Duyuru

Collapse
No announcement yet.

07.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 07.04.2007

  TEÞEKKÜRLER
  Tarih: 07.04.2007, 10:11:15

  KARADENÝZ SAHÝL YOLU TAMAMLANDI, TRABZON-SAMSUN 3 SAATE ÝNDÝ

  ‘542 kilometrelik sahil yolu tam 4.5 milyar dolara mal oldu. 16 Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný hizmet etti. Açýlýþ Baþbakan Tayyip Erdoðan ile Bayýndýrlýk Bakanýmýz Faruk Özak ve ekibine nasip oldu. Bugün, Taþeronundan Müteahhidine dek teþekkür ediyor ve yol inþaatlarýnda yaþamýný yitirenleri anýyoruz

  4 bölgede çalýþma var
  KARADENÝZ Bölgesi’nde ayrý bir mutluluk yaþanacak. 542 kilometre uzunluðundaki Samsun-Sarp yolu, Konakönü Tüneli, Tirebolu Tüneli, Günburnu Viyadüðü ve Ünye geçiþi hariç bugün saat 12.00’da açýlýyor. Baþbakan Tayyip Erdoðan Bolaman da Karadenizlilere seslenecek ve insanýmýzýn ve sürücülerin kabusunu bitiren kurdeleyi kesecek.

  Trabzon’da bayram
  BAÞBAKAN Erdoðan Sahil yolu boyunca il ve ilçelere uðrayacak. Ardýndan ise Trabzon sahil geçiþinde Trabzon töreni yapýlacak. Sahil geçiþi Beþirli ile Ayasofya arasýnda vatandaþlarca doldurulacak ve bayraklarla Baþbakan karþýlanacak. Baþbakan yarýn ise Borçka tünelini açacak. Bazý çevreciler ise yolun sahili katlettiði görüþünde ýsrarcý.

  Karadeniz Sahil Yolu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlacaðý törenle bugün resmen açýlacak. Baþbakan Erdoðan'ýn, yarýn Samsun'dan Rize'ye kadar, Pazar günü de Rize'den, Sarp'a kadar Karadeniz Otoyolu'nu karayoluyla geçmesi planlanýyor. Erdoðan, bugün Samsun-Ordu arasýnda Bolaman-Perþembe güzergahýndaki Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olan Ordu Nefise Akçelik Tünelini de hizmete açacak.

  6 ÝL, 63 ÝLÇEYE HÝZMET VERECEK
  Samsun'dan baþlayan Sarp Sýnýr Kapýsý'nda sona eren 542 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu, 4.5 milyar dolara mal oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Samsun'dan Sarp'a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 2 havaalaný ve birçok yerleþim birimine hizmet verecek. Karadeniz Sahil Yolu'nda 27 kilometre uzunluðunda 263 adet köprü, 41 kilometre uzunluðunda 12 adet tek tüp tünel, 18.5 kilometre uzunluðunda 20 adet çift tüp tünel yer alýyor.

  Karadeniz sahil yolunun yapýmýna büyük emek veren Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanýmýz Faruk Özak, açýlýþý için tüm eski bakanlarý ve baþbakanlarý açýlýþa davet etti. Ayrýca eski bölge milletvekillerinin de açýlýþ için davetiye aldýðý öðrenildi. Özak’ýn partilileri ve basýn mensuplarýný da cep telefonlarýndan açýlýþa davet etti.

  Bu arada vatandaþlarýmýz da yolun yapým aþamasýný dikkatle izledi. Bölge halký, ‘Bu yolda emeði geçenlere teþekkür ediyoruz. Taþeronundan, Müteahhitlere, Bürokratlara, Mühendislere teþekkür ederken, bu yol çalýþmalarýna kurban giderek açýlýþý göremeyenleri de buradan rahmet ve minnetle anýyoruz" dediler.
 • #2
  Ýþ verin yoksa atlarým’
  Tarih: 07.04.2007, 10:09:49

  TRABZON’UN Moloz mevkiindeki Melikþah Erkek Öðrenci Yurdu’nun çatýsýna çýkan Yaþar K. isimli bir genç intihar etmek istedi.

  Yaþar K. Emniyet güçleri tarafýndan uzun uðraþlar sonunda güçlükle intihardan vazgeçirilerek aþaðýya indirildi. Evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenilen ve balýkçýlýk yapan Yaþar K’nýn iþsizlik yüzünden intihar etmek istediði öðrenildi.

  Trabzon’un Moloz mevkiindeki Melikþah Erkek Öðrenci Yurdu’nun çatýsýna çýkan Yaþar K. isimli bir genç intihar etmek istedi. Yaþar K. Emniyet güçleri tarafýndan uzun uðraþlar sonunda güçlükle intihardan vazgeçirilerek aþaðýya indirildi. Evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenilen ve balýkçýlýk yapan Yaþar K.’nýn iþsizlik yüzünden intihar etmek istediði öðrenildi.

  Uzun süre çatýda ikna edilmeye çalýþýlan Yaþar K. geçici iþer yaptýðýný bu þekilde ailesini geçindiremediðini, psikolojisinin bozulduðunu ve evinde huzur kalmadýðýný söyleyerek çatýdan aþaðý inmek istemedi. Aþaðýda oluþan kalabalýðýn gözleri önünde kendisini çatýdan aþaðýya sarkýtan Yaþar K. vatandaþlara korkulu anlar yaþattý.

  Kendisine iþ sözü verilmeden aþaðý inmeyeceðini ifade eden genç bir müddet sonra emniyet güçlerinin iknasý üzerine aþaðý indirildi. Ardýndan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldýrýlan Yaþar K.’nýn durumunun iyi olduðu öðrenildi.  Yorum yap


  • #3
   Hoþgeldin Müdürüm
   Tarih: 07.04.2007, 10:09:25

   TRABZON Ýþ Bankasý Bölge Müdürlüðüne atanan Þeref Çalýþan TAKA Gazetesi’ni ekibiyle ziyaret etti ve ‘Trabzon’da iþ adamlarý, esnaf ve vatandaþýmýza en iyi hizmeti vereceðiz’ dedi.

   Trabzon Ýþ Bankasý Bölge Müdürlüðü’ne atanan Ýstanbul Mecidiyeköy Müdürü Þeref Çalýþan TAKA Gazetesi’ni ziyaret etti. Beraberinde 2. Müdür Abdulkadir Muradoðlu, Müdür Yardýmcýlarý Onur Esen Bektaþ, Bölge Müdür Yardýmcýsý Ercan Özgürbüz ve Müsteri temsilcisi Çaðla Bodur ile birlikte gazetemizi ziyaret ettiler.

   Trabzon’a gelmekten dolayý çok mutlu olduðunu söyleyen Çalýþan, "Karadeniz bölgesinde vatandaþlarýmýza, esnaflarýmýza ve iþadamlarýna seri bir þekilde hizmet vereceðiz. Bu hizmeti verirken elbetteki basýnla birlikte diyalog içinde olacaðýz. Basýn Trabzon’da çok güçlü. Bu gücü bankamýz ve vatandaþýmýz lehine deðerlendirmek istiyoruz. Ýþ Bankasý Türk bankacýlýk camiasýndaki liderliðini Trabzon’da da sürdürecektir’ dedi.


   Yorum yap


   • #4
    Aferin kýzlar!
    Tarih: 07.04.2007, 10:08:43

    TRABZON Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, Türkiye'de okuma oranýnýn çok düþük olduðunu söyleyerek, ''Yapýlan istatistiklere göre kýzlarýmýz daha çok okuyor. Onlarý alkýþlamalýyýz'' dedi.

    Karþýyaka Mahallesi'nde yer alan Merkez Piri Reis Ýlköðretim Okulunda kütüphane açýldý. Açýlýþ törenine, Sandýkçý'nýn yaný sýra Milli Eðitim Müdürü Yardýmcýsý Miktat Eyüpoðlu, okul müdürleri, veliler ve öðrenciler katýldý. Sandýkçý, törende yaptýðý konuþmada, geliþmiþ ülkelerle kýyaslandýðýnda Türkiye'de okuma oranýnýn çok düþük olduðunu söyledi. Türkiye'de 'imece' ile kitap okunduðunu savunan Sandýkçý, ''Yapýlan istatistiklere göre kýzlarýmýz daha çok okuyor. Onlarý alkýþlamalýyýz'' dedi.

    Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi verilerine göre 6-16 yaþ arasý kitap okuma oranýnýn 16 yaþýndan sonraki toplum kesimine göre fazla olduðunu kaydederek, ''Bu rakam, kitap okuma yaþýnýn yýllar geçtikçe azaldýðýný göstermektedir. Toplum olarak okumuyoruz'' diye konuþtu.
    Daha sonra, 'Tohum' adý verilen kütüphanenin açýlýþýna geçildi. Sandýkçý, kurdeleyi kesmesi için kendisine sunulan makasý bir kýz öðrenciye vererek kütüphanenin açýlýþýný yaptýrdý.

    Sandýkçý ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdiler. Kütüphaneden en çok yararlanan öðretmen ile öðrencilere hediye verdiler. Tören sonunda Ýl Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, okul yöneticilerine, kütüphaneye kitap almalarý için 500 YTL göndereceðini söyledi. Kütüphanede kamu kuruluþlarý ile iþ adamlarýndan baðýþlanan 2 bini aþkýn kitap bulunuyor.    Yorum yap


    • #5
     ÝHD’den öðrencilere destek
     Tarih: 07.04.2007, 10:08:01

     ÝNSAN Haklarý Derneði Trabzon Þubesi Baþkaný Gültekin Yücesan 21 Mart'ta KTÜ Kanuni Kampüsü'nde gerçekleþtirdikleri,

     ''Arkadaþýma Dokunma'' eylemi sýrasýnda jandarma tarafýndan gözaltýna alýnýp daha sonra serbest býrakýlan bazý öðrencilerin katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenledi.
     Ýnsan Haklarý Derneði Trabzon Þubesi Baþkaný Gültekin Yücesan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 11 öðrencisinin darp edilerek gözaltýna alýnmasýný kýnadýklarýný söyledi.

     Yücesan, ÝHD Trabzon Þubesi'nde, 21 Mart'ta KTÜ Kanuni Kampüsü'nde gerçekleþtirdikleri, ''Arkadaþýma Dokunma'' eylemi sýrasýnda jandarma tarafýndan gözaltýna alýnýp daha sonra serbest býrakýlan bazý öðrencilerin katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenledi.

     Gözaltýna alýnan ve darp edildiklerini iddia eden öðrencilerin, 'hak ihlali' yapýldýðýný belirterek kendilerine baþvurduðunu ifade eden Yücesan, ''Yapýlan olayý kýnýyoruz. Ýlgili yerlere yazý yazýp kamuoyu oluþturacaðýz. Ancak bu çabalarýmýzdan ne zaman sonuç alýrýz, bilemiyoruz'' dedi.

     Yücesan, KTÜ'de ''konuþan öðrencilerin susturulmasý'' anlayýþýndan vazgeçilmesini beklediklerini dile getirerek sözlerini þöyle sürdürdü: ''Ülkemizin ekonomik ve sosyal açýdan getirildiði durum ortada iken, eðitim baþta olmak üzere her alanda yaþanan sorunlar çýð gibi büyürken, deðiþik biçimlerde kendini ifade eden öðrencileri darp ettirip, gözaltýna alýp, idari ve adli ceza vermenin ülkemize ne gibi hayrý olacaðýný anlayamýyoruz. KTÜ yönetimini öðrencileri ile barýþmaya davet ediyor, baskýlarýn son bulmasýný diliyoruz.''     Yorum yap


     • #6
      Bak Sen Þunun Dediðine
      07 Nisan 2007 17:40
      Barzani, “Türkiye, Kerkük’e karýþýrsa, bizim de Diyarbakýr’a karýþma hakkýmýz olur” dedi.


      Bak Sen Þunun Dediðine
      Birleþik Arap Emirlikleri'nden yayýn yapan, Al Arabiya Televizyonu'nun sorularýný yanýtlayan Barzani, "Kürdistan" olarak nitelendirdiði Kuzey Irak"ýn sadece Kürtler"e deðil, Irak'ta yaþayan tüm halklara açýk olduðunu, rahatça dolaþabileceklerini ancak, yabancýlar için bunun söz konusu olmadýðýný söyledi. Barzani, bir soru üzerine, Kerkük"ün bir Kürt kenti olduðu iddiasýný yinelerken, Türkiye'nin Kerkük'ün içiþlerine karýþmaya hakký olmadýðýný söyledi. Barzani, “Türkiye Kerkük'ün içiþine karýþýrsa bizim de Diyarbakýr"a karýþma hakkýmýz olur” dedi.

      Mesut Barzani, Kuzey Irak'taki tüm gruplar arasýnda birliktelik oluþtuðunu, siyasi güçler arasýnda çatýþma çýkmasý için neden olmadýðýný söyledi. Barzani, “Kerkük, Irak'ta Kürt kimlikli ve Federal Kürdistan Bölgesine baðlý bir kenttir” dedi.

      Barzani, Kürtler'in Ýsrail ile iliþkileri konusundaki soru üzerine “Ýsrail ile iliþkiler ne haramdýr ne de suçtur. Baðdat"ta Ýsrail büyükelçiliði açýldýðýnda Erbil"de de Ýsrail Konsolosluðu açýlabilir” diye konuþtu.

      Hürriyet Ýnternet

      Yorum yap


      • #7
       Seçimde Asker Gölgesi
       07 Nisan 2007 16:20
       Gazete, Erdoðan'ýn adaylýðýnýn asker tarafýndan istenmediðini yazdý.

       Seçimde Asker Gölgesi


       Fransýz Le Figaro gazetesi, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükkanýt'ýn Harp Akademisi'ndeki konuþmasýna dikkat çekti.       Gazete, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn adaylýðýnýn "asker destekli laiklik yandaþlarýnýn son derece sert muhalefetiyle karþý karþýya olduðunu" yazdý.       16 Mayýs'ta göreve baþlayacak yeni cumhurbaþkanýný AKP çoðunluklu Meclis'in seçeceðini yazan Le Figaro, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez, 'Ýslamist' saraydan yetiþme bir þahsiyetin laikliðin kalesi sayýlan makamý fethe hazýrlandýðýný" ifade etti.       "Antiler"in baskýlarýný zayýflatma niyetinde olmadýðýný da ekleyen Le Figaro, bunlarýn Ankara'da 14 Nisan'da büyük bir gösteri planladýklarýný vurguladý.       "Sayýn Öcalan" sözleri nedeniyle Erdoðan hakkýnda yargý incelemesi baþlatýlmasýnýn yaný sýra, muhalefet lideri Deniz Baykal'ýn çeþitli açýklamalarýna da yer veren gazete, Abdullah Gül veya eþleri tesettürsüz dört AKP'linin isimlerinin de devlet baþkanlýðý için geçtiðini ekledi.       Baþbakan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn portresi       Gazetede yer alan ikinci bir yazýda da Baþbakan Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn portresi çizildi.       Baþbakan'ýn 'devletin tepesine çýkýp çýkmama bilmecesinin büyük ölçüde eþinin baþörtüsü konusuna baðlý olduðunu' hatýrlatan Le Figaro, "Laiklere göre baþýný örtmek siyasi Ýslam"a açýk destek anlamý taþýyor. Markalý ve son derece þýk baþörtüleriyle Emine Erdoðan, iþte Cumhuriyet'i tehdit ettiðine inandýklarý bu militanca tavrýn simgesi olarak görülüyor" diye yazdý       CNN Türk

       Yorum yap


       • #8
        Karadeniz Sahil Yolu Açýldý
        07 Nisan 2007 14:59
        Yapýmý 15 yýl süren ve uzun tartýþmalara yol açan Karadeniz Sahil Yolu nihayet açýldý.
        Karadeniz Sahil Yolu Açýldý
        Yapýmý 15 yýl süren ve uzun tartýþmalara yol açan Karadeniz Sahil Yolu nihayet açýldý. Açýlýþ kurdelasýný kesen Baþbakan Erdoðan bu yolun ulaþacaðý nihai noktayý hedef gösterdi.        Baþbakan Erdoðan, Bu proje sadece karadenizin deðil 73 milyonluk insanýmýzýn yarým asýrlýk rüyasý. Özlemler hasletler sona eriyor.

        Bugüne kadar 12 hükümet geçti. Eðer önceki yönetimlerle bu iþ olsaydý daha 24 yýl daha geçmesi gerekiyordu.

        Biz 4 yýl için yaptýðýmýz çalýþma ile bu noktaya geldi. Türkiye bugün atýlan hýzlý adýmlarla bu noktaya geldi. 30-40 yýllýk beklentiler karþýlanmýþ 30-40 yýllýk özlemler giderilmiþtir.


        Týpký enflasyon gibi yüzde 90'lardaki enflasyonlar hangi seviyeye geldi.

        Ekonomide krizi ortadan kaldýrdýk. 81 vilayetimizde yaptýklarýmýz ortada. Bugün Karadanez Sahil yolunu bu heyecanla açýyoruz.

        Halkýmýz bu yollarda kazasýz belasýz devam edecek ayný zamanda da dua edecek.

        Bu yol Türkiye'nin kalkýnma projelerinin en büyük göstergelerinden biridir

        Bu yolla insanlar birbirlerine sadecece kavuþmayacak bu yol karadenizi cazibe merkezi haline getirecektir.

        Bu karadeniz sahil yolu Ýstanbul'un 3. köprüsü ile bütünleþecek ve Avrupa ile buluþacak. Bunu farklý görenler olabilir bu bir adýmdýr Bu bir hedefdir

        Karayollarý'nýnýn tarihinde gerçekleþtirdiði en büyük proje budur. Bu proje Türkiye'yi en dünyanýn en büyük sahil yolu projesidir. Bunu bizden önce 34 hükümete nasip olamadý. Týpký 14 yýllýk bolu tünelini açmak bize nasip oldu

        Týpký Antalya Alanya yolunu açmak da bize nasip oldu

        Bakü Tiflis Ceyhan'ý bir proje olmaktan çýkarýp gerçeðe dönüþtürdük.

        Cumhuriyet tarihi boyunca 4 bin 200 kilometre yola sahip olan ülkemiz bizim dönemimizde 6 bin kilometre duble yola sahip oldu. Hedefimiz 15 bin kilometre bunu da gerçekleþtireceðiz.,

        Türkiye'nin nereden nereye geldiðini görmek isteyenler yollara düþsünler.

        Dün Kýrýkkale'deydik orda yollarýn bazý yerlerin açýlýþlarýný yaptýk.

        Köydes Beldes projesiyle yollarýn ve altyapýlarýn nasýl çözüldüðünü gördük

        Karadenizin fýndýðý çayý, Akdeniz'in narenciyesi Egenin ve Türkiye'nin her bir yerinin ürünü bizim sorunumuzdur bu böyle biline.

        Burada açýlan yollarla karadenizde turizmin nasýl canlandýðýný, nasýl yaylalarýn nasýl hareketlendiðini göreceksiniz.

        16 yýlda yüzde 40, 4 yýlda yüzde 60 iþte bu bizim farkýmýzý ortaya koymaktadýr.

        Bu gayret bu heyecan güçlü bir siyasi iradenin ürünüdür. bunu baþardýðýmýz için mutluyuz bunu baþardýðýmýz için bahtiyarýz.

        Ýnþallah bütün yollarýmýz bu güvenliðe kavuþacaðýz. Bu yollarý açarken usulsüzlüklere yolsuzluklara meydan vermeyeceðiz.

        Bu yol 6 milyar 543 milyar YTL Ýlk ihale merhum Özal zamanýnda 1987 yýlýnda Trabzon Araklý kýsmý için yapýldý. 1987-2002 yýlý sonuna kadar 2 katrilyon harcandý.

        Bu yol için harcadýðýmýz 3 milyar 551 milyon YTL. toplam açýlan yol 551 km. Bir inebolu çalýþmasý var bir de Ünye geçiþini kýsa sürede bitireceðiz.

        Karadeniz Sahil Yolu'nda çok kiþinin emeði geçti. Baþbakan bakan mühendis müteahhit ve insanýmýz var ben ülkem adýna þahsým adýna ve hemþehrilerim adýna katkýsý olanlara teþekkür ediyorum.

        Göreve geldiðmiiz sürede burada bazý sýkýntýlarýmýz oldu. Buraya müteahhitlerle birlikte helikopterlerden takip ettim. Ben müteahhitlere önce siz harcayacaksýnýz sonra biz ödeyeceðiz. dedik Bu projenin adý da Karadeniz Modeli olsun dedik. O arkadaþlar paralý parasýz iþe sarýldýlar. Biz onlara borçlu kaldýk. Ancak bir yýl arayla yaptýklarý çalýþmalara bir bir ödeme yapýyoruz.

        Önümüzdeki yýl itibarýyla kendilerine borçlarýmýzý tamameyle ödeyip sýfýrlayacaðýz. Kendileriyle baþka yerlerde çok iþimiz olacak.

        Yorum yap


        • #9
         Bitlis'te Askerimize Hain Pusu
         07 Nisan 2007 12:42
         PKK terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada iki asker þehit oldu.

         Bitlis'te Askerimize Hain Pusu
         Bitlis'in Hizan ilçesi kýrsalýnda PKK terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada iki asker þehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.         Çatýþma dün gece saat 02.00 sýralarýnda Hizan'a 20 kilometre uzaklýktaki Çeltikli mevkiinde çýktý.         Çatýþmada iki jandarma erinin þehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.         CNN Türk

         Yorum yap


         • #10
          TSK ABD Ýle Karþýlaþabilir
          07 Nisan 2007 12:03
          Myers, TSK'nýn Kuzey Irak'a girmesi durumunda, Amerikan kuvvetleri ile karþý karþýya gelebileceðini söyledi.

          TSK ABD Ýle Karþýlaþabilir
          Amerikan eski Genelkurmay Baþkaný Richard Myers, Türk ordusunun Kuzey Irak'a girmesi durumunda, Amerikan kuvvetleri ile karþý karþýya gelebileceðini söyledi.          ABD'nin sesi radyosuna konuþan Myers, görevde olduðu 2003 yýlýnda Irak'ýn Süleymaniye kentinde, Türk askerlerinin, baþlarýna çuval geçirilerek tutuklandýðýný hatýrlattý.          Myers, Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesi halinde, bu gibi olaylarýn yeniden meydana gelebileceðini söyledi.          Amerikan eski Genelkurmay Baþkaný'na göre, PKK Irak'ýn öncelikli sorunu deðil. Myers, "Oradaki öncelik, Baðdat ve diðer bölgelere saldýrý düzenleyen aþýrý unsurlar. Bu yüzden, PKK ile mücadele kolay deðil" dedi.          CNN TÜRK

          Yorum yap

          Haz?rlan?yor...
          X