Duyuru

Collapse
No announcement yet.

29 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 29 Mart 2006 Haberler

  ÖLÜMDEN KAÇAMADI

  Trabzon’un Þalpazarý Ýlçesi’nde 20 yýl önce geçirdiði feci kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Ahmet Avcý(35), iþlettiði büfede önceki gün çay içtiði sýrada fenalaþtý...

  Saðlýk ocaðýnda ilk müdahalesi yapýlan Avcý, hastaneye kaldýrýlýrken hayatýný kaybetti.
  Trabzon’un Þalpazarý Ýlçesi’nin Dereköy Mahallesi’nde oturan ve Tepebaþý’nda büfe iþleten 35 yaþýndaki Ahmet Avcý, önceki gün öðle saatlerinde aniden fenalaþtý. Hemen ambulansla hastaneye kaldýrýlmak istenen Avcý yolda hayatýný kaybetti.
  Edinilen bilgilere göre saat 11.45 sýralarýnda iþyerinde çay içtiði sýrada birden rahatsýzlanan Ahmet Avcý’ya vatandaþlar kalp masajý yaptýlar. Hemen olay yerine çaðrýlan Ambulansla Þalpazarý Saðlýk Ocaðý’na getirilen Avcý`ya, Dr. Göksal Þahin tarafýndan ilk müdahale yapýldý. Ancak, hastanýn beyin ölümünün gerçekleþmiþ olduðu, solunum olmadýðýný, el ve ayaklarýn siyanoze olduðu tespit edildi. Zaman geçirmeden Dr. Göksal Þahin refakatinde Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne sevkedilen Ahmet Avcý yolda yaþamýný yitirdi. Avcý’nýn kalp krizi mi yoksa beyin kanamasý mý geçirdiði bilinmiyor.
  Geçen yýl Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nce 15 Mayýs’ta düzenlenen Atatürk’ü Anma Halk Yürüyüþü’ne de katýlan Ahmet Avcý sakat olduðu için tekerlekli sandalye dolaþýyordu. Yaklaþýk 20 yýl önce geçirdiði bir trafik kazasý sonrasý felç olan Avcý herkes tarafýndan çok seviliyordu. Ahmet Avcý’nýn cenazesi dün Dereköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlýðýnda topraða verildi.

 • #2
  ÇÝMENLÝ'DE "ÝMAR" HAREKATI

  Trabzon’un en önemli yerleþim merkezlerinin baþýnda gelen Belediye mücavir alanýndaki Çimenli’de, Bayýndýrlýk ve Ýskan Ýl Müdürlüðü imar düzenlemeleri yapmýþtý...

  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ve kurmaylarý, köyde sorunlarý dinledi, incelemeler yaparak yeni imar düzenlemesi hakkýnda bilgi verdi.
  Trabzon’un son yýllarda en önemli yerleþim merkezlerinden biri olan, uluslar arasý havalaalaný ile göz kamaþtýran birimi olan Çimenli Köyü’nde Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü’nün imar düzenlemeleri ardýndan bu kez Trabzon Belediyesi harekete geçti. Belediye mücavir alanýndaki Çimenli’de Baþkan Canalioðlu ve kurmaylarý incelemelerde bulundu.
  SABAHLEYÝN GÝTTÝLER
  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, beraberinde Fen Ýþleri Müdürü Ahmet Yýlmaz, Ýmar Müdürü Cengiz Çolak, Kadastro Müdürü Mehmet Demirbaþ ve teknik heyetle Çimenli Köyü’ne dün saat 09:00 sýralarýnda adeta çýkartma yaptý. Çimenli’de incelemelerde bulunan Baþkan ve beraberindekiler, daha sonra kýr kahvesinde Muhtar Mustafa Atasoy ve halk ile birlikte toplantý yaptý. Toplantýda Baþkan Canalioðlu ve yetkililer, yapýlmasý planlanan imar düzenlemelerine iliþkin muhtar Atasoy ve halka bilgiler verdi. Baþkan Canalioðlu, Çimenli’yi önemsediklerini vurguladý. Çimenli Muhtarý Mustafa Atasoy, "Yeþil alanlarýn aþaðýya kaydýrýlmasý, yollarýn yapýlmasý, kanalizasyon çalýþmalarýnýn en kýsa süre içerisinde tamamlanmasý, duraklarýn kurulmasýný istiyoruz"dedi.
  Çimenli Köyü halkýnýn maðdur olduðunu ifade eden muhtar Mustafa Atasoy, toplantýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada da "Baþkanýmýz ve beraberindekiler köyümüzde bazý incelemelerde bulundu ve sorunlarýn en kýsa sürede halledilip aþýlmasý için gereken neyse yapýlacaðýný söylediler. Bizi rahatlatan açýklamalarda bulundular. Trabzon’un nadide köylerinden biri olan Çimenli Köyü sorunlarýndan kurtulacak" ifadelerini kullandý.


  Yorum yap


  • #3
   ORTAHÝSAR PROJESÝ HAYATA GEÇÝYOR

   Trabzon’un tarihi mekanlarýndan olan Ortahisar Mahallesi için düzenlenen 400 bin YTL’lik Çevre...

   Trabzon’un tarihi mekanlarýndan olan Ortahisar Mahallesi için düzenlenen 400 bin YTL’lik Çevre Düzenlemesi Projesi, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu’nca onaylandý.

   Yorum yap


   • #4
    ERDOÐDU'DA YANGIN KORKUSU

    Trabzon’un 1 Nolu Erdoðdu Mahallesi’nde yangýn paniði yaþandý. Hastane Civarý Sokak 19 Numaralý Aparman’ýn birinci katýnda Elektrikli ýsýtýcýnýn...

    Trabzon’un 1 Nolu Erdoðdu Mahallesi’nde yangýn paniði yaþandý. Hastane Civarý Sokak 19 Numaralý Aparman’ýn birinci katýnda Elektrikli ýsýtýcýnýn yataða devrilmesi sonucu meydana gelen yangýn kýsa sürede büyümeden söndürüldü. Selim Delimehmet eþi Esen ve ablasýna korkulu anlar yaþatan yangýna müdahale etmek için gelen itfaiye aracý da mahalleliyi korkuttu. Ýtfaiye araçlarýný gören mahalleli büyük bir yangýn çýktýðýný düþünerek sokaklara döküldü. Ancak olayýn az hasarla atlatýldýðýnýn öðrenilmesinin ardýndan kalabalýk daðýldý.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X