Duyuru

Collapse
No announcement yet.

08.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 08.04.2007

  Askerimiz Mayýna Bastý
  08 Nisan 2007 10:53
  Terör örgütü PKK üyelerince döþenen mayýna basan 1 askerin þehit olduðu bildirildi.

  Askerimiz Mayýna Bastý
  Bitlis"in Çeltikli mevkisinde, terör örgütü PKK üyelerince döþenen mayýna basan 1 askerin þehit olduðu bildirildi.  Alýnan bilgiye göre, Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin, Bitlis"e 20 kilometre uzaklýktaki Çeltikli kýrsalýnda yaptýðý arazi arama-tarama faaliyetleri sýrasýnda, terör örgütü PKK üyelerince önceden araziye döþenen mayýn patladý.  Patlamada, 1 asker þehit oldu.  Güvenlik güçleri bölgede geniþ çaplý operasyon baþlattý.

 • #2
  Bedelli Askerlik mi Geliyor


  Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, bedelli askerlik ile ilgili açýklamada bulundu.

  Bedelli Askerlik mi Geliyor
  Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, bedelli askerliðe gerek olmadýðýný, bazýlarýnýn bu konuda bir kanun çýkacakmýþ gibi TBMM"den beklentileri olduðuna belirterek, “Bedelli askerlik konusunda bir çalýþma yok. Olmasýna da gerek yok” dedi.  Gönül, kendisinin cumnhurbaþkaný adayý olup olmadýðý sorusuna ise, “O konu tamamen benim dýþýmda cereyan eden bir olay” karþýlýðýný verdi. Bakan Gönül, Kayseri"deki Ýsrail firmasýyla ortaklaþa yapýlan M- 60 tanklarýnýn modernisazyon çalýþmalarýný yerinde inceledi.  Ankara"dan uçakla Kayseri"ye gelen ve Erkilet Askeri Havaalaný"nda törenle karþýlanan Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, daha sonra Kayseri Valiliði"ne geldi. Burada Kayseri ziyaretiyle ilgili açýklamalarda bulunan Gönül þunlarý söyledi:  “Bugün burada Aspilsan askeri pil fabrikasýný ziyaret edeceðiz. 170 M- 60 tankýnýn modernizasyonunu Ýsrail"le birlikte yapýyoruz. Ýsrail teknolojisiyle modernize edilen bu tanklarla dünyanýn performansý en yüksek tanklarý arasýna girmiþ bulunuyoruz. Bunu prototipi Ýsrail"de yapýldý. Bu prototip Türkiye"nin çeþitli iklimlerinde sýcak ve soðuk ortamlarda denendi ve baþarýlý oldu. Þimdi Savunma Sanayi Müsteþarlýðýmýzýn Ýsrail firmasýnýn ve MKE"nin katkýlarýyla Kayseri"de askeri fabrikalarda modernize çalýþmalarý devam etmektedir. O nedenle bu tanklarýn modernizasyon iþlerini yerinde görmek üzere Kayseri"ye geldim.”  "DÜNYANIN EN GELÝÞMÝÞ HELÝKOPTERÝNÝ YAPACAÐIZ"  Bakan Vecdi Gönül, kýsa bir süre önce sonuçlanan helikopter ihalesiyle ilgili olarak, “Bu, sýradan helikopter deðil. Atak ve saldýrý yani hücum helikopterleridir. 13 seneden beri devam eden bir süreçteydi. Geçen cuma nihayete ulaþtý. Burada muhatabýmýz olan þirket Türk TAÝ þirketidir. TAÝ þirketinin alt üstlenicisi bir Ýtalyan þirketidir. Böylece Türkiye ilk defa ortak olarak dünyanýn en geliþmiþ saldýrý helikopterlerinden birini Türkiye"de yapabilecektir” diye konuþtu.  "BEDELLÝ ASKERLÝK YOK"  Bir soru üzerine bedelli askerliðe de deðinen Gönül, “Bu konuda herhangi bir çalýþma yoktur. Çalýþma yapmaya da gerek yoktur. Bedelli askerlik 1111 sayýlý Askerlik Kanunu"nun 10"ncu maddesinde zaten var. Ama, Genelkurmay tarafýndan ihtiyaç fazlasý olduðunun bize bildirilmesi durumunda bedelli askerliði gündeme alýrýz. Ancak, Genelkurmay bize bunu bildirmediði sürece, bedelli askerliðin gündeme gelmesine de gerek yoktur” dedi.  Bazý arkadaþlarýn kanun çýkacakmýþ gibi parlamentoya yöneldiklerine dikkat çeken Gönül, “Kanuna ihtiyaç yok, kanun zaten var. Bedelli askerliðin uygulanma þekli ve pozisyonu, prosedürü bugün geçerli deðil. O nedenle gündeme de gelmiyor. Tabii bunun en önemli sebeplerinden biri 3 sene önce hükümetimiz tarafýndan askerlik süreleri belli miktarlarda kýsaltýldý. Bu kýsaltma sonucu yüzde 17"lik tasarruf saðlanmýþ oldu. Bu da bazý birliklerimizin kapatýlmasý, bazý birliklerimizin küçültülmesi gibi neticeler doðurdu. Asker fazlasý yakýn bir tarihte tespit edilecek bir vaka olarak görülmemektedir” diye konuþtu.  Gönül, Vali Osman Güneþ"i ziyareti sýrasýnda gazetecilerin cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday olup olmayacaðý sorusuna ise, “O konu tamamen benim dýþýmda cereyan eden bir olay” yanýtýný verdi. Gönül, sözlerini, “Bir prensip var. Varsayýmlý sorulara yanýt vermiyorum” diye tamamladý. Vecdi Gönül, daha sonra basýna kapalý olarak yaptýðý incelemelerde OSB"deki Aspilsan Askeri Pil Fabrikasý"ný, 2"nci Anabakým Merkezi Komutanlýðý"ný ziyaret ederek M- 60 tanklarýný ve modernizasyon çalýþmalarýný yerinde inceledi. Gönül, Büyükþehir Belediyesi, AKP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ettikten sonra Ankara"ya dönecek.  hürriyet

  Yorum yap


  • #3
   Polis Cinnet Geçirdi


   Cinnet geçiren polis memuru, eþi, çocuðu, kayýnpederi ve kayýnvalidesini öldürdükten sonra intihara teþebbüs etti.

   Polis Cinnet Geçirdi
   Keçiören"de cinnet geçiren polis memuru, eþi, çocuðu, kayýnpederi ve kayýnvalidesini öldürdükten sonra intihara teþebbüs etti.

   Emniyet yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüðünde görev yapan polis memuru Ýlhan Al (33) boþanma davasý devam eden hemþire eþi Halime Al"ýn (27) kaldýðý kayýnpederinin Aktepe"deki evine geldi.   Cinnet geçirdiði bildirilen Ýlhan Al, eþi Halime Al ve 2 yaþýndaki oðlu Gürkan Al"ý öldürdükten sonra kayýnpederi Kemal Manav (47) ile kayýnvalidesi Emine Manav"a (47) ateþ ederek öldürdü.   Polis memuru Al, daha sonra silahý kafasýna dayayarak ateþ etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri durumu polise bildirirken, Ýlhan Al"ý Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi"ne kaldýrdýlar. Tedavi altýna alýnan Al"ýn durumunun aðýr olduðu ve yoðun bakýmda tedavisis devam ettiði bildirildi.   Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý ve Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði görevlileri soruþturma baþlattý.

   Yorum yap


   • #4
    Gözün aydin Karadeniz Karadenizli’nin yýllardýr hasretle beklediði yol nihayet açýldý Tarih: 08.04.2007, 09:49:15

    Yapýmý 19 yýl süren Karadeniz Sahil Yolu’nun açýlýþý dün resmen gerçekleþtirildi. Açýlýþ törenine çok sayýda milletvekili, siyasetçi ve iþadamý da katýldý

    Farkýmýz tescil edildi

    Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 19 yýl önce yapýmýna baþlanan Karadeniz Sahil Yolu'nun resmi açýlýþýný yaptý. Türkiye'nin 3 bin 820 metrelik en uzun tünelinin bulunduðu Ordu'nun Perþembe ilçesindeki törende konuþan Erdoðan, "16 yýlda yüzde 40, 4 yýlda yüzde 60, iþte bizim farkýmýz Karadeniz Sahil Yolu'nda bir kez daha tescil edildi" Erdoðan, TMO'nun önümüzdeki sezonda fýndýk alacaðýnýn müjdesini de verdi.

    Bir rüya gerçekleþti

    Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak yolun Karadeniz için bir rüya olduðunu anlatarak, “Bugün bir rüyanýn gerçek olduðunu görüyoruz. Yýllar süren çileden sonra vuslata erilen gündür. Dünyada eþine az rastlanýr bir yolu yaptýk. Refah ve mutluluk yürüyüþünde milattýr. Karadeniz'e AK bir gerdanlýk takmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi.

    Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 19 yýl önce yapýmýna baþlanan Karadeniz Sahil Yolu'nun resmi açýlýþýný yaptý. Türkiye'nin 3 bin 820 metrelik en uzun tünelinin bulunduðu Ordu'nun Perþembe ilçesindeki törende konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "16 yýlda yüzde 40, 4 yýlda yüzde 60, iþte bizim farkýmýz Karadeniz Sahil Yolu'nda bir kez daha tescil edildi" dedi. Baþbakan Erdoðan, Karadeniz Sahil Yolu'nu Ýstanbul'un 3. köprüsü ile de birleþtirerek Avrupa'yla buluþturacaklarýný belirtti.

    Açýlýþý "Tarihi bir gün" olarak niteleyen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Çünkü bugün Karadenizliler'le birlikte milletimiz en büyük özlemlerinden birine daha kavuþtu. Bu proje sadece Karadeniz Bölgesi'nin deðil 81 vilayetimizin yarým asýrlýk bir özlemiydi. Rüyalar gerçek oluyor. Özlemler sona eriyor. 1960'lý yýllardan önce belirlenen bu güzergahta Karadeniz'in ihtiyacýna cevap verecek yolun yapýlmasý tartýþýldý. 34 hükümet geçti. 1987'de ilk ihale yapýldý ve ilk kazma vuruldu. O günden bugüne tam 12 hükümet daha geçti. Bizim dönemimize kadar.

    Biz olmasak, ayný tempoyla yürüse bu yolun tamamlanmasý için 24 yýl daha gerekiyordu. Bu yolun açýlýþý en iyimser tahminle 2024'te ancak yapýlýrdý. Karadeniz Sahil Yolu'nda 16 yýlda 220 kilometrelik mesafe alýnabilmiþ. Biz ise sadece 4 yýlda 316 kilometre yol yapmýþýz. Aðýrlýklý bölüm, gerek tüneller, viyadüklü geçiþler de bu 4 yýlýn içine sýkýþtýrýldý" diye konuþtu. Bugün Türkiye'nin istikrara kavuþtuðunu, ekonomik ve sosyal kalkýnma yolunda atýlýmlarýn gerçekleþtiðini anlatan Baþbakan Erdoðan, "30-40 yýldýr baþ edilemeyen enflasyonun dizginlenmesi, yüksek faiz ateþinin söndürülmesi gibi.

    Yüksek faiz tabii felaket olarak kabul ediliyordu, parasý olanlar para kazanýyordu. Yüzde 62.7 olan bileþik faizi, yüzde 19.3'e düþürdük. Ekonomik krizi, bol sýfýrlý parayý tedavülden kaldýrdýk. Türkiye'yi þantiyeye çevirdik. Bütün yollarý eþ zamanlý açmaya baþladýk. Bu yol TC tarihinin gerçekleþtirdiði en büyük projelerinden, kalkýnma hamlelerinden biridir" diye konuþtu. Yol sayesinde Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir ekonomik cazibe merkezi olacaðýný ifade eden Erdoðan, "Milyonlarca vatandaþýmýz bu yol sayesinde zengin ve güzel bir ülkede yaþadýklarýný anlayacaklar. Turizmin geliþmesinde en önemli unsurlardan biri ulaþým. Bu yol Karadeniz Bölgesi'nin de Akdeniz gibi eþsiz bir turizm merkezi haline gelmesine vesile olacak" þeklinde konuþtu.

    YOLU AVRUPA ÝLE
    BÜTÜNLEÞTÝRECEÐÝZ

    Yeni bir hedeflerine daha açýklayan Baþbakan Erdoðan, "Ýnþallah bu Karadeniz Sahil Yolu Ýstanbul'un 3. köprüsüyle de bütünleþecek ve onunla kalmayacak Avrupa'yla buluþacak. Bu bir hedeftir. Ýnþallah adýmýný da bundan sonraki dönemde kazmasýný vuracak ve böylece bu yolculuðumuzla birlikte dünyanýn en uzun sahil yoluna Türkiye kavuþacaktýr. Samsun'dan Sarp'a uzanan duble yol 542.5 kilometre. Bu yolla sadece 6 ilimiz huzura ermiyor, Türkiye-Avrasya baðlantýsýný kuruyor. Buna bizden önceki 34 hükümet muvaffak olamadý.

    Bu yolun açýlýþý 14 yýllýk Bolu tünelini açtýðýmýz gibi bize nasip oldu. Kördüðüm haline gelen Antalya-Alanya yolunu da biz açtýk. Bakü-Tiflis-Ceyhan projesini proje olmaktan çýkarýp gerçekleþtirdik. Yolu ve suyu olmayan köyleri kalkýndýrýyoruz. Birçok havaalanýný süratle inþa ettik. Türkiye'yi adaletle kalkýndýrmak bize nasip oldu. Bu aþk, sevda meselesi, laf üretmekle deðil, gece gündüz çalýþarak oluyor" ifadelerini kullandý. Cumhuriyet tarihi boyunca 4 bin 326 kilometre olan duble yol yapýlýrken, kendilerinin 6 bin 355 kilometre yol yaptýðýný açýklayan Erdoðan, hedeflerinin 15 bin kilometre olduðunu tekrarladý.

    Ülkenin nereden nereye geldiðini görmek isteyenlerin Türkiye'nin yollarýný görmelerini isteyen Baþbakan Erdoðan, KÖYDES, BELDES projeleriyle de köy ve beldelerin yol ve su sorunlarýnýn çözüldüðünü dile getirdi. "Karadeniz'in fýndýðý da çayý da, Akdeniz'in narenciyesi, Malatya'nýn kayýsýsý, doðunun hayvancýlýðý da, Ege'nin zeytini de bizim sorunumuzdur, bu böyle bilinmeli" diyen Recep Tayyip Erdoðan, þunlarý söyledi: "Ülkemizi bir bütün olarak sahiplenmezsek, vatandaþýmýzý bir bütün olarak sahiplenmiþ olamayýz. Karadeniz'in en büyük rüyasýný gerçekleþtirirken, ayný zamanda bölgenin her yanýnýn diriliþinin de heyecanýný yaþýyoruz. Açýlýþýný yaptýðýmýz bu yollarla özellikle turizm ve ticaret merkezlerine havaalanlarýna büyük bir canlýlýk geldiðini göreceksiniz. Bundan sonra Karadeniz þeridindeki þehirlerimizde otellerin inþalarýný göreceksiniz, yaylalarýn canlandýðýný göreceksiniz. Buralarda sadece turizm yatýrýmlarý deðil, bunun yanýnda büyük çoðunluðu teþvik kapsamýnda olan Karadeniz illerinde yatýrýmlarýn süratle arttýðýný da göreceksiniz. 16 yýlda yüzde 40, 4 yýlda yüzde 60, iþte bizim farkýmýz Karadeniz Sahil Yolu'nda bir kez daha tescil edildi"

    Karadeniz Sahil Yolu'nun proje bedelinin 6 milyar 543 milyon YTL olduðunu hatýrlatan Erdoðan, "Bildiðiniz gibi ilk ihale merhum Özal zamanýnda 1987'de Çarþýbaþý-Araklý-Trabzon kýsmý için yapýldý. 2002 yýlýna kadar 2 milyar YTL harcama yapýldý. Biz 3 milyar 551 milyon YTL harcadýk. Toplam açýlan yol þu anda 535.5 kilometre. Sadece devam eden Araklý, Ýnebolu, Terme var. Bunun dýþýnda tamamen bitmiþ durumda. Ünye geçiþinin 13.5 kilometrelik kýsmýný Mayýs'ta temelini atacak ve kýsa sürede bitireceðiz. 1987'den bugüne 18 ihale yapýldý ve bugün artýk resmi açýlýþý özellikle Perþembe-Bolaman tünelleri sebebiyle bugün yapýyoruz" açýklamasýnda bulundu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, müteahhitlerin icabýnda borçlanarak verilen sözü aynen yerine getirdiðine dikkat çekerek, "Þimdi biz onlara borçlanýyoruz. onlar bizden ciddi manada alacaklý konuma geçiyorlar. Biz 1 yýl sonra alacaklarýný ödüyoruz. Þimdi kalan sizden biraz peyzaj istedik" dedi.

    Bakan Özak: BÝR RÜYA GERÇEK OLDU

    Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak da þunlarý kaydetti: "Bir Türk vatandaþý, Karadenizli olarak bugün bir rüyanýn gerçek olduðunu görüyoruz. Yýllar süren çileden sonra vuslata erilen gündür. Dünyada eþine az rastlanýr bir yolu yaptýk. Refah ve mutluluk yürüyüþünde milattýr. Karadeniz'e AK bir gerdanlýk takmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Atatürk'ün 'Benden iki talep yol ve okul'dur demiþtir. Baþbakanýmýz 'Yol medeniyettir' diyerek rekorlar kýrdý. 4.5 yýldýr Türkiye þantiye halinde. Her insan hizmete layýktýr. Biz tüm cumhuriyet tarihinde yapýlan dan daha fazla duble yol yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Biz geldik yol hasretini vuslata çevirdik.

    Bu Baþbakanýmýzýn her dönemde buraya verdiði önemin sonucu oldu. Yol yapýlýrken güzellikleri koruduk. Kýyýlarý koruduk. Yeþil dokuyu bozmadýk. Karadeniz'in hýrçýn dalgalarýna dayanabilecek yol inþa ettik" Karayollarý Genel Müdürü M. Cahit Turhan da 19 yýl süren Karadeniz Sahil Yolu yapýmýnýn son 4.5 yýlda fiziki olarak yüzde 60, parasal olarak yüzde 65'ini saðlayan AK Parti iktidarýna teþekkür etti. Daha sonra Baþbakan Erdoðan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak, Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Adalet Bakaný Cemil Çiçek ve Devlet Bakaný Beþir Atalay, Ordu Valisi Said Vakkas Gözlügöl tarafýndan kurdela kesilerek Karadeniz Sahil Yolu'nun resmi açýlýþý gerçekleþtirildi.

    Baþbakan MHP’ye yüklendi

    Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, yaptýklarý hizmetlerle muhalefete verdikleri rahatsýzlýktan dolayý özür dileyerek, vagon deðil lokomotif olduklarýný söyledi. Baþbakan Erdoðan, TMO'nun önümüzdeki sezonda fýndýk alacaðýnýn müjdesini verdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, beraberinde geldiði bakanlarla birlikte TOKÝ'nin Ordu'da yaptýðý uygulamalarýn toplu halde açýlýþýný gerçekleþtirdi. Ordu merkezde 781 konut, ilköðretim okulu, ticaret merkezi, saðlýk ocaðý, kütüphane, cami, Fatsa ilçesinde 330 konut, ilköðretim okulu, ticaret merkezi, kütüphane ve cami ile Ünye ilçesinde ticaret merkezi ile bir caminin açýlýþýný yapýp temsili olarak konut sahiplerine anahtarlarýný veren Baþbakan Erdoðan, geçmiþ DSP-ANAP-MHP koalisyonuna rakamlarla yüklendi.

    Erdoðan, AK Parti'nin milletin iktidarý olduðunu belirtti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye'nin milli tarih ve medeniyetimize yakýþan bir seviyeyi yakaladýðýný kaydederek, "Bunda her bir insanýmýzýn gayreti var. Milletimizin yüreðinin serinlemesinin zamaný gelmiþtir. Ektiklerimizin mahsulünü bir bir alýyoruz. Hizmetlerimiz nedeniyle muhalefete verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý özür diliyoruz" dedi. Kendilerinden önceki dönemde ortalama yüzde 2.6 oranýnda büyüyen Türkiye'nin AK Parti döneminde yüzde 7 büyüdüðüne dikkat çeken Erdoðan, "Türkiye dünyayý þaþýrtan bir þekilde büyüyor. Dýþ borçlarýmýz da eriyor. Türkiye GSMH'da 79 senede 181 milyar dolara ulaþtý. Þimdi 400 milyar dolar. En büyük 20 ekonomi arasýndayýz, hedef cumhuriyetin 100. yýlýnda ilk 10. Türkiye'ye büyüklük yakýþýr. Kiþi baþýna milli geliri 2 bin 500 dolardan 5 bin 477 dolara çýkardýk. 2013'te 10 bin dolarý aþacaðýz. Faizi yüzde 62.7'yle aldýk, 19'a indirdik.

    Millet gecelik yüzde 8500'lük faizleri unutmadý. DSP-ANAP-MHP koalisyonunda böyleydi. Þimdi biz faizi, enflasyonu düþürdük, Türkiye'yi büyüttük kötülük mü yaptýk? Hizmetlerimizden dolayý verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý muhalefetten özür diliyoruz. Enflasyonu yüzde 30'dan tek haneye indirdik, yüzde 6'ya indireceðiz. 'Türkiye borçlanýyor' diyorlar, hesap bilmeyenleri aldatmaya çalýþýyorlar. Biz geldiðimizde Türkiye'nin kamu net borç stoku GSMH'ya oranla yüzde 78.7'ydi, bu rakam yüzde 45'e düþtü. Yani bizim þu anda 100 YTL'lik milli gelirimizin yüzde 45 YTL'si borç. Borç yiðidin kamçýsýdýr. Ýþte yiðit Türkiye var. Artýk rahat borçlanabiliriz. Dünyanýn en borçlu ülkesi ABD, borcu 5 trilyon dolar. Almanya, Japonya öyle. Bir þey diyorlar mý? Hayýr. Bizden öncekiler 9 ay vadeyle borçlanamýyordu, bize þu anda 20-30 yýl vadeyle borç vermek istiyorlar. Dövizle borçlanýyorlardý, þimdi aðýrlýklý olarak YTL ile borçlanan Türkiye var" diye konuþtu.

    TL'nin deðerini koruma kanununa raðmen Türk parasýna akþamdan sabaha sýfýr eklendiðini hatýrlatan Erdoðan, þunlarý söyledi: "Sýfýrlarýn tamamýný attýk, paramýz deðer kaybetti mi? Enflasyon patladý mý? Tam aksine çatladý. Ýþ bilenin kýlýç kuþananýn. Onlarýn ekonomiyle alakalarý yok, dikili aðaçlarý yok. Biz yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceðimizi söyledik, ettik, yatýrýmlar hýzlandý. Eðitimde 110 bin dersliðe ulaþtýk. Bilgisayarý olmayan ADSL'si olmayan ilimiz neredeyse kalmadý. Ordu'ya üniversiteyi yaptýk, þimdi 1500 kapasiteli 2 yurt yapýyoruz. Üniversite öðrencilerine burs miktarýný 45 YTL'den 150 YTL'ye çýkardýk. Eskiden bu paralar hortumculara gidiyordu.

    Saðlýk, eðitim, sosyal güvenlikte çýðýr açtýk. Baþhekimlere muayenehaneleri kapattýk, þimdi döner sermayeden faydalanan hekimlere de kapattýracaðýz. Muayenehane açmak isteyen gider açar. Kimse hastane dýþýnda benim vatandaþýmý tarifeye tabi tutamaz. Her doðaný sigortalý yapacaktýk, sosyal güvenlik ayrýmýný kaldýracaktýk, halkçý CHP, kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. 2008'de bu kanunu çýkaracaðýz. Biz ülkemizin ilklerinin partisiyiz. Vagon deðil, lokomotifiz. Þu anda yoksul vatandaþlarýmýz için peþinatsýz, evine girdikten sonra ödeme baþlamak üzere ayda 250 YTL taksitle 20 ay vadeli 35 bin konut yapýlýyor. Hemen kuralara katýlýnmalý. TOKÝ, Milli Eðitim ve Saðlýk Bakanlýðý ile anlaþmalý olarak hastaneler ve okullar yaparak açýðý kapatacaðýz" Hedeflerinin 30 kiþilik sýnýflar olduðuna iþaret eden Erdoðan, "Enerjide ayný þekilde. Suyumuzu boþa denizlere akýtmayacak, hidroelektrik santraller yapacaðýz. Tarýmda, DSP-ANAP-MHP koalisyonunda çiftçiye verilen kredi faizleri yüzde 59'du, biz yüzde 7-13'e indirdik. Bu koalisyon milletimizi iliklerine kadar sömürdü. Farkýmýz bu. O dönemde 250 bin çiftçiye 454 milyon YTL kredi verdiler, biz 370 bin çiftçimize 3 milyar 379 milyon YTL'lik kredi verdik. Kim çiftçinin yanýnda ortada. Esnaf kredi faizi 4.5 yýl önce yüzde 47'ydi, þimdi yüzde 13. Onlar 101 bin esnafa 154 milyon YTL verdi biz 257 bin esnafa 2 milyar 362 milyon YTL verdik.

    Tarýmda geldiðimiz yýl 8 bin traktör satýlmýþken, 2006 sonu itibariyle 42 bin traktör satýþý gerçekleþti" þeklinde konuþtu. Merkez Bankasý'nýn döviz rezervinin 26 milyar dolar olduðunu, þimdi ise 65 milyar dolara çýktýðýný vurgulayan Erdoðan, bu yüzden olumsuz geliþmelerden etkilenmediklerini IMF'ye olan 25 milyar dolar borcu 4.5 yýlda 8.7 milyar dolara indirdiklerini açýklayan Erdoðan, fýndýk konusuna da deðinirken, þöyle devam etti: "Bizler bu bölgede fýndýk müstahsili olarak doðan sýkýntý sebebiyle TMO'ya 4 YTL'den fýndýk aldýrdýk. Toplam 162 bin ton fýndýk alýndý. Halen tüccar 2.8 YTL'den, TMO 3.8 YTL'den fýndýðý alýyor.

    5 YTL'den fiyat açanlar ise üreticinin parasýný ödeyemiyor. Önümüzdeki Aðustos'ta da TMO piyasa þartlarýna göre fýndýk fiyatýný belirleyip üreticiden ürününü alacak. Aldanmayýn, aldatýlmayýn. Aldanmayýn, rahat fiyat açýklayanlar sonra ödemiyor. Biz ne aldatan ne aldanan olacaðýz. Bu iktidar milletin iktidarýdýr" Samsun, Ordu, Çorum, Sivas ve Tokat illerinden çoðunluðu çevik kuvvet ve özel harekat polisi olmak üzere 2 bin dolayýnda polisin görev aldýðý Ordu'daki açýlýþ ve mitinge binlerce vatandaþ katýlarak Baþbakan Erdoðan'ýn lehine tezahürat yaptý.    Yorum yap


    • #5
     Eðitimciler dostluða çaðýrdý
     Tarih: 08.04.2007, 09:47:49

     Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Karadeniz Bölgesi Þube üyeleri Trabzon Atatürk Alaný’nda bir araya geldi

     Ýnsanca yaþayacak ücret talebi
     ‘Ýnsanca Yaþam Demokratik Türkiye’ mitingini gerçekleþtirdi. Mitinge katýlan binlerce eðitimci; sözleþmeli deðil kadrolu çalýþma, parasýz eðitim, saðlýk ve sosyal güvence, gelir daðýlýmýnda adalet ve insanca yaþanabilir ücret taleplerini slogan atarak dile getirdiler.

     Özgürlükler güvence altýna alýnsýn
     Eðitim-Sen Basýn Yayýn Sekreteri Sayim Gültekin, Eðitim Sen'in 2005 yýlýnda Ankara'da düzenlemek istediði basýn açýklamasý sýrasýnda çýkan olaylar nedeniyle açýlan davada KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul'un cezalandýrýldýðýný hatýrlatarak, haklarýn ve ifade özgürlüklerinin güvence altýna alýndýðý daha demokratik bir Türkiye istediklerini söyledi. Konuþmanýn ardýndan Karadenizli türkücü Zeynep Baþkan'ýn seslendirdiði türküler eþliðinde grup bir süre horon oynadý.

     Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Trabzon, Giresun, Gümüþhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Samsun, Sinop ve Ordu þubelerine üye eðitimciler, Trabzon'da ''Ýnsanca Yaþam Demokratik Türkiye'' mitingi düzenledi. Binlerce öðretmenin gerçekleþen mitingde katýlýmcýlar Kahramanmaraþ Caddesi'nde toplanýp ellerinde dövizler taþýyarak çeþitli sloganlar eþliðinde Trabzon Belediyesi önüne kadar yürüdü.

     Sözleþmeli deðil kadrolu çalýþma, parasýz eðitim, saðlýk ve sosyal güvence, gelir daðýlýmýnda adalet ve insanca yaþanabilir ücret taleplerini slogan atarak dile getiren katýlýmcýlar “Katil ABD, iþbirlikçi AKP” þeklinde slogan atarak yönetime de göndermelerde bulundu. Belediye önünde yürüyüþün tamamlanmasýnýn ardýndan burada konuþan Eðitim-Sen Basýn Yayýn Sekreteri Sayim Gültekin, Eðitim Sen'in 2005 yýlýnda Ankara'da düzenlemek istediði basýn açýklamasý sýrasýnda çýkan olaylar nedeniyle açýlan davada KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul'un cezalandýrýldýðýný hatýrlatarak, haklarýn ve ifade özgürlüklerinin güvence altýna alýndýðý daha demokratik bir Türkiye istediklerini söyledi. Gültekin, eðitimcilerin ek ders ücretleriyle ilgili maðduriyetlerinin derhal giderilmesini gerektiðini belirterek, ''Sözleþmeli personel ve kariyer basamaklarý ile ilgili yasanýn derhal çýkarýlmasýný istiyoruz'' dedi. Konuþmanýn ardýndan Karadenizli türkücü Zeynep Baþkan'ýn seslendirdiði türküler eþliðinde grup bir süre horon oynadý
     Yorum yap


     • #6
      ‘Ýkinci rüyamýzý da gerçekleþtir Baþbakaným’
      Tarih: 08.04.2007, 09:46:58

      Rüyalarý bir bir gerçekleþen Karadeniz halký, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’dan þimdi de ikinci rüyalarýný gerçekleþtirmesini bekliyor.

      Uzun zamandýr eðitime baþlamasý büyük bir özlemle beklenen Avrasya Üniversitesi’nin açýlmasý için halk Baþbakandan yardým istiyor.
      Karadeniz’in ve Karadenizlinin 20 yýllýk rüyasý gerçek oldu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Samsun’dan sarpa kadar sahil yolunun açýlýþýný gerçekleþtirdi. Bir bir rüyalarý gerçek olan Karadenizliler þimdi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’dan ikinci rüyalarýný gerçekleþtirmesini bekliyor. Uzun zamandýr açýlýp açýlmayacaðý konusunda gündemde bulunan Avrasya Üniversitesi’nin açýlmasý için halk baþbakandan yardým istiyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn yardýmýyla bu iþin altýndan kalkýnabileceðini belirten Karadenizliler, sadece Trabzon için deðil Karadeniz için, Türkiye için büyük önem taþýyan Avrasya Üniversitesi’nin açýlmasýný bekliyorlar. Karadeniz insanýnýn bilgiye aç, öðrenmeye ve kendini sürekli geliþtirmeye aç olduðunu dile getiren halk, "Baþbakanýmýz 20 yýllýk rüyamýzý gerçekleþtirdi. Sýra ikinci büyük rüyamýzda, Avrasya Üniversitesi’nin de bir an önce açýlýp Trabzon’umuzun ikinci üniversitesine kavuþmasýný istiyoruz. Kültür kenti, sanat kenti, eðitim kenti bir Trabzon için Sayýn Baþbakanýmýzdan rica da bulunuyoruz. Baþbakaným ikinci rüyamýzý da gerçekleþtir" ifadelerini kullandýlar.      Yorum yap


      • #7
       Þiddete karþý kadýn dayanýþmasý
       Tarih: 08.04.2007, 09:45:27

       Kadýna uygulanan þiddete karþý baþlatýlan ''Kadýnlar Ýçin Kadýnlar Tarafýndan Projesi'' fotoðraf sergisi Trabzon'da açýldý.

       Kadýna uygulanan þiddete karþý baþlatýlan ''Kadýnlar Ýçin Kadýnlar Tarafýndan Projesi'' fotoðraf sergisi Trabzon'da açýldý. Mimarlar Odasý fuayesindeki serginin açýlýþýna katýlan fotoðraf sanatçýsý Zeynep Orhon Targaç, kadýna karþý uygulanan þiddete karþý 2 yýl önce internet ortamýnda, 111 kadýn fotoðrafçýnýn bir araya gelmesiyle ''Kadýnlar Ýçin Kadýnlar Tarafýndan Projesi''nin baþlatýldýðýný belirtti. Projeye destek veren kadýn fotoðrafçý sayýsýnýn 400'e ulaþtýðýný ifade eden Targaç, ''Ýnternet üzerinden fotoðraf baðýþlayarak fotoðraf havuzu oluþturuyoruz. Fotoðraflarýn satýþý ve baðýþlardan elde edilen gelirleri kadýnlar için açýlan sýðýnma evlerine aktarýyoruz'' dedi. Sergide, 6'sý Trabzonlu olmak üzere 43 kadýn fotoðraf sanatçýsýna ait 49 fotoðraf yer alýyor. Sergi, 1 hafta süreyle ziyarete açýk olacak.

       Yorum yap


       • #8
        TEÞEKKÜRLER        KARADENÝZ SAHÝL YOLU TAMAMLANDI, TRABZON-SAMSUN 3 SAATE ÝNDÝ

        ‘542 kilometrelik sahil yolu tam 4.5 milyar dolara mal oldu. 16 Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný hizmet etti. Açýlýþ Baþbakan Tayyip Erdoðan ile Bayýndýrlýk Bakanýmýz Faruk Özak ve ekibine nasip oldu. Bugün, Taþeronundan Müteahhidine dek teþekkür ediyor ve yol inþaatlarýnda yaþamýný yitirenleri anýyoruz

        4 bölgede çalýþma var
        KARADENÝZ Bölgesi’nde ayrý bir mutluluk yaþanacak. 542 kilometre uzunluðundaki Samsun-Sarp yolu, Konakönü Tüneli, Tirebolu Tüneli, Günburnu Viyadüðü ve Ünye geçiþi hariç bugün saat 12.00’da açýlýyor. Baþbakan Tayyip Erdoðan Bolaman da Karadenizlilere seslenecek ve insanýmýzýn ve sürücülerin kabusunu bitiren kurdeleyi kesecek.

        Trabzon’da bayram
        BAÞBAKAN Erdoðan Sahil yolu boyunca il ve ilçelere uðrayacak. Ardýndan ise Trabzon sahil geçiþinde Trabzon töreni yapýlacak. Sahil geçiþi Beþirli ile Ayasofya arasýnda vatandaþlarca doldurulacak ve bayraklarla Baþbakan karþýlanacak. Baþbakan yarýn ise Borçka tünelini açacak. Bazý çevreciler ise yolun sahili katlettiði görüþünde ýsrarcý.

        Karadeniz Sahil Yolu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlacaðý törenle bugün resmen açýlacak. Baþbakan Erdoðan'ýn, yarýn Samsun'dan Rize'ye kadar, Pazar günü de Rize'den, Sarp'a kadar Karadeniz Otoyolu'nu karayoluyla geçmesi planlanýyor. Erdoðan, bugün Samsun-Ordu arasýnda Bolaman-Perþembe güzergahýndaki Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olan Ordu Nefise Akçelik Tünelini de hizmete açacak.

        6 ÝL, 63 ÝLÇEYE HÝZMET VERECEK
        Samsun'dan baþlayan Sarp Sýnýr Kapýsý'nda sona eren 542 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu, 4.5 milyar dolara mal oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Samsun'dan Sarp'a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 2 havaalaný ve birçok yerleþim birimine hizmet verecek. Karadeniz Sahil Yolu'nda 27 kilometre uzunluðunda 263 adet köprü, 41 kilometre uzunluðunda 12 adet tek tüp tünel, 18.5 kilometre uzunluðunda 20 adet çift tüp tünel yer alýyor.

        Karadeniz sahil yolunun yapýmýna büyük emek veren Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanýmýz Faruk Özak, açýlýþý için tüm eski bakanlarý ve baþbakanlarý açýlýþa davet etti. Ayrýca eski bölge milletvekillerinin de açýlýþ için davetiye aldýðý öðrenildi. Özak’ýn partilileri ve basýn mensuplarýný da cep telefonlarýndan açýlýþa davet etti.

        Bu arada vatandaþlarýmýz da yolun yapým aþamasýný dikkatle izledi. Bölge halký, ‘Bu yolda emeði geçenlere teþekkür ediyoruz. Taþeronundan, Müteahhitlere, Bürokratlara, Mühendislere teþekkür ederken, bu yol çalýþmalarýna kurban giderek açýlýþý göremeyenleri de buradan rahmet ve minnetle anýyoruz" dediler.        Yorum yap

        Haz?rlan?yor...
        X