Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11.04.2007
  AKP'LÝ ER, ERDOÐAN'IN ÇANKAYA'YA ÇIKMASINI BU NEDENLE ÝSTÝYOR:

  Eþlerimizle geliriz

  AKP'li Ali Er, Erdoðan'a, "Özal ve Demirel eþli davet ediyordu. Sezer döneminde hep eþsiz davet edildik. Siz Köþk'e çýkýn ki, biz de eþimizle Köþk'e girebilelim" dedi


  Abdullah Karakuþ - Ankara


  Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn AKP milletvekillerinin cumhurbaþkanlýðý seçimine yönelik nabzýný yokladýðý önceki günkü görüþmede kamusal alanda türban tartýþmasý da gündeme geldi. AKP Mersin Milletvekili Ali Er, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer'in türbanlý eþleri Köþk'e çaðýrmamasýný ima ederek, "Siz cumhurbaþkaný olun ki, biz de eþimizle birlikte Köþk'e gelelim" dedi.
  Ýsim sýralamasýnda A'dan G'ye kadar olan 60 milletvekilinin katýldýðý Baþbakanlýk Konutu'ndaki toplantýda büyük çoðunluk Erdoðan'a, "Köþk'e çýkýn. Adayýmýz sizsiniz" dedi.


  'Mevta' benzetmesi

  Er, 5 dönemdir milletvekili olduðunu vurgulayarak, "Özal ve Demirel cumhurbaþkanýyken resepsiyonlara eþli davet ediliyorduk. Sezer döneminde hep eþsiz davet edildik. Siz Köþk'e çýkýn ki biz de eþimizle Köþk'e girebilelim. Sizin yanýnýza eþli geliriz" dedi. Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ise Erdoðan'ýn adaylýðýna karþý çýkarak, "Yukarýda mutlu olmazsýnýz. Baþbakanlýk güçlü yer. Halk baþbakanlarýný sever, cumhurbaþkanlarýný sevmez. Cumhurbaþkanlarý frendir, baþbakanlar eylemdir. Baþbakan'la çatýþma yaþayabilirsiniz. Cumhurbaþkanlýðý'na gidenler mevta oluyor" dedi.
  "Mevta" benzetmesine gülen Erdoðan, "O zaman kim gidecek Köþk'e?" deyince Yarbay, "Birini feda edeceðiz" karþýlýðýný verdi. Bursa Milletvekili Ertuðrul Yalçýnbayýr da, "367 riski var, bu riske göre hareket edelim. YÖK Baþkaný'nýn uyarýlarýný ciddiye alalým, uzlaþma arayalým. Bu görüþ direkt size karþý deðil, geçmiþ yýllarda da bunu savunmuþ" dedi.
  Erdoðan ise, "367 tartýþmalarý gereksiz. Tartýþýlacak bir þey yok. YÖK Baþkaný normal bir öðretim görevlisi olarak konuþsaydý dikkate alýrdým, ama birçok rektörü etrafýnda toplayarak yaptýðý þey yanlýþtýr, çirkindir" diye konuþtu. Erdoðan, "Baykal'la görüþün" diyen Yalçýnbayýr'a, "Ýlk baþlarda görüþmeyi düþündüm. Þimdi ne görüþeceðim? O mahrem alanlara giriyor. Diðer muhalefet partileriyle görüþmekten de tavýrlarý nedeniyle vazgeçtim" yanýtýný verdi.
  Enver Yýlmaz (Ordu) ve Avni Doðan da (Kahramanmaraþ) Erdoðan'a, "Baþbakan kalýn" dedi. Bazý vekiller de, "Eðer siz olmazsanýz Gül cumhurbaþkaný olsun" önerisini getirdi.
  Daha önce cumhurbaþkaný adayý olabileceðini açýklayan Hamit Taþçý'nýn, "Birden fazla aday olmalý" sözleri Erdoðan'ý güldürdü. Cevdet Erdöl'ün, "Köþk'e çýktýðýnýzda saðlýk yönünden daha rahat edersiniz" sözü üzerine Erdoðan gülerek, "Karadenizlinin dediði doðru galiba" karþýlýðýný verdi. Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar da gözleri dolarak, "Bizi býrakýp gidiyorsunuz" dedi.

  Teziç doçentken yazmýþ

  CNN Türk'te yayýmlanan Tarafsýz Bölge programýna katýlan Ertuðrul Yalçýnbayýr, YÖK Baþkaný Prof. Dr. Erdoðan Teziç'in çeyrek yüzyýl önce doçent olduðu sýrada Ýstanbul Üniversitesi matbaasý tarafýndan basýlan "Parlamento Hukuku'nun Kaynaklarý" adlý kitabýnda toplantý yeter sayýsýnýn karar yeter sayýsýndan daha az olmayacaðý yolunda hukuki mütalaa yazdýðýný anlattý. "Parlamento 184'le toplanabilir" diyen Yalçýnbayýr, Teziç'in söz konusu görüþü uzun yýllar önce gündeme getirdiðini belirterek, "Bu nedenle ciddiye almak gerekiyor diyor" diye konuþtu.
Haz?rlan?yor...
X