Duyuru

Collapse
No announcement yet.

141 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 141 Nisan 2006 Haberler

  Ýþte Hasta Ýþte Reçete

  Polis Haftasý dolayýsýyla düzenlenen törenlerde konuþan Akyürek, Trabzon’da mala karþý iþlenen suçlarýn büyük bir kýsmýný 18 yaþýndan küçüklerin iþlediðini söyledi...

  Trabzon’da uzun zamandýr asayiþi tehdit eder boyuta gelen sokak çocuklarýna yeni bir yaþam kazandýrmak için, kent önderleri iþbirliði yapýnca dev bir adým atýldý

  Tek suçlu çocuklar mý?
  Türk Polis Teþkilatý'nýn 161. kuruluþ yýldönümü bölgede çeþitli faaliyetlerle kutlanýyor. Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, son dönemde Trabzon'da art arda meydana gelen olaylarda görevlerini baþarýyla yaptýklarýný söyledi.
  Akyürek, sosyal ve ekonomik nedenlerin suçun artýþýnda önemli bir rol oynadýðýný ve polisiye önlemlere ilaveten sosyal ve ekonomik önlemlerin de alýnmasý gerektiðine dikkat çekerek, "Mala karþý iþlenen suçlarýn çoðunu çocuklar iþliyor" dedi.

  Sokaklara köklü çözüm
  Trabzon’da son yýllarda genel asayiþi tehdit ettikleri öne sürülen sokak çocuklarý için rehabilitasyon görevi yapacak olan ‘Çocuk ve Gençlik Merkezi’ Trabzon Belediyesi, Ailem Olsun Derneði, Philips ve TTSO’nun öncülüðünde kuruluyor.

  Projenin dün temeli atýlýrken, törende konuþan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir ile Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, huzurlu bir kent için sosyal projelerin devam edeceðini söylediler.

 • #2
  Domuz Saldýrdý

  Arsin’de, dolmuþ þoförü Bilal Uzunoðlu (32), Sahil Yolu mevkiindeki ekmek fýrýný yanýnda arkadaþlarýyla sohbet ederken bir yaban domuzunun saldýrýsýna uðradý.

  Yorum yap


  • #3
   GÖKTAÞ Hep Destekledik
   AK Parti’nin Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaþ son dönemdeki FKB-üretici tartýþmalarýna iliþkin yaptýðý açýklamasýnda...

   AK Parti’nin Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaþ son dönemdeki FKB-üretici tartýþmalarýna iliþkin yaptýðý açýklamasýnda, "Biz her zaman üreticinin yanýnda olduk. FKB ödemeleri yapsýn istedik. Kuruma karþý deðiliz. Üreticinin parasýnýn bir an önce ödenmesi için çalýþýyoruz" dedi.

   Yorum yap


   • #4
    Helikopter Faciasý
    Tatbikat dönüþü Kocaeli semalarýnda infilak etti...

    Ankara Güvercinlik Uçuþ Eðitim Komutanlýðý'na ait olduðu açýklanan helikopterde þehit olan dört askerin Yüzbaþý Ulaþ Türk, Teðmen Fatih Dabak ve Pilot Teðmen Turgut Çiçek ve Teðmen Serkan Karanlýk olduðu belirlendi.
    Bu arada, helikopterin gövdesinin düþtüðü Taurus Pen fabrikasýnda çalýþan Ýsmail Kalaycý ve Ýsmet Alyörük adlý iþçilerin yaralandýðý ve bu iþçilerin Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýðý belirtildi. Kocaeli Valisi Erdal Ata, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ile olay yerine gelerek bilgi aldý. Vali Ata, helikopterin Ýstanbul'da bir tatbikata katýldýðýný ve dönüþte henüz belirlenemeyen bir nedenle arýzalanarak düþtüðünü söyledi.
    Öte yandan, görgü tanýklarý helikopterin düþmeden önce havada infilak ettiðini öne sürdüler. 3 parçaya ayrýldýðý ifade edilen helikopterin pervanesi Trakya Birlik, gövdesinin Taurus Pen, kuyruðundan bir parçanýn da Çelik Halat fabrikasýna düþtüðü kaydedildi.

    Yorum yap


    • #5
     Helikopter Faciasý
     Tatbikat dönüþü Kocaeli semalarýnda infilak etti...

     Ankara Güvercinlik Uçuþ Eðitim Komutanlýðý'na ait olduðu açýklanan helikopterde þehit olan dört askerin Yüzbaþý Ulaþ Türk, Teðmen Fatih Dabak ve Pilot Teðmen Turgut Çiçek ve Teðmen Serkan Karanlýk olduðu belirlendi.
     Bu arada, helikopterin gövdesinin düþtüðü Taurus Pen fabrikasýnda çalýþan Ýsmail Kalaycý ve Ýsmet Alyörük adlý iþçilerin yaralandýðý ve bu iþçilerin Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýðý belirtildi. Kocaeli Valisi Erdal Ata, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ile olay yerine gelerek bilgi aldý. Vali Ata, helikopterin Ýstanbul'da bir tatbikata katýldýðýný ve dönüþte henüz belirlenemeyen bir nedenle arýzalanarak düþtüðünü söyledi.
     Öte yandan, görgü tanýklarý helikopterin düþmeden önce havada infilak ettiðini öne sürdüler. 3 parçaya ayrýldýðý ifade edilen helikopterin pervanesi Trakya Birlik, gövdesinin Taurus Pen, kuyruðundan bir parçanýn da Çelik Halat fabrikasýna düþtüðü kaydedildi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X