Duyuru

Collapse
No announcement yet.

23 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 23 Mart 2006 Haberler

  Trabzon'da Emniyet Düðmeye Bastý
  Son yaþanan olaylarýn ardýndan eleþtirilere maruz kalan Emniyet, kötü imajý silmeye kararlý: Yýlbaþýndan bu yana operasyonlar artýyor...

  Özellikle Trabzon’un hassas bölgelerinde yapýlan operasyonlarda yýlbaþýndan bu yana 250 yabancý uyruklu kadýn gözaltýna alýndý

  Her taraf arandý
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekiplerince Deðirmendere Çarþýiçi Sokak ve Çömlekçi Mahallesi'nde gece gerçekleþtirilen huzur operasyonunda 84 yabancý uyruklu kadýn gözaltýna alýndý. Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne getirilen bayanlar, gruplar halinde saðlýk kontrolünden geçirildi.

  250 kiþi alýndý
  Durumlarý incelenen yabancý uyruklu bayanlarýn Rusya, Ermenistan, Kýrgýzistan, Ukrayna, Özbekistan ve Gürcistan uyruklu olduðu öðrenildi. Yýlbaþýndan bu yana süren operasyonlarda bugüne kadar 250'ye yakýn yabancý uyruklu bayanýn yakalandýðý kaydedildi.

  Önceki gün gündüz saatlerinde Çömlekçi Mahallesi'nde kafe ve otellerde yapýlan kontrollerde fuhuþ yaptýklarý ve vize ihlalinde bulunduklarý gerekçesiyle BDT uyruklu 17 bayanýn gözaltýna alýnmasýnýn ardýndan gece de Deðirmendere Mahallesi Çarþýiçi Sokak'taki kafe ve otellerde yapýlan kontrollerde BDT uyruklu 84 yabancý uyruklu bayan gözaltýna alýndý. Durumlarý incelenmek üzere Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne getirilen bayanlar, gruplar halinde saðlýk kontrolünden geçirilirken, yapýlacak inceleme sonrasýnda haklarýnda iþlem yapýlacaðý bildirildi. Durumlarý incelenen yabancý uyruklu bayanlarýn Rusya, Ermenistan, Kýrgýzistan, Ukrayna, Özbekistan ve Gürcistan uyruklu olduðu öðrenildi. Öte yandan yýlbaþýndan bu yana süren operasyonlarda bugüne kadar 250'ye yakýn yabancý uyruklu bayanýn yakalandýðý kaydedildi

 • #2
  Ölen Rahipin Yakýnlarýndan Surpriz Ziyaret

  Trabzon''da 5 Þubat 2006 tarihinde görev yaptýðý Santa Maria Kilisesi''nde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu ölen Rahip Andrea Santoro''nun kýz kardeþi ve yeðeni...

  Trabzon'da 5 Þubat 2006 tarihinde görev yaptýðý Santa Maria Kilisesi'nde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu ölen Rahip Andrea Santoro'nun kýz kardeþi ve yeðeni Trabzon'a gelerek Baþsavcý Burhan Çobanoðlu’nu ziyaret etti. Yaþanan cinayet olayý sonrasý ilk defa Trabzon'a gelen Santoro ve yeðeni Palmieri, basýndan köþe bucak kaçtý.

  Ýtalyan rahibin kýz kardeþi Magdelina Santoro ve yeðeni Loradano Palmieri bugün beraberlerindeki kilise görevlisi Niko Roman ile birlikte Trabzon Emniyet Müdürlüðü, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve belediyeyi ziyaret etti. Yaþanan cinayet olayý sonrasý ilk defa Trabzon'a gelen Santoro ve yeðeni Palmieri, basýndan köþe bucak kaçarken, Trabzon Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu'nu ziyaretleri sonrasýnda adliyenin ön kapýsý yerine mahkum çýkýþýnda kendilerini bekleyen araçla adliyeden ayrýldý. Ziyaretlerin bir nezaket ziyareti olduðu bildirilirken, cinayet olayýnýn kýsa sürede aydýnlatýlmasý sebebiyle yetkililere teþekkür ettikleri öðrenildi.

  Yorum yap


  • #3
   Yürekler Yandý
   Trabzon’da önceki gün 4 kiþinin ölümüne neden olan trafik katliamý, hazin bir yaþam öyküsünü ortaya çýkardý...

   10 yýl önce polis babasýnýn þehit olmasýyla, kardeþi Hüseyin’le birlikte þefkatli kollarýna sýðýndýðý annesini trafik terörüne kurban veren Berna, düzenlenen cenaze töreninde, "Üzülme anacýðým babama kavuþtun" diye haykýrýrken gözyaþlarýna boðuldu.

   ÜZÜLME ANACIÐIM BABAMA KAVUÞTUN
   Trabzon'da önceki gün meydana gelen trafik kazasýnda yaþamýný kaybeden 4 kiþi için Rize'de cenaze töreni düzenlendi. Törende polis babalarýný 10 yýl önce teröre kurban veren þimdi de annelerini trafik kazasýnda kaybeden Berna ve Hüseyin Çaðrý Karaoðlu'nun aðýtlarý törene katýlanlarý derinden üzdü. Henüz 18 yaþýndaki Berna’nýn, "Üzülme anacýðým babama kavuþtun" diye haykýrýþý ve gözyaþlarýna boðulmasý, törene katýlanlarýn yüreklerini parçaladý.

   TOPLU TÖREN
   Trafik kazasýnda yaþamlarýný kaybeden Fýkrat Ýbuk(68), Ali Ýbuk (69), Þehriye Karaoðlu (45) ve Aysel Özer (55) için dün Rize'de toplu cenaze töreni düzenlendi. Öðle namazýna müteakip Sahil Cami’nde düzenlenen törene cenaze yakýnlarýnýn yanýsýra Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý, Ýl Emniyet Müdürü Ýbrahim Kaya, Ýl Müftüsü Zeki Sayar, Trabzon Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürü Baþkomiser Recep Genç ile çok sayýda vatandaþ ve emniyet mensubu katýldý.

   ÞEHÝT ÇOCUKLARI
   1996 yýlýnda Samsun'da vurularak þehit olan Ömer Zeki Karaoðlu’nun eþi Þehriye Karaoðlu’nun trafik terörüne kurban gitmesi, çocuklarý Berna(18) ve Hüseyin Çaðrý Karaoðlu’nu(14) derinden sarstý. Babalarýndan sonra en çok ihtiyaç duyduklarý zamanlarda yanlarýnda olan annelerinin de ölümüyle adeta yýkýlan Berna ve Hüseyin Çaðrý, göz yaþlarýna boðuldular. Annesinin tabutunun baþýndan ayrýlmayan ve gözyaþlarýna boðulan Hüseyin Çaðrý'yý dedesi Muhammet Özer teselli etmeye çalýþtý. Anne ve babasýnýn yan yana çerçevelettiði resimleriyle cenaze törenine gelen Berna Karaoðlu, annesinin tabutunun taþýnmasý sýrasýnda el sallayarak, "Üzülme anacaðým babama kavuþtun. Seni orada polisler karþýlayacak. Elveda anam"diyerek gözyaþýna boðuldu. Þehriye-Ömer Zeki Karaoðlu çifti 1986 yýlýnda evlenmiþ, 1996 yýlýnda Samsun’da Ömer Zeki Karaoðlu silahlý çatýþmada þehit düþmüþtü.

   ÖZEL HAREKATÇININ GÖZYAÞLARI
   Kazada annesi Aysel Özer’i kaybeden Trabzon Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü’nde görevli 10 yýllýk polis memuru Metin Özer'de törende gözyaþlarýný tutamadý. Özer’i meslektaþlarý teselli etti. Kazada ölen Fýrkat ve Ali Ýbuk’un yakýnlarý da gözyaþlarýna boðuldu. Fýrkat ve Ali Ýbuk Güneysu Dumankaya Köyü’ne, Þehriye Karaoðlu Çayeli ilçesi Çataklýhoca köyündeki þehit eþinin yanýna, Aysel Özer ise Ýkizdere ilçesi’ndeki aile kabristanlýðýnda topraða verildiler.
   CÝHAN ÖZER TEDAVÝDE
   Öte yandan Trabzon’daki kazada aðýr yaralanan Cihan Özer’in Yavuz Selim Kemik Hastalýklarý Hastanesi’nde tedavisinin sürdüðü ve durumunun ciddiyetini koruduðu bildirildi.

   Yorum yap


   • #4
    Asker Ýntihar Etti

    Trabzon 48. Ýç Güvenlik Tugay Komutanlýðý’nda kendini asarak intihar eden er, memleketi Adýyaman’a götürüldü ve cenaze töreninin ardýndan gözyaþlarý arasýnda topraða verildi...

    Trabzon'da vatani görevini yaparken bilinmeyen bir nedenden dolayý intihar eden ve bugün topraða verilmek üzere memleketi Adýyaman'ýn Akpýnar Köyü'ne getirilen erin cenazesinde gözyaþý sel oldu.
    Edinilen bilgiye göre, Trabzon 48. Ýç Güvenlik Tugay Komutanlýðý'nda vatani görevini yapmakta olan Er Sami Göksu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini iple asarak yaþamýna son vermiþti. Ölen askerin cenazesi bugün memleketi Adýyaman'a getirildi. Adýyaman'ýn Akpýnar Köyü'ne getirilen cenaze, bütün köyü yasa boðdu. Köy meydanýna getirilen cenaze, Sami Göksu'nun yakýnlarýnýn sinir krizleri geçirmesine neden oldu. Tabuta sarýlan baba Mustafa ve anne Sevliye dakikalarca gözyaþý döktü. Yakýnlarý tarafýndan sakinleþtirilen anne ve baba Göksu sinir krizi geçirdi. Tabutu býrakmak istemeyen kadýnlar da dakikalarca aðýt yakarak gözyaþlarýna boðuldu. Büyük güçlükle aðýt yakan kadýnlarýn arasýndan çýkarýlan Sami Göksu'nun tabutu, cenaze namazý için Akpýnar Köyü Camii'ne götürüldü. Sami Göksu'nun cenaze namazýna Adýyaman Valisi Halil Iþýk, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Aydýn, bazý daire müdürleri ve yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Sami Göksu'nun cenazesi köy mezarlýðýnda topraða verildi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X