Duyuru

Collapse
No announcement yet.

28 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 28 Mart 2006 Haberler

  SAHÝP ÇIKMADIK

  Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’nde bulunan tarihi el yazmasý eserlerin Konya’ya nakledilmesi kesinleþti...

  Bakanlýk vazgeçmiyor
  Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’nde korunan ve paha biçilemeyen en az 600-700 yýllýk geçmiþe sahip el yazmasý eserin Konya’ya nakledilmesi kesinleþti. Daha önce gündeme getirdiðimiz ve büyük tepkilere yol açan kararýndan vazgeçmeyen Bakanlýk, prosedürün yerine getirilmesini bekliyor.

  Ýstenirse kalýr
  Eserlerin korunmasý için yapýlan yaklaþýk 80 milyar liralýk harcama da böylece çöpe gitmiþ olacak.Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi yetkilileri ise yaþanan belirsizlikten yararlanarak Bakanlýðýn istediði yazýyý geciktiriyor. Böylece eserlerin oldu bittiye getirilerek Trabzon’dan çýkarýlmasýna engel olmaya çalýþýyor.

  Önemli bir geçmiþe sahip Trabzon’un tarihi deðerleri Konya’ya taþýnýyor. Eserlerin Konya’ya nakledilme gerekçesi olarak ise Yerel Yönetimler Yasasý gereði kütüphanelerin belediyelere devredilecek olmasý gösteriliyor. Yerel yönetimlerin, eserlere gereken özeni göstermeyeceði düþüncesi nedeniyle el yazmasý eserler Konya’ya nakledilmeyi beklerken, adý "el yazmasý kütüphanesi" olan kütüphanelerdeki eserler ise devredilmeyecek. Örneðin Ýstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi’nin ismi, "Süleymaniye El Yazmasý Eserler Kütüphanesi" olduðu için devredilmeyecek kütüphaneler arasýnda yer alýyor. Trabzon’daki kütüphanenin de bu kapsamda deðerlendirilmesi durumunda eserler Trabzon’da kalabilecek

  YETKÝLÝLER OYALIYOR
  Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi yetkilileri, Bakanlýðýn son duruma iliþkin istediði yazýyý göndermiyor. Yazýnýn Bakanlýða gönderilmesi durumunda Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’nin ilk sýraya alýnarak eserlerin kýsa bir süre içinde Konya’ya aktarýlmasýndan endiþe ediliyor. Kütüphanedeki eserlerin tümünün dijital ortama aktarýlmýþ olmasý yetkilileri bu anlamda endiþelendiriyor. Diðer kütüphanelerde eserlerin dijital ortama aktarýlmamýþ olmasý onlara zaman açýsýndan olanak saðlýyor.

  80 BÝN YTL ÇÖPE
  Öte yandan Trabzon’daki el yazmasý eserlerin korunmasý için 2002 yýlýndan bu yana bir dizi masraf yapýlmýþtý. Buna göre; Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden depo için 24 bin, eselerin dijital ortama aktarýlmasý için 11 bin, güvenlik sistemi için ise 9 bin YTL para harcanmýþtý. Bu masraflarýn yaný sýra katalog için yapýlan harcama ve eserlerin nakli için harcanacak para da hesaba katýldýðýnda yapýlan masraf 80 bin YTL’ye ulaþýyor. • #2
  ÇOCUKLARA MERKEZ

  Trabzon''da sokak çocuklarýnýn rehabilitasyonu için ilk adým atýlýyor. Philips firmasýnýn sponsorluðunda Valilik ve Vakýflarýn katkýlarýyla kurulacak merkezin temeli 10 Nisan tarihinde törenle atýlacak...

  Trabzon Belediyesi öncülüðünde, Philips firmasýnýn sponsorluðunda ve Trabzon Valiliði, Çocuklara Özgürlük Vakfý, Sokak Çocuklarý Derneði ile Ailem Olsun Derneði'nin katkýlarýyla yapýlacak olan rehabilitasyon merkezinin temeli 10 Nisan Pazartesi günü atýlacak. Belediye Baþkaný ve Ailem Olsun Derneði Baþkaný Volkan Canalioðlu, 'Ailem Olsun Projesi'nin hayata geçirilmesi için ilk adýmýn atýldýðýný belirtti. Canalioðlu, "Amacýmýz sokak çocuklarýný bir merkezde toplayýp gerekli rehabilitasyonu yaptýktan sonra topluma kazandýrmaktýr. Bunun için baþlattýðýmýz çalýþmalarda temel atma aþamasýna geldik. Deðirmendere Mahallesi Sezai Uzay Caddesi'nde temelini atacaðýmýz Sokak Çocuklarý Rehabilitasyon Merkezi için katký saðlayan tüm kiþi, kurum, kuruluþ ve derneklere teþekkür ediyorum" dedi.

  Yorum yap


  • #3
   ÝKÝ KÝÞÝ ARANIYOR

   Trabzon’da bir akaryakýt istasyonunda otobüs þoförü Akif Petanoðlu’nu öldürülmesi...

   Trabzon’da bir akaryakýt istasyonunda otobüs þoförü Akif Petanoðlu’nu öldürülmesi ile ilgili Jandarma, zanlý S. K.(28) ile birlikte T.A.’nýn da yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

   Yorum yap


   • #4
    CEZAEVLERÝNDE KÖTÜ MUAMELE YOK

    Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu cezaevlerinde kötü muamale olduðuna dair iddialar üzerine açýklamalarda bulundu...

    Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’ndan yapýlan yazýlý açýklamada cezaevlerinde herhangi bir sorun olmadýðýný, hatta cezaevimizin eðitim faaliyetlerinde Türkiye 2.’si olduðu ifade edildi.
    Trabzon ve ilçelerindeki Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile ilgili bazý basýn-yayýn organlarýnda çýkan haberleri yalanlayan Cumhuriyet Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu, aksine Trabzon’daki kurumlarýn parmakla gösterilir düzeyde olduklarýnýn altýný çizdi.
    Trabzon’daki Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda, bazý tutuklu ve hükümlülere ayrýcalýklý davranýldýðý, infaz koruma memurlarýnýn cezalandýrmak istedikleri mahkumlara tanýdýklarýnýn olduðu koðuþlarda þiddet uygulattýðý, koðuþlardaki tutuklu ve hükümlü sayýsýnýn, torpil durumuna göre deðiþtiði, yaygýn olarak uyuþturucu madde bulunduðu, cezaevinde çýkan yemeðin kötü olduðu, mahkumlarýn sorunlarýný cezaevi yönetimine iletemediði, Cezaevi Ýzleme Kurulu üyelerinin cezaevi yönetiminin yönlendirdiði koðuþlarý ziyaret ettiði yolunda somut dayanaklarý bulunmayan iddialarýn bazý basýn-yayýn organlarýnda yer almasýna iliþkin açýklamalarda bulunan Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu madde madde þunlarý ifade etti:
    "1- Ceza Ýnfaz Kurumumuzda koðuþ sisteminden oda sistemine geçilmiþ olup tutuklu ve hükümlüler iþlemiþ olduklarý suçlarýn türü, ceza miktarý, kiþilik durumlarý göz önünde bulundurularak Cezaevi Ýdare ve Gözlem Kurulu tarafýndan deðerlendirilmeye tabi tutulmakta,, durumlarýna uygun odalara yerleþtirilmektedir. Oda deðiþikliði ancak tutuklu ve hükümlünün yazýlý talebi ve Cezaevi Ýdare ve Gözlem Kurulu kararý ile yapýlabilmektedir.
    2- Ýlimizde bulunan tüm Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda, mevcut yasal düzenlemeler gereðince, jandarma kuvvetleri eþliðinde ayda bir kez genel arama ve Ceza Ýnfaz Kurumu personeli tarafýndan deðiþik zamanlarda kýsmi aramalar yapýlmaktadýr. Çok titiz bir þekilde gerçekleþtirilen bu genel ve kýsmi aramalar sonucunda cezaevlerine sokulmasý yasak olan eþya ve uyuþturucu nitelikte maddelerin Ceza Ýnfaz Kurumlarýmýzda bulunduðuna dair bir bulguya rastlanýlmamýþtýr.
    3- Ceza Ýnfaz Kurumlarýmýzda bulunan tutuklu ve hükümlülere günde üç öðün yemek çýkartýlmaktadýr. Yemek bedeli ödeneði þu an itibariyle kiþi baþýna 3 YTL’dir. Ödenek imkanlarý dahilinde, kalori hesabý yapýlarak yemek listesi oluþturulmaktadýr. Cezaevi mutfaðý ve çalýþanlarý, temizlik yönünden sýký þekilde sürekli olarak denetlenmektedir. Kurum personeli de tutuklu ve hükümlülere çýkartýlan yemekten yararlanmaktadýr. Bugüne kadar sunulan yemeðin kalitesine yönelik ciddi bir yakýnma olmamýþtýr.
    4- 4681 Sayýlý Yasa ili oluþturulan Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu, yasa gereðince ilgili olduðu infaz kurumunu en az 2 ayda bir olmak üzere gerekli gördüðü her zaman önceden haber vermeksizin ziyaret edebilir, hükümlü ve tutuklularla yalnýz görüþebileceði gibi, istediði takdirde kurum görevlileri de görüþmelerde hazýr bulunurlar. Yasanýn amir hükümleri gereðince Ýzleme Kurulu ziyaret programýný kendisi yaparak hangi tutuklu ve hükümlü ile görüþme yapacaðýna görev alanýna giren konularla ilgili olmak kaydýyla, hükümlü ve tutuklular için kurumca tutulan hangi defter ve belgeyi inceleyeceðine sadece bu kurul karar verir.
    5- Gerek cezaevi yönetimi gerekse cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcýsý tarafýndan tutuklu ve hükümlülerden gelen tüm görüþme talepleri gecikmeksizin yerine getirilmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin her türlü istek ve sorunlarý tespit edildikten sonra imkanlar dahilinde çözümlenmeye çalýþýlmaktadýr. Bu konuda en küçük bir aksamaya yer verilmemektedir.
    6- Trabzon Ceza Ýnfaz Kurumu, meslek kazandýrma ve eðitim faaliyetleri konusunda Türkiye’deki cezaevleri arasýnda yapýlan deðerlendirmede 96 puan alarak ikinci sýrada yer almýþtýr.
    7- Haberlerde belirtilen iddialar hakkýnda bugüne kadar Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýza ve ilçe Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna herhangi bir baþvuru yapýlmamýþtýr. Bahsedilen konularla ilgili olarak kendilerinde somut bilgi ve belge bulunanlarýn Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna müracaatlarýnda veya doðrudan böyle bir bilgiye ulaþýldýðýnda ilgilileri hakkýnda gereðinin yapýlacaðýndan kimsenin þüphe duymamasý gerekir."

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X