Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11.04.2007


  <H1>Barzani sözlerinde ýsrar ediyor </H1><H3> Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani Ankara'nýn sert tepkisine karþýn ''Diyarbakýr'a karýþýrýz''' sözlerinden geri adým atmýyor. Barzani bir kez daha, Türkiye'nin Kerkük'e müdahale etmesi durumunda ayný þekilde karþýlýk vereceklerini söyledi.
  Erbil'de düzenlenen Uluslararasý Demokrasi Konferansý'nda konuþan Barzani, "Bir ülke nasýl olur da kendinde baþkalarýnýn iþlerine karýþma hakkýný görür ama benzer bir uyarý aldýðýnda rahatsýz olur" dedi.
  Kimseyi tehdit etmediklerini, kimsenin tehditlerinden de korkmadýklarýný söyleyen Barzani, "Ben müdahale ederiz deðil, müdahale ederlerse ayný þekilde karþýlýk veririz dedim" diye konuþtu.
  Barzani Ankara'nýn tepkisine yol açan röportajýn bundan iki ay önce yapýldýðýný ve sözlerinin tarihsel baðlamýndan koparýlarak deðerlendirildiðini söyledi.
  "Kerkük Kürt kimliðine sahip" “Kimsenin içiþlerine karýþmýyoruz ve kimsenin de içiþlerimize karýþmasýný istemiyoruz'' diyen Barzani, “Dostluk ve kardeþlik elimizi komþu ülkelere uzatýyoruz. Bu da karþýlýklý saygý ve ikili çýkarlar þeklinde olacak'' þeklinde konuþtu.
  Mesud Barzani “Kerkük'ün de Erbil, Süleymaniye ve Basra gibi bir Irak kenti olduðunu ifade eden Barzani, ''Herþeyin normalleþmesini istiyoruz. O zaman Kerkük'ün Kürt kimliðine sahip bir kent olduðu herkes tarafýndan görülecek. Biz 'Kerkük Kürtler'in olsun' demiyoruz. Kerkük, Kürtler, Türkmenler, Asuriler ve Araplar'ýndýr'' dedi.

  "Türkiye'nin içiþlerine müdahale ettik mi?
  Barzani “Türk yetkililerine soruyorum. Kürt bölgesinin Türkiye'nin içiþlerine herhangi bir müdahalesi oldu mu? Bizim de gururumuz var. O yüzden hiç kimsenin bizim içiþlerimize karýþmasýný istemeyiz'' sözlerini kullandý.
  Kuzey Irak Özerk Bölgesi’nde Irak bayraðýna izin vermeyeceklerini de belirten Barzani, bu bayraðýn Baas rejimine ait olduðunu savundu.
  Barzani'nin açýklamasýndan önce KDP temsilcisi Fuad Hüseyin de benzer açýklamalarda bulunmuþ, "Kerkük'e yapýlan müdahaleyi Irak ve Kürt bölgesine karýþma olarak kabul ederiz" demiþti.
  Hüseyin ayrýca, Kürt halkýna karþý hiç kimsenin tehditvari bir dil kullanmasýna izin vermeyeceklerini söyledi.
  Türkiye dün Irak'a verdiði notayla terör örgütü PKK'nýn Irak'ýn kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini ve terörle mücadele konusunda acil ve kararlý tedbirler alýnmasýný istedi.


  </H3>
Haz?rlan?yor...
X