Duyuru

Collapse
No announcement yet.

10 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 10 Nisan 2006 Haberler

  Rehin Kaldýlar

  Azerbaycan''dan Trabzon''un Maçka ilçesine kamp yapmaya gelen Azerbaycan''ýn Kafkas Kartalý futbol takýmý kafilesi, paralarý bittiði için ülkelerine dönemiyor...

  Antrenör Mammadov Ramil, kamp sonunda 38 kiþilik kafileden 19'unun Azerbaycan'a döndüðünü 19 kiþinin ise paralarý kalmadýðý için ülkelerine dönemediðini ifade etti.
  Futbol kafilesinin antrenörü Ramil Mammadov, yaptýðý açýklamada, Yunanistan'da gençler arasýnda düzenlenecek futbol turnuvasýna hazýrlanmak amacýyla bir haftalýk kamp için 8 Martta Azerbaycan'dan Trabzon'a geldiklerini belirtti.
  Kamp sonunda 38 kiþilik kafileden 19'unun Azerbaycan'a döndüðünü ifade eden Ramil, 19 kiþinin ise paralarý kalmadýðý için ülkelerine önemediðini ifade etti.
  Kafkas Kartalý Kulüp Baþkaný ile yaklaþýk bir hafta boyunca görüþtüklerini daha sonra baðlantýlarýnýn kesildiðini ifade eden Ramil, ''Böylece kendi baþýmýza kaldýk. Kulüp baþkaný bizi daha önce de kamp yapmak için Maçka'ya göndermiþti. O zaman hiçbir sorun yaþamadan geri dönmüþtük. Ama bu geliþimizde baþkan ile baðlantýmýz kesildi. Biz de ortada kaldýk. Baþkana ne olduðunu bilmiyoruz'' dedi.

  ''HÝÇ PARAMIZ KALMADI''
  Durumlarýnýn her geçen gün kötüye gittiðini vurgulayan Ramil, þöyle devam etti:
  ''Cebimizde hiç para kalmadý. Otel yetkilileri bize yardýmcý oluyor, bize yemek veriyorlar. Ýlçe haklý da bize çok iyi davranýyor. Ýlçede arkadaþ edinen oyuncularýmýz bile var. Ama artýk dönmek istiyoruz. Bunun için yetkililerin yardýmý bekliyoruz. Dýþiþlerimize, konsolosluðumuza ve Ýçiþleri Bakanlýðýmýza yazýlar yazdýk. Onlara durumumuz bildirdik. Henüz cevap gelmedi.''
  Otel yetkililerinin kendilerine çok iyi davrandýðýný da dile getiren Ramil, ''Hemen hemen bütün ihtiyaçlarýmýzý karþýladýlar. Yemeklerimizi verdiler. Ama bu nereye kadar devam edecek. Otele 25 bin YTL'ye yakýn borcumuz oldu. Ayrýca ülkemiz ile bir sürü telefon görüþmesi yaptýk. Çocuklar ailelerini çok özledi. Onlar ülkemize dönsün ben para ödenene kadar otelde kalayým. Yeter ki çocuklar ailelerine kavuþsun'' dedi.
  Ramil, Azerbaycan'da kendilerine yardým amaçlý para toplandýðýný, fakat bu paranýn bin dolar civarýnda olduðunu vurguladý.
  Çocuklarýn yaþlarýnýn 13-14 arasýnda deðiþtiðini ve artýk çok duygusallaþmaya baþladýklarýný ifade eden Ramil, þunlarý vurguladý:
  ''Çocuklarýn anne ve babalarý sürekli bizi arýyor. Artýk çocuklarýnýn durumlarýndan endiþe etmeye baþladýlar. Bu çocuklarýn çoðunun ailesi fakir. Durumu iyi olan 4 çocuðu aileleri geri aldý. Ama diðerleri burada kaldý. Çoðu, zaman zaman aðlýyorlar. ''
  Çocuklar ise, ülkelerine dönmek istediklerini, ailelerini çok özlediklerini belirttiler.
  Çocuklar, aileleri ile telefon aracýlýðý ile görüþtüklerini en çok anne ve babalarýna kavuþmak istediklerini vurguladýlar.

  OTEL MÜDÜRÜ
  Maçkam Oteli Müdürü Oktay Koçhan ise kafilenin durumuna çok üzüldüðünü vurgulayarak, ''Elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Birkaç oyuncularý sakatlandý, hastaneye götürüp tedavi ettirdik. Onlara durumu belli etmemeye çalýþýyoruz ama biz de zor durumda kalýyoruz. Çocuklarýn moralleri de her geçen gün bozulmaya baþladý. Artýk yetkililerin bunlara yardým etmesi gerekiyor'' dedi.
  Öte yandan, Kafkas Kartalý'nýn Trabzon'da aralarýnda Trabzonspor'un da bulunduðu çeþitli takýmlarla yaptýklarý hazýrlýk maçlarýnda hiç yenilmediði, birçok futbolcuya ise transfer teklifi geldiði öðrenildi.

 • #2
  Topaloðlu'dan Bir Eser Daha

  Trabzon Yapý Kredi Bankasýnda güvenlik görevlisi olarak çalýþmaya devam ederken Rize yöresi ile ilgili kültürel araþtýrma çalýþmalarý yapan Pazarlý Araþtýrmacý-Yazar Ýhsan Topaloðlu yedinci eserini de yayýnladý...

  ‘Rize’de köy düðünleri’ adlý bu kitabýnda tespit edebildiði gelenek ve görenekleri kaleme aldý.
  Topaloðlu’nun yazmýþ olduðu bu kitabý Araþtýrma, Ýnceleme ve Derlemelerinde, 13 yazýlý kaynak ve 57 kaynak kiþilerin vermiþ olduðu bilgilerden oluþturuldu. Kitabýnda 40 ayrý konuyu iþleyen Ýhsan Topaloðlu, sevdalanmadan kýz istemeye, 7’den eniþte davetine kadar Rize ve ilçelerinin geleneklerini kýsým kýsým yazdý. Ayrýca bu kitabýnda eski köy düðünlerindeki söylenmiþ türküleri de kaleme aldý.
  Topaloðlu’nun kitabý 212 sayfadan oluþurken, Trabzon Cumhuriyet Mahallesi Zeytinlik Caddesindeki Üçyol Kültür Merkezi tarafýndan daðýtýmýna baþlandý. Rize yöresi ile ilgili kültürel çalýþmalara devam edeceðini söyleyen Topaloðlu, kitabýn yayýnlanmasýnda maliyetin büyük bir kýsmýný karþýlayan Serko Tekstil Sanayi ve Limited Þirketi sahibi Recai Sümer’e, köy düðünleri hakkýnda kaynak bilgi veren kiþilere, resim gönderenlere ve kültürel çalýþmalara katký olsun düþüncesiyle reklam verenlere teþekkür etti.
  Ýhsan Topaloðlu’nun bugüne kadar 7 eseri yayýnlandý. Topaloðlu yazýþma adresi olarak.


  e-mail. ihsantopaloglurize@mynet.com belirledi.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X