Duyuru

Collapse
No announcement yet.

8 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 8 Nisan 2006 Haberler

  Gençler Sokakta Öpüþmesin

  Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nün yetkili birim amirleri dün Kalkýnma Mahallesi ile Ýnönü Mahallesi’nde vatandaþlarla buluþtu...

  Vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen Emniyet Müdürleri çözüm için iþbirliði ve güvenin þart olduðunu söyledi.
  n Toplantýda söz alan vatandaþlar en çok gençlerin sokakta öpüþmesinden, araçlarýn hýz yapmasýndan ve okul önlerinde güvenlik güçlerinin az olmasýndan þikayetçi olduðunu söylemeleri dikkat çekti.

  Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, Emniyet Müdür Yardýmcýlarý Ýlyas Kaya, Mehmet Tülek, Ýbrahim Azcan, Asayiþ Þube Müdürü Atilla Ertürk Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürü Sinan Polat ve diðer birim amirleri Trabzon’un Kalkýnma Mahallesi ve Ýnönü Mahallesi’nde huzur toplantýsý yaptý. Toplantýda vatandaþýn asayiþle ilgili sorunlarýný dinleyen yetkililer sorunlarýn çözümü için vatandaþ ile polisin iþbirliði içinde olmasý gerektiðini belirtti. Toplantýda konuþan vatandaþlar en çok okul önlerinde güvenlik görevlisinin az olduðundan, öðrencilerin ve gençlerin sokakta öpüþmesinden, araçlarýn sürat yapmasýndan, ve açýk olan büfelerden rahatsýz olduðunu söyledi.
  Emniyet yetkilileri ise ekiplerin Kalkýnma Mahallesi’nde ve okul önlerinde daha sýk bulunmasý için çalýþma yapýlacaðýný, sayýlan rahatsýzlýklarýn görüþüleceði ve ilgililere bildirileceðini belirterek, 155’e asýlsýz ihbarlarýn yapýlmamasýný istediler.

 • #2
  Fuarlar Kenti Trabzon
  ADG Fuarcýlýk Karadeniz Bölge Müdürü Gökhan Ýlgar, Trabzon''un birçok sektörde olduðu gibi fuarcýlýk sektöründe de büyük potansiyele sahip Türkiye''nin önemli kentlerinden biri olduðunu söyledi...

  Ýlgar, Trabzon Usta Otel'de düzenlediði ''2006 Fuar Çalýþmalarý'' konulu basýn toplantýsýnda, ADG Fuarcýlýk olarak Trabzon'da fuar hizmetlerini her yýl geliþtirdiklerini belirtti. Uluslararasý nitelik kazandýrdýklarý fuar projelerinin ilgili sektörlerde düzenlenen en önemli organizasyonlar arasýnda yer aldýðýný ifade eden Ýlgar, ''Fuarlarýmýzýn sonunda düzenlenen katýlýmcý anketlerinde yüksek oranda müþteri memnuniyeti saðlanmakta ve buna paralel olarak fuar katýlýmlarý her yýl artarak devam etmektedir'' dedi. Trabzon'da, 24-30 Nisan'da Evlilik Hazýrlýklarý, Ev Gereçleri ve Mobilya Fuarý, 24-28 Mayýs'ta Yapý Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý, 5-11 Haziran'da Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarý, 15-24 Eylül'de Gýda ve Temizlik Fuarý, 1-5 Kasým'da Bilgisayar, Ýletiþim ve Dijital Ev Teknolojileri Fuarý açacaklarýný kaydeden Ýlgar, þöyle devam etti: ''Fuarcýlýk sektörünün geliþmesi, bölge kalkýnmasýný hýzlandýrdýðý için son derece büyük bir önem taþýmaktadýr. Trabzon'da fuarcýlýðýn geliþimi deðerlendirildiðinde, yakýn bir zamanda geliþim hýzýnýn yavaþlayacaðý hatta durma ve gerileme sürecinin yaþanabileceði gerçeði unutulmamalýdýr. Fuarcýlýk sektöründe geliþimi devam ettirmek için þehrin dinamik güçleri tarafýndan birtakým önlemlerin alýnmasý þarttýr. Özellikle tüm kurumlarýn sahip çýkacaðý bir fuarcýlýk vizyonunun ortaya koyulmasý gerekmektedir.'' Ýlgar, Trabzon'un, birçok sektörde olduðu gibi fuarcýlýk sektöründe de büyük potansiyele sahip Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduðunu belirterek, ''Trabzon'un kalkýnma planlarý içerisinde fuarcýlýk sektörü ele alýnýp buna göre bir program ortaya koyulduðu takdirde Trabzon ülkenin en önemli fuar kentlerinden biri olma hedefine ulaþacaktýr'' dedi.

  Yorum yap


  • #3
   Tershane Rahatlatacak
   Trabzon’un Çamburnu Beldesi’ne kurulacak olan tersanenin göç veren beldenin önünü açacaðýný söyleyen CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tüm belde halkýnýn beklentisi bu doðrultudadýr dedi...

   CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi Sürmene ve Çamburnu'nda vatandaþlarý ziyaret etti. Sürmene'de CHP Sürmene Ýlçe Baþkaný Gültekin Hakký Çehreli ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Hamzaçebi çay ocaðýnda vatandaþlarla bir süre sohbet etti.Milletvekilini karþýlarýnda gören Sürmene halký Hamzaçebiye yoðun ilgi göstererek Sürmene ile ilgili sorunlarýný dile getirdiler.Sürmene Býçak Sanayi ve Sürmene Sanayi Sitesi’ne giderek vatandaþlarý dinleyen Hamzaçebi ve beraberindekiler daha sonra Çamburnu Beldesi'ne geçerek Çamburnu Belediye Baþkaný Hüseyin Aliðolu'nu makamýnda ziyaret ettiler.Burada Baþkan Alioðlu ,yapýmýna baþlanacak olan Yeniçam Tersanesi ve Çamburnu Beldesi Kutlular Mahallesi’ne kurulacak olan Katý Atýk Depolama Tesisleri hakkýnda Hamzaçebi'ye bilgi verdi.Çamburnu Tersanesi'ne de geçen Hamzaçebi tersane sahipleri ve tersanede çalýþan iþçilerle bir süre sohbet etti.Bölgeye kurulmasý düþünülen Tersanenin göç veren beldenin önünü açacaðýný belirten Hamzaçebi " Ýktidar milletvekillerimizle konunun takipçisiyiz.Sayýn Erdöl ve diðer milletvekillerimizle birlikte Tersanenin bu bölgeye aktarýlmasý aþamasýnda önemli yol kat ettik.Yarýn DPT 'ten gelen uzmanlar tersanede incelemelerde bulunacaklar.Ýnanýyorum ki Tersanenin temeli en kýsa süre içerisinde atýlarak halkýmýzýn beklentilerini mutlu sonla taçlandýracaðýz" dedi. Hamzaçebi ve beraberindekiler daha sonra Belde'den ayrýlarak Cumapazarý Beldesine hareket ettiler.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X