Duyuru

Collapse
No announcement yet.

04.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 04.04.2007

  Erdoðan Köþk Adaylýðýný Erteledi
  04 Nisan 2007 09:02
  MKYK'nýn aday belirlemek için son toplantý tarihini 18 Nisan olarak deðiþtirdi.

  Erdoðan Köþk Adaylýðýný Erteledi
  Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýndaki AK Parti MYK'da Cumhurbaþkaný adayý belirleme süreci takvimlendirildi. MKYK'nýn aday belirlemek için son toplantý tarihini deðiþtirdi.


  AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bu hafta yapýlacak Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantýsýný 18 Nisan'a kaydýrarak, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn daha önce 15 Nisan olarak açýkladýðý Cumhurbaþkaný adayý belirleme tarihini 18 Nisan'a çekti.


  Edinilen bilgilere göre AKP MYK'nýn dün gece Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýndaki toplantýsýnda Cumhubaþkaný adaylýk süreciyle ilgili izlenecek takvim belirlendi. Daha önce 6 Nisan Cuma günü yapýlmasý öngörülen MKYK toplantýsý 18 Nisan tarihine ertelendi ve aday belirleme öncesi son toplantý olmasý kararlaþtýrýldý. Böylece AKP'nin Cumhurbaþkaný adayýnýn belirlenme tarihi 18 Nisan'a kadar uzamýþ oldu. Baþbakan Erdoðan, MKYK'yý 18 Nisan tarihine alýrken 15-16 Nisan'da Almanya'ya yapacaðý ziyareti de dikkate aldý.


  MYK'da ayrýca Erdoðan'ýn bu hafta gruplar halinde yapmayý planladýðý milletvekilleriyle görüþmeleri de gelecek hafta yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Erdoðan, milletvekilleriyle görümeleri sürerken 11 Nisan'da il, belediye, kadýn ve gençlik kollarý baþkanlarýnýn da katýlýmýyla geniþletilmiþ bir teþkilat toplantýsý yapacak.
  MYK'da parti tarafýndan Cumhurbaþkaný adaylýðý ve seçime yönelik yapýlan anketler de Baþbakan Erdoðan'a iletildi. Bu anketlerin Erdoðan tarafýndan deðerlendirileceði bildirildi.


  MYK toplantýsýnda TMSF'nin Merkez Grubuna ey koymasý olayý da gündeme geldi. Erdoðan, "Bu iþin bizimle bir ilgisi yok" ifadesini kullandý.  netgazete.com


 • #2
  PKK'ya Suriye'de Nokta Operasyonu
  04 Nisan 2007 08:44
  Türkiye, PKK'ya karþý Suriye'de 'nokta operasyonu' düzenledi.

  PKK'ya Suriye'de Nokta Operasyonu
  Türkiye, PKK'ya karþý Suriye'de 'nokta operasyonu' düzenledi. Ýki ülkenin ortak operasyonunda terör örgütünün Suriye sorumlusu 'Cudi' kod adlý Sadýk Aslan ve 6 PKK'lý yakalandý. Türkiye Suriye'de tutuklu bulunan Sadýk Arslan'ýn iadesini isteyecek.


  Gizli operasyon geçen ay gerçekleþtirildi. Operasyonun, Türkiye'de yakalanan PKK'nýn Suriye lojistik sorumlusu Mustafa Taþ'ýn verdiði bilgiler doðrultusunda baþlatýldýðý öðrenildi.

  13 yýl boyunca yurtdýþýnda da PKK adýna silahlý faaliyetlerde bulunan ve Suriye'den Türkiye'ye 10 kilo C-4 patlayýcý ile 6 bombacýnýn geçiþini saðladýðýný itiraf eden Taþ, 4 günlük özel izinle cezaevinden çýkarýlarak Suriye'ye götürüldü.


  Türkiye- Suriye güvenlik komisyonunun gizli toplantýsýnda bölgedeki sýðýnak, hücre evler ve patlayýcýlarýn yerleri tespit edildi.


  Mustafa Taþ'ýn gösterdiði arazide Türkiye'ye sokulmak üzere hazýrlanmýþ silah ve mühimmatlarýn yaný sýra 12 kilo C-4 patlayýcý ele geçirildi.


  Üç eve yapýlan baskýnlarda terör örgütünün Suriye sorumlusu Sadýk Aslan ile birlikte 6 Suriyeli PKK üyesi yakalandý.


  Sadýk Aslan, bu ülkede gerçekleþtirdiði eylemler sebebiyle Türk yetkililere teslim edilmedi.

  Milliyet
  Yorum yap


  • #3
   Jet Yakýtý ve Gazyaðýna Zam
   04 Nisan 2007 08:38
   TÜPRAÞ, yarýndan geçerli olmak üzere, jet yakýtý ve gazyaðýnýn rafineri çýkýþ fiyatlarýna zam yaptý.
   Jet Yakýtý ve Gazyaðýna Zam
   Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. (TÜPRAÞ), yarýndan geçerli olmak üzere, jet yakýtý ve gazyaðýnýn rafineri çýkýþ fiyatlarýna zam yaptý.

   Zammýn pompa fiyatlarýna gazyaðýnda yüzde 2,30, jet yakýtýnda yüzde 4,74 oranýnda yansýmasý bekleniyor.

   TÜPRAÞ, gazyaðý ve jet yakýtýnýn Ýzmit Rafinerisinden çýkýþ fiyatýný yüzde 4,75 oranýnda artýrdý. Gazyaðý ve jet yakýtýnýn rafineri çýkýþ metreküp fiyatý 715,78 YTL'den 749,78 YTL'ye çýkarýldý.

   Jet yakýtýnýn vergili fiyatý 846,14 YTL'den 886,26 YTL'ye, gazyaðýnýn vergili fiyatý ise 1.743,53 YTL'den 1.783,65 YTL'ye çýktý.

   TÜPRAÞ, en son 28 Ocak ve 3 Mart tarihlerinde söz konusu ürünlerin fiyatlarýna zam yapmýþtý.
   AA

   Yorum yap


   • #4
    Rektörler Köþk Ýçin Toplanýyor
    04 Nisan 2007 08:18
    Rektörler, Cumhurbaþkanlýðý seçimi için biraraya geliyorlar.

    Rektörler Köþk Ýçin Toplanýyor
    Baþta laiklik olmak üzere türban, YÖK operasyonu, Susurluk skandalý gibi konularda yayýmladýklarý bildirilerle kamuoyunun dikkatini çeken rektörler, bu kez de Cumhurbaþkanlýðý seçimi için biraraya geliyorlar.

    Rektörler, "Nasýl bir cumhurbaþkaný" tarifi yapacaklar. Devlet ve vakýf üniversitesi rektörleri, "komite" olarak yarýn YÖK'te toplanýyorlar. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Erdoðan Teziç baþkanlýðýnda biraya gelecek rektörlerin, yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimine iliþkin deðerlendirmelerde bulunacaklarý bildirildi.


    hürriyet

    Yorum yap


    • #5
     CNN'de Silahlar Konuþtu
     04 Nisan 2007 08:03
     CNN televizyonunda bir kiþi silahla vurularak öldürüldü.

     CNN'de Silahlar Konuþtu
     Dünyaca ünlü televizyon kurumunun ABD’deki merkez binasýnda, siyahi erkek silahýný çekip ateþleyince korumalar da onu vurdu. 1 kiþi öldü, bir de yaralý var.

     CNN televizyonunun ABD’nin Atlanta kentindeki merkez binasýnda dün yaþanan silahlý saldýrýda bir kiþi ölürken, bir kiþi de yaralandý. Binanýn giriþindeki resepsiyon önünde siyahi bir kadýnla tartýþmaya baþlayan ve kimliði açýklanmayan erkeðin daha sonra birkaç kez silahýný ateþlediði bildirildi.

     CNN’in güvenlik görevlileri silahlý saldýrganý vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralýlardan birinin hastaneye kaldýrýlýrken öldüðü, diðerinin durumunun da aðýr olduðu belirtildi. CNN binasýnýn internet bölümü saldýrý sonrasýnda bir süre için boþaltýldý. Soruþturma kapsamýnda tartýþmanýn nedeni de araþtýrýlýyor.

     (Hürriyet)

     Yorum yap


     • #6
      Sezer'e Göre Erdoðan Aday
      04 Nisan 2007 07:56
      Cumhurbaþkaný Sezer'e göre, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Köþk'e adaylýktan baþka yol görmüyor.

      Sezer'e Göre Erdoðan Aday
      Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer'e göre, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Cumhurbaþkaný olma konusunda kesin kararlý ve adaylýktan baþka yol görmüyor

      Sezer'e göre Erdoðan aday

      Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn konuþmalarýndan yola çýkýp, "Çankaya'ya aday olacakolmayacak" tartýþmalarý yapýlýrken, selefinin görüþü net...
      Selefinden kastýmýz, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer...


      Sezer'e göre, "Erdoðan adaylýðýný koyacak..." Nitekim bu görüþünü de açýktan belirtmekten kaçýnmýyor.

      16 Mayýs'ta görev süresinin bitecek olmasý dolayýsýyla, Çankaya'ya ziyaretine gelenlerin sorusu üzerine bu öngörüsünü söylüyor...

      Erdoðan'ýn hafta sonu Eskiþehir'deki bir açýlýþ sýrasýndaki, "4 Kasým öncesi cumhurbaþkanlýðý seçimini duygusallýktan öte bitirelim. Onu bitirdikten sonra da yoðun bir þekilde ne yapacaðýz? Genel seçimlere hazýrlanacaðýz" sözünden yola çýkýp, "aday olmayacak" yorumunda bulunanlar olsa da Sezer, ayný öngörüyü taþýmýyor.

      Kesin kararlý


      Kendisini ziyaret edenlerin aktardýðýna göre Sezer, Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý'na adaylýðýný koyacaðýna inanýyor.
      Yine aktarýldýðýna göre, Erdoðan'ýn, Cumhurbaþkanlýðýna aday olmaktan baþka bir alternatif çýkýþ yolunu görmediðini de kayda geçiriyor.
      Erdoðan'ýn kendisinden baþka birini önerip Çankaya adaylýðýný destekleyebileceðine ihtimal vermiyor... "Erdoðan, Cumhurbaþkaný olma konusunda kesin kararlý..." diyor.


      Tahminini de Baþbakan Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili son dönemdeki konuþmalarýna dayandýrýyor.

      Aslýnda Sezer'in Erdoðan ile ilgili bu öngörüsü yeni de deðil...
      Bundan tam 6 ay önce de benzer görüþünü yine kendisini ziyaret edenlere aktarmýþtý.

      Altý ay önceki gibi


      Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yýlýna baþlangýcýndan iki gün önce Çankaya Köþkü'nde kabul ettiði Baðýmsýz Cumhuriyet Partisi Genel Baþkaný Prof. Mümtaz Soysal ve arkadaþlarýna da "Erdoðan Cumhurbaþkaný olma konusunda kesin kararlý" demiþti.

      Sezer'in bu öngörüsü de 1 Ekim 2006 tarihinde bu köþede yer almýþtý.
      Görülüyor ki Sezer, halefinin Erdoðan olacaðýna iliþkin 6 aydan bu yana taþýdýðý görüþünü devam ettiriyor.


      Erdoðan'ýn adaylýðý konusunda farklý görüþler dile getirilse dahi, AK Parti grubunda da kabullenilmiþ durumda.

      Her ne kadar Erdoðan, gelecek hafta partisinin milletvekilleri ile görüþmeler yapacaðýný buna göre adaylýkla ilgili kararlarýný açýklayacaklarýný belirtse de AK Parti'den "siz aday olmayýn, bir baþkasýný aday yapalým" deme cesaretini gösterecek milletvekili sayýsý da yok denecek kadar az...

      Parti içinde, "Seçime Erdoðan ile girersek çok daha yüksek oy alýrýz" diyenler olsa grubun büyük çoðunluðu Abdullah Gül'ün Baþbakanlýðý'ný kabullenmiþ bulunuyor.

      Ýki gruplu Meclis


      CHP lideri Deniz Baykal, dün partisinin Meclis grup toplantýsýnda Erdoðan'a bir kez daha "sakýn aday olma" çaðrýsýnda bulunmuþ olsa da Meclis'teki aðýrlýklý çoðunluk, mevcut geliþmelere bakarak Erdoðan'ýn adaylýðýný koyacaðýna inanýyor.

      Ancak, AK Parti, Erdoðan'ýn adaylýðý halinde, CHP'nin oylamaya katýlmamasý ihtimalinin yaratacaðý tabloyu da hesaba katmaktan uzak durmuyor.

      Bir baþka konu ise seçime katýlacak diðer partili milletvekilleri... Cumhurbaþkanlýðý seçiminde grup kararý alýnamýyor olsa da, herkes tarafýndan sevilen Grup Baþkanvekili Prof. Dr. Ömer Abuþoðlu'nun beklenmedik ölümü ile Anavatan Partisi'nin Meclis'te grup hakkýný yitirmiþ olmasý da göz ardý edilmiyor...

      Muharrem Sarýkaya / (Sabah)

      Yorum yap


      • #7
       Hangi Geçici Ýþciler Kadro Alacak
       04 Nisan 2007 07:49
       Vizesi yapýlan geçici iþ pozisyonlarýnda, toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalýþan geçici iþçiler kadro alacak.
       Hangi Geçici Ýþciler Kadro Alacak
       Tasarýnýn kabul edilen maddelerine göre, kadro kapsamýndaki kuruluþlar; genel bütçe kapsamýndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarý ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandýklarý, özel kanunlarla kurulan kuruluþ ve teþekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardým alarak yürüten kamu kurum ve kuruluþlarý, KÝT'ler ve baðlý ortaklarý, kanun çerçevesinde özelleþtirme kapsamýnda veya programýnda bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'den fazlasý kamuya ait kuruluþlar ile Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuþ ve sermayesinin tamamý Hazineye ait kuruluþlar, il özel idareleri, belediyeler, bunlarýn kurduklarý veya üye olduklarý mahalli idare birlikleri ile müessese ve iþletmeleri, belediyelerin baðlý kuruluþlarý olacak.

       KÝMLER KADRO ALACAK?

       Bu kuruluþlarda 2006 yýlýnda usulüne uygun olarak vizesi yapýlan geçici iþ pozisyonlarýnda, toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalýþan geçici iþçilerden kanunun yürürlüðe girdiði tarihte iþ sözleþmeleri devam edenler kadroya alýnacak. 2005 veya 2006 yýllarýnda ayný þartlarda çalýþýp da askerlik, doðum veya saðlýk kurulu raporuyla belgelendirilen saðlýk sorunlarý nedeniyle iþ sözleþmeleri askýda kalanlara da kadro verilecek. Fabrika, þantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi iþçi istihdamýnýn zorunlu olduðu yerlerde iþçiler eliyle gördürülmesi gereken iþlerde fiilen çalýþanlar sürekli iþçi kadrolarýna; bunlarýn dýþýnda kalan geçici iþçiler ise istekleri halinde sözleþmeli personel olarak atanacak.

       ÝL GENEL MECLÝSÝ TESPÝT EDECEK

       Ýl özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin baðlý kuruluþlarýnda çalýþýrken kadroya atanmak için gerekli þartlarý taþýyanlar sözleþmeli personel statüsüne; gerekli þartlarý taþýmayanlar ile durumuna uygun boþ kadro bulunmayanlar ise sürekli iþçi kadrolarýna atanacak. Sözleþmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayýsý, boþ kadro sayýsýndan fazla olmasý halinde, sözleþmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici iþçi statüsünde çalýþanlarýn kýdemleri, eðitim durumlarý, ihtisas alanlarý ve hizmet ihtiyaçlarý birlikte deðerlendirilerek il genel, belediye veya baðlý idare yönetim kurulu ile birlik meclisleri tarafýndan tespit edilecek. Geçici iþçilerden, tasarýnýn kanunlaþtýktan sonra yayýmý tarihi itibarýyla, baðlý bulunduklarý sosyal güvenlik kurumundan yaþlýlýk veya emeklilik aylýðý baðlanmasýna hak kazanmýþ 56 yaþýný dolduran kadýnlar, 58 yaþýný dolduran erkekler sürekli iþçi kadrolarýna veya sözleþmeli personel statüsüne geçirilmeyecek. Bu kiþilerin iþ sözleþmeleri tüm yasal haklarý ödenerek sona erdirilecek.

       TEBLÝÐDEN SONRA 15 GÜNDE KARAR VERECEK

       Sözleþmeli personel statüsüne geçirilmeleri öngörülen geçici iþçilere, ilgili idare, kurum ve kuruluþlarýn kararlarý teblið edecek. Geçici iþçi, sözleþmeli statüye geçirilmeye veya mevcut statüsünde çalýþmaya devam etmesine iliþkin tercihini teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirecek. Sürekli iþçi kadrolarýna veya sözleþmeli personel statüsüne geçirilecek geçici iþçiler için öncelikli olarak, boþ sürekli iþçi kadrolarý veya sözleþmeli personel pozisyonlarý ile sözleþmeli personel çalýþtýrýlmasýna esas alýnan norm kadrolardan boþ olanlar kullanýlacak. Sürekli iþçi kadrosuna geçirilenlerin tescilleri, Türkiye Ýþ Kurumuna yaptýrýlacak. Kurum tarafýndan tescili yapýlmayanlar, sürekli iþçi kadrosuna geçirilmiþ sayýlmayacak. Geçici iþçilerin sürekli iþçi kadrolarýna veya sözleþmeli personel statüsüne geçiþ iþlemleri, tasarýnýn kanunlaþmasýnýn ardýndan yayýmý tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak.

       Geçici iþ pozisyonlarýndan sürekli iþçi kadrolarýna geçirilen iþçilerin ücretlerinde, diðer mali ve sosyal haklarýnda artýþ yapýlmayacak. Tasarýnýn yasalaþmasýyla kamuda geçici iþçi istihdamýna son verilecek. Ancak mevsimlik ve kampanya iþleri ile orman yangýnýyla mücadele hizmetlerinde bir mali yýlda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iþ pozisyonlarýnda iþçi çalýþtýrýlabilecek.

       GÖRÜÞMELER

       Tasarýnýn görüþmelerinde CHP grubu adýna görüþlerini dile getiren Kocaeli Milletvekili Ýzzet Çetin, tasarýdaki ''geçici iþçi'' nitelemesini eleþtirdi. Ýþin geçiciliðinin olabileceðini, ancak kamuda bir süreklilik olduðunu ve bu nedenle geçici iþçi olamayacaðýný dile getiren Çetin, geçici iþçilik kavramýnýn, ''belirli süre akti ile çalýþanlar'' þeklinde deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Çetin, Meclis'te 4-C kapsamýnda çalýþanlar olduðunu ifade ederek, ''Meclis'te devletin istismar ettiði uygulama biçimi olmamalý ki diðer kurumlar da uygulamasýn'' dedi. 70 binden fazla korucunun halen kayýtdýþý olarak çalýþtýðýný kaydeden Çetin, ''Devlet kanuna karþý hile yapýyor, özel sektöre kötü örnek oluyor'' diye konuþtu. Ýzzet Çetin, CHP iktidarýnda, 4-C tarzý çalýþma biçimi uygulanmayacaðýný, tüm çalýþanlara sendika hakký tanýnacaðýný, sözleþmeli personel çalýþtýrmanýn eskisi gibi istisnai bir hale getirileceðini söyledi.

       ''ÇALIÞANLARIN MI ÇALIÞTIRANLARIN MI?''

       TBMM Genel Kurulunda, geçici iþçilerin kadroya alýnmasýna iliþkin kanun tasarýsýnýn ilk 3 maddesi kabul edildi. Kadroya alýnacak iþçiler hakkýnda yeni kanun ne diyor?

       CHP Ýstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoðlu da Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýný eleþtirerek, ''Çalýþanlarýn mý çalýþtýranlarýn mý bakanlýðý anlamak mümkün deðil'' dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas da 3 ay çalýþan geçici iþçiye 12 ay kadro verilmesinin, popülizm olacaðýný ifade etti. Kafkas, 218 bin geçici iþçiye kadro veren hükümetin, kadro dýþý kalan 26 bin kiþiye düþman olamayacaðýný belirtti.

       ''4-C KAPSAMINDA 30 BÝN KÝÞÝ VAR''

       Soru ve eleþtirileri yanýtlayan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Baþesgioðlu, tasarýyla sözleþmeli 4-B statüsüne geçmesi ihtimal olan iþçi sayýsýnýn 26 bin kiþi olduðunu, 4-C kapsamýnda ise yaklaþýk 30 bin kiþi bulunduðunu kaydetti. Baþesgioðlu, CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoðlu'nun, ''Ýçiþleri Bakanlýðý, kayýtdýþý olarak 70 bin korucuyu çalýþtýrýyor. Bu durumu sosyal güvenlikten sorumlu bakanlýk olarak size ihbar ediyorum'' sözlerine, ''Ýç güvenliði, sosyal güvenliðe þikayet ettiniz. Kimin yaptýrým gücü fazla?'' sorusunu yöneltti.

       MECLÝS VE TRT'DE ÇALIÞAN GEÇÝCÝ ÝÞÇÝLER

       Meclis ve TRT'de çalýþan geçici iþçilerin durumuna iliþkin bir soruyu da yanýtlayan Bakan Baþesgioðlu, kurumlarýn mali ve personel durumlarýný, yine kurumlarýn kendilerinin takdir edeceðini söyledi. Baþesgioðlu, kurumun, çalýþanlarýna sahip çýkmasý gerektiðini, sonra bakanlýk olarak kendilerinin devreye girmesinin siyasi nezakete daha uygun olduðunu kaydetti. CHP'lilerin, ''Tasarýya destek veriyoruz'' sözlerini de eleþtiren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Baþesgioðlu, ''Nasýl destek bu Allah aþkýna. Bu devlet, hükümet, 250 bin kiþiye kadro veriyor'' dedi. TBMM Baþkanvekili Nevzat Pakdil, tasarýnýn 3. maddesinin kabul edilmesinin ardýndan, çalýþma süresinin sona erdiðini belirterek, birleþimi yarýn saat 14.00'de toplanmak üzere kapattý.


       AA

       Yorum yap


       • #8
        Erdoðan'a Cibiliyetsiz Tepkisi
        03 Nisan 2007 22:58
        Baykal, Baþbakan Erdoðan’ýn aðzýna "cibilliyetsiz" sözünü yakýþtýramadýðýný ifade etti.

        Erdoðan'a Cibiliyetsiz Tepkisi
        CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn aðzýna "cibilliyetsiz" sözünü yakýþtýramadýklarýný ifade ederek, "Bir daha aðzýna o lafý alma, git aðzýný yýka, diþini de fýrçala" dedi.


        Baykal, partisinin TBMM grup toplantýsýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn açýklamalarýna yanýt verdi.


        Erdoðan’ýn ruh halinin "gel-git" sergilediðini savunan Baykal, Türk siyasi tarihinde duymaya alýþýk olmadýklarý ifadelerle karþýlaþtýklarýný söyledi.


        Erdoðan’ýn, "Hitler de laikti" sözüne iþaret eden Baykal, Hitler’e, "faþist, ýrkçý, ruh hastasý, cani, katil" gibi bir çok sýfat yakýþtýrýlabileceðini ancak, laik denilemeyeceðini belirtti.


        Baykal, Erdoðan’ýn, laikliði gözden geçirme ve çiðneme ihtiyacý içinde olduðunu, laikliði Hitler ile harcamaya çalýþtýðýný öne sürdü.


        Erdoðan’ýn, bilmeden konuþtuðunu, kimsenin Hitler’e laik diyemeyeceðini ifade eden Baykal, Hitler’in, 26 Nisan 1933’te Vatikan’da yaptýðý konuþmada, "Laik okullara hiçbir zaman müsamaha edilemez" dediðine iþaret etti.


        Baykal, Hitler’in, inançlarýndan dolayý Yahudileri en acý muamelelere tabi tuttuðunu anýmsatarak, "Laik bir insan, din düþmaný olabilir mi?" diye sordu.


        Erdoðan’ýn ilgi duymasý halinde okumasýný önereceði bazý kitaplar bulunduðunu kaydeden Baykal, "Sayýn Baþbakan’ýn anlayýþýný, kitapla düzeltmek mümkün deðil. O, laiklikten hoþlanmýyor. Hitler olmazsa Mussolini olur, o olmazsa baþka bir þey olur" dedi.

        "KENDÝSÝNÝ MAHKUM ETMÝÞTÝR"


        Baykal, Erdoðan’ýn Eskiþehir’de yaptýðý konuþmada, "cibilliyetsiz, siyasi ahlak yoksunluðu" gibi iddialarla CHP’yi suçladýðýný söyledi.


        Cibilliyetin, "soy, sop" olduðunu anýmsatan Baykal, kimsenin soyuna, sopuna bakmadýklarýný; insanlarý soyu, sopu ile tarif etmediklerini; kimseye, soysuz, sopsuz deme hakkýný kendilerinde görmediklerini belirtti. Baykal, "72 millet birdir" diyen Hacý Bektaþ-ý Veli’nin çizgisinden dünyaya baktýklarýný dile getirdi.


        Baykal, "Cibilliyet terminolojisiyle orta yerde konuþan bir baþbakan, hakkýnda konuþtuðu kiþiyi deðil, kendisini mahkum etmiþ demektir" dedi.


        Soy, sop konusunda bir kompleksleri olmadýðýný dile getiren Baykal, ana ve babalarýna, "Bizim soyumuz ne?" diye sorduklarýnda, "Vallahi bilmiyorum" cevabý almadýklarýný" kaydetti.

        "BÝZÝM SOYUMUZ, KUVAYI MÝLLÝYE"

        "Bizim soyumuz da sopumuz da belli" diyen Baykal, sözlerini þöyle sürdürdü:
        "(Türkiye’de þu kadar soy var, bu kadar sop var) Yok öyle bir þey.
        Türkiye’de, sadece Türk milleti var.
        Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný’nýn aðzýna, cibilliyetsiz sözünü yakýþtýramadýk. Bundan hiç rahatsýz olmadýk. Bu, yanlýþ bir söz. Bir daha aðzýna o lafý alma, git aðzýný yýka, diþini de fýrçala.
        Soy, sop deyince bir de siyasi soy var. Oradan baktýðýmýzda da vicdanýmýz çok rahat. Bizim soyumuz, sopumuz Kuvayý Milliye, Müdafaa-i Hukuk, Mustafa Kemal Atatürk."

        "BAÞBAKAN, BUNUN ALTINDA KALIR"

        Baykal, Baþbakan’ýn çok tehlikeli açýlýmlar yaptýðýný, karþýdakini tahrik ettiðini ifade ederek, "Ýnsanýn içinden, ’senin siyasi soyun ne, sopun ne’ diye sormak geçiyor. Hikmetyar’ýn dizinin dibinden mi geliyorsun?Cibilliyet tartýþmasýný ister atasýnýn, dedesinin soyu sopu diye anlasýn, ister siyasetin özü olarak anlasýn, bunun altýnda Sayýn Baþbakan kalýr" diye konuþtu.


        Erdoðan’ýn, CHP’nin, "siyasi ahlak yoksunu olduðunu" söylediðini belirten Baykal, "Aðýr ol Sayýn Baþbakan" dedi.


        Baykal, Erdoðan’ýn, "bir yasa tasarýsý görüþülürken CHP’nin 48 önerge verdiðini" belirttiðini anýmsatarak, siyasi ahlak sözünün Erdoðan’ýn aðzýna yakýþmadýðýný savundu.


        Erdoðan’ýn, bu sözü kolayca söylememesi gerektiðini ifade eden Baykal, "Senin siyasi ahlaktan bahsetmeye ne hakkýn var. ’Dokunulmazlýðý kaldýracaðým’ diye söz verip, iktidara geldiðinde unutan sen deðil misin? Sen, özel yaþamýna bak. Onlar siyasi ahlakla baðdaþýyor ama CHP’nin yargýyý savunmak için verdiði önergeler, siyasi ahlaksýzlýk oluyor. Bu ne kafa, bu ne mantýk" diye konuþtu.

        ERDOÐAN’A ÖNERÝLER

        Erdoðan’ýn, "CHP’nin, öneride bulunmadýðýný" söylediðini ifade eden Baykal, bunun doðru olmadýðýný kaydetti.


        Baykal, 1 Mart’ta Mecliste bir yanlýþý önlediklerini; AB ile müzakerelerde 17 Aralýk’ta "Sakýn ha imza atma" dediklerini; Terörle Mücadele Yasa Tasarýsýndan 6. maddenin çýkarýlmasýný istediklerini; Erdoðan’ýn milletvekilliðinin önünü kendilerinin açtýðýný ifade ederek, bütün bunlarýn öneri olduðunu kaydetti.


        Yeni bir öneride bulunduðunu dile getiren Baykal, Erdoðan’a, dokunulmazlýklarý birlikte kaldýrma çaðrýsýnda bulundu.
        "Terör örgütü elebaþýna ’sayýn’, þehitlere ’kelle’ dediði ve Hikmetyar’ýn önünde diz çöktüðü için Erdoðan’ýn özür dilemesini" öneri olarak getirdiðini söyleyen Baykal, Erdoðan’ýn, "Yasin El Kadý’ya kefilim" sözünü geri almasýný istedi. Baykal, Erdoðan’ýn, pancar üreticisine, çiftçiye, emekliye, millete kefil olmasý gerektiðini ifade etti.


        Baykal, Erdoðan’ýn, Ýranlýlarýn tuttuðu 15 Ýngiliz askerini kurtarmak için ayýrdýðý zamanýn yarýsýný, Telafer’de 150 Türk’ün öldürülmesinden sonra ayýrmadýðýný ileri sürdü.

        "TAVSÝYEM, KULAÐINA KÜPE OLSUN"

        Erdoðan’a en son ve en önemli önerisinin, "cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný koymamasý" olduðunu belirten Baykal, sözlerini þöyle tamamladý:
        "Sakýn ha cumhurbaþkaný adayý olma. Geçmiþte bu kadar güvenle söylediðim sözlerin bana verdiði hakla ve hatta daha fazlasýyla söylüyorum ki sakýn ha cumhurbaþkaný adayý olma, olma... Bu tavsiyem kulaðýna küpe olsun Sayýn Erdoðan.


        Ýki hafta zaman var, sakýn ha ihtirasýnýn kurbaný olma. Çok istiyorsun biliyorum."        milliyet

        Yorum yap


        • #9
         Vali yardýmcýsý niþanlandý

         Trabzon Vali Yardýmcýsý Ýsmail Tezel, edebiyat öðretmeni Gülcan Güneþ ile niþanlandý.

         Zorlu Grand Otel'de gerçekleþen niþan törenine Vali Yardýmcýsý Ýsmail Tezel (55) ile niþanlýsý Gülcan Güneþ (30) el ele tutuþarak geldi.


         Davetlilerle tek tek ilgilenen çiftin niþan yüzüklerini Rize Valisi Kasým Esen takarken, Trabzon Valisi Nuri Okutan'ýn rahatsýzlýðý nedeniyle törene katýlamadýðý öðrenildi. Niþan töreninde konuþan Vali Yardýmcýsý Tezel, çok heyecanlý olduðunu belirterek, "Evliliðe ilk adýmýmýzý atýyoruz. Çok heyecanlýyým, çok mutluyum" derken; niþanlýsý Gülcan öðretmen ise, "Hayatýmýn en anlamlý gününü yaþýyorum. Bizi yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Çiftler, niþan yüzüklerinin takýlmasýnýn ardýndan birlikte dans etti.

         iha

         Yorum yap


         • #10
          Trafik kazasý: 1 ölü

          Trabzon'da dün gece meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti.

          Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Yeni Maçka Yol Kavþaðý'nda saat 23.30 sýralarýnda Murat A. yönetimindeki 61 AT 609 plakalý otomobil, yoldan karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Coþkun Sungur'a (25) çarptý.

          Kazada Coþkun Sungur, olay yerinde hayatýný kaybetti. Kaza sonrasý kaçan sürücü Murat A. ise sabah saatlerinde polise teslim oldu. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.

          iha


          Yorum yap


          • #11
           Fuhuþ operasyonu Emniyet otellere baskýn düzenledi           Trabzon’da Çömlekçi ve Deðirmendere mahallerindeki otellere yapýlan baskýnda fuhuþ yaptýklarý belirlenen 30 yabancý uyruklu hayat kadýný gözaltýna alýndý.

           Kadýnlar, sýnýr dýþý edilmek üzere Trabzon Emniyet Müdürlüðü Yabancý Þube Müdürlüðü'ne gönderildi.
           TRABZON’DA fuhuþ yaptýklarý belirlenen 30 yabancý uyruklu hayat kadýný, haklarýnda iþlem yapýlmak ve sýnýr dýþý edilmek üzere Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi.
           Çömlekçi ve Deðirmendere mahallerindeki otellerde yaþlarý 20-40 arasýnda deðiþen ve 12'si suçüstü olmak üzere toplam 30 yabancý uyruklu hayat kadýný önceki akþam düzenlenen operasyonla Trabzon Emniyet Müdürlüðü binasýna getirildi. Trabzon Doðum Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçirilen çoðunluðu Rusya Federasyonu ve Gürcistan uyruklu 30 bayan, sýnýr dýþý edilmek üzere Trabzon Emniyet Müdürlüðü Yabancý Þube Müdürlüðü'ne gönderildi.
           Yorum yap


           • #12
            Ajanlar cirit atýyor
            BBP’li Yaþar Yazýcýoðlu Karadeniz Bölgesi’nin uluslararasý ajanlarýn üssü haline geldiðini söyledi

            Psikolojik harekat
            Baþbakanlýk eski Müsteþarý ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkan Danýþmaný Yaþar Yazýcýoðlu, Karadeniz Bölgesi'nin son yýllarda 'yüksek yoðunluklu psikolojik harekata' maruz kaldýðýný ve bölgenin ajan kaynaðýný söyledi.

            Santoro CIA ajaný
            Rahip Andrea Santoro’nun sýradan bir din adamý olmadýðýný da kaydeden Yazýcýoðlu “Santoro, Roma'da 1 milyon Hýristiyan'a her pazar söylemde bulunan bir kiþidir. Dünyanýn çok önemli yerlerinde misyonerlik görevini yürüten bir kiþiydi. Misyonerliðin arkasýna baktýðýnýz zaman CIA desteðiyle çalýþan kiþilerdir” dedi.

            ABD parmaðý
            Karadeniz Bölgesi’nde arka arkaya yaþanan olaylarýn ardýnda ABD’nin Kafkaslar’a hakim olma düþüncesinin yattýðýný da kaydeden Yazýcýoðlu, “Bütün bu olaylarýn arkasýnda ABD vardýr. Çünkü ABD'nin Karadeniz'e yerleþmeden Ortadoðu'ya, Kafkasya'ya, Balkanlar'a hakim olmasý mümkün deðil" dedi.

            Karadeniz Bölgesi’nde 2 bin 800 adet CIA, MOSSAD, MI6 ajaný olduðunu ileri süren Yazýcýoðlu, Trabzon'da öldürülen Rahip Santoro'nun da CIA destekli bir misyoner olduðunu iddia etti. Parti çalýþmalarýnda bulunmak üzere geldiði Ordu'da basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Baþbakanlýk eski Müsteþarý ve BBP Genel Baþkan Danýþmaný Yaþar Yazýcýoðlu, Karadeniz Bölgesi'nin küresel sermaye ve Hýristiyan siyonist emperyalizm tehdidi altýnda olduðunu savundu. ABD'nin Ortadoðu ve Kafkasya'ya hakim olabilmek için Karadeniz Bölgesi'ni gözüne kestirdiðini, son dönemde meydana gelen siyasi ve sosyal olaylarda bu tabloyu görmenin mümkün olduðunu söyleyen Yazýcýoðlu, bölgenin ekonomik ve milli duygularýnýn da kýrýlmasýyla kullanýma açýk gençlerin elde edilebildiðine dikkat çekti. Yazýcýoðlu, "Karadeniz Bölgesi bugün çok yüksek yoðunluklu bir psikolojik baský altýnda bulunuyor. Alçak yoðunluklu fiziki olaylar çok fazla olmamakla beraber yüksek yoðunluklu bir psikolojik harekatýn içine amaçlý bir þekilde küresel sermaye, Hýristiyan ve siyonist amaçlý yerleþtirmelerin etkisiyle adeta bir travma geçiriyor. Þu anda Karadeniz kýyýsýnda bulunan illerde 2 bin 800 adet CIA, MOSSAD, MI6 elemaný çalýþmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý büyükelçiliklerde çalýþan, turist kisvesi altýnda gelenler, gelip de burada uzantýlarýný kuranlar þeklinde oluyor. Karadeniz Bölgesi muhafazakar, milliyetçi, özgürlüðe düþkün ve demokrat bir kimliðe sahip. Küresel sermaye ve Hýristiyan siyonist emperyalizmi bunu kýrmaya çalýþýyor. Karadenizli son olaylarla adeta milliyetçiliðinden utanýr hale sokuluyor. Milliyetçi duygu sanki ayýpmýþ, kusurmuþ gibi gösteriliyor. Bütün bu olaylarýn arkasýnda ABD vardýr. Çünkü ABD'nin Karadeniz'e yerleþmeden Ortadoðu'ya, Kafkasya'ya, Balkanlar'a hakim olmasý mümkün deðil" dedi.

            "SANTORO CIA DESTEKLÝ MÝSYONERDÝ"
            Trabzon'da öldürülen Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetinin katil zanlýsý O.S. ile ilgili olarak da Yazýcýoðlu, þunlarý söyledi: "Bir kere Santoro, Trabzon'a dini görev için gelmedi. Santoro, çok ciddi bir papazdýr. Roma'da 1 milyon Hýristiyan'a her pazar söylemde bulunan bir kiþidir. Kendisi büyük bir dernek kurmuþtu. O derneði Trabzon'a taþýyordu. Tüm parasal desteklerini bulmuþtu. Dünyanýn çok önemli yerlerinde misyonerlik görevini yürüten bir kiþiydi. Misyonerliðin arkasýna baktýðýnýz zaman CIA desteðiyle çalýþan kiþilerdir. O þekilde düþünmek gerekiyor. Bir de bölgenin milliyetçi duygularýný, inanç duygularýný zedeliyorsunuz. Karadeniz'in en büyük ekonomik kaynaðý nedir? Fýndýk. Fýndýðý periþan ediyorsunuz, çocuklarýn cebinde beþ parasý kalmýyor. Ortalýkta dolaþýyor. O zaman bu çocuklar kullanýma açýk hale geliyorlar."
            Yorum yap


            • #13
             ‘Erdoðan köþke çýkamaz!’ CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMÝ ÖNCESÝ CHP SERTLEÞÝYOR             CHP Trabzon Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu AKP’yi sert bir dille eleþtirdi; iþsizlik ve yoksulluk gerçeðine dikkat çekti

             Cumhuriyete karþý
             Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Trabzon Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu Cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesinde AKP’ye yönelik sert açýklamalarda bulunarak , “CHP Trabzon Ýl Baþkaný olarak açýk ve net olarak söylüyorum ki; Cumhuriyetin rövanþýný almak isteyen bu zihniyet Cumhurbaþkaný olmamalý, olamaz” dedi.

             En büyük sorun yoksulluk
             Açýklamasýnda Cumhurbaþkanlýðý tartýþmalarýn ekonomik sýkýntýlarý gölgelediðine de dikkat çeken Hazaroðlu, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük sorununun yoksulluk olduðunu söyledi. Hazaroðlu, “Þehrimizde 15 bin kayýtlý, bir o kadar da kayýtsýz iþsiz insan yaþamaktadýr. Trabzon’da 2006 yýlýnda 60 bin kiþinin elektriði ve suyu kesilmiþ, 40 bin kiþi de icralýk olmuþtur” dedi.

             CUMHURÝYET Halk Partisi Trabzon Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu dün parti binasýnda bir açýklama yaparak, "Laik Demokratik Cumhuriyete ve ulusal baðýmsýzlýðýmýza her zaman sýký sýkýya baðlý, milli hassasiyeti yüksek olan þehrimizin CHP Trabzon Ýl Baþkaný olarak açýk ve net olarak söylüyorum ki; Cumhuriyetin rövanþýný almak isteyen bu zihniyet Cumhurbaþkaný olmamalý, olamaz" dedi. Ülke gündeminin Cumhurbaþkanlýðý seçimine kilitlendiði bu günlerde ülke ve bölgenin sorunlarýný giderek arttýðýný kaydeden Hazaroðlu, "Fýndýk üreticisinin hali yürekler acýsýdýr. AKP içerisinde belli kiþilerin danýþmanlýðýnda yürütülen tek yanlý ve amaçlý fýndýk politikalarý sayesinde, Avrupalý dýþ alýmcýlara ucuz fýndýk satýlarak Karadenizli üretici açlýða mahkum edilmiþtir" ifadesini kullandý.
             Ülkenin ve bölgenin en büyük sorunlarýnýn iþsizlik ve yoksulluk olduðunu dile getiren Baþkan Hazaroðlu, "Þehrimizde 15 bin kayýtlý, bir o kadar da kayýtsýz iþsiz insan yaþamaktadýr. Trabzon’da 2006 yýlýnda 60 bin kiþinin elektriði ve suyu kesilmiþ, 40 bin kiþi de icralýk olmuþtur. Hal böyleyken AKP Trabzon teþkilatý 5 bin kiþiye mektupla ulaþmýþ; istikrar-ihracat-istihdam baþarýsýndan söz etmiþtir. Gerçekler rakamlarla ortadayken bu mektup þovu ayýp ve siyasi etikten uzaktýr. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, fakir-fukara garip-gureba sözünü aðzýndan düþürmeyen, fakat sadece yandaþ ve partidaþ ilkesiyle ihale daðýtan bu yönetime ‘Aklýnýzý baþýnýza toplayýn’ uyarýmýzý yineliyoruz" dedi.
             Türkiye’nin onurlu geçmiþinde Cumhuriyet Halk Partisinin olduðunu, geleceðinde de yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin olacaðýný vurgulayan Hazaroðlu, "Türkiye’yi aydýnlýða çýkaracak tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir" þeklinde konuþtu.             Yorum yap

             Haz?rlan?yor...
             X