Duyuru

Collapse
No announcement yet.

12 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 12 Nisan 2006 Haberler

  Taksici Öldürüldü


  Taksi þoförü Mehmet Akcora, cinayete kurban gitti Giresun’un Espiye Sahil Taksi Duraðý’nda 28 T 8001 plakalý taksisiyle çalýþan 56 yaþýndaki Mehmet Akcora, alkollü olduðu bildirilen...

  Taksi þoförü Mehmet Akcora, cinayete kurban gitti
  Giresun’un Espiye Sahil Taksi Duraðý’nda 28 T 8001 plakalý taksisiyle çalýþan 56 yaþýndaki Mehmet Akcora, alkollü olduðu bildirilen Turgay B. ve H.K. isimli þahýslarý Trabzon’a götürmek üzere aracýna aldý. Taksiciden saatlerce haber alýnamadý. Talihsiz adamýn cesedini, Görele’de yol kenarýnda bir minibüs þoförü fark etti.

  Taksici Mehmet Akcora’nýn kafasýna 3 kurþun sýkýldýðý belirlendi. Gasp edilen taksici ise Vakfýkebir-Beþikdüzü ilçe sýnýrlarýnda terk edilmiþ vaziyette bulundu. Taksinin kazaya uðradýðý anlaþýldý. Araçta yapýlan aramada biri kurusýký, biri de 7.65 mm. çapýnda 2 silah bulundu. Silahýn cinayette kullanýlýp kullanýlmadýðý araþtýrýlýyor.

  Giresun ve Trabzon polisi 21 yaþýnda olduðu belirlenen cinayet zanlýsý Turgay B. isimli þahsýn peþine düþtü. H.K.ise yakalandý. Evli ve 3 çocuk babasý olan Mehmet Akcora’nýn çevresinde sevilen bir kiþi olduðu belirtilirken, cinayete kurban gitmesi taksici esnafýnýn büyük tepkisine neden oldu.

  Görgü þahitlerinin ifadelerine göre, Espiye Sahil Taksi Duraðý’nda 28 T 8001 plakalý taksisiyle çalýþan Mehmet Akcora, önceki gün saat 16:30 sýralarýnda alkollü olan Turgay B. ve H.K. isimli þahýslarla, kendilerini Trabzon’a götürmek üzere anlaþtý. Fakat þoför Mehmet Akcora’dan uzun süre haber alýnamadý.
  Ayný akþam saat 22:30 sýralarýnda Görele Ýlçesi’ne baðlý Haydarlý Köyü Çömlekçi Grup Yolu üzerinde, bir minibüs þoförü yerde yatan bir þahýs gördü. Minibüs þoförü jandarma’ya haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yürüttüðü tahkikat sonucunda þahsýn, 56 yaþýndaki Espiye ilçesinden Mehmet Akcora olduðu belirlendi. Kafasýna 3 kurþun sýkýldýðý ve olay yerinde öldüðü anlaþýlan Mehmet Akcora’nýn aracýnýn da gasp edildiði ortaya çýktý. Taksicinin aracý Trabzon’un Vakfýkebir-Beþikdüzü ilçeleri sýnýrýnda terk edilmiþ halde bulundu. Aracýn kazaya uðradýktan sonra terk edildiði ortaya çýkartýldý.

  TAKSÝDE 2 SÝLAH
  Devlet Hastanesi’ne 200 metre mesafede terk edilen araçta yapýlan aramada, biri kurusýký, birisi ise 7.65 mm. çapýnda iki adet silah ele geçirildi. Silahýn cinayet olayýnda kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn yapýlacak balistik inceleme sonucunda ortaya çýkacaðý bildirildi. Maktülün cep telefonu kayýtlarý incelemeye alýnýrken, olay esnasýnda evini aramak istediði, cep telefonuna ev telefonunun bir kýsmýný yazabildiði belirlendi.

  HER YERDE ARANIYOR
  Cinayeti iþlediði sanýlan Turgay B. ve beraberindeki þahýs H.K.’yý Giresun ve Trabzon’da güvenlik güçleri didik didik aramaya baþladý. H.K. Giresun’de Emniyet ekipleri tarafýndan yakalanarak gösaltýna alýndý. Firardaki þahsýn 21 yaþlarýnda olduðu belirlenirken, Görele Cumhuriyet Savcýlýðý ise çok yönlü soruþturma baþlattý.
  Evli ve 3 çocuk babasý olan Mehmet Akcora’nýn çevresinde hayli sevildiði ve hiç kimse ile bir sorunu olmadýðý ifade edildi. Cinayetin niçin iþlendiðine dair kesin deliller araþtýrýlýyor. Mehmet Akcora’nýn bugün Espiye’de topraða verileceði öðrenildi. • #2
  Saldýrýya Uðradý 100 Metre mesafedeki Ambulans 15 Dk. Gelemedi

  Saldýrýya uðrayan ve kanlar içinde kalan Faruk Amedi için çaðrýlan 100 metre mesafedeki ambulans 15 dakikada gelemedi...

  Dört ambulansý bulunan Rize 112 acil servisinde bir þoför bulunduðu ortaya çýktý.
  Rize'de cadde ortasýnda demir çubuklarla saldýrýya uðrayan ve kanlar içinde kalan Faruk Amedi için 100 metre mesafedeki 112 Acil servis istasyonundan ambulans çaðrýldý. 15 dakika geçmesine raðmen ambulans gelmeyince yaralý Polis otosu ile hastaneye kaldýrýldý. Dört ambulansý bulunan Rize 112 acil servis istasyonunda ise sadece bir þoförü bulunduðu onunda görevde olduðu ortaya çýktý. Olay Rize'de Atatürk caddesi üzeri Belediye parký yanýnda yaþandý. Faruk Amedi (51) adlý vatandaþ henüz nedeni belirlenemeyen bir konuda dolayý cadde ortasýnda demir çubukla saldýrýya uðradý. Yüzü kanlar içinde kalan yaralý için çevredeki vatandaþlar 100 metre mesafede yer alan 112 acil servis istasyonundan ambulans talep etti. Bu sýrada olay yerine Polis ekipleri geldi. Yaralýyý ise yerde oturarak ambulansýn gelmesini bekledi. Fakat aradan 15 dakika geçmesine raðmen ambulans gelmeyince öfkeli vatandaþlar Polisle tartýþmaya baþladý. Bunun üzerine yaralý vatandaþ polis otosu ile Rize 82. yýl devlet hastanesine kaldýrýldý. Vatandaþlar 100 metre mesafede defalaca aranmasýna raðmen gelmeyen 112 acil servis görevlilerine tepki gösterdi.
  "4 ambulans 1 þoför var"
  Rize 112 acil servis istasyonunda ise 4 ambulans olmasýna raðmen sadece 1 þoför bulunuyor. Rize Ýl Saðlýk müdürü Drç Hakan Diren acil servis istasyonlarýnda aslýnda iki ekibin bulunduðunu bir ekibin ise sürekli hastanede görevli beklediðini belirterek "Ýstasyonumuzda bir ekibimiz kalýyor. Onlarda bir vakaya gidince ikinci bir vaka yaþanýnca bu tür sýkýntýlar yaþanabiliyor" dedi.


  Yorum yap


  • #3
   Trabzon Belediye Baþkaný Canalioðlu ''Aðlamýyoruz Ýþ yapýyoruz''   Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu 2 yýllýk çalýþmasýný bir rapor haline getirerek kamuoyuyla paylaþtý...

   Canalioðlu, belediyenin iþçi istihdam eden bir kuruluþ olmadýðýný ancak birçok gence iþ saðladýklarýný belirtti.
   Baþkan Canalioðlu, bu yýl sonu itibariyle artýk Moloz mevkiine çöp dökülmeyeceðini söyledi. Canalioðlu, hizmet kurumu olduklarýný da belirterek, "Biz aðlamýyoruz çözüm üretiyoruz" dedi.
   Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu belediyenin 2 yýlýný, yaptýklarý çalýþmalarý ve gelecek döneme iliþkin projelerini düzenlediði basýn toplantýsýyla kamuoyuna sundu. Açýklamasýnda söz verdikleri bir çok vaadi yerine getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini söyleyen Canalioðlu, "Biz aðlamýyoruz çözüm üretiyoruz. Siyaseti halkýn yararýna yapýyoruz" dedi. Trabzon Belediyesi’nin Valilikle baðlantýlý birimlerini Baþkanlýk makamý ile meclis toplantý salonunu Tekel binasýna taþýyacaklarýný da kaydeden Canalioðlu, Tekel binasýna iliþkin yapýlan anketin sonuçlarýný da deðerlendireceklerini kaydetti. Þehir içi trafiðinin düzenlenmesi için Emniyet Müdürlüðü ve Þoförler Odasý ile birlikte hazýrlanan yeni trafik düzenini 1 Nisan itibariyle uygulamaya koyduklarýný da dile getiren Volkan Canalioðlu, ilgili kuruluþlarla koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný belirtti. Canalioðlu trafiðin tam anlamýyla rahatlamasý için sahil yolu ile baðlantýlý olan ara yollarýn da tamamlanmasý gerektiðine dikkat çekti. Kamuoyunun kendisine sahip çýkmasý gerektiðini de dile getiren Canalioðlu, "þuan her evde ben varým. Her ay 3 trilyon maaþ ödüyoruz. Bakýn Volkan Canalioðlu’na sahip çýkmak Trabzon’a sahip çýkmaktýr. Bunu unutmayýn" dedi. Canalioðlu bir soru üzerine Trabel’de sorun yaþanýyormuþ gibi bir hava estirilmek istendiðini de kaydederek, "Trabel niye benin baþýmý aðýrtsýn. Maaþlarýna zam yaptýk. Gayet iyi iþler yapýyorlar. Trabel konusunu kimse gündeme getirmemeli. Trabel zarar ediyorsa Trabel2i kapatýrýz. Oradaki arkadaþlarda oranýn kapatýlmasýna neden olan partinin önüne giderek kendilerine iþ bulmalarý için sýraya girerler" dedi. Canalioðlu þunlarý söyledi:
   ÇÖP MOLOZA DÖKÜLMEYECEK
   Çöplerin denize dökülmesi sadece Trabzon’un deðil tüm bölgenin en önemli sorunu idi. Bu düþünce ile daha önce kurulan ve kýsa adý Trab-Ri-Kab olan Trabzon Rize katý Atýk Birliði’ni harekete geçirdik. Gerek Ankara’da, gerekse Trabzon’da baþta Çevre ve Orman Bakaný hemþehrimiz Sayýn Osman Pepe ve diðer kuruluþlarla bu sorunun çözümü için sürekli toplantýlar düzenledik. Trab-Ri-Kab olarak yaptýðýmýz bu çalýþmalar olumlu sonuçlandý ve katý atýk tesisleri ihale edilerek yapýmýna baþlandý. Bilindiði gibi Trabzon’un Deliklitaþ mevkiindeki aktarma istasyonunun temelini 2005 yýlýnýn sonlarýnda atarak bu sorunun çözümünde önemli geliþme saðlandý. Bu yýl sonu itibariyle artýk Moloz mevkiine çöp dökülmeyecektir.Bu arada Moloz mevkiine dökülen çöpleri kendi imkanlarýmýzla sürekli kireçleme ve topraklama çalýþmalarý yaparak çevreye koku yaymalarýný önledik.

   TRAFÝKTE ÖNEMLÝ ADIMLAR ATTIK
   Trafik sorununun çözümü için birinci ve ilk aþama Tanjant yolunun tamamlanmasý idi. Bunun için merkezi hükümetle yaptýðýmýz ortak çalýþma sonucu Tanjant yolu tamamlanarak trafiðe açýldý. Bu arada hazýrladýðýmýz ana ulaþým master planýnýn bir ayaðý olan kent içi trafiði için Emniyet Müdürlüðü ve Þoförler Odasý ile hazýrladýðýmýz yeni trafik düzenini 1 Nisan itibariyle uygulamaya baþladýk.

   TRABZON’U KÜLTÜR KENTÝ YAPACAÐIZ
   1. Uluslararasý Trabzon Kültür ve Sanat Festivali düzenledik. Üç gün süren festivale ülkemizin çeþitli kentleri yanýnda, Çin’in Rizhao, Rusya’nýn Soçhi, Gürcistan’ýn Batum, Macaristan’ýn Zigetvar ile Bosna Hersek’in Travnik kentleri katýldýlar..Karadeniz’e kýyýsý bulunan 9 ülkenin 24 kentlerinin üyesi olduðu Uluslararasý Karadeniz Kulübü’nün 16. genel kurul toplantýsýný Trabzon’da yaptýk. Genel Kurulda Uluslararasý Karadeniz Kulübü’nün Baþkanlýðýna Belediye Baþkanýmýz M. Volkan Canalioðlu seçildi. Üyesi olduðumuz Tarihi Kentler Birliði’ni harekete geçirdik ve birliðin Mayýs ayýndaki toplantýsýný Trabzon’a aldýrdýk.

   MAHALLELERE EÞÝT HÝZMET SUNDUK
   Muhtarlarýmýzý fahri baþkan yardýmcýsý olarak görerek her mahalleye eþit hizmet anlayýþýnda olduk. Muhtarlarýmýz ile yaptýðýmýz toplantýlarda onlardan mahallelerinin sorunlarýný istedik. Bize 228 adet talep geldi. Bu taleplerin Yüzde 65’ini çözüme kavuþturduk.

   SEYYAR SORUNU BÝRLÝKTE ÇÖZÜLÜR
   Seyyar satýcýlar sorununu çözmek için her kurum kendi üzerine düþen görevi yapmalý. Ben seyyarlarýn býraktýðý pisliði de temizliyorum. Bakýn burada herkes kanunla kendine verilen görevi yerine getirmeli. Görevini yerine getirmeyenleri bundan sonra kamuoyuna deklare edeceðiz. Eðer ilgili kuruluþlar görevlerini yerine getirmezlerse bundan sonra seyyarlarýn pisliðini temizlemeyeceði. Bir de seyyarlarla konuþtuðumuzda, "bu benim ekmek teknem burayý kaldýrtmam" diyor. Ýyi de burada soruyu nasýl sorduðunuz olaya nasýl yaklaþtýðýnýz önemli. Kardeþim sen vergini veriyor musun? Hayýr. Vergi vermiyorsun, ortalýðý pisletiyorsun ben gelip temizliyorum. Bu temizlik iþlerini yapanlarýn ücretleri nasýl ödeniyor? Vergilerle. Bunu da unutmamak lazým

   DOÐALGAZ 2008’TE GELECEK
   Temiz bir kent oluþturmanýn en önemli temeli doðalgazýn gelmesidir. Bunun için de Belediye olarak çeþitli çalýþmalarda bulunduk. Bu konuda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu ile Botaþ yetkilileriyle görüþmelerimiz devam etmektedir. Doðalgazýn altyapý çalýþmalarýna kolaylýk saðlamak amacýyla kent bilgi sistemi çalýþmalarýný sürdürüyoruz. Trabzon merkez ve ilçelerine ait sosyal, ekonomik ve altyapý verilerini tespit ederek Enerji Piyasasý Düzenleme Kuruluna gönderildi. Ýlçe ve Belde belediye meclislerinde konu ile ilgili yazý yazýlar çýkartýlmasý saðlandý. Doðalgaz Trabzon’a herhangi bir gecikme olmaz ise 2008 Aðustos ayýnda gelmiþ olacak.

   SANCAKSPORU DESTEKLEDÝK
   Engelli vatandaþlarýmýza çeþitli araç ve cihaz yardýmý yapýldý. Engelli vatandaþlarýmýzýn kullanýmýna verilmek üzere engelliler otobüsünü hizmete sunduk.Yeni düzenlediðimiz yaya kaldýrýmlarýnda kaldýrýmlarýn giriþ ve çýkýþlarýný sýfýrlayarak özürlülere kolaylýk saðladýk.Hamamizade Ýhsanbey Kültür Merkezinde özürlüler kapýsý ile özürlüler tuvaleti yaptýk.Sancakspor Engelliler Basketbol takýmýna araç ve malzeme yardýmý yaptýk.Engelli vatandaþlarýmýza sosyal ve kültürel etkinliklerine katký saðladýk.Engelli futbol takýmýmýza malzeme yardýmý ile destek saðladýk.

   KENTE MALÝYETÝNE SU VERÝYORUZ
   Arýtma tesisleri kurulduðundan beri ilk kez klor ünitesi makine aksamýyla birlikte yenilendi.Galyan barajýndaki regülatör sahasýnda bulunan elekleri yenileyerek buradan da tesislere su almaya baþladýk. Þehir içme suyu depolarýndaki kaçaklarý önlemek için izolasyon çalýþmalarý baþlattýk.Su depolarýný otomasyon sistemine baðlayýp sürekli dolu tutulmasýný saðlamak için Beþirli’de 5 adet su deposunu otomasyona baðlandý ve tamamý için ihale dosyasý hazýrlandý. Su depolarýmýzýn izolasyonunu yaparak su kaçaklarýný önledik. Kentimize maliyetine su verirken, 50m3 üzerinde su kullaným ücretini kaldýrdýk.

   YOKSULUN YARDIMINA KOÞTUK
   Daha önce 111 aileye (450 kiþi) mesai günlerinde aþevi ile verilen bir öðün yemek uygulamasýný 2005 yýlýndan itibaren kaldýrarak yardým alan aile sayýsýný 250’ye (1000 kiþi) çýkartýp, her ay düzenli olarak 14 çeþit kuru gýda verilmesine baþlandý. Bu uygulama ile daha fazla kiþiye yardým yapýlýrken, ayda 65 Bin YTL, yýlda ortalama 700 Bin YTL tasarruf saðlandý.

   KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJESÝ BAÞLADI
   Vatandaþlarýmýza daha saðlýklý ortamlar oluþturmak için TOKÝ ile Zaðnos’da Kentsel Dönüþüm Projesi baþlattýk. Bu proje kapsamýnda, TOKÝ ile ortaklaþa olarak yürüttüðümüz Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda Zaðnos vadisinde 37.430 m2 alanda kamulaþtýrýlmasý için 271 adet bina tespit edildi.204 bina ile anlaþma saðlanýp kamulaþtýrma iþlemleri tamamlandý.kamulaþtýrýlan binalarýn 178 adedinin yýkýmý gerçekleþtirildi.Belirlenen 1336 hissedardan 1019’u ile pazarlýk görüþmeleri yapýldý. 974 hissedarla anlaþma saðlanmýþ olup 852 hissedara 19.6 Milyon YTL (19.6 Trilyon lira) kamulaþtýrma bedeli ödendi. Güney Yýldýzý Projemiz kapsamýnda kentimizi Güney’e açmak amacýyla TOKÝ ile yapýlan projelerle Bahçecik’te TOKÝ tarafýndan 86.8 dönüm arazide toplu konut inþaatýna baþlanmýþtýr.Kentsel dönüþüm projesini daha sonraki süreçte Tabakhane vadisi ile Çömlekçi Mahallelerinde de uygulamayý planlýyoruz. Böylece vatandaþlarýmýzý saðlýksýz ortamlardan kurtarýp daha saðlýklý yaþam þartlarý sunuyoruz. Sahil yolu yeþillendirme ve düzenleme projesini Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ile birlikte baþlattýk. Cumhuriyet ve Hýzýrbey Mahallelerinde dönüþüm saðlamak amacý ile mülk sahiplerimizi bir araya getirip yenilenmesini saðlamak yolunda önemli adým attýk.Bostancý mezarlýðýna ilave olarak 8 bin metrekare yeni mezar yeri kamulaþtýrýldý.Boztepe Ahi Evren Dede mezarlýðýnýn çevre duvarlarý ve iç yollarý yapýlarak koruma altýna alýndý.

   ÝÞSÝZLÝÐE ÇÖZÜM BULDUK
   Belediye olarak Trabzon’da ticari hayatý canlandýrma ve iþsizliðe çözüm bulma adýna proje çalýþmalarýna baþladýk. Öncelikli olarak belediyemize ait olan eski Ýller Bankasý binasýný hastane yapýlmak üzere kiraya verdik. Burada açýlacak hastanede en az 150 kiþiye istihdam imkaný saðladýk. Belediyemize ait olan Et Entegre tesislerinin yýllardýr çözülemeyen ruhsat sorununu çözüp ruhsatlandýrdýktan sonra ihale ile kiraya verdik. Burada da 50 ye yakýn kiþi istihdam edilmesi bekleniyor.Akçaabat, Yomra, Arsin, Araklý-Sürmene, Çimenli, Çukurçayýr, Zafanos ve Kireçhane hatlarýný özelleþtirerek, 16’sý büyük, 4’ü küçük olmak üzere 20 yeni otobüs hizmete sunuldu. Bu þirketler de birçok iþsize iþ imkaný saðlandý. Trabzon dýþýndaki iþadamlarýmýza ve büyük firmalara kentimizde yatýrým yapmalarý için gerekli tüm giriþimleri yaptýk. Bu giriþimlerimiz sonucunda Tepe Grubu Deðirmendere 100. Yýl Parký yanýnda çok amaçlý bir iþ merkezi yapýlmasý için harekete geçerek temel atma aþamasýna yaklaþýlmýþtýr. Belediye olarak ihaleli yatýrýmlarýmýzda taþeron ve müteahhitlerin iþçi çalýþtýrmalarýna katký saðladýk.

   2006 YILINDAKÝ HEDEFLERÝN BAZILARI
   1-Turgut Özal Bulvarýnýn tamamlanmasý,
   2-Uzunsokak’ýn yenilenip trafiðe kapatýlmasý ve yan baðlantýlarýnýn düzenlenmesi.
   3-Kaymaklý mahallesi park projesi.
   4-Esentepe mahallesi park projesi.
   5-Çocuk ve Gençlik Merkezi projesi.
   6-Karþýyaka caddesi.
   7-Doðulu vatandaþlara yer temini
   8-Su arýtma ve çökertme havuzu projesi.
   9-Kent bilgi sistemi projesi.
   10-Kalkýnma Parký projesi.
   11-Kültür merkezleri (Kýzlar Manastýrý, Çaðdaþ Sanatlar Müzesi)
   12-Hamamizade Ýhsanbey Kültür Merkezi yenileme projesi.


   Yorum yap


   • #4
    Sancak Plaza Açýlýyor

    SANCAK PLAZA VE TAKA GAZETESi’NiN YENi TESiSLERi BUGÜN TÖRENLE AÇILIYOR...

    OKURLARIYLA BÜYÜDÜ
    Yayýn hayatýna baþladýðý günden itibaren, geçen her yýl bölge halký ile biraz daha kucaklaþan TAKA Gazetesi, Trabzon Sancak Plaza’da son teknolojiyi yakalamýþ tesislerinin açýlýþýný bugün yapýyor.

    KARADENÝZ BULUÞUYOR
    Saat 12.30’da Fatih Mahallesi Yavuz Selim Bulvarý’nda gerçekleþtirilecek olan açýlýþ töreni Karadeniz bölgesindeki okurlarýmýzý, iþadamlarýný, siyasetçileri, spor camiasýný biraraya getirecek.

    ÖDÜLLER VERÝLÝYOR
    Törende TAKA okurlarý tarafýndan 2005 yýlýnda bölgede yýlýn sporcusu seçilenlere ödülleri verilecek. Katýlýmcýlar 2 saat sürecek olan kokteylde birbirleriyle sohbet imkaný bulacaklar.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X