliyesi'ne çýkarýldý. Savcý tarafýndan ifadesi alýnan T.B. tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. T.B. 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalý Cezaevi'ne konuldu.

   Yorum yap


   • #4
    Tekel Bayii Soyuldu


    Bakkalým A.Þ. Yomra Bayii''ne giren kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler, dükkandan yaklaþýk 12 bin YTL deðerindeki Tekel mamulü sigarayý alarak kaçtý...

    Trabzon'un Yomra Ýlçesi'nde bir Tekel bayisinden yaklaþýk 12 bin YTL tutarýnda sigara çalýndý. Edinilen bilgiye göre, dün gece Trabzon Caddesi üzerindeki Bakkalým A.Þ. Yomra Bayii'ne giren kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler, kapýyý zorlayarak girdikleri dükkandan yaklaþýk 12 bin YTL deðerindeki Tekel mamulü sigarayý alarak kaçtý. Bayiinin yaklaþýk bir yýl önce de soyulduðu ve yaklaþýk 10 bin YTL deðerinde sigaranýn çalýndýðý öðrenilirken, esnaf ilçede sayýsý gittikçe artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle tedirginliklerini belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmasýný istedi.Hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturma sürüyor.


    Yorum yap


    • #5
     PKK Ýddaasýna Ýnceleme


     Çay Sanayicisi ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Rahmi Üstün’ün, Kaçak çay giriþinde PKK parmaðý olduðunu tahmin ediyoruz sözleri üzerine Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Mehdi Eker, Bu iddia çok ciddidir...

     Ýlgili bakan arkadaþlarýmýzla görüþüp inceleme baþlatacaðýz" dedi.
     Türkiye’ye çeþitli yollardan kaçak olarak sokulan çay miktarýnda son aylarda büyük bir artýþ olmasý, çay sanayicisini sýkýntýya sokuyor. Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Mehdi Eker’in bölgede yaptýðý incelemeler sýrasýnda kendisiyle görüþen Çay Sanayicisi Ýþadamlarý Derneði (ÇAYSÝAD) yönetim kurulu baþkaný Rahmi Üstün ve üyeler, bakana “imdat” sinyali göndererek, tehlikenin büyüklüðüne dikkat çektiler.

     Rahmi Üstün baþkanlýðýndaki, Köksal Býrasoðlu, Hayrullah Öztel ve Kenan Bilgin’den oluþan yönetim kurulu Bakan Mehdi Eker ile yaklaþýk bir saat baþ baþa görüþerek, konu ile ilgili rapor sundular ve bilgi verdiler. Rahmi Üstün, Doðu ve Güneydoðu’daki sýnýr kapýlarýndan son aylarda tonlarca çayýn kaçak olarak yurdumuza sokulduðunu, bu çaylarýn insan saðlýðý açýsýndan da zararlý olduðunun bilindiðini belirterek, “Piyasada yaptýðýmýz incelemelerde bu çaylardan özellikle paketleme firmalarýnýn kullandýðýný tespit ettik. Kaçak çay giriþi artýnca, bizim satýþlarýmýz da durma noktasýna geldi. Bu da bir gösterge. Devletin ilgili birimlerinin baþta sýnýr kapýlarý olmak üzere gerekeni yapmasýný bekliyoruz. Sizler bu konuya duyarlýlýk göstermezseniz, bugün sýkýntýda olan sanayicidir. Yarýn üretici olacaktýr. Kaçak çay giriþleri konusunda gereken ihbarlarý da anýnda yapýyoruz. Ancak, gerekenin yapýlabildiðini söylemek zor”dedi.

     Rahmi Üstün’ün kendisine, “Bu konuda yardýmlarýnýzý bekliyoruz” demesi üzerine Bakan Mehdi Eker þunlarý söyledi: “Bize bu konuda somut kanýtlar ulaþmýþ deðil. Böyle kanýtlarýn ulaþtýrýlmasý halinde gerekeni yaparýz. Ancak, bu iddialarý da dikkate alacaðýz. Ýlgili bakan arkadaþlarýmla görüþerek ileteceðim. Özellikle bu iþte PKK’nýn parmaðý olduðu iddiasý çok ciddidir. Bakýp inceleyeceðiz. Çayýn bu yöre insaný için ne kadar önemli olduðunu biliyoruz.”
     Rahmi Üstün, baþta kaçak çay giriþi olmak üzere üreticiden tüketiciye kadar sektörle ilgili sýkýntýlarýn bir rapor haline getirildiðini belirterek, yakýnda Ankara’ya giderek, baþta ilgili bakanlar olmak üzere bürokratlara aktaracaklarýný da bildirdi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X