Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7 Nisan 2006 Haberler

  Son Dakika Ordu'da Canlý Bomba Patladý  ORDU - Ordu'da 3 bayan canlý bomba, vatandaþlar tarafýndan fark edilince kaçmaya baþladý. Canlý bombalardan biri panik içinde kaçarken üzerindeki fünyeyi ateþleyince ortalýk kan gölüne döndü. Olayda üzerindeki bombayý patlatan canlý bomba ölürken, 1 canlý bomba ile 1 vatandaþ yaralandý. Diðer canlý bomba ise kaçmayý baþardý.Olay, Yeni Mahalle Camii'nin yanýnda bulunan Kýz Kur'an Kursu'nun altýndaki tuvalette bugün saat 17.15 sularýnda meydana geldi. Ýddiaya göre, terör örgütü mensubu 3 bayan canlý bomba tuvalette üzerlerindeki bombalarý hazýrlarken vatandaþlar tarafýndan fark edildi. Bu sýrada panik içinde kaçmaya baþlayan militanlardan biri üzerindeki fünyeyi ateþledi. Büyük bir gürültü ile patlayan bomba tuvalet duvarýnýn yýkýlmasýna sebep oldu. Patlama duvarýn altýnda kalan canlý bomba hayatýný kaybederken, 1 canlý bomba ile 1 vatandaþ yaralandý. Canlý bombalardan biri ise kaçmayý baþardý.


  Ordu Emniyet Müdürlüðü Terörlü Mücadele Þube Müdürlüðü Bomba Ýmha ekipleri, duvarýn altýnda kalan diþi militanýn üzerinde bomba olma ihtimali üzerine fünyeyle imha etti. Polis Teþkilatý'nýn kuruluþun 161. yýldönümü dolayýsýyla Ordu Emniyet Müdürlüðü'nün Orta Camii'nde düzenleyeceði þehitler için mevlit okutacaðý yeri hedef seçtikleri ancak, yanlýþ camiye yöneldikleri ileri sürüldü.  Ordu'daki Kuran Kursu tuvaletindeki patlamanýn, bomba düzeneði kurulurken meydana geldiðinin tahmin edildiði bildirildi.
  Olay yerinde yapýlan ilk incelemede ölen kiþinin, bomba düzeneðini kurmaya çalýþan kadýn terörist olduðu sanýlýyor.

  Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan bir kadýnýn ise olayý gerçekleþtiren 2 kiþiden biri olduðu tahmin ediliyor.

  Bu arada, patlamanýn duyulmasýnýn ardýndan bir grup vatandaþ olay yerinde toplanarak olaya tepki gösterdiler.

 • #2
  Muhtarý Daða Kaçýrdýlar
  ÖLÜMLE TEHDÝT EDÝLDÝ
  Trabzon’un Çaðlayan Beldesi Yanlýca Mahallesi Muhtarý Muzaffer Çaðlar kendisinden haraç isteyen 4 kiþi tarafýndan kaçýrýlarak ölümle tehdit edildi. Kendi köylüsü M.Ö. tarafýndan "Abi bize yardým et" sözüyle kandýrýlarak arabaya bindiðini söyleyen Muhtar Çaðlar, kaçýrýldýðý daðda göðsüne ve omzuna silah dayanarak tehdit edildiðini kaydetti.

  TAKA UYARMIÞTI
  TAKA Gazetesi’nin yayýnlandýðý "Yoksulluk ve Þiddet" dosyasýnda iþaret edilen "çete" tehdidi ile yüz yüze kalan Muhtar Çaðlar, çete üyelerinin 20-25 yaþlarýnda olduðunu söyledi. Çaðlar, daðda son anda serbest býrakýldýðýný ve akþam saatlerinde verilmek üzere kendisinden 5 bin YTL istenerek çeteciler tarafýndan köye býrakýldýðýný anlattý.

  ADLÝYEDE KAÇTI
  Çete üyelerinden M.Ö. ve 3 arkadaþý jandarma tarafýndan gözaltýna alýndý. Adliye’ye çýkartýlmak üzere Çaðlayan’dan Trabzon’a getirilen 2’si bayan 4 kiþiden M.Ö. jandarmalarýn arasýndan kaçarak kayýplara karýþtý. M.Ö. akþam saatlerinde jandarmanýn operasyonuyla yakalanarak yeniden gözaltýna alýndý.

  Trabzon’un Çaðlayan beldesi Yalýnca Mahallesi Muhtarý Muzaffer Çaðlar, yaþlarý 20-25 arasýnda deðiþen 4 kiþi tarafýndan haraç istemek amacýyla daða kaçýrýldý. Burada göðsüne ve omzuna silah dayanýlarak tehdit edildi. Bir yandan da halat, þiþe ve zincirlerle de "iþkence yapýlacaðý" tehdidi ile kendisine gözdaðý verildi. 8 yýldan buyana mahalle muhtarlýðýný sürdüren ve ayný köyde market iþleten Muzaffer Çaðlar, kendisinin eskiden bu yana tanýdýðý M.Ö. tarafýndan kandýrýlarak kaçýrýldýðýný söyledi. Büyük bir korku içinde yaþadýklarýný TAKA’ya anlatan Çaðlar þunlarý kaydetti:

  BENÝ KAÇIRANI TANIYORUM
  "M.Ö. ve arkadaþlarý 20-25 yaþlarýnda. Bunlar çete oluþturmuþ. Ben yýllardan bu yana market iþletiyorum. Bunun babasý Kamil Ö. Ýyi bir insan. Oðlunun yanlýþ iþler yapmamasý için benden, "Bu; sigara, ufak tefek harçlýk istediðinde mutlaka ver. Ben sana fýndýk zamaný öderim" diyordu. Biz de öyle yapýyorduk. Yani tanýdýðým bir çocuk. Son zamanlarda bizim o bölgede hýrsýzlýk olaylarýnda artýþ olmuþtu. Dün sabah saat 8.00 sýralarýnda benim yanýma gelerek, "Abi, buradaki iþleri bizim üstümüze yýkmak istiyorlar. Bizim bu olaylarla hiçbir ilgimiz yok. Jandarmada bizim için ifade verir misin?" dedi. Bende hiç þüphelenmedim ve arabasýna bindim. Ayvasýl tarafýna geldiðimizde yolda yürüyen 3 kiþiyi daha arabasýna aldý. O sýrada araba ani bir dönüþ yaparak Trabzon istikametine doðru yol almaya baþladý. Yeþilli Köyü istikametine sapýnca o anda þüphelenerek ‘Nereye gidiyorsunuz?’ diye sordum. Gidince görürsün’ diye yanýt verdiler.Yüksek bir yere geldik orada arabayý çýkmaz bir sokaða girdi.

  HANGÝSÝNE ASALIM
  Ormanlýk bir alana götürüldüm. Her yer sisi içindeydi. Arabanýn bagajýndan bira þiþesi, halat ve zincir çýkardýlar.O sýrada kendi aralarýnda konuþuyorlar. Çam aðaçlarýný göstererek, ‘Bunu hangisine asalým’ diye birbirlerine soruyorlar. O arada M.Ö. Silahýnýn haznesine mermi sürerek göðsüme dayadý. Bir baþka kiþi de arkadan sol omzuma dayadý. "Üzerinde ne kadar para varsa ver’ dediler. Param yok deyince üzerimdeki silahý fark ederek, ‘O zaman silahýný ver’ dediler. Silahýmý vermeyeceðimi, silahýn namus olduðunu söyledim’ Bunun üzerine ‘seni çam aðacýna baðlayýnca nasýl da verirsin’ dediler. Israrla vermeyeceðimi söyleyince ‘Tamam seni býrakacaðýz ama akþama 5 bin YTL’yi hazýr et. Bir bayan göndereceðiz ona vereceksin’ diyerek beni köyde bakkalýn yakýnlarýnda bir yerde býraktýlar. Sabah 9:30 civarlarýydý. Bu sýrada jandarmaya haber vermemem için de beni tehdit ettiler.

  BABASINI BULDUM
  Köye gider gitmez Babasý Kamil Ö.’yü buldum. Ona çocuðuna sahip çýk dedim. Yaþadýklarýmý anlattým. Babasý çok sinirlendi. Ben de seninle birlikte akþamý bekleyeceðim dedi. O ana kadar karakola haber vermedim. Çünkü haber versem jandarmanýn arabasýný görüp gelmeyeceklerdi. Saat 20:00 sýralarýnda gri bir taksi geldi. Bir tur atýp gitti. Saat 20.30 sýralarýnda tekrar geldi ve bakkalýn yakýnlarýnda park etti. Ýçinden 18 yaþlarýnda bir bayan inerek ‘Abime sigara alacaðým bakkal nerede?’ diye sordu. O sýrada çatýþma çýkabileceði düþüncesiyle karakola haber vermeyi düþündüm. Bu bayan gitti. 21:00 sularýnda M.Ö. kahveye geldi.

  SENÝN SONUN GELDÝ
  Kahvehaneden dýþarý çýkmamý istedi. Dýþarýda kulaðýma eðilerek, ‘Biz sana delikanlýlýk yaptýk. Seni öldürmedik. Ama sen bize parayý vermedin. Delikanlýlýk yapmadýn. Senin sonun geldi’ diyerek tehdit etti. O sýrada kahvehaneden babasý çýkarak bunun yanýna geldi. Babasýyla yumruklaþmaya baþladýlar. Boðuþma esnasýnda ise jandarma gelerek bunlardan M.Ö. ile 1’i bayan 2 kiþiyi daha yakaladý. Ama diðer kiþiler kaçtý."

  ADLÝYEDEN KAÇTI
  Öte yandan mahkemeye çýkartýlmak üzere Trabzon Adliyesi’ne getirilen 2’si bayan 3 kiþiden Mehmet Ö. 10 jandarmanýn arasýndan kaçmayý baþardý. Mahkemeye çýkartýlmak üzere Adliyenin arkasýnda beklediðini sýrada yaklaþýk 2 metrelik duvarýn üzerinden atlayarak kaçtý. M.Ö. akþam saatlerinde Jandarma tarafýndan ele geçirildi.


  Yorum yap


  • #3
   Cinayete 6 Gözaltý
   Trabzon’da bir akaryakýt istasyonunda, 26 Mart tarihinde Tokat Yýldýzý firmasýna ait otobüsün þoförü Akif Petanoðlu’nu öldürdüðü iddia edilen S.K. ve iki arkadaþý firar etmiþti...

   Jandarma’nýn operasyonu sonucu S.K.,iki arkadaþý, yataklýk eden 3 kiþi olmak üzere toplam 6 sanýk ele geçirildi.
   Trabzon’un Havaalaný Mevki’ndeki bir akaryakýt istasyonunda da 26 Þubat tarihinde Tokat Yýldýzý Firmasý’na ait otobüsün sahibi ve þoförü Akif Petanoðlu’nu, tartýþma sonucu öldürdüðü iddia edilen katil zanlýsý S.K. ve iki arkadaþý ile yardým ve yataklýk eden 3 kiþi olmak üzere toplam 6 kiþi Jandarma’nýn operasyonu sonucu yakalandý.
   60 AP 959 plakalý yolcu otobüsünün sürücüsü Akif Petanoðlu, görgü tanýklarýnýn ifadesine göre yakýt ikmali ve temizlik için geldiði akaryakýt istasyonuna sonradan otomobille 3 kiþiden biri ile yaþadýðý tartýþma sonucunda baþýndan vurularak olay yerinde öldürülmüþtü. Trabzon Jandarma Alay Komutanlýðý’na baðlý ekiplerin istihbari ve teknik takibi sonucu, sanýklardan Ö.Þ.E. 4 Nisan tarihinde Çarþýbaþý’nda, G.Ö. 5 Nisan tarihinde Konaklar Köyü’nde ve son olarak katil zanlýsý S.K. dün saat 17:00 sýralarýnda Trabzon ve Rize Jandarma ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Ýyidere Ýlçesi’ne baðlý Kalecik Köyü’nde düzenlenen operasyon sonucu yakalandý. Sanýk S.K.’ye yardým ve yataklýk yaptýklarý iddiasýyla da M.Ç, A.Ç. ve O.K. isimli þahýslar silahlarýyla birlikte ele geçirildiler.
   Olayla ilgili gözaltýna alýnan þahýslarýn sorgulamalarýnýn sürdürüldüðü ve tahkikatýn tamamlanmasýnýn ardýndan Adliye’ye sevk edilecekleri bildirildi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X