Duyuru

Collapse
No announcement yet.

03.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 03.04.2007

  Dink Suikasttinde Þok Ýddia
  03 Nisan 2007 09:00
  Yaþar Cihan'ýn oðlu Bahadýr Cihan'ýn emniyetteki ifadesinde neler söyledi. Ýþte o ifade...

  Dink Suikasttinde Þok Ýddia
  Hrant Dink cinayetinin ardýndan gözaltýna alýnan ve savcýlýk sorgusunun ardýndan serbest býrakýlan BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan'ýn oðlu Bahadýr Cihan'ýn emniyette alýnan ifadesinde, Yasin Hayal'in cezaevinde tanýþtýðý ÝBDA/C üyelerinden etkilendiðini söylediði kaydedildi.


  Alýnan bilgiye göre, BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan'ýn oðlu Bahadýr Cihan'ýn, ifadesinde Yasin Hayal ile 2000 yýlýnda Nizami Alem Ocaklarý'nda tanýþtýklarý, Erhan Tuncel ile de ocak faaliyetleri içerisinde birkaç kez birlikte görev yaptýklarýný söylediði öðrenildi.

  Cihan ifadesinde, Hayal'in McDonald's bombalanmasýna ilþkin cezaevinden çýktýktan sonra ofisine geldiðini, kendisinin de Hayal'e bazý telkinlerde bulunduðunu belirtti.

  Cihan ifadesinde, "Böyle þeyleri býrakýp evlenmesi ve iyi bir iþ bulmasý yönünde telkinde bulundum ama Yasin Hayal, fikri eylemlerle cihada devam edilmesi gerektiðini söyledi. Cezaevinde tanýþtýðý ÝBDA/C'lilerin adam gibi adam olduðunu söyleyince Yasin Hayal'in adam olmayacaðýný anladým ve bir daha görüþmedim" dedi.

  Erhan Tuncel'in McDonald's'ýn bombalanmasýndan yargýlanan Hayal'in her duruþmasýna gittiðini öðrendiðini sözlerine ekleyen Cihan, Alperen Ocaklarý'nýn Trabzon Temsilciliði'ni üniversiteden 30 kadar öðrenci ile kurdukalarýný belirtti.

  Baþkan olarak Ersin Öztürk'ü seçtiklerini söyleyen Cihan, Öztürk'ün baþkan seçildiði toplantýda Tuncel'in de olduðunu ancak daha sonra yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda Erhan Tuncel'i güvenilir biri olamadýðý için dýþladýklarýný kaydetti.

  Bahadýr Cihan, ifadesinin devamýnda ise, "Karadeniz teþkilatýndan sorumlu Metin Gündoðdu, Trabzon'a basýn açýklamasý yapmak için geldiðinde Mustafa Öztürk'ün Ankara'da birilerine 'Bu Hrant iþini biz yapacaktýk ama baþkasýna verdik. Onlar da eline yüzüne bulaþtýrmýþ' diye konuþtuðunu söyledi. Ben de baþka bir gün okul kantinin de Öztürk'e bu konuyu sordum. O da bana cinayetle alakasýnýn olmadýðýný söyledi. O cümleyi sorduðumda ise utanarak baþýný öne eðdi. 'Ya dedik öyle bir þey ama öylesine söyledim. Yok öyle bir þey' diye cevap verdi. Ben de aðzýný açarken dikkatli olmasý konusunda telkinde bulundum" dedi.


  Soruþturma kapsamýnda oðlu ile birlikte gözaltýna alýnan ve savcýlýk sorgusunun ardýndan serbest býrakýlan BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan ise, emniyetteki sorgusunda, 12 Eylül'den önce üniversitede okurken iki gurup arasýnda çýkan kavgalardan dolayý 10 ay hapis cezasý aldýðýný ve cezasýnýn ertelendiðini ve hiç cezaevine girmediðini söyledi.

  Emniyetteki ifadesinde katil zanlýsý O.S.'yi hiç tanýmadýðýný belirten Yaþar Cihan, Erhan Tuncel'i Alperen Ocaklarý'ndan tanýdýðýný, Tuncel'in maddi sýkýntýlarýna raðmen kendisinden para talep etmediðini ifade etti. Hayal'le 2001 yýlýnda Alperen Ocaklarý'ndan tanýþtýðýný belirten YaþarCihan, ifadesinde Hayal için "Kavgacý bir yapýsý vardý. Daha sonra onun kontrol edilemeyeceðini düþünerek hep ondan uzak kaldým. Yasin Hayal'in ailesine para yardýmýnda bulunduðum doðrudur. Ailesinin parayý nasýl kullandýðýný bilmiyorum. Hayal'in avukat masraflarýný karþýlamadým" dedi.


  Ýfadesinde zaman zaman Erhan Tuncel ile de görüþtüðünü belirten Yaþar Cihan, "Özel bir buluþma ayarlamam olmamýþtýr. Yasin Hayal'in, Erhan Tuncel'in ve Trabzon'da bulunan teþkilatçý gençlerin bir aðabeyiyim, babasýyým. Beni sayarlar, Trabzon'da bir aðýrlýðým vardýr, bu herkes tarafýndan bilinir. Cihan Kömür'ün sahibi olduðum doðrudur. Erhan Tuncel, Elazýðlý olduðu için yaklaþýk 3 yýl kadar önce Elazýð'a gönderilmek üzere 2 ya da 3 kamyon kömür almýþtýr. Bedelini göndermiþlerdir. Tuncel, Nizami Alem Ocaklarý'na gelip giden bir kiþi idi, zaten tanýma sebebim budur" diye konuþtu.


  Dink suikastinden yaklaþýk 10 gün önce Erhan Tuncel ile görüþmek
  istediðini ancak Tuncel ile görüþemediðini belirten Cinan, Tuncel ile gençlik arasýndaki hizipleþmeye iliþkin görüþmek istediðini ancak Erhan Tuncel'in sýnavlarý olmasý nedeniyle bu görüþmenin olmadýðýný söyledi.


  ÝHA
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 03.04.2007, 11:06 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  Afganistan'da Þiddetli Deprem
  03 Nisan 2007 07:56
  Afganistan'da þiddetli bir deprem meydana geldi.


  Afganistan'da Þiddetli Deprem
  Afganistan'da þiddetli bir deprem meydana geldi. Hindu Kush bölgesinde kaydedilen depremin aletsel büyüklüðü 6.2 olarak açýklandý.

  ABD Jeoloji Araþtýrmalarý ve Deprem Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Afganistan'ýn Hindu Kush bölgesinde sabah saatlerinde þiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin aletsel büyüklüðü 6.2 olarak açýklandý.

  Sarsýntý Pakistan ve Hindistan'da hissedilirken, yerkabuðunun 200 kilometre derinliðinde yaþanan depremin Afganistan'ýn baþkenti Kabil'in 260 kilometre kuzeydoðusunda kaydedildiði bildirildi.

  Öte yandan depremin herhangi bir zarara neden olup olmadýðýna iliþkin bir açýklama ise henüz yapýlmadý.

  ÝHA

  Yorum yap


  • #3
   Trabzon'da Trafik Kazasý


   Trabzon'da 16 yaþýndaki sürücünün kullandýðý otomobil devrildi. Bir kiþi yaralý.

   Trabzon'da Trafik Kazasý
   Trabzon'da 16 yaþýndaki sürücünün kullandýðý kamyonetin devrilmesi sonucu bir kiþi yaralandý.
   Alýnan bilgiye göre, 3 Nolu Erdoðdu Mahallesi, Köseoðlu Caddesi'nde, 16 yaþýndaki A.Ý. yönetimindeki 61 AN 527 plakalý kamyonet, kaldýrýma çarparak devrildi.
   Kazada, kaldýrýmda yürümekte olan Ömür Sinan (14) kamyonetin çarpmasý nedeniyle yaralandý.
   Sinan, Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý.
   Gözaltýna alýnan A.Ý'nin kullandýðý kamyonetin, babasýna ait olduðu bildirildi.
   AA

   Yorum yap


   • #4
    Villada Þok Cinayet


    Aysel Turan, yalnýz kaldýðý villasýnda 12 býçak darbesiyle öldürülmüþ bulundu.

    Villada Þok Cinayet
    Tekirdað’ýn Marmara Ereðli Ýlçesi’nde emekli bankacý 45 yaþýndaki Aysel Turan, yalnýz kaldýðý villasýnda 12 býçak darbesiyle öldürülmüþ bulundu.    Ýstanbul’dan iki gün önce dinlenmek için geldiði anlaþýlan Turan’ýn ayný günün akþamý erkek kardeþine ‘Beni kurtar’ diye cep telefonu mesajý gönderdiði ortaya çýktý. Gasp cinayetine kurban gittiði sanýlan Turan’ýn cep telefonu, cüzdaný ve çantasý kayýp.

    Ýstanbul’da oturan Fethi Turan, geçen cumartesi günü Marmara Ereðli’ye giden ablasý Aysel Turan’dan akþam üzeri ‘Beni kurtar’ mesajý alýr almaz, telefonla Tekirdað Emniyet Müdürlüðü’nü aradý. Turan, Merkez Bankasý’ndan emekli ablasýnýn Kumsal Sitesi’ndeki Turan Villasý’na gittiðini ve aldýðý mesaj sonrasýnda kendisine ulaþamadýðýný belirterek hayatýndan endiþe duyduðunu söyledi.

    Hemen harekete geçen polis, Marmara Ereðli Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nden Turan Villasý’na ekip gönderdi. Villaya giren polis ekipleri, Aysel Turan’ý kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerinde yapýlan incelemede Aysel Turan’ýn, katil ya da katillerinden kurtulmak için kendisini yatak odasýna kilitlediðini, ancak odanýn kapýsýný kýran saldýrganlarýn hedefi olmaktan kurtulamadýðýný saptadý.

    Aysel Turan’ýn salonda yaþanan boðuþmanýn ardýndan býçaklanarak öldürüldüðü anlaþýldý. Cesedi otopsi yapýlmak üzere dün Ýstanbul’a gönderilen Aysel Turan’ýn erkek kardeþine mesaj gönderdiði cep telefonu, cüzdaný ve çantasýnýn çalýndýðý ortaya çýkarken, olayla ilgili soruþturma sürüyor.

    Yorum yap


    • #5
     Karadeniz Sahil Yolu Açýlýþý Bekliyor
     03 Nisan 2007 09:20
     19 yýldýr yapýmý süren ve uzun süre tartýþýlan Karadeniz Sahil Yolu nihayet açýlýyor.


     Karadeniz Sahil Yolu Açýlýþý Bekliyor
     AK Parti hükümeti yapýmý yýlan hikayesine dönen bir projeyi daha hayata geçiriyor. 19 yýldýr yapýmý süren ve uzun süre tartýþýlan Karadeniz Sahil Yolu nihayet açýlýyor.

     Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, Karadeniz Sahil Yolu’nun 7 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’da düzenlenecek bir törenle açýlacaðý bildirildi. Bolaman Perþembe Tüneller Mevkii’nde yapýlacak törene, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da katýlacak.

     Yorum yap


     • #6
      SÜRMENE'YE ANAOKULU TRABZON- Trabzon’un Sürmene Ýlçesi’nde Eðitime Yüzde 100 Destek Kampanyasý çerçevesinde yaptýrýlacak anaokulunun protokolü, hayýrsever iþadamý Yalçýn Orhon ile Trabzon Valisi Nuri Okutan arasýnda dün imzalandý. Ýþadamý Yalçýn Orhon babasý Talat Orhon adýna 52.000.00 YTL maliyetli anaokulu yaptýracak.
      Trabzon Valiliði’nde gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Vali Okutan, daha önce görev yaptýðý Sakarya’da son olarak bir anaokulu protokolüne imza attýðýný, Trabzon’da da ilk olarak imza koyduðu protokolün anaokulu olmasýnýn ilginç bir tesadüf olduðunu kaydetti. Vali Okutan, eðitimde ne verilecekse %70'inin 0-7 yaþ arasý verilebildiðini ifade ederek, "O bakýmdan anaokulu ve okul öncesi eðitim çok önemli. Bunu ýskalamamalýyýz. Bunu yeterince yapabilirsek ilköðretim ve daha sonraki okul dönemlerinde alacaðýmýz faydalar da artacaktýr. Bütün geliþmiþ ülkeler de bunu yapýyor. Trabzon'da biz bunu ikiye katlama hedefindeyiz. Hayýr iþi yapmak baþlý baþýna güzel bir olay ancak bunu bir okul olarak yapmak ise çok daha güzel bir þey" diye konuþtu. Vali Nuri Okutan, okul öncesi eðitimin öneminin bilincinde olduklarýna iþaret ederek, "Gerekirse Vali konaðýný da okul öncesi eðitime açacaðým. Çocuklarýmýzýn gelemediði yerde öðretmenleri biz onlara göndereceðiz" ifadelerini kullandý.
      Vali Okutan iþadamý Yalçýn Orhon’a da teþekkür ederek hayýrsever vatandaþlarý eðitime katkýlarýnýn devamýný diledi.
      Okulu yaptýracak hayýrsever iþadamý Yalçýn Orhon ise babasýnýn adýna yaptýracaðý okul nedeniyle çok mutlu olduðunu dile getirerek eðitime hizmetlerinin bundan sonra da devam edeceðini söyledi. Daha sonra Vali Okutan ve iþadamý Orhon, protokolü imzaladý.
      Sürmene Talat Orhon Anaokulu Ýnþaatý'nýn 100 öðrenci kapasiteli 5 derslikli ve 520.000.00 YTL maliyetinde olacaðý belirtildi. 15 Mayýs 2007 tarihinde baþlanmasýna karar verilen anaokulu inþaatýnýn 15 Eylül 2007'de tamamlanmasý planlanýyor.
      Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 03.04.2007, 11:07 ) de?i?tirilmi?tir.

      Yorum yap


      • #7
       TRABZON LÝMANI BÖLGENÝN LOKOMOTÝF GÜCÜDÜR

       TRABZON- Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiþ, 2003 yýlýnda limanýn özelleþtirilmesinden bugüne kadarki süreci deðerlendirirken limanda son aylarda yaþanan hareketlilikten yatýrýmlara ve yeni projelere kadar her þeyi Karadeniz’e anlattý. Ermiþ, limandan transit taþýmacýlýða mutlaka transit akaryakýt desteði verilmesi gerektiðini ve bunun üzerinde önemle durduklarýný da vurguladý. Söz þimdi Ermiþ’te:
       SON 20 YILIN EN YOÐUN
       DÖNEMÝNÝ YAÞADIK
       Mart ayý içinde Trabzon limaný, tarihinde son yirmi yýllýk döneme bakýldýðýnda en yoðun dönemi yaþadýk. Son 15 günlük trafikten de ifade edecek olursak, 30 gemiye hizmet verdik, 150 bin ton civarýnda bir yük elleþmesi yaptý. Bu, Trabzon limaný tarihinde bir rekordur. Trabzon limanýnýn 1525 metrelik rýhtýmlarýna yeterince gemi yanaþtýrmayýz, rýhtýmlar dolu olduðu zaman gemilerin dýþarýda beklemesi gayet doðaldýr. Biz acentelere ve firmalara

       talepleri halinde 24 saat üzerine çalýþma yapabilecek teklifleri de sunuyoruz, bunu yeri geldiðinde sürekli yapýyoruz; tabii ki firmalar 24 saat çalýþma yapmak istemedikleri takdirde karþýlýklý iyi iliþkiler prensibi çerçevesinde.
       Uluslar arasý sözleþmeler çerçevesinde aslýnda zorlayarak bunu yapma hakkýmýz var. Bu durumda limanýn dýþýnda gemiler bekliyor. Bu, limanýn yetersizliðinden deðil, yoðunluðundan kaynaklanýyor. Biz Türkiye’nin en hýzlý çalýþan limanýyýz, bunu iddialý þekilde söyleyebilirim. Ben 20 yýldýr limandayým, Mart ayýnda yaþadýðýmýz yoðunluðu daha önce yaþamadýk.
       6.5 MÝLYON DOLAR
       YATIRIM YAPTIK
       Trabzon limaný Osmanlý Ýmparatorluðu’nun önemli beþ limanýndan biriydi. Trabzon, liman kenti olarak anlatýlýr. 21 Kasým 2003 tarihinde Albayraklar Grubu Trabzon limanýný devraldýktan sonra bugüne kadar geçen sürede yaklaþýk 6.5 milyon dolarlýk yatýrým yaptýk. Yani Trabzon limanýndaki araç gereç ekipmanýný tamamen revizyondan geçirerek 15’in üzerinde yeni araç aldýk, ki bunlardan biri 100 tonluk kaldýrma kapasiteli vinçtir. Bu, Samsun Limaný da dahil olmak üzere Batum ve Poti’de bulunmayan bir vinçtir. Biz liman üst yapýsýnda hizmet veren bantlarý düzelttikten ve yenilerini kattýktan sonra Trabzon limanýnda iþ hacmi yükseldi ve hizmette sýnýr kalmadý. Siz iyi ve kaliteli hizmet verdiðinizde müþteri de daha fazla geliyor.
       TANITIMA BÜYÜK ÖNEM VERDÝK
       Tanýtým açýsýndan Tebriz’den tutun Yunanistan’a, Rusya’ya kadar açýlým yapýlarak, bizzat gidilerek Trabzon limanýnýn tanýtýmýna aðýrlýk verildi, bunun sonucu olarak da limanýmýza yük olarak geri döndü. Örneðin, Aþkale Kop Daðý’ndan krom madeni geliyor. Yaklaþýk 80 bin ton oldu, bu krom madeni konteynerlerin içine konulup Arkas firmasý tarafýndan Çin’e ihraç ediliyor. Rakamsal verilere bakýldýðýnda 2003 yýlý sonu itibariyle 1 milyon tona yakýn bir yük elleþmesi gerçekleþti. 2006 yýlý sonuna bakýldýðýnda bu rakam 1 milyon 527 bin don, yani yüzde 50’den fazla bir artýþ... Bunu ihracat rakamlarý ile paylaþýrsak, DKÝB’den yapýlan açýklamada, Doðu Karadeniz Bölgesi’nden yapýlan ihracatta düþüþ olduðu söyleniyor.
       Ama Trabzon limanýndan yapýlan ihracatta bir önceki yýla nazaran yüzde 83 artýþ var. 2005 yýlýnda 227 bin ton ihracat yapýlmýþ, 2006 yýlýnda 418 bin ton ihracat gerçekleþtirilmiþtir. Bu ihracatýn içinde Aþkale’den gelen krom madenleri, Giresun tarafýndan gelen bakýr madenleri, Ordu tarafýndan gelen bentonit gibi madenler var, bunlar geçmiþte Trabzon Limaný’nda hiç olmamýþ ihracat kalemleri...
       Artýk biz hizmeti iyileþtirdikçe, ücretleri daha makul seviyelerde tuttukça, kaldý ki Trabzon limaný bugün en uygun fiyatlarla en hýzlý iþ gören bir limandýr. Biz yükleme ve boþaltmalarda yüzde 66’lara kýlavuzluk römorkorlük hizmetlerinde yüzde 25’lere varan indirimler yaptýk. Bu bakýmdan Trabzon limaný ihracatçý ve ithalatçý için cazibeli hale gelmiþtir. Bugüne kadar hiçbir gemi cezaya kalmamýþtýr. Bizim hýzýmýza acenteler, özellikle firmalar araç yetiþemiyorlar, istedikleri takdirde 12 veya 24 saat üzerinden Trabzon limanýndan yükleme-boþaltma çalýþmalarýný sürdürebilecek kapasitedeyiz. Bu bakýmdan limanýn önü açýktýr, geleceði parlaktýr. Burasý bölgenin eski lokomotif gücünü de yerine getirecektir.

       Biz bu taþýn altýna elimizi koyduk bir kere

       Aðýrlýklý olarak üzerinde durduðumuz Ýran transitidir. Geniþ kitleleri de oldukça ilgilendiren bir husustur bu. Maalesef bekleneni alamýyoruz. Bunun içerisinde en büyük handikap, akaryakýttaki taþýmanýn maliyetinin yüksek olmasý. Ýran tarafýnda akaryakýt biraz daha ucuz. Ancak doðalgazdan kaynaklanan sorundan ötürü Ýran tarafý akaryakýt fiyatlarýný yükseltti.
       Bizim Türkiye geçiþlerinde Ýran’a verdiðimiz akaryakýtý pahalýlandýrmamýzdan dolayý Ýran tarafý da bunu yaptý. Ve Türkiye tarafýndan daha pahalý hale geldi. Bunun çýkýþ noktasý mutlaka olmalý. Balýkçýlarda olduðu gibi ÖTV’siz ve KDV’siz yakýt, en azýndan uluslar arasý ve transit taþýmacýlýk yapan týrlara saðlanýrsa Trabzon limanýnda olduðu gibi Giresun, Hopa, Ordu limanlarýnýn da transit aktivitesi artacaktýr. Çünkü ton baþýna yaklaþýk 30 dolar bir maliyet biniyor yakýtýn yüksek olmasý nedeniyle. Ýran Basra Körfezindeki limanlarý kullanýyor, bir ay daha sonra yükünü Tebriz tarafýna çekiyor, Trabzon’dan ise en geç bir hafta içerisinde ele alacaðý yük olmasýna karþýlýk, 30 dolar gibi bir maliyet ortaya koyuyor. 20 ton yük taþýyan bir týrda yaklaþýk 600 dolar gibi bir fark ortaya çýkýyor. Bu iþin önünün açýlmasý için mutlaka transit taþýmacýlýða transit akaryakýt desteði verilmelidir.
       PEÞÝNÝ BIRAKMAYACAÐIZ
       2005 yýlýnda bu konuyla ilgili Meclisteki bir çalýþmaya katýldým Bütçe Plan Alt Komisyonunda. Komisyon bizim görüþlerimizi benimsedi. Biz bu noktadaki yaklaþýmýmýzý sadece Trabzon limaný için yapmýyoruz. Bölgedeki limanlarýn da hinterlandý transide dayalý...
       Transit hinderlandý olan limanlarýn çalýþmasý halinde bacasýz sanayi olan limanlar birçok yan etkilerle beraber geniþ halk kitlelerini etkileyecektir. Sanýrým Maliye Bakanlýðý benimsemediðinden bu transit taþýmacýlýða yapýlacak desteði Meclise inemedi ama biz bu iþin peþini býrakmayacaðýz. Trabzon limanýnda da transitle ilgili faaliyet var, biz elimizi taþýn altýna soktuk.
       Zararýna da olsa Ýran transit yüklerinin Trabzon limanýna getirilmesine baþladýk. Yaklaþýk 10 bin ton kütük demir taþýmacýlýðý yaptýk, biz bunu yaparken bu yolun tekrar eskiden olduðu gibi hareketli hale gelmesi arzusundayýz.
       Yerli transit yük taþýyan týrcýlarýmýz bu konuda biraz uzak kaldý ama biz alýþkanlýk haline gelsin diye zararýna da olsa bu yolu açmaya baþladýk ve elimizi taþýn altýna koyduk.

       Ýhracatta artýþ var

       Doðu Karadeniz Ýhracatçýlar Birliði’nin açýkladýðý rakamlar Karadeniz Bölgesi’nden yapýlan ihracat rakamlarýnýn düþüþte olduðunu gösteriyor ve bu doðrudur. Ürün çeþidi açýsýndan deðiþen bir þey yok, yaþ sebze ve meyve ihracatý ile en aðýrlýklý olarak gýda var. Ýhracatçýlar Birliðinin rakamlarýna göre bir azalma görülüyorsa da Trabzon limanýnda biz ihracat açýsýndan baktýðýmýzda yüzde 84’lere varan bir artýþýn olduðunu görüyoruz.
       Trabzon’dan yapýlan ihracat Sochi limaný üzerinden gerçekleþtiriliyor. Sochi limaný turistik bir liman olduðu için Trabzon’dan yapýlan ihracatý çok fazla kaldýramýyor, onun için yeni açýlýmlarý da beraberinde getirmesi gerekiyor Rusya tarafýnda. Rusya tarafýndaki sýkýntýlarýn giderilmesi halinde ihracat rakamlarýnýn artabileceðini düþünüyorum.

       Yatýrýmlara devam

       Yeni projemiz var. Liman bilindiði gibi küçük liman ve ana liman olmak üzere iki bölümden oluþmaktadýr. Küçük liman sahasýnda sahil geçiþ yolunun geçtiði alanlar tamamlandýktan sonra küçük limanda 320 m boyunda bir yanaþma rýhtýmý yapacaðýz. Bunun dahili ticaret, yani yurt içinde yapýlan taþýmacýlýðý denizyoluyla Trabzon’a, buradan da yurtiçine komþu illere sevkinin saðlanmasýný gerçekleþtirmeyi düþünüyoruz. Bu anlamda da bize çok müracaat yapýlmakta.
       O bakýmdan küçük limaný modernize ettikten sonra depolama sahalarý oluþturacaðýz. 320 m boyunda bir rýhtým yaparak gelen yüklerin sevkini saðlamakla hem tahliye edip hem depolama imkaný sunacaðýz. Örneðin Fatsa limanýna giden tomruk, kereste gibi yüklerin ithalatçýlarýmýza daha rahat imkanlar sunarak, en azýndan bir ay liman sahasýnda kalmasýný saðlayarak o taraftaki yüklerin tekrar Trabzon limanýndan geçiþini saðlamak durumunda kalacaðýz.

       Yorum yap


       • #8
        Haber Tarihi : 2007-04-03 POLÝS AYTUÐ'UN KALBÝ SINAV YOLUNDA DURDU

        Aytuð ve Zeren çifti için dün ayrýlýk günüydü. 33 yaþýndaki polis memuru Aytuð Zeren görev yaptýðý Ýstanbul'da kalp krizi sonucu yaþamýný kaybeti. Genç polis Trabzon'da topraða verildi
        Trabzon'lu polis memuru Aytuð Zeren görev yaptýðý Ýstanbul'da Açýköðretim sýnavlarýna girmek için okulun yolunu tuttu. Zaman ilerliyor ve sýnav saati yaklaþýyordu. Acele ederek koþmaya baþlayan polis memuru sýnavýn yapýlacaðý okulun merdivenleri hýzlý hýzlý çýkmaya baþladý
        Son merdivene geldiðinde ise birden fenalaþtý ve yere düþtü.
        Hemen hastaneye kaldýrýlan genç polis burada yapýlan bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. 33 yaþýndaki polis memuru Aytuð Zeren'in kalp krizi geçirerek öldüðü rapor edildi
        2 çocuk sahipi polis memuru için dün Trabzon Ýskenderpaþa Camiinde gözyaþlarý arasýnda kýlýnan cenaze namazý sonrasý Bostancý Aile Mezarlýðýnda topraða verilen genç polisin arkasýn

        da eþi Tülay Zeren aðýt yakarak 'Beni býrakýpta nerelere gidiyorsunuz' dedi.
        Tülay Zeren namaz baþlamadan önce uzun bir süre eþinin Türk bayraðýna sarýlý tabutu baþýnda hem gözyaþý döktü hemde Kur-an okudu.Namaz sonrasý ise tabuta el atan Tülay Zeren eþi son yolculuðunda da yanlýz býrakmadý.
        Trabzon Havalimaný, Arhavi Trafik Þube ve son olarakta Ýstanbul Pendik'te olmak üzere Emniyet teþkilatýnýn içinde görev yapan Aytuð Zeren'in biri kýz biri erkek iki çocuðu bulunuyor
        Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 03.04.2007, 11:07 ) de?i?tirilmi?tir.

        Yorum yap


        • #9
         Haber Tarihi : 2007-04-03 TÜRK FINDIÐINI AVRUPALI'YA UCUZA YEDÝRTMEYÝZ

         GÝRESUN- Giresun Ziraat Odasý (GZO) Baþkaný Özer Akbaþlý, alivre satýþlarý yapýlan 2007 ürünü fýndýðýný Avrupalý'ya ucuza yedirtmeyeceklerini söyledi.
         Akbaþlý, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de yýllardýr alivre fýndýk satýþý yapan ihracatçýlarýn Türk fýndýk üreticisinin emeklerini gasp ettiðini ve bu durumun bir türlü engellenemediðini belirtti. Bazý ihracatcýlar tarafýndan 2007 ürünü fýndýk alivrelerinin kilogramýnýn 2 dolar 15 cent üzerinden (3 YTL) yapýlmaya baþlandýðýný ifade eden Akbaþlý, ihracatçýlarýn bu fiyat üzerinden Avrupalý alýcýlarla anlaþmalar imzaladýðýný aktardý.
         2007 ürünü fýndýðýný Avrupalý'ya ucuza yedirtmeyeceklerini kaydeden Akbaþlý, "Alivreci ihracatçýlar þimdiden oturmuþlar, emeðimizi pazarlamaktalar. Böyle bir hakký kendilerinde ne hakla görmekteler? Nasýl tutarlarda, daha bizim olmayan, harmana gelmeyen, dalda daha çiçeði açmayan, daha doðrusu o

         rtada daha hiçbir þey yokken 'ben sana bu kadar fýndýk teslim ederim' diye alýcýlarla anlaþma imzalayabiliyorlar. Neye göre bu vaadi verebiliyorlar. Bunu anlamak imkansýz. Bunlarýn bahçeleri mi var? Yoksa fýndýk üretcileriyle birlikte mi emek harcýyorlar? Kim veriyor bunlara bu yetkiyi? Fýndýk üreticilerinin emeklerinin gasp edilmesine müsaade etmeyeceðiz. Alivre yapan ihracatçýnýn oyununu bozacaðýz. 2007 fýndýðýmýzý Avrupalý'ya ucuz yedirtmeyeceðiz" dedi.
         Zahmeti biz çekiyoruz
         Akbaþlý, GZO olarak fýndýk alivre fýndýk satýþý anlaþmalarýný bozmak için üreticiyi bilinçlendirmek için kampanyalar yürüteceklerini belirterek, "Emeðimizin sömürülmesine müsaade etmeyeceðiz. Çünkü fýndýðý üreten ve zahmetini çeken biziz. Fýndýðýmýza sahip çýkacaðýz. Pazara fýndýk inmemesi için kampanyalar yürüteceðiz. Avrupalý'ya söz verenler, bu sözlerinde duramayacaklar" diye konuþtu.

         Yorum yap


         • #10
          Haber Tarihi : 2007-04-03 DÝKKAT: SAHTE MUAYENE VAR! Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nden edinilen bilgiye göre, 2006–2007 yýllarý arasýnda 100’e yakýn aracýn fenni muayenesinin sahte evraklarla yapýlmasýndan þüphelenen Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü, geniþ çaplý bir operasyon baþlattý. Araç sahiplerinin de ifadesine baþvuran polis, delillerin 5 kiþilik bir sahtecilik çetesini iþaret ettiðini belirledi. Çete üyelerini yakýn takibe alan polis, bu kiþilerin ev iþyerlerine düzenlediði baskýnda, çok sayýda sahte araç ruhsatý, sahte pul ve bu iþlem için gerekli olan araç ve gereçler ele geçirilmiþti. Gözaltýna alýnan þahýslar, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaç aracýn bu þekilde fenni muayenesinin yapýldýðý belirlenmeye çalýþýyor. Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekipleri bu kiþilerin vatandaþlarý, kuyruða girmeyecekleri iþlemleri içerdeki tanýdýklarý vasýtasýyla kýsa sürede yaptýrmak vaadiyle kandýrdýklarýný ifade etti. Ardýndan bu kiþilerden el emeði adý altýnda 36 YTL ücret alan sahteciler, devlete girmesi gereken araç fenni muayenesi ücreti 96 YTL’yi de zimmetlerine geçirdiði ifade edildi. Ayrýca araç sahipleri de bu cezalardan nasiplerini aldý 100 kiþiye yakýn kiþide hem fenni muayenelerini tekrar yaptýlar hem de Trabzon emniyetinde ifade verdiler.
          Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 03.04.2007, 11:07 ) de?i?tirilmi?tir.

          Yorum yap


          • #11
           Haber Tarihi : 2007-04-03 TRABZON'A YAKIÞIR Maraþ Caddesi Hüseyin Kazazoðlu Sokak'ta hizmete giren Trapizza hem fiziki görüntüsü hem içeriði ile adeta büyülüyor.
           Trapizza'da ne ararsýnýz var!
           Zengin Türk mutfaðý, sabah kahvaltýsý, pizza, sulu yemekler, mezeler, her türlü içecek, açýk büfenin yer aldýðý Trapizza'yý Ýbrahim Özçelik, Metin Yurduseven, Orhan Aksoy ve Ersin Uzunosmanoðlu iþletiyor. Bu dört iþletmeciye baþarýlar diliyoruz. Trapizza Trabzon'da dostlarýnýzý gönül rahatlýðýyla götürebileceðiniz bir mekan.

           Yorum yap

           Haz?rlan?yor...
           X