Duyuru

Collapse
No announcement yet.

09.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 09.04.2007

  Mit Fiþ Ajaný Yetiþtirecek
  09 Nisan 2007 10:21
  Ýstihbarat grubunda görev yapacak 50 kiþilik ekip, MÝT ve Emniyet Genel Müdürlüðü’nde özel eðitimden geçecek.

  Mit Fiþ Ajaný Yetiþtirecek
  Olasý vergi kaçaðýna karþý tedbir alan Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, alýþveriþte fiþ uygulamasýnýn aksamamasý için, tebdil-i kýyafet görev yapacak özel denetim timleri oluþturdu. Müþteri gibi davranacak olan denetim elemanlarý, alýþveriþlerde belge düzenlemeyen iþ yerlerini tespit edip, anýnda ceza uygulayacaklar. Denetim timlerinin alýþveriþlerde kullanmasý için özel ödenek oluþturan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, yeni yasayý fýrsat bilerek belge düzenlemekten kaçýnýn iþ yerlerinin belirlenmesinde, özel istihbarat tekniklerinden de faydalanacak.  MÝT"TEN EÐÝTÝM ALACAKLAR  Denetim timinin istihbarat grubunda görev yapacak olan 50 kiþilik ekip, bu amaçla, Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) ve Emniyet Genel Müdürlüðü"nde özel eðitimden geçirilecek. Gelir Ýdaresi Baþkanvekili Osman Arýoðlu, vergi iadesi uygulamasýna son veren yasanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan alýnan önlemleri, AKÞAM"a anlattý. Vergi kaçaðýný önlemek için “istihbarat toplama” ve “operasyon” adlý iki ayrý özel birim oluþturulacaðýný belirten Arýoðlu, bu birimlerin koordineli görev yapacaðýný söyledi.  Denetim elemanlarý arasýndan özel olarak seçilen 50 kiþilik “istihbarat toplama” biriminin, gizli ajan gibi görev yapacaðýný ifade eden Arýoðlu, bu ekipte yer alan kiþilerin, istihbarat teknikleri konusunda MÝT ve Emniyet Genel Müdürlüðü"nde eðitimden geçirileceðini söyledi. Arýoðlu, “Ýstihbarat  timi, fiþ veya belge düzenlemeyen iþ yerleri hakkýnda tebdil-i kýyafetle istihbarat çalýþmasý yapacak” dedi.  SATIN ALDIKLARININ PARASINI ÖDEYECEKLER  Operasyon timlerinde görev yapacak olan vergi denetim elemanlarýnýn, alýþveriþlerde kullanmalarý için özel ödenek ayrýldýðýný da belirten Osman Arýoðlu, denetim sýrasýnda satýn alýnan ürün veya hizmetin parasýnýn bu ödenekten saðlanacaðýný söyledi. Operasyon timinde görev alan elemanlarýn, vatandaþ gibi davranarak lokantalarda yemek yiyip, marketlerden alýþveriþ yapacaklarýný da hatýrlatan Arýoðlu, mal veya hizmet alýmý sonrasýnda belge düzenlemeyen iþyerlerine, anýnda ceza uygulanacaðýný vurguladý.  Vergi denetimi amacýyla, ödenek bütçesinden satýn alýnan mallarýn, Tasfiye Ýþleri Döner Sermaye Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü aracýlýðý ile satýþa çýkarýlacaðýný da belirten Arýoðlu, “Satýþtan elde edilecek gelir yeniden ödenek bütçesine aktarýlacak ve vergi denetiminde kullanýlacak” dedi.

  “Lokantaya gittim tanýdýlar”  VERGÝ denetimi operasyonlarýna, zaman zaman kendisinin de katýlacaðýný ifade eden Arýoðlu, bunun ilk örneðini geçtiðimiz hafta içinde gerçekleþtirdiðini söyledi. Denetim amacýyla bir lokantaya gidip yemek yediðini belirten Arýoðlu, þöyle konuþtu: “Müþteri gibi bir masaya oturup yemek yedim. Daha sonra fiþ verip vermeyeceklerini kontrol etmek için nakit ödeme yaptým. Garson paranýn üzeri ile birlikte fiþimizi de biz istemeden getirdi. Sonradan öðrendim ki, beni tanýyorlarmýþ. Bu nedenle, fiþimiz hemen geldi. Bundan sonraki dönemde, beni tanýmayan iþyerlerine gideceðim.”  Akþam / Hüseyin ÖZAY

 • #2
  Barzani'ye Ültimatom Verilecek
  09 Nisan 2007 08:19
  MGK, "Türkiye Kerkük’e karýþýrsa, Diyarbakýr ve Güneydoðu kentlerine karýþýrýz" diyen Barzani’yi ele alýnacak.

  Barzani'ye Ültimatom Verilecek
  MGK, yarýnki toplantýsýnda ana gündem olarak, "Türkiye Kerkük"e karýþýrsa, Diyarbakýr ve Güneydoðu kentlerine karýþýrýz" diyen Barzani"yi ele alacak. Üst düzey bir kaynak, "Barzani net bir þekilde Türkiye düþmaný olmaya baþladý. Düðmeye basma aþamasýna geliyoruz" dedi.  ANKARA"nýn tüm uyarýlarýna raðmen Türkiye karþýtý söylemlerini artýran ve son olarak "Türkiye Kerkük"e karýþýrsa, Diyarbakýr ve Güneydoðu kentlerine karýþýrýz" diyen Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) lideri Mesut Barzani"nin bu tutumu, yarýn yapýlacak Milli Güvenlik Kurulu"nda (MGK) kapsamlý þekilde masaya yatýrýlacak.  ABD"YE UYARI  MGK"dan önce bugün de Dýþiþleri Bakanlýðý"nýn Irak"la ilgili birimleri bir araya gelerek Barzani"nin "küstahlýða varan" son çýkýþýný deðerlendirecekler. Türkiye"nin Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi Oðuz Çelikkol"un da ABD"ye giderek, Barzani"nin söylemleriyle ilgili Ankara"da artan rahatsýzlýðý iletmesi bekleniyor. Çelikkol"un ABD"ye vereceði mesajýn, "Eðer siz gerekeni yapmazsýnýz, Türkiye gerekeni yapar" boyutunu da içereceði ileri sürüldü.  ANA GÜNDEM  Baþbakan Tayip Erdoðan"ýn cumhurbaþkanlýðý adaylýk süreci baþlamadan önce yapýlmasýný istediði için yarýn gerçekleþecek MGK"da Irak ve Barzani"nin çýkýþlarý ana gündemi oluþturacak. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer"in son MGK"sý olacak bu toplantýda iç ve dýþ tehdit konularýna aðýrlýk verileceði, bu kapsamda özellikle bölücülük ve irticai faaliyetlerin masaya yatýrýlacaðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre Sezer"in son MGK"sý olmasý nedeniyle toplantýda özel bir tören yapýlmayacak. Kurul üyelerinin Sezer"e katkýlarýndan dolayý bir teþekkür konuþmasý, Sezer"in de buna karþýlýk vermesi bekleniyor. Hürriyet"in güvenilir kaynaklardan aldýðý bilgiye göre, tüm bu hareketlilik Ankara"da artýk, "Barzani net þekilde Türkiye düþmaný olmaya baþladý. Buna karþý yavaþ yavaþ düðmeye basma aþamasýna geliyoruz" þeklinde yorumlanmaya baþladý.  D DÝYEMEZ  Üst düzey bir kaynak þunlarý söyledi: "Barzani, Irak"ýn, artýk ne kadar kaldýysa olan istikrarýna da darbe vurmaktadýr. Biz hiçbir þekilde ayrým yapmadan herkese eþit mesafede davranmaya özen gösterdik. Bugün, yarýn yapýlacak toplantýlarda her þey enine boyuna masaya yatýrýlacak. Artýk devlette, Barzani"nin Türkiye düþmaný olduðu anlayýþý yerleþmeye baþlamýþtýr. Bu anlayýþa göre muamele görmesi de kaçýnýlmaz olur. Öyle bir an gelir, Barzani Diyarbakýr"ýn "D"sini bile aðzýna alamaz."  hürriyet
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 09.04.2007, 11:56 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap


  • #3
   2 Günde 9 Þehit Verdik
   09 Nisan 2007 08:10
   Ýki gün içinde 9 mehmetçik þehit oldu. Cenazeye katýlan Yaþar Büyükanýt gözyaþlarýna hakim olamadý


   2 Günde 9 Þehit Verdik
   Önceki gün þehit olan iki Mehmetçiðimizi 20 bin kiþi ile topraða verdiðimiz dün 7 þehit haberi daha geldi. Cenazeye katýlan Büyükanýt gözyaþlarýna hakim olamadý

   Bitlis"te operasyona giderken teröristlerin döþediði mayýnýn patlamasý sonucu þehit düþen Asteðmen Sertaç Uzun Ankara, Uzman Çavuþ Hakan Han Erzurum"da topraða verildi. Asteðmen Uzun için Ankara"da yapýlan törene Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Büyükanýt, kuvvet komutanlarý ve çok sayýda üst düzey askeri yetkiliyle birlikte katýldý. Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Ankara Milletvekilleri DYP"li Saffet Arýkan Bedük ile CHP"li Yýlmaz Ateþ, Ankara Valisi Kemal Önal ile Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaan Köksal da törene katýlanlar arasýnda yer aldý.

   Kahrolsun PKK
   Þehit Uzun"u son yolculuðuna alkýþlarla uðurlayan vatandaþlar “ Apo"nun p...leri yýldýramaz bizleri”, “Kahrolsun PKK”, “Bayraða uzanan eller kýrýlsýn” sloganlarý atýp, tekbir getirdi. Bazý vatandaþlar da þehit asteðmen Uzun"un tabutu üzerine karanfiller býraktý. Kýrýkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden yeni mezun Asteðmen Uzun, askere sevk edilene kadar özel bir dershanede üniversiteye hazýrlýk dersleri veriyordu.

   Acemiliði yeni bitmiþti
   Isparta"da acemi eðitimini tamamlamasýnýn ardýndan Kemalpaþa Mahallesi"ndeki baba ocaðýný ziyarete gelen Asteðmen Uzun, þehit olmadan 12 gün önce Bitlis"teki birliðinde görevbaþý yaptý. Yakýnlarý, Þehit Asteðmen"in ailesini arayarak, “Operasyona çýkýyoruz. Hakkýnýzý helal edin” dediðini, ertesi gün þehit olduðu haberinin geldiðini anlattý.


   (Vatan)
   Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 09.04.2007, 11:57 ) de?i?tirilmi?tir.

   Yorum yap


   • #4
    Trabzon'da CÝNAYET
    09 Nisan 2007 00:00
    Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kiþi, evinde karþýlaþtýðý polis memurunu tabancayla vurarak öldürdü.
    Trabzon'da CÝNAYET
    Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir polis memuru, silahla vurularak öldürüldü.

    Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüðü Toplum Destek Birimi'nde görevli polis memuru Hasan Konukçu (31), akþam saatlerinde Akçaabat Ýlçesi Orta Mahalle'de Þenol T.'ye ait evde silahla vurularak öldürüldü. Kalbinden tek kurþunla öldürüldüðü belirlenen Konukçu'nun katil zanlýsý Þenol T. (28) ve eþi Melek T., gözaltýna alýndý. Trabzon Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ekiplerinin çalýþmasýnýn ardýndan polis memuru Konukçu'nun cesedi, evden alýnarak Akçaabat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldýrýldý.

    Öte yandan Þenol T.'nin Akçaabat ilçesinde bir lokantada garson olarak çalýþtýðý öðrenildi. Þahsýn, Konukçu'yu eþi Melek T.'yi rahatsýz ettiði iddiasýyla evinde karþýlaþmasý üzerine silahla vurarak öldürdüðü öne sürüldü.
    Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.


    ÝHA

    Yorum yap


    • #5
     KÖÞK ÝÞARETÝ OF’TAN VERiLDi
     Tarih: 09.04.2007, 09:35:45

     BAÞBAKAN ERDOÐAN, ÇANKAYA GERÝLÝMLERÝ ÖNCESÝNDE KARADENÝZ’DEN MORALLÝ AYRILDI

     Kenan Oltan Lisesi açýldý
     KARADENÝZ sahil yolunun açýlýþýný gerçekleþtiren Baþbakan Erdoðan’a Trabzon’da olaðanüstü bir ilgi gösterildi.Sahil geçiþinin açýlýþý mükemmel oldu. Baþbakan hava karardýðý için Esiroðlu’na çýkamadý. Esiroðlu Kenan Oltan lisesinin açýlýþýný Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik yaptý.

     En açýk mesaj Of’tan
     ERDOÐAN’A bölge gezisinde en ilginç karþýlama Of ilçesinde yapýldý. Oflular, ‘Oflunun duasý makbul olur alana köþk yolu açýk olur’ yazýsý yazdý. Baþbakan dünde Rize-Sarp arasýndaki açýlýþlara imza attý ve Borçka barajýný hizmete soktu.

     Baþbakan Erdoðan Sahil yolunun açýlýþ sonrasý baba topraðý Rize’ye geçerken Trabzon’un Of Ýlçesinden geçemedi. Oflular sahil yolunu l5 metrelik bir demir kapýyla kapattý. Kapýnýn üstünde, “Oflularýn duasýný makbul olur, alana köþk yolu açýk olur” pankartý ile Baþbakaný karþýlayan Of halkýna seslenen Erdoðan, “Zaten sizlerin makbul dualarýnýzla cumhuriyet tarihinde yapýlmayan bu büyük iþleri baþarýyoruz. Dualarýnýzýn devamý ile çok daha büyük hizmetler yapacaðýmýza inanmanýzý istiyor ve sahil yolunuz sizlere hayýrlý ve uðurlu olsun” dedi.

     Yol sayesinde Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir ekonomik cazibe merkezi olacaðýný ifade eden Erdoðan, "Milyonlarca vatandaþýmýz bu yol sayesinde zengin ve güzel bir ülkede yaþadýklarýný anlayacaklar. Turizmin geliþmesinde en önemli unsurlardan biri ulaþým.
     Bu yol Karadeniz Bölgesi'nin de Akdeniz gibi eþsiz bir turizm merkezi haline gelmesine vesile olacaðýný belirterek, "Cumhuriyet tarihi boyunca 4 bin 326 kilometre olan duble yol yapýlýrken, kendilerinin 6 bin 355 kilometre yol yaptýðýný ve hedeflerinin 15 bin kilometre olduðunu tekrarladý. Öte yandan, Baþbakan Erdoðan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak, Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Adalet Bakaný Cemil Çiçek ve Devlet Bakaný Beþir Atalay gezisine katýldý.

     Baþbakan’a Vakfýkebir’de muhteþem karþýlama
     Sahil yolu boyunca ilçelerde vatandaþlarý selamlayan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a Vakfýkebir’de yüzlerce kiþinin katýlýmý ve havai fiþeklerle muhteþem bir karþýlama töreni hazýrlandý. Saat 17:00’den itibaren Vakfýkebir Ýskelesinin karþýsýndan geçen sahil yolunda beklemeye baþlayan vatandaþlar uzun süren bekleyiþin ardýndan 21:00 sularýnda Baþbakan Erdoðan’ýn ilçelerine giriþinde yoðun sevgi gösterilerinde bulundular.

     Folklor gösterileri, meþaleler ve iskeleden atýlan havai fiþeklerle Baþbakan’ý karþýlayan Vakfýkebirliler büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Baþbakan Erdoðan’a Vakfýkebir ekmeði hediye ettiler.
     Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Vakfýkebir’de saatlerce kendisini bekleyen kalabalýða hitaben yaptýðý konuþmada “Uzun ince bir yoldayýz. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceðiz gündüz gece, durmak yok dinlenmek yok millete hizmet yolunda. Ýnþallah Türkiye’mizi arzuladýðýmýz yere taþýyacaðýz. Ordu Cumhuriyet meydanýnda on binlerle buluþtuk, açýlýþlar yaptýk. El ele omuz omuza verdiðimizde yapamayacaðýmýz hiçbir þey yoktur” þeklinde konuþtu.

     Baþbakan Erdoðan Sahil Yolu açýlýþ törenine Samsun’dan baþladý. Daha sonra sýrasýyla bütün illeri gezdi ve bir dizi açýlýþlarda bulundu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Bizim gündemimizde hakka ve halka yönelen bir anlayýþ var. Ama ana muhalefet ve yavrularýnýn gündeminde bol bol laf var, hakaret var. Fark bu. Yine devam edeceðiz. Yolumuza devam edeceðiz, hizmete devam edeceðiz. Geçen 3 Kasým'da halkýmýz nasýl bunlarý sandýða gömdüyse bu seçimde de yine ayný cevabý onlara verecektir" dedi.

     Giresun'dan karayolu ile Trabzon'a gelen Baþbakan Erdoðan, il merkezinin giriþinde havai fiþeklerle karþýlandý. Karadeniz Sahil Yolu Trabzon þehir içi geçiþinin giriþinde Trabzonlulara hitaben bir konuþma yapan Baþbakan Erdoðan, "Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganlarý eþliðinde baþladýðý konuþmasýnda, Samsun'dan yola çýktýklarýný ve ancak Trabzon'a gelebildiklerini ifade ederek, "Çünkü her ilçede yolumuz kesiliyor ve gönüller birbirleri ile kucaklaþýyor. Ýlçe ilçe coþkuyla hamdolsun karþýlanarak geldik. Bu yolculuk bildiðiniz gibi farklý baþladý. Bu yola çýkarken þunu söylemiþtik. 'Uzun ince bir yoldayýz, gidiyoruz gündüz gece' demiþtik. Hamdolsun, gündüz gece gidiyoruz, durmak yok. Bu yolculuk devam edecek. Bizim ilkemizde þu var, millete efendilik olmaz. Millete hizmetkarlýk olur. Biz bu yola böyle çýktýk" diye konuþtu.

     Kendilerinin açýlýþlarla hizmete devam ettiklerini, birilerinin de lafa devam ettiðini savunan Baþbakan Erdoðan, "Fark bu. Bizim gündemimizde hakka ve halka yönelen bir anlayýþ var. Ama ana muhalefet ve yavrularýnýn gündeminde bol bol laf var, hakaret var. Fark bu. Yine devam edeceðiz. Yolumuza devam edeceðiz, hizmete devam edeceðiz. Geçen 3 Kasým'da halkýmýz nasýl bunlarý sandýða gömdüyse bu seçimde de yine ayný cevabý onlara verecektir" ifadelerini kullandý. "Vur vur inlesin, Baykal dinlesin" tezahüratlarý ile konuþmasý kesilen Baþbakan Erdoðan, konuþmasýnýn ardýndan Erdoðdu Mahallesi'ndeki Yol-Ýþ Sendikasý Ýlköðretim Okulu'nun açýlýþýný yaptý. Erdoðan daha sonra Rize'ye hareket etti.

     Baþbakan Erdoðan Sahil Yolu açýlýþ törenine Samsun’dan baþladý. Daha sonra sýrasýyla bütün illeri gezdi ve bir dizi açýlýþlarda bulundu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Bizim gündemimizde hakka ve halka yönelen bir anlayýþ var. Ama ana muhalefet ve yavrularýnýn gündeminde bol bol laf var, hakaret var. Fark bu. Yine devam edeceðiz. Yolumuza devam edeceðiz, hizmete devam edeceðiz. Geçen 3 Kasým'da halkýmýz nasýl bunlarý sandýða gömdüyse bu seçimde de yine ayný cevabý onlara verecektir" dedi.

     Giresun'dan karayolu ile Trabzon'a gelen Baþbakan Erdoðan, il merkezinin giriþinde havai fiþeklerle karþýlandý. Karadeniz Sahil Yolu Trabzon þehir içi geçiþinin giriþinde Trabzonlulara hitaben bir konuþma yapan Baþbakan Erdoðan, "Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganlarý eþliðinde baþladýðý konuþmasýnda, Samsun'dan yola çýktýklarýný ve ancak Trabzon'a gelebildiklerini ifade ederek, "Çünkü her ilçede yolumuz kesiliyor ve gönüller birbirleri ile kucaklaþýyor. Ýlçe ilçe coþkuyla hamdolsun karþýlanarak geldik. Bu yolculuk bildiðiniz gibi farklý baþladý. Bu yola çýkarken þunu söylemiþtik. 'Uzun ince bir yoldayýz, gidiyoruz gündüz gece' demiþtik. Hamdolsun, gündüz gece gidiyoruz, durmak yok. Bu yolculuk devam edecek. Bizim ilkemizde þu var, millete efendilik olmaz. Millete hizmetkarlýk olur. Biz bu yola böyle çýktýk" diye konuþtu.

     Kendilerinin açýlýþlarla hizmete devam ettiklerini, birilerinin de lafa devam ettiðini savunan Baþbakan Erdoðan, "Fark bu. Bizim gündemimizde hakka ve halka yönelen bir anlayýþ var. Ama ana muhalefet ve yavrularýnýn gündeminde bol bol laf var, hakaret var. Fark bu. Yine devam edeceðiz. Yolumuza devam edeceðiz, hizmete devam edeceðiz. Geçen 3 Kasým'da halkýmýz nasýl bunlarý sandýða gömdüyse bu seçimde de yine ayný cevabý onlara verecektir" ifadelerini kullandý. "Vur vur inlesin, Baykal dinlesin" tezahüratlarý ile konuþmasý kesilen Baþbakan Erdoðan, konuþmasýnýn ardýndan Erdoðdu Mahallesi'ndeki Yol-Ýþ Sendikasý Ýlköðretim Okulu'nun açýlýþýný yaptý. Erdoðan daha sonra Rize'ye hareket etti.     Yorum yap


     • #6
      Cicim aylarý bitti!
      Tarih: 09.04.2007, 09:32:16

      Karadeniz sahil yolunun açýlýþý dolayýsýyla Ordu’da bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, fýndýk alýmýyla ilgili yaþanan sýkýntýlara deðindi.

      Kararlar uygulanamadý
      FÝSKOBÝRLÝK’ÝN 2006 ürünü 5 YTL’den açýklamasý, 2005’in ürünü ile birlikte 2006 ödemelerinin en geç Mayýs ayýda kadar tamamlayacaðýnýn sözünü vermesene raðmen elindeki gayrimenkulleri satamamasý sebebiyle yaþanan sýkýntýlara birde hükümetle gerilim eklendi.

      Baþbakan geri adým atmýyor
      BAÞBAKAN Erdoðan, Karadeniz sahil yolunun açýlýþýnda ‘Tüccar 2.8’e TMO ise 4 liraya fýndýk alýyor. Fiskobirlik paralarýnýzý versin’ sözlerini sarf etti ve 2007 sezonunda TMO’nun alýmlara devam edeceðini söyledi. Yaþar Pamuk’un tepkisi ise gecikmedi.

      Toprak Mahsülleri Ofisi’nin halen 3.8 YTL’den fýndýk almaya devam ettiðini hatýrlatan Baþbakan Erdoðan, özel sektörün ise fýndýðý 2.8 YTL’den aldýðýna dikkat çekti. TMO’yu devreye sokarak fýndýk alýmýný gerçekleþtirdiklerini ve verdikleri sözü tuttuklarýný belirten Baþbakan, Aðustos ayýnda da yeni mahsül fýndýðý TMO’nun alacaðýný açýkladý. Fiyat açýklamanýn kolay olduðunu; ancak ödeme yapmadýklarýný söyleyen Baþbakan Erdoðan, "5 YTL vereceklerdi fýndýðýnýza, hani nerede ödemiyorlar" þeklinde konuþarak Fiskobirlik yönetimini de suçladý.
      Baþbakan’ýn fýndýk alýmýyla ilgili açýklamalarýna, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Yaþar Pamuk tepki gösterdi. Pamuk, "Sayýn Baþbakan Karadeniz’in yolunu açtý; ancak fýndýðýn yolunu kapattý" þeklinde konuþtu.

      FKB SATAMIYOR
      Bu arada, FKB’nin, mali genel kurulda satýþý için karar aldýðý arazilerini, FÝSKOMAR’larý satamamasý sýkýntý yarattý. Kurum, fýndýk fiyatýnýn 4 YTL’nin aldýkta olmasý sebebiyle depolarýndaki, 40 bin tonluk fýndýðý da elinden çýkaramýyor. FKB’nin Baþbakanýn bu tavrýndan sonra yeni bir deðerlendirme yapacaðý ve yeni bir yol haritasý çizeceði öðrenildi.      Yorum yap


      • #7
       Cinnet geçirdi dehþet saçtý
       Tarih: 09.04.2007, 09:30:21

       BABASININ evine gidip boþanmak isteyen eþini, 2 yaþýndaki oðlunu, kayýnpederini ve kayýnvalidesini öldürdükten sonra intihar eden polis Ýlhan Al, bugün memleketi Trabzon’un Þalpazarý ilçesi Üzümözü Köyü’ndeki aile kabristanlýðýnda topraða verilecek.

       Babasýnýn evine gidip boþanmak isteyen eþini, 2 yaþýndaki oðlunu kayýnpederini ve kayýnvalidesini öldürdükten sonra intihar eden Þalpazarlý polis Ýlhan Al bugün Üzümözü Köyü’nde topraða verilecek. Erzincan Emniyet Müdürlüðü’nde görevli polis memuru Ýlhan Al (33), sürekli tartýþtýðý hemþire eþi Halime Al’ýn (27) evi terk ettikten sonra Ankara’ya gidip boþanma davasý açmasýyla bunalýma girdi.

       Önceki gün sabah Erzincan’dan Ankara’ya gelerek kayýnpederi Kemal Manav’ýn (47) evine giden ve çocuðunu görmek isteyen Al, eþinin boþanma isteðinde ýsrar etmesi üzerine beylik tabancasýyla eþi ile oðlu Gürkan’a (2) , daha sonrada kayýnpederi ile kayýnvalidesi Emine Manav’a (47) ateþ ederek öldürmüþtü. Baldýz Gülgez Manav ise balkona kaçarak kurtulmuþtu. Ailesini kayýnpederi ile kayýnvalidesi öldürdükten sonra silahý kafasýna dayayarak intihar eden Al, kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetmiþti.

       Türkiye’nin gündemine bomba gibi düþen olay polis memuru Ýlhan Al’ýn memleketi Þalpazarý’nda da þok etkisi yarattý. Al’ýn yakýnlarý böyle bir olaya halen daha inanamadýklarýný belirtiyorlar. Ýlhan Al ‘ýn cenazesi bugün Üzümözü Köyü’nde topraða verilecek. Ýlhan Al’ýn eþi, oðlu, kayýnvalidesi memleketleri Sinop’ta topraða verildi.


       Yorum yap


       • #8
        Fatih Lisesi yas tutuyor
        Tarih: 09.04.2007, 09:29:40

        TRABZON Fatih Lisesi’nin 45 yaþýndaki Edebiyat Öðretmeni Ömer Alim kalp krizine yenik düþtü.

        Bugün okulda ve Trabzon’daki Giresunlular Derneði’nde yapýlacak törenin ardýndan Alim Doðankent ilçesinde son yolculuðuna uðurlanacak. Kanser ve kalp krizi bu bölgenin insanýnýn adeta kabusu oldu. Dün acý haber eðitim camiasýný þok etti. Trabzon Fatih Lisesinin sevilen edebiyat öðretmeni Ömer Alim, geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. 1962 Giresun doðumlu olan Alim’in sevenleri olayý duyar duymaz büyük üzüntü yaþadýlar. Fatih Lisesi eðitimcileri de Ömer hoca için tören programý hazýrladýlar. Bu sabah önce Fatih Lisesinde tören düzenlenecek ve Ömer hoca buradan öðrencileri tarafýndan uðrulanacak. Ardýndan ise Fatih Mahallesindeki Giresunlular Derneði’nde tören yapýlarak 2 çocuk babasý Alim, Giresun’un Doðankent ilçesinde sonsuz luða uðurlanacak.        Yorum yap


        • #9
         Sis Faciyaya Neden Oldu
         09 Nisan 2007 09:22
         Týr ile minibüs çarpýþmasý sonucu 6 kiþi öldü.


         Sis Faciyaya Neden Oldu
         Samsun'un Terme ilçesinde yoðun sis dolayýsýyla karþý þeride geçen TIR'ýn minibüs ile çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi öldü, 1 kiþi de yaralandý.         Edinilen bilgiye göre kaza, Samsun-Ordu Karayolu 55. kilometresi Gündoðdu Köyü'nde gece saat 03.30 sýralarýnda meydana geldi. Samsun'dan Ordu istikametine seyir eden Seydi Sakallýoðlu (37) yönetimindeki 74 AS 961 çekici, 74 BD 744 dorse plakalý çimento maddesi yüklü TIR, yoðun sis dolayýsýyla yoldan çýkarak karþý þeride geçip Trabzon'dan Zonguldak'a giden Ýlker Gülay (29) yönetimindeki 67 DS 129 plakalý minibüs ile çarpýþtý. Kazada, TIR sürücüsü Seydi Sakallýoðlu ile minibüste bulunan ayný aileden sürücü Ýlker Gülay, Kasým Gülay (46), Nokta Gülay (42), Nuray Gülay (50) olay yerinde, Bekir Gülay (45) ise aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý Terme Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Yaralanan Sebahattin Gülay (36), Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazada, her iki aracýn içine sýkýþan cesetler güçlükle çýkartýldý. Kazada tek yaralý olarak kurtulan Sebahattin Gülay, Trabzon'un Araklý ilçesindeki köylerinden Zonguldak'a gitmek için yola çýktýklarýný belirterek, " Zonguldak'ta ikamet ediyoruz. Köyümüze ziyarete gittik geri dönüyorduk. Ordu'yu geçene kadar aracý ben kullanýyordum. Kazadan 10 dakika önce direksiyona yeðenim Ýlker Gülay geçti. Gerisini hatýrlamýyorum. Þu anda buradayým" dedi.

         Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

         ÝHA

         Yorum yap

         Haz?rlan?yor...
         X