Duyuru

Collapse
No announcement yet.

02.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 02.04.2007

  VAHÞET! 17 YAÞINDAKÝ GENÇ KIZ 17 YERÝNDEN BIÇAKLANDI Tarih: 02.04.2007, 08:55:49

  Önce býçaklandý sonra da yaþadýðý ev ateþe verildi

  Cinayete yangýn süsü
  Rize’nin Tophane Mahallesi Yetimoðlu Apartmaný 1. katýnda yangýn ihbarý alan itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangýna müdahale etti. Yangýnýn ardýndan evde bulunan Sinem Feyiz hemen Rize 82. Yýl Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý fakat kurtarýlamadý.

  17 yerinden býçaklandý
  Genç kýzýn yapýlan muayenesinde 17 yerinden býçaklandýðý ve vücudunun bazý yerlerinde cam kesikleri olduðu tespit edildi. Yangýnýn Sinem Feyiz’in ölümünü örtbas etmek için çýkarýlmýþ olabileceði, soruþturmanýn bu yönde de sürdürüldüðü bildirildi.

  Cesedi amca teslim aldý
  Yeðeninin cenazesini alan amca Musa Feyiz, "Ýþ çýkýþý genç kýzý muhtemelen takip etmiþler. Evde de kimsenin olmamasýndan faydalanarak 17 yerinden býçaklayarak niþan altýnlarýný çalmýþlar. Yapanlar Allah'ýndan bulsun. 1 ay sonra düðünü olacaktý" diyerek gözyaþý döktü.

  Rize’de genç bir kýz 17 yerinden býçaklanarak öldürüldü. Rize’nin Tophane Mahallesi Yetimoðlu Apartmaný 1. katýnda yangýn ihbarý alan itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangýna müdahale etti. Bu arada, yangýný gören bir vatandaþ evin içine girerek Sinem Feyiz’i (17) çýkardý ve Rize 82. Yýl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapýlan muayenede Feyiz’in 17 yerinden býçaklandýðý ve vücudunun bazý yerlerinde cam kesikleri olduðu tespit edildi. Feyiz, yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Yangýnýn Sinem Feyiz’in ölümünü örtbas etmek için çýkarýlmýþ olabileceði, soruþturmanýn bu yönde de sürdürüldüðü bildirildi. Sinem Feyiz’in bir haftadýr evde kýz kardeþi Ç.F. (15) ile kaldýðý, Ç.F.’nin yangýn sýrasýnda bir arkadaþýnda olduðu belirlendi. Sinem Feyiz’in annesi Figen Feyiz’in annesinin cenaze törenine katýlmak için Samsun’a gittiði, babasý Erol Feyiz’in ise Edirne’de iþ makinesi operatörü olarak çalýþtýðý kaydedildi. Bu arada, Sinem Feyiz’in yaklaþýk 15 gün önce Balýkesir’in Erdek ilçesinde niþanlandýðý ve 1 ay sonra düðününün yapýlacaðý öðrenildi.
  Sinem Feyiz’in cesedi otopsi için dün sabah saatlerinde Trabzon Adli Týp Kurumu'na getirildi. Burada yapýlan otopsi sonrasýnda genç kýzýn cesedi yakýnlarýna teslim edildi. Yeðeninin cenazesini alan amcasý Musa Feyiz, olayla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýþ çýkýþý genç kýzý muhtemelen takip etmiþler. Evde de kimsenin olmamasýndan faydalanarak 17 yerinden býçaklayarak niþan altýnlarýný çalmýþlar. Yapanlar Allah'ýndan bulsun. 1 ay sonra düðünü olacaktý" dedi. Amca Feyiz, yeðeninin kanlý tabutuna siyah çöp torbasý geçirerek bantlarken, daha sonra kartal marka bir araca koyarak cenazeyi Rize'ye götürdü.

 • #2
  ‘Hayatýmda karanlýk NOKTA YOK’
  Tarih: 02.04.2007, 08:55:15

  Partisine katýlýmlarýn artmasý sebebiyle üzerine gelindiðini söyleyen BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, “Kimse bana elimde seninle ilgili bir dosya var demedi, diyemez de.

  Hayatýmýn hiçbir safhasýnda kapalý, karanlýk bir bölüm kesinlikle yoktur. Ama ben diyorum ki, bütün bu tezgahlardan bana mesaj vermek istiyorlar. BBP'nin imajýný zedelemek istiyorlar” dedi.
  Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, birtakým güç odaklarýnýn kendisiyle ilgili dosyalara sahip olduðu yönünde çýkan haberleri yalanlayarak, "Kimse bana, elimde seninle ilgili bir dosya var demedi, diyemez de. Hayatýmýn hiçbir safhasýnda kapalý, karanlýk bir bölüm kesinlikle yoktur" dedi. Yazýcýoðlu, Hrant Dink cinayeti üzerinden yeni siyasi senaryolar üretilmeye çalýþýldýðýný belirterek, "Ben milletin derin ruhunda doðum sancýsýyým, var mý bunun ötesi" diye konuþtu. Erzurum'da düzenlenen partisine katýlým töreninde birtakým güç odaklarýnýn kendisiyle ilgili dosyalara sahip olduðuna iliþkin açýklama yaptýðý yönündeki haberlerin doðru olmadýðýný ifade eden Yazýcýoðlu, "Kimse bana elimde seninle ilgili bir dosya var demedi, diyemez de. Hayatýmýn hiçbir safhasýnda kapalý, karanlýk bir bölüm kesinlikle yoktur. Ama ben diyorum ki, bütün bu tezgahlardan bana mesaj vermek istiyorlar. BBP'nin imajýný zedelemek istiyorlar. Hepiniz toplanýn. Feriþtahý olun, bizim baþýmýz boynumuz eðilmez. Yolumuza devam edeceðiz. Milletin derin vicdanýndan gelen deðerleri sonuna kadar savunacak, milletin derin vicdanýný iktidar yapacaðýz. Bu yolda sonuna kadar ayný kararlýlýkla yürümeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Geçtiðimiz günlerde Alperen Ocaklarý baþkanlarýyla yaptýðý toplantýda BBP üzerinde yeni provokasyonlara iþaret ettiðini hatýrlatan Yazýcýoðlu, bunlardan büyük bir kýsmýnýn gerçekleþtirilemediðini söyledi. Erzurum Aþkale gezisi sýrasýnda Trabzon Alperen Ocaklarý Baþkaný Mustafa Öztürk'ün kendisinin elini öperken fotoðraflarýnýn çekildiðini dile getiren Yazýcýoðlu, Trabzon Alperen Ocaklarý Baþkaný'nýn Erzurumlu olmasýndan dolayý Erzurum'a gittiði yönündeki haberlere sinirlendi. Yazýcýoðlu þunlarý söyledi: "Evirip, çevirip hep Trabzon. Neticede bunlar birbirleriyle oturmuþ kalkmýþ çocuklar. Her þaka, her dedikodu yapanýn, her dalga geçenin söylediklerini ifade kabul ederek, sözde emniyet mensubu, savcý, hakim olup, hüküm verip mahkum edeceksiniz. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde mahkemelere, hakimlere ve savcýlara ne gerek var? Böyle ülke, böyle hukuk devleti olamaz." Yazýcýoðlu, gazetecilerin, Dink cinayeti kapsamýnda gözaltýna alýnan ve daha sonra serbest býrakýlan BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan hakkýnda iþlem yapýp yapmayacaðý yönündeki sorusuna ise, "Her mahkemeye çaðrýlaný suçlu mu kabul edeceðiz? Nerede mahkeme, nerede hakimler, yargý ne iþe yarar?" diye cevap verdi. Yazýcýoðlu, "Bu tür haberlerle bizim etrafýmýzý kuþatýp bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak senin önünü keseriz. Ayaðýna çelme takarýz demek istiyorlar. Adeta Muhsin Yazýcýoðlu ve arkadaþlarýna kampanya baþlattýlar. Önümüzü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz, hiçbirinizin buna gücü yetmeyecek. Biz milletin deðerlerinin bileþkesiyiz. Milliyetçi, maneviyatçý, demokratik kadrolarýn buluþtuðu adresiz. Terör, iþsizlik, yoksulluk, gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik, bölgeler arasý kalkýnmýþlýk farký, göç, ahlaki çöküntü, eðitim sistemindeki çarpýklýk, bütün bunlarý çözmek için milli duruþa sahip BBP iktidarýna milletin ihtiyacý var. Bunun için yollardayýz ve bunu gerçekleþtireceðiz" þeklinde konuþtu.
  Yorum yap


  • #3
   Nedir bu kavgalar
   Tarih: 02.04.2007, 08:54:12

   Çaykara-Dernekpazarý Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hasan Güven, Trabzon Numune Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi’nde yaþanan doktor kavgalarýnýn son bulmasýný istedi.

   Çaykara Dernekpazarý Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hasan Güven, son günlerde Trabzon Numune ve Eðitim Araþtýrma Hastanesi’nde yaþanan doktor saldýrýlarýna dikkat çekerek gerekli önlemlerin alýnmasýný istedi.
   Hastanede üst üste iki gün içerisinde iki ayrý olayýn yaþandýðýna dikkat çeken Güven, "Bir gün önce hasta yakýnlarý doktora saldýrýyor, bir gün sonra da iki doktor birbirini darp ediyor. Bu nasýl iþtir. Nedir bu iþin nedeni. Hastane yönetiminde sýkýntý mý var. Yaþanan bu iki olayý da kýnýyoruz. Hastane baþhekimi ve yönetimi gerekli önlemleri olmasýný istiyoruz. Hasta yakýnýnýn doktora saldýrmasý da kötü bir olaydýr. Ama eðer ayný hastanede hatta ayný serviste iki doktorun birbiriyle didiþmesi içerdeki sýkýntýnýn var olduðunu gösteriyor. Yöneticiler gereðini yapmalý" þeklinde konuþtu.   Yorum yap


   • #4
    MÜJDE... MÜJDE... MÜJDE... Þekerbank’tan 70 trilyon
    Tarih: 02.04.2007, 08:53:09

    Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramis Sunguroðlu, Þekerbank’tan 70 trilyonluk kredi saðlandýðýný ve bununla 2005 ödemelerinin tamamý ile 2006 ödemelerinin yüzde 30’unun yapýlacaðýný söyledi.

    “Üreticilerimizi çok üzdük. Onlar için ne yapsak azdýr. Bize sabýrlarýyla güç verdiler. Bizde bu gücü onlar için kullandýk. Ýktidarý ile muhalefeti ile yeni kaynak için emeði geçenleri kutluyorum. FKB Yönetim Kurulu Baþkaný ile Genel Müdürü ile ve tüm çalýþaný ile fýndýk sezonu öncesinde dimdik ayaktadýr” dedi.

    Yorum yap


    • #5
     ‘TBMM ile teröristlerin irtibatýný düþünmek acý’
     Tarih: 02.04.2007, 08:52:36

     Meclis Baþkaný, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Büyükanýt’ýn söylediði iddia edilen, teröristler arasýnda meclisle irtibatý devam edenlerin bulunduðu yönündeki açýklamasýný deðerlendirdi.

     Arýnç, böyle bir þeyi düþünmenin bile çok acý olduðunu belirtti.
     Portekiz ziyaretinin son gününde Türk gazetecilerle sohbet eden Meclis Baþkaný Bülent Arýnç’a, Radikal gazetesinde yayýmlanan Genelkurmay Baþkaný’nýn Harp Akademileri’nde yaptýðý konuþmayla ilgili sorular yöneltildi.
     Arýnç, Büyükanýt’a ait olduðuöne sürülen, ‘terör örgütünün TBMM’de uzantýsý var’ sözleriyle ilgili, “Bazý gazetelerde öyle bir konuþma yaptýðý iddia ediliyor. Fevkalade üzüldüm, çünkü TBMM ile terör örgütü arasýnda irtibat olduðunu düþünmek bile çok acý bir olaydýr. Böyle bir þey varsa gerekli olan her þey yapýlýr; ancak sahibi tarafýndan doðrulanmadýkça ve açýklanmadýkça bu konuþma üzerinde bir þey söylemek mümkün deðil” dedi.

     Meclis Baþkaný, Portekiz’e gerçekleþtirdiði ziyaretle ilgili olarak da, “Bu ziyaretimiz baþta AB’ye üyelik sürecimiz ile ilgili konularda Portekizli muhataplarýmýz ve üst düzey yetkililerle karþýlýklý görüþ alýþveriþimize olanak saðlanmasý açýsýndan olumlu ve yararlý olmuþtur. Ayrýca bu ziyaretimizin ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda geliþmekte olan iliþkilerimize yeni bir ivme kazandýrýlmasýna da olanak saðlayacaðýna inanýyorum” diye konuþtu.     Yorum yap


     • #6
      Vali Görevi Ýhmalden Suçlu
      02 Nisan 2007 10:21
      Vali Muammer Güler, görevi ihmalden suçlu bulundu.

      Vali Görevi Ýhmalden Suçlu
      Ýstanbul Valisi Muammer Güler, Trabzon'un tüm bu uyarýlarýna raðmen gerekli inceleme ve araþtýrmayý yapmadýðý ve Ýstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ý da olaydan haberdar etmediði gerekçesiyle Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Ýlhan Güler'i "Görevi Ýhmal"den suçlu buldu. Vali Güler, polisin kiþilerin can ve mal güvenliðini korumakla görevli olduðunu vurgulayarak, "Kamu hizmetini gereði gibi yerine getirmek, kiþilerin can güvenliðine yönelik saldýrýlarý önlemek için gerekli tedbirleri almak zorunda olduðu, Dink'in ölümünün önceden yazý yazýldýðý halde meydana geldiði, olayýn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmadýðý anlaþýlmýþtýr" dedi.

      CERRAH'A SORUÞTURMA YOK Vali Güler, Ýstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkýnda ise Trabzon'dan gelen istihbarat yazýsýndan haberi olmadýðý gerekçesi ile soruþturmaya izin vermedi. Ýstanbul Valiliði'nin 28 Þubat 2007 tarihli kararý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderildi. Dink'in eþi, Ahmet Ýlhan Güler ve Cerrah hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþtu.


      Yorum yap


      • #7
       Sadece Beyaz Bere Yokmuþ
       02 Nisan 2007 10:14
       Trabzon'dan Ýstanbul Emniyeti'ne yollanan yazýda Dink suikasti adým adým her ayrýntýsýyla bildirilmiþ.

       Sadece Beyaz Bere Yokmuþ
       Trabzon'dan Ýstanbul Emniyeti'ne yollanan yazýda Dink suikasti adým adým her ayrýntýsýyla bildirilmiþ.

       Ýstanbul Valiliði, Trabzon'dan gelen yazýyý Ýstanbul Emniyet Müdürü Cerrah'a göstermediði ve önlem almadýðý gerekçesiyle Ýstihbarat Þube Müdürü Ýlhan Güler için soruþturma izni verdi. Kararda cinayetten 11 ay önce Trabzon'dan yollanan yazýda þu ayrýntýlar vardý:

       Yasin Hayal eylem yapacak
       "Yasin Hayal Ermenilere büyük kin besliyor, Ýstanbul ilinde ses getirecek eylem planlýyor, Hrant Dink'i öldürecek. Daha önce de McDonald's'ý bombalayacaðýný söylemiþti ve yaptý."

       Her þey yazýldý, önlem yok
       Trabzon'dan gelen yazýda somut ve kesin kanaat olduðu, nokta istihbarat verildiði, hedef kiþi ve saldýrganýn belirtildiði, ancak hiçbir önlem alýnmadýðý belirtildi.       Sadece 'beyaz bere'yi haber vermemiþler

       Dink suikastiyle ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüðü'nün cinayetten tam 11 ay önce Ýstanbul Emniyet Ýstihbaratý'na gönderdiði yazýnýn ayrýntýlarý ortaya çýktý. Vali Güler, uyarýlara raðmen görevini yapmadýðý gerekçesiyle Ýstihbarat Þube Eski Müdürü hakkýnda soruþturma izni verdi.

       Ýstanbul'da geçtiðimiz 19 Ocak'ta öldürülen gazeteci Hrant Dink'e yönelik suikastle ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüðü'nün, cinayetten 11 ay önce Ýstanbul Emniyet Ýstihbaratý'na gönderdiði yazýnýn ayrýntýlarý ilk kez ortaya çýktý. Ayrýntýlar Ýstanbul Valisi Muammer Güler'in imzaladýðý "Ýstanbul Valiliði Ýl Ýdare Kurulu Müdürlüðü"ne ait kararda açýkça yeraldý ve Trabzon Emniyet Müdürlüðü'nün "Yasin Hayal, Ýstanbul'da ses getirecek bir eylem gerçekleþtirecek, Hrant Dink'i öldürecek" diye 11 ay önce cinayeti ihbar ettiði kesinleþti.

       ÝÞTE DEHÞET SATIRLARI
       Trabzon Emniyeti'nin Ýstanbul Emniyeti'ne ilettiði nottaki uyarýlar þöyle: "Trabzon Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'nden gereði için Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'ne yazýlan 17.02.2006 tarih ve 027248 sayýlý yazýsýnda; Yasin Hayal'in Ermenilere karþý büyük bir kin beslediði ve önümüzdeki günlerde Ýstanbul ilinde ses getirecek bir eylem planladýðý, hedef olarak da Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karalayýcý faaliyetlerde bulunduðu gerekçesi ile Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Fýrat (Hrant) Dink'i seçtiði, eylemi gerçekleþtirmek için Ýstanbul iline gideceðini ve Sarýgazi ilçesinde bir fýrýnda çalýþan aðabeyi Osman Hayal'in yanýnda kalacaðý, ayrýca Yasin Hayal'in Mc Donald's isimli iþyerlerine yapmýþ olduðu eylem öncesinde de yine benzer söylemlerde bulunduðu, söz konusu eylemi yapabilecek bir yapýya sahip olduðunun bildirildiði."
       'ADRESE BAKTIK YOKLAR'
       Yazýyý alan Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'nün yazýda belirtilen Osman Hayal'e ait adres üzerinde bir çalýþma yaptýðý,
       bu çalýþmada; Osman Hayal'in bu adreste bulunmadýðý, yazýnýn geldiði tarihlerde Osman Hayal'in Ýstanbul'da deðil Trabzon'da bulunduðunun tespit edildiði, bu tespitlerin hem Trabzon Ýstihbarat Þube Müdürlüðü hem de Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý ile paylaþýlmadýðý, Trabzon'a cevap yazýlmadýðý, baþkaca bir iþlem de yapýlmadýðýnýn anlaþýldýðý, Trabzon Emniyet Müdürlüðü'nün gönderdiði yazýda ayrýntýlý bilgi verildiði, yazýnýn somut ve kesin bir kanaat içerdiði, nokta istihbarat olarak tanýmlanabileceði, hedef kiþi ve saldýrganýn belirtildiði, saldýrý sebeplerinin açýkça ortaya konduðu, Fýrat (Hrant) Dink'in hedef olarak seçildiði, hayatýnýn tehlikede olduðu, saldýrganýn bu eylemi yapabilecek yapýda ve kararlýlýkta olduðu daha öncesinde Mc Donald's'a yönelik bombalama eylemini gerçekleþtirdiði ve bu eylem öncesinde de benzer söylemlerde bulunduðunun belirtildiði, yazýnýn çok ciddi olarak ele alýnmasý gerektiðinin anlaþýldýðý,

       'YÜKÜMLÜLÜÐÜNÜZ VAR'
       Ayrýca yazýnýn öncelikle Ýl Emniyet Müdürüne arz edilmesi ve bu konudaki talimatýnýn alýnmasý gerektiði halde alýnmadýðý, "Hedef þahýs kimdir? Neden hedeftir? Hedef þahsýn hayatý ciddi biçimde tehdit altýnda mýdýr? Korunmasý zarureti var mýdýr?" sorularýnýn cevabýný bulmak için bir çalýþma baþlatýlmasý, Fýrat (Hrant) Dink'e yönelik gerçekten tehdit oluþturan þahýslarýn tespit edilmesi, Yasin Hayal'in Ýstanbul'da daha önce geldiði, gelebileceði adresler üzerinde çalýþýlmasýnýn gerektiði ve bu görevin yazýnýn gereði olarak Ýstanbul Ýstihbarat Müdürlüðü'ne ait bir yükümlülük olduðunun anlaþýldýðý."


       Abdurrahman Þimþek / Sabah

       Yorum yap


       • #8
        En Zeki Ýnsandan Ermeniye Cevap


        Dünyanýn en zeki insaný Prof.Dr. Naida Camukova, Ermeni Soykýrým iddialarý için ne dedi.

        En Zeki Ýnsandan Ermeniye Cevap
        Dünyanýn en zeki insaný ünvanýna sahip Prof.Dr. Naida Camukova, Ermeni Soykýrým iddialarý için "Soykýrým ne demektir? Bir soyu kýrarak yok etmek deðil mi? Bir Ermeni varsa, soykýrým olmamýþtýr" dedi.


        Dünyanýn en zeki insaný olarak bilinen Daðýstan Devlet Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Naida Camukova, Malatya Belediyesi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün davetlisi olarak Malatya'da, "Zeka, ahlak ve eðitim üçgeninde Türkiye" konulu bir konferans verdi. Konferansa Vali Halil Ýbrahim Daþöz, Belediye Baþkaný Cemal Akýn, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað, Milli Eðitim Müdürü Mehmet Bulut ile birlikte kalabalýk bir halk topluluðu izledi. Çok sayýda vatandaþýn salonda yer kalmadýðý için dýþarýda kurulan ekrandan izlediði konferansýn açýlýþýný yapan Belediye Baþkaný Akýn, Belediye Konferans Salonu'nun 9 yýldan beri ilk kez böylesine bir kalabalýkla dolduðunu söyledi.


        Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan konferansa baþlayan Camukova, kendisini hiç kimseden hiçbir farký olmayan biri olarak gördüðünü belirterek, "Zeka üzerine ahkam kesemem" dedi.


        Camukova, 40 üzerinde ülke gezdiðini belirterek "Bu ülkelerde 100 üzerinde milletle muhatap oldum. Muhatap olduðum milletin içinde binlerce fikir, milyonlarca duygu içinde kaldým" diye konuþtu.


        Türkiye'deki uygarlýðýn önemli bir sorumluluðu bulunduðunu ifade eden Camukova, þöyle konuþtu: "Dengeyi kaybettirme günahýný baþkalarýna vermiþse, dengeyi bulma ve kurma ödülünü de Türklere bu uygarlýktaki insanlara vermiþtir Cenab-ý Allah. Bunun sorumluluðunu taþýyan insanlara 'Her derdin bir þifasý vardýr' denildiði gibi, bu zorunluluðun karþýsýnda da muhakkak bir güç vermiþtir. O gücü ortaya çýkarabilmemiz için eðitimimizi, ahlakýmýzý ve eðitimimizi konuþmamýz gerekir."


        Camukova, kendisine yöneltilen sözde Ermeni soykýrýmý iddialarý ile ilgili bir soruya ise þöyle cevap verdi: "Yaþayan bir Ermeni var mýdýr? Bir tereddüdünüz yok, var. Soykýrým ne demektir? Bir soyu kýrarak yok etmek deðil mi? Bir Ermeni varsa, soykýrým olmamýþtýr. Arkasýndan hemen bazýlarýnýzýn beyninde canlanmýþ olan bir soruyu ben size soruyorum veya kendime soruyorum. 'O zaman Nazilerin de Yahudilere yaptýðý soykýrým deðilmiþ ki, Yahudiler de yaþýyor' diyorsunuz. Savaþlarda olan karþýlýklý katliamlar ve izdihamlarla emeli soykýrým olarak insanlarý öldürmek farklý þeylerdir. Nazilerin emeli Yahudileri yok etmekti. Türkiye'de yaþayan hiçbir insanýn emelinde Ermenileri yok etmek gibi bir þeyin aklýndan geçtiðini düþünemiyorum."


        Malatya Belediye Baþkaný Cemal Akýn, konferansýn ardýndan Camukova'ya kayýsý hediye etti.        ÝHA

        Yorum yap


        • #9
         Solomon Adalarýnda Deprem
         02 Nisan 2007 09:29
         Solomon Adalarý'nda yerel zamanla sabah saatlerinde þiddetli bir deprem meydana geldi.

         Solomon Adalarýnda Deprem
         Solomon Adalarý'nda yerel zamanla sabah saatlerinde þiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin aletsel büyüklüðü 7.6 olarak açýklandý. Yetkililer yaþanan depremin yeryüzüne yakýn ve þiddetli olmasý sebebiyle tsunami uyarýsýnda bulundu.


         ABD Jeoloji Araþtýrmalarý ve Deprem Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Solomon Adalarý'nda yerel zamanla 07.39'da 7.6 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Yerkabuðunun 10 kilometre derinliðinde kaydedilen depremin merkez üssünün Gizo Adasý'nýn 43 kilometre Güneydoðusu olduðu bildirildi. Depremde can ve mal kaybý olup olmadýðýna iliþkin bir açýklama yapýlmazken, yetkililerin alarm durumuna geçtiði ifade edildi. Bu arada Pasifik Tsunami Uyarý Merkezi, depremin yeryüzüne çok yakýn bir derinlikte ve oldukça þiddetli büyüklükte yaþanmasý sebebiyle tsunami uyarýsýnda bulundu.         ÝHA

         Yorum yap


         • #10
          Sorguda ortaya çýkan ilginç baðlantý

          Eski Trabzon Alperen Ocaklarý Baþkaný Öztürk, Papa 16. Benedictus'a suikast hazýrlýðý iddiasýyla yakalanan altý kiþiden üçünü ocaktan tanýdýðýný söyledi. Dink cinayeti sanýklarýnýn da ocaða gidip geldiði ortaya çýkmýþtý.

          Gazeteci Hrant Dink cinayetinin kilit isimlerinden, eski Trabzon Alperen Ocaklarý Baþkaný Mustafa Öztürk'ün (25), Kasým 2006'da Türkiye'yi ziyaret eden Papa 16. Benedictus'a yönelik bir eylem hazýrlýðýyla ilgili olarak da sorgulandýðý ortaya çýktý. Öztürk ifadesinde, eylem yapamadan yakalanan kiþilerden üçünü Alperen Ocaklarý'ndan tanýdýðýný söyledi.

          Dink suikastý soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Mustafa Öztürk, 23 Mart'ta sevk edildiði Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce serbest býrakýlmýþtý. Savcýlýðýn itirazý üzerine hakkýnda "yakalama emri" çýkarýlan Öztürk, 28 Mart'ta Erzurum'da tutuklanarak cezaevine konulmuþtu.

          'Samimiyetim yoktur'

          Öztürk'e, Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü'ndeki sorgusu sýrasýnda "30 Kasým 2006'da ülkemizi ziyaret eden Papa 16. Benedictus'a eylem yapacaklarý iddiasýyla yakalanarak haklarýnda yasal iþlem yapýlan Ali Demir (29), Murat Yýlmaz (23), Halim Albayrak (27), Vahap Yeþilyurt (29), Kadir Canpolat (26) ve Muhittin Aydýn'ý (24) tanýyýp tanýmadýðý" soruldu.

          "Halim Albayrak, Kadir Canpolat ve Muhittin Aydýn'ý, Alperen Ocaklarý vasýtasýyla tanýrým" yanýtýný veren Öztürk ise þunlarý kaydetti:
          "Bu þahýslarla çok fazla bir samimiyetim yoktur, birkaç defa görüþmüþlüðüm vardýr. Diðer þahýslarý tanýmýyorum. Bana sorduðunuz Papa eylemi ile ilgili bilgim yoktur. Sonrasýnda Kutluhan Kaplan bu konudan bahsetmiþti."

          Öztürk, Kutluhan Kaplan'ý ocaktan tanýdýðý, Bilecik'te askerlik yapan bir arkadaþý olduðu bilgisini "Papa" ile ilgili sorudan önce verdi. Fakat sorguyu yürüten polislerin Kaplan'ýn bahsettiði konulara iliþkin bir soru sormamasý dikkat çekti.

          "Benden silah istediler"

          Öztürk, "Papa" sorgusu kapsamýnda, kendisini arayan bir kiþinin silah istediðini ise þöyle anlattý:

          "Papa'nýn Türkiye'ye gelmesinden önce isminin 'Zafer' olduðunu söyleyen bir þahýs beni aradý. 'Bülent Ergün'ün arkadaþýyým, bana bir silah lazým' dedi. Ben de 'Ne için' dedim, ancak cevap vermedi. Sonrasýnda bu konu kapandý ve bir daha görüþülmedi. Bülent Ergün, Ankara'dan tanýdýðým bir arkadaþýmdýr, saðlýk müdürlüðünde çalýþýr. Ankara'da bulunduðum bir sýrada Bülent'e bu telefon konuþmasýný sordum. O da bana 'Boþ ver baþýmdan savmak için numaraný verdim. Kusura bakma, inþallah ilgilenmedin' dedi. Ben de 'Ýlgilenmedim' dedim. Bu konu bu þekilde kapandý."

          Papa'ya yönelik bir suikasta iliþkin iddialar, Türkiye ziyareti öncesi, 26 Kasým'da Ýtalyan La Repubblica gazetesinde yer almýþtý. Gazete, "Ýstanbul'da tutuklanan suikast hazýrlýðýndaki grubun, Türklerden mi, yoksa baþka ülkelerden gelen kiþilerden mi olduðu konusunda bilgi verilmediðini" belirtmiþti.

          Büyük abi cezaevinde konuþmuþ

          Öztürk, ocakla iliþkisini kestiði Tuncel'in, BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan'la arasýnýn iyi olmasý nedeniyle yeniden ocaða girmesine izin verdiðini ve böylece onu "kontrol altýnda tutmayý" hedeflediðini de iddia etti. Suikasttan sonra, ocakta konuþulanlarý BBP yetkililerine aktardýðýný belirten Öztürk'e, teknik takibe takýlan bir telefon görüþmesinde geçen, "Muhsin Baþkan'a her þeyi anlatacaðým" sözü de soruldu. Öztürk, "Adým boþboðaza çýktýðý için, beni arayanlara durumu izah etmeye çalýþtým" cevabýný verdi.

          Öztürk'ün ifadesi, Erhan Tuncel'in cezaevinde polise konuþtuðunu da ortaya koydu. Öztürk'e, 10 Þubat günü Tekirdað Cezaevi'ndeki görüþmede Tuncel'in dile getirdiði iddialarý soruldu. Öztürk, Tuncel'in "Yasin Hayal, Hrant Dink'i vurma konusunda, Mustafa Öztürk'ten yardým alacaðýný söylüyordu. 2006 Mart-Nisan aylarýnda yanlarýnda kaldý. Çünkü benim Mustafa'yla aram açýktý. Yasin bunlardan maddi destek alacaðýný söylüyordu" þeklindeki iddialarýný reddetti: "Bu cinayetle hiçbir ilgim yok. Aramýzdaki husumetten dolayý bunlarý söylemiþtir."

          'Dink'i, Zeynel vuracaktý'

          26 Mart 2006'da genel merkez tarafýndan Trabzon Alperen Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý'na atandýðýný kaydeden Öztürk, ilk iþ olarak eski baþkan Ersin Öztürk ve "kaypak tavýrlar sergilediðini söylediði" Tuncel'in ocakla iliþkisini kestiðini öne sürdü. 2006'nýn nisan ya da mayýs ayýnda, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve ismini hatýrlayamadýðý bir kiþinin hep birlikte ocaða geldiðini kaydeden Öztürk, þöyle konuþtu:

          "Kalkmak üzerelerken Yasin, Zeynel'in Hrant Dink'i vuracaðýný söyledi. Ben de 'Neden vuracaksýnýz?' diye sordum. Yasin, 'Türk milletine hakaret ettiði için öldürüceðiz' diye cevap verdi. Ben de Zeynel'in top sakalýna bakarak tebessüm ettim. Zeynel bana 'Ýmaj deðiþtirdim, þüphe uyandýrmamak için' dedi. Ben bu söylenenleri hiç ciddiye almadým."
          Milliyet

          Yorum yap


          • #11
           Mustafa benim sýnýf arkadaþým..çok temiz bi çocuktur..tek suçu iþte ocak baþkaný oldu bu tip þahýslarla mecburen gelip gittikleri için yakýnlýk kurdu..dahada erzurumda yeni memurluk kazanmýþtý..yazýk ettiler çocuða

           Yorum yap

           Haz?rlan?yor...
           X