Duyuru

Collapse
No announcement yet.

25 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 25 Mart 2006 Haberler

  ÖLÜM AYIRDI

  Evlendikten 50 yýl sonra düðünlerini yapan Balcý çiftini ölüm ayýrdý...

  52 yýllýk mutluluk
  Elli yýldan fazla bir süredir beraber yaþayan ve geçen yýl ellinci evlilik yýl dönümlerinde düðün yaparak yeniden nikâhlanan Balcý çiftini ölüm ayýrdý. Kalp krizi geçirmesi nedeniyle vefat eden Hava Balcý’nýn (74) cenazesi dün öðle namazýna müteakip aile kabristanlýðýnda topraða verilirken eþi Niyazi Balcý ise yýkýldý.

  Ýkinci düðünü yapmýþlardý
  Cenazede çok üzgün olduðu gözlenen Niyazi Balcý, "Eþimle 52 yýl önce görücü usulü ile evlenmiþtik. Çok güzel ama bir o kadar da zor günlerimiz geçti. Türkiye ye döndükten sonra eþimle ellinci evlilik yýl dönümümüzde ikinci düðünümüzü yapmýþtýk. Eþim beni býrakarak ebediyete göçtü" dedi.
  Hava ve Niyazi Balcý gençlikte görücü usulü ile evlendiklerinden tam elli yýl sonra düðün yaparak davetiye bastýrýp yeniden nikâh kýydýktan bir yýl sonra ebediyen ayrýldýlar. Hava Balcý geçtiðimiz günlerde rahatsýzlanarak Trabzon Týp Fakültesi’ne kaldýrýldý. Kalp krizi geçirmesi nedeniyle vefat eden Hava Balcý (74) hayatýný kaybederek çok sevdiði eþinden ebediyen ayrýldý.Cenazede çok üzgün olduðu gözlenen Niyazi Balcý, "Eþimle 52 yýl önce görücü usulü ile evlenmiþtik. Çok güzel ama bir o kadar da zor günlerimiz geçti. Ben yaþantýmýn büyük bir kýsmini Avrupa’da geçirdim. Türkiye ye döndükten sonra eþimle ellinci evlilik yýl dönümümüzde ikinci düðünümüzü yapmýþtýk. Eþim beni býrakarak ebediyete göçtü" dedi Yedi çocuk annesi Hava Balcý‘nýn cenazesi dün öðle namazýna müteakip Ören Beldesindeki aile kabristanlýðýnda topraða verildi.

 • #2
  ÝHMAL DÝYETÝ

  4 yaþýnda parmaðýný, 10 yaþýnda da kolunu kaybetti...

  Yahya Balcý adlý 10 yaþýndaki çocuk kablolarla oynarken 4. kattaki evlerinin 1,5 metre önünden geçen yüksek gerilim akýmýna kapýldý. Hayati tehlikesi süren talihsiz çocuðun sað kolu bileðinden kesildi.
  Küçük Balcý, 4 yaþýnda balta ile oynarken bir parmaðýný da kaybetmiþti. Çocuðun ailesi daha önce elektrik hattýnýn kaldýrýlmasý için müracaat ettikleri Tedaþ'ý suçladý. Olayla ilgili olarak soruþturma baþlatýldý.
  Rize'nin Hayrat Mahallesi Balcý Apartmaný’nda Ýlköðretim 4. sýnýf öðrencisi 10 yaþýndaki Yahya Balcý ailesinin çatýda onarým yaptýðý sýrada apartmanýn dördüncü katýnýn balkonunda kablolarla oynarken akýma kapýldý. Küçük çocuk elindeki kablolarý balkondan aþaðýya sarkýttýðý sýrada balkonun 1.5 metre önünden geçen yüksek gerilim hattýna kapýldý. Feci þekilde yanan talihsiz çocuk hemen Rize Devlet Hastanesi’ne ardýndan da KTÜ Trabzon Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda 1. derece yanýk oluþan Yahya Balcý buradan da Ankara Gülhane Askeri Týp Akademisi (GATA) 'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden küçük çocuðun burada sað kolu bileðinden itibaren kesildi.

  "4 YAÞINDA DA PARMAÐINI KESMÝÞTÝ"
  Yahya Balcý 4 yaþýndayken ise oynadýðý balta ile elindeki bir parmaðýný kesmiþti. Talihsiz çocuðun 6 yýl sonra da kolunun bilekten aþaðýsý kesildi. Yahya Balcý'nýn Babaannesi Müzeyyen Balcý 4 çocuk büyüttüðünü ama Yahya'nýn gönlünde yerinin ayrý olduðunu söyleyerek "Ben evlatlarýmý eziyetle büyüttüm. Torunlarýmý koklaya koklaya büyütüyordum. Ama bu torunumun baþýna gelmeyen kalmadý. Küçükken parmaðýný kesmiþti, þimdi kolu kesildi, ben bu acýya nasýl dayanacaðým" diyerek göz yaþlarýný tutamadý.

  Yorum yap


  • #3
   20 KÝÞÝLÝK EYLEM

   Pelitli’de yaþanan kazalar sonrasý halk üst geçit istiyor. Bir grup vatandaþ dün taleplerinin ciddiye alýnmasý için yolu kapatarak, üst geçit istediklerini yineledi...

   10 kiþilik eylem
   Pelitli’de yaþanan kazalar sonrasý halk üst geçit istiyor. Bir grup vatandaþ dün taleplerinin ciddiye alýnmasý için yolu kapatarak, üst geçit istediklerini ve daha önce var olan ýþýklandýrma sisteminin neden kaldýrýldýðýný anlamadýklarýný dile getirdi. Protestocular yolu trafiðe kapatarak "Bu yolda sürekli kazalar oluyor, insanlar hayatlarýný kaybediyor, buraya bir üst geçit yapýlmasý þart" diye tepkide bulundu. Grup daha sonra Trafik Ekipler Amiri Ender Türkyýlmaz’ýn olay yerine gelmesiyle yolu tekrar trafiðe açtý. Bu eylemlerinin 15 gün sonra daha büyük bir kitleyle yapacaklarýný ifade eden Pelitliler "Üst geçit talebimiz ciddiye alýnmayacaktýr, biz 15 gün sonra tüm Pelitli halkýyla bu yolu trafiðe kapatacaðýz. Bu üst geçitin acilen yapýlmasý lazým, ya da kaldýrýlan ýþýklandýrma sistemi yeniden yapýlmalý" dedi.

   Yorum yap


   • #4
    SIR ÝNTÝHAR

    Trabzon''un Zafer Mahallesi''nde bir genç kendisini evlerinin balkonunda iple asarak intihar etti...

    Yakýnlarý tarafýndan kendisini astýðý olayýn hemen ardýndan fark edilen 22 yaþýndaki Erdal Tuncer isimli gen kaldýrýldýðý Numune Hastanesi’nde yapýlan tüm müdahalelere karþýn kurtarýlamadý. Gencin neden intihar ettiði araþtýrýlýyor.
    Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Dereboyu Sokak'ta Erdal Tuncer (22) isimli bir genç bugün akþam saatlerinde evlerinin balkonunda kendisini çamaþýr ipiyle astý. Yakýnlarý tarafýndan olay sonrasý hemen Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Tuncer, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Ýntiharla ilgili soruþturma sürerken, gencin neden intihar ettiði araþtýrýlýyor.

    Yorum yap


    • #5
     OPERASYON SÜRÜYOR

     Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 3 gün önce gerçekleþtirilen uygulamada gözaltýna alýnarak durumlarý incelenen 101 yabancý uyruklu bayanýn iþlemleri sürüyor...

     Operasyon sürüyor
     Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 3 gün önce gerçekleþtirilen uygulamada gözaltýna alýnarak durumlarý incelenen 101 yabancý uyruklu bayanýn iþlemleri sürüyor. Ýncelemenin ardýndan kadýnlarýn sýnýr dýþý edilmesi bekleniyor.

     Bayanlar, Trabzon Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde doktor kontrolünde geçirilirken, iþlemlerinin sürdüðü bildirildi. Yabancýlar Þube Müdürlüðü'ne teslim edilecek bayanlarýn buradaki incelemelerinin ardýndan sýnýr dýþý edileceði veya serbest býrakýlacaðýný öðrenildi.

     Yorum yap


     • #6
      KAZASIZ GÜN YOK

      Trabzon þehir merkezinde toprak yüklü kamyon ve ambulansýn da karýþtýðý kazada 7 kiþi yaralandý...

      Giresun Espiye Ýlçesinde ise Þenol Çalýk aracýn altýnda kalarak öldü.
      Deðirmendere’de TIR altýnda kalan Zeynep Kodalak hastanede öldü.
      Reþadiye Kavþaðý itfaiye binasý önünde henüz belirlenemeyen bir sebeple trafik kazasý meydana geldi. Kazaya Þaban Hamzaoðlu yönetimindeki 54 YC 873 plakalý toprak yüklü kamyon, Trabzon'a hastasýný býrakýp dönen Rize'nin Çayeli Ýlçesi Devlet Hastanesi'ne ait Zeki Arýcý (43) yönetimindeki 53 EA 902 plakalý ambulans ve Yusuf Saðýr yönetimindeki 61 DS 851 plakalý panelvan minibüs karýþtý. Kazada ambulans þoförü Zeki Arýcý, ambulansta bulunan Gülþah Küçükislamoðlu, panelvan sürücüsü Yusuf Saðýr ile ayný araçta bulunan Emine Yanýk, Bahriye Yanýk, Kader Çolak ve Asiye Yanýk yaralandý. Yaralýlar, Trabzon'daki çeþitli hastanelerde tedavi altýna alýndý. Kaza sonrasý Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik felç olurken, uzun araç kuyruklarý oluþtu.

      Vakfýkebir’de büyük acý
      Vakfýkebir’de kahvehane sahibi olan 35 yaþýndaki Þenol Çalýk, Giresun’un Espiye Ýlçesinde yoldan karþýya geçmeye çalýþtýðý sýrada bir aracýn çarpmasý sonucu aðýr yaralý olarak hastane kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalesinin ardýndan Giresun Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatýný kaybetti. Talihsiz bir kaza sonucunda yaþamýný yitiren Þenol Çalýk, Vakfýkebir Merkez Eski Camii’nde, Cuma namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karatepe Köyü’nde topraða verildi. Çalýk’ýn ölümü Karatepe Köyü’nde ve Vakfýkebir’de derin üzüntü yarattý.

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X