Duyuru

Collapse
No announcement yet.

01.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 01.04.2007

  Güneydoðu Karadeniz'den Zengin
  01 Nisan 2007 01:37
  PKK'nýn dýþ destekli bölücü yüzünü örtmek için sýkça kullanýlan 'Terörün sebebi fakirlik' tezi çöpe gitti

  Güneydoðu Karadeniz'den Zengin
  PKK'nýn dýþ destekli bölücü yüzünü örtmek için sýkça kullanýlan 'Terörün sebebi fakirlik' tezi çöpe gitti
  Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun verileri baz alýnarak yapýlan bir 'Bölgeler arasý zenginlik sýralamasýnda' 7.5 milyon yurttaþýn yaþadýðý Güneydoðu Bölgesi, 39.5 milyar dolarlýk gelirle, Kuzeydoðu Anadolu Bölgesine yaklaþýk 30 milyar dolar fark attý.

  SONUNCU K.DOÐU
  Zenginlik arþtýrmasýnda son sýrayý 9 milyar dolarlýk bölgesel gelirle Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi aldý. Erzurum, Erzincan, Kars, Kars, Iðdýr, Bayburt'un içinde yer aldýðý Kuzeydoðu Anadolu bölgesi, yaklaþýk 2 milyon 500 bin vatandaþý barýndýrýyor.

  G.DOÐU TAM ORTADA
  Bölgesel zenginlik liginde 12 milyon kiþinin yaþadýðý Ýstanbul, 153 milyar dolarlýk gelirle birinci sýrayý kaparken, Batý Marmara, Orta Anadolu, Doðu Karadeniz ve Ortadoðu Anadolu bölgeleri, 6'ýncý sýradaki Güneydoðu'nun gerisinde kaldý.


  Güneydoðu fakir deðil en zengin 6'ncý bölge
  Bölgelerarasý zenginlikte Güneydoðu, 39.5 milyar dolar gelirle 6'ncý oldu. Sonuncu Kuzeydoðu Anadolu'ya 30 milyar dolar fark attý
  Türkiye Ýstatistik Kurumu, bölgeler arasýnda gelir düzeyi araþtýrmasý yaptý. Araþtýrmada en fakir bölge satýnalma gücü paritesiyle ve 9 milyar dolarlýk gelir ile Kuzeydoðu Anadolu bölgesi oldu. Erzurum, Erzincan, Kars, Aðrý, Iðdýr, Ardahan ve Bayburt'tan meydana gelen Kuzeydoðu Anadolu, tahminlere göre 2007 yýl ortasý nüfus tahminleriyle 2 milyon 516 bin kiþiyi barýndýrýyor.

  TAHMÝNLER YANLIÞMIÞ
  Sanýlanýn aksine Güneydoðu Anadolu bölgesi (Gaziantep, Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin, Adýyaman, Batman, Siirt, Kilis ve Þýrnak'tan oluþuyor) Kuzeydoðu Anadolu'nun yaný sýra Ortadoðu Anadolu bölgesinden de daha zengin durumda. 7 milyon 500 bin kiþinin yaþadýðý Güneydoðu Anadolu'nun yurt içi geliri 39,5 milyar dolarý buluyor.


  Güneþ

 • #2
  Trabzon'da Trafik Kazasý
  01 Nisan 2007 01:13
  Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý.

  Trabzon'da Trafik Kazasý
  Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý.

  Alýnan bilgiye göre, ilçenin Kavaklý beldesinde, Mustafa Yerlikaya yönetimindeki 06 BK 523 plakalý otomobil, Hüseyin Aydýn'ýn kullandýðý 61 EV 218 plakalý otomobile arkadan çarptý.

  Çarpmanýn etkisiyle 06 BK 523 plakalý otomobilde bulunan Cennet Yerlikaya (34) yaralandý.

  Yerlikaya, Akçaabat Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý.  var tmp; tmp = document.getElementById("news_content").getElement sByTagName("a"); for(i=0; i

  Yorum yap


  • #3
   Baþbakandan Duygusal Sesleniþ
   01 Nisan 2007 01:09
   Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Ulusa sesleniþinde pembe bir tablo çizdi.


   Baþbakandan Duygusal Sesleniþ
   Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,''Hepimiz ayný rüyayý görmeli, ayný geleceðe doðru yürümeliyiz. Elbette hayat tarzlarýmýzda, görüþ ve düþüncelerimizde farklýlýklar olabilir, ancak unutmayalým ki bu farklýlýklarýn hiçbiri ayný hedefler etrafýnda kenetlenmemize, cumhuriyetimizin nitelikleri ve milletimizin ortak deðerlerinde birleþmemize mani deðildir'' dedi.
   Erdoðan, televizyonlarda yayýnlanan ''Ulusa Sesleniþ'' programýnda, Türkiye'de gözle görülür büyük bir deðiþimin, hayatýn her alanýnda yaþandýðýný ve bunu gittikleri her yerde gördüklerini söyledi.
   Türkiye'nin büyük bir sýçramanýn eþiðinde bulunduðuna iþaret eden Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Burada dikkat etmemiz gereken tek bir þey var, o da ortak duygu ve hedefler etrafýnda buluþmayý baþarmamýzdýr. Dün Cumhuriyetimizin temellerini, bu ortak rüya, bu ortak duygu ve hedeflerle attýk. Bugün Cumhuriyetimizin gelecek ideallerini, vatandaþlarýmýzýn özlem ve beklentilerini de ancak bu ruhla gerçekleþtirebiliriz. Çanakkale ruhu, istiklal ruhu derken kastettiðimiz iþte bu duygu birliðidir.''
   Turizmde hedeflerini de açýklayan Erdoðan, ''Yeni turizm kentlerinin devreye girmesiyle 2023 yýlýnda, yani Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda ülkemize gelen turist sayýsýnýn 65 milyona, yýllýk turizm gelirimizin de 85 milyar dolara kadar yükselmesi beklentisi içindeyiz. Hedefimiz budur'' dedi.
   AA

   Yorum yap


   • #4
    Saka yine coþturacak!
    Tarih: 01.04.2007, 09:33:28

    KARADENÝZ’in nitelikli sanatçýlarýnýn baþýnda gelen Fuat Saka bugün Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da sevenleriyle buluþacak.

    Saka, vereceði konserle son dönemlerde sýkýntýlý günler yaþayan Trabzon’a moral verecek. Lazutlar isimli albümüyle bölgenin geç de olsa keþfettiði dünyanýn en önemli müzisyenleri arasýnda sayýlan Fuat Saka bugün KTÜ Atatürk kültür Merkezi’nde saat 19:00’da hayranlarýyla buluþacak. Bugüne kadar yaptýðý müziklerle bir kültür elçisi gibi çalýþan Saka, uluslararasý bir çok solo konser verdi. Saka, Almanya, Fransa, Danimarka ve Türkiye’den bir çok müzisyenle çalýþtý. Bu akþam da sevenleriyle konserde buluþacak olan Saka, yine birbirinden güzel þarkýlarýyla izleyenlerin gönlüne taht kuracak olacak olmanýn mutluluðunu yaþamak istediðini ifade etti.


    Yorum yap


    • #5
     Kitap, su ve ekmek...
     Tarih: 01.04.2007, 09:34:09

     Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Trabzon Þubesi, ''43. Kütüphane Haftasý'' etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Alaný'nda kurduðu stantta vatandaþlara ücretsiz kitap, su ve ekmek daðýttý.

     Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Trabzon Þubesi, ''43. Kütüphane Haftasý'' etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Alaný'nda kurduðu stantta vatandaþlara ücretsiz kitap, su ve ekmek daðýttý. Þube Baþkaný Münüre Gemici, yaptýðý açýklamada, ''Su ve ekmek bizi nasýl doyuruyorsa kitaplar da ruhumuzu, yaþama bakýþýmýzý anlamlandýrýyorlar'' dedi. Kapadokya Bölgesi'nde yaklaþýk 50 yýl önce yaþamýþ bir kütüphanecinin yaþamýndan etkilenerek böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Gemici, þöyle konuþtu: ''O kütüphaneci, bulunduðu köydeki halkýn kütüphaneye gelerek kitap okumamasýný içine sindirememiþ ve kitaplarý eþeklerin sýrtýna yükleyerek köy köy dolaþmýþ. Ýnsanlara kitap okumanýn gerekli olduðunu anlatmýþ. Adý da, 'eþekli kütüphaneci' olarak kalmýþ. Bizim ilham perimiz o oldu.'' 177 kitap ve ekmek ile 177 þiþe suyun daðýtýldýðý etkinliðe, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kitap ve Sosyal Araþtýrmalar Kulübü de destek verdi. Ayný stantta, yabancý sözcüklerden oluþan iþ yeri isimlerinin deðiþtirilerek yerine Türkçe sözcüklerden oluþan isimlerin konulmasýna iliþkin bir imza kampanyasý da düzenlendi.


     Yorum yap


     • #6
      Ortadoðu karýþacak
      Tarih: 01.04.2007, 09:34:38

      Trabzon Yurtsever Cephe’li öðrenciler tarafýndan ‘Iraklýlar korkmadý, bizde korkmuyoruz’ adlý panel düzenlendi.

      Panelde konuþan Yurtsever Cephe Genel Meclis Üyesi Akademisyen Erkan Baþ, ABD’nin iþgal öncesinde Irak’a demokrasi getireceði iddiasýnda olduðunu anlatarak, “ABD Irak’a kan ve gözyaþýndan baþka bir þey götürmedi. Yakýn gelecekte bütün Ortadoðu’da yeni savaþlar kapýdadýr” dedi. Trabzon Yurtsever Cephe üyesi öðrenciler tarafýndan düzenlenen ‘Iraklýlar korkmadý, bizde korkmuyoruz’ adlý panelde konuþan Yurtsever Cephe Genel Meclis Üyesi Erkan Baþ, bölgedeki ABD’nin izlediði politikalarý eleþtirerek tamamen yayýlmacý politika içerisine girdiklerini belirti. Baþ, "Irak bundan dört yýl önce ABD tarafýndan iþgal edildi. Ýþgal boyunca on binlerce Iraklý katledilmiþ, yüz binler tutuklanmýþ, iþkence görmüþ ülke ABD tarafýndan yerle bir edilmiþ. ABD kendi çýkarlarý için dünyanýn en kanlý savaþlarýndan birini sahneye koymuþtur. Yakýn gelecekte bütün Ortadoðu’da yeni savaþlar kapýdadýr. Bütün bu geliþmelere ve ABD’ye karþý Irak halkýyla dayanýþmak amacýyla Trabzon halkýyla buluþtuk. ABD çýkarlarý karþýsýnda bir takým yasalar ve özelleþtirmeler yapýlmaktadýr. Devletimizin malý bir takým büyük firmalara zarar ediyor diye peþkeþ çekilmekte. Zarar eden bir kurum daha çok çalýþarak, kara geçirile bilir ve daha iyi çalýþtýrýlabilir. Fakat bu kurumlarý çok cüzi bir miktara sermayeye kaptýrýrsak birkaç gün rahat eder daha sonra havaya bakarýz" dedi. Ülkemiz üzerinde bir takým oyunlar oynanmakta ve bu oyunlarda baþ rol olarak ABD görülmekte olduðunu vurgulayan Baþ, "Daha önce ABD Ortadoðu üzerine birtakým kararlar alýrken Türkiye’ye danýþýrdý. Þimdi bu kararlarý alýrken hiçbir þeyi takmýyor. Sözde Irak’a demokrasi getireceklerdi. Kan ve göz yaþýndan baþka hiç bir þey getirmediler. Daha önce bir takým operasyonlar yapmadan önce yapacaðý iþlere meþruluk kazandýrmak için uðraþ harcarken þimdi kimseyi takmýyorlar. ABD bu sistemin sopasý. AB ise havucu. Sopa ile halledemedikleri iþleri, AB’yi kullanarak kendi çýkarlarý doðrultusunda çözmeye çalýþýyorlar" diye konuþtu.


      Yorum yap


      • #7
       Göksel Arsoy Trabzon’da
       Tarih: 01.04.2007, 09:35:27

       HERKES Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný Göksel Arsoy, Atatürk Köþkü'nü gezdi.

       Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Atatürk Köþkü'ne hayran kalan Arsoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her konuda birikim sahibi olmasýnýn yaptýklarýyla göze çarptýðýný söyledi.
       Herkes Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný Göksel Arsoy, Atatürk Köþkü'nü gezdi. Rize'de yapýlacak ''Saðlýk Yürüyüþü''ne katýlmak üzere Trabzon'a gelen Arsoy'u, Trabzon Havaalaný'nda Rize Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürleri Alper Avluk ve Zeki Bakýrcý karþýladý. Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Atatürk Köþkü'nü gezen Arsoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her konuda birikim sahibi olmasýnýn yaptýklarýyla göze çarptýðýný belirterek, ''Atatürk, yüce Allah'ýn Türk milletine bahþettiði büyük bir deðer'' dedi. Atatürk'ün, ulusun muasýr medeniyetler seviyesine çýkabilmesi için ilk olarak eðitime önem verdiðini belirten Arsoy, ''Bugün ülkemizde eðitimin ne kadar önemli olduðunu yaþayarak görüyoruz. Her alanda ama her alanda eðitime ihtiyaç var. Bunun eksikliðini gözlemliyoruz'' diye konuþtu.

       Yorum yap


       • #8
        Kurtuluþumuz harabelerde! AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan Trabzon’un yýldýzýnýn parlayacaðýný kaydetti Tarih: 01.04.2007, 09:36:11

        Onaylanan Turizm Master Planý çerçevesinde Maçka, Sumela ve Santa civarýndaki tarihi eserler onarýlacak alt yapý eksikleri süratle tamamlanacak

        Maçka turizm þehri
        Karadeniz Bölgesi’nin kaderini deðiþtirecek olan Turizm Master planý onaylandý. Konuya iliþkin olarak TAKA’ya bilgi veren AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan, planla birlikte Maçka’nýn turizm þehri ilan edildiðini söyledi. Aykan Trabzon’un turizm önceliklerinin yayla, kýyý, kültür ve saðlýk turizmi ana temalarý çerçevesinde belirlendiðini de belirtti.

        Limanlarýmýz da önemli
        Trabzon’un kültür turizminin geliþtirileceði iller arasýna alýnmasý bölgenin hem yatýrýmlardan pay almasý hem de bir çok sosyal etkinliðin birbiri ardýna yapýlmasý anlamýna da geliyor. Öte yandan Turizm Master Planý’nda Trabzon Limaný büyük gemilerin yanaþabileceði Kurvaziyer Liman olma özelliði ile de öne çýkarken Trabzon ve Of balýkçý barýnaklarý yat limaný olarak deðerlendirilecek.

        AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan, Türkiye turizminin geleceðine yönelik yaklaþýmlarýn, önceliklerin ve izlemesi gereken stratejilerin verildiði Türkiye Turizm Stratejisi -2023 belgesinde Trabzon’un öne çýktýðýný belirterek Trabzon ili “Yayla Turizmi Geliþim Koridoru, Maçka Turizm Kenti, Kültür Turizmi Kenti, Kurvaziyer Limanlar ve Yat Limanlarý baþlýðý altýnda geçmektedir” dedi.
        Trabzon’un turizm önceliklerinin yayla, kýyý, kültür ve saðlýk turizmi ana temalarý çerçevesinde belirleneceðini de belirten Aykan, Ayrýca bölgede yer alan yaylalarýn diðer turizm türleri ile bütünleþtirilmesiyle bölge ulusal ve uluslararasý ölçekte doða turizmi temelinde yayla koridoru varýþ noktasý olarak öne çýkarýlacaktýr” dedi. Belgede Maçka’nýn turizm kenti ilan edilmesinin oldukça önemli olduðuna da dikkat çeken Aykan, Maçka’yla birlikte Trabzon’un da öne çýkacaðýný belirtti. Buna göre Turizm Stratejisi 2023 belgesinde Trabzon’un öne çýktýðý noktalar þöyle:

        ULAÞIMIN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ SAÐLANACAK
        Karadeniz Sahil Yolu bölgenin tamamýna hizmet verecek olup tamamlanmak üzere olan bölünmüþ bir yol çalýþmasýdýr. Ulaþýmýn çeþitlendirilmesi turizmin çeþitlendirilmesinin ön koþullarýndan biridir. Yayla Koridorunun iç kesimlerle de baðlantýsýnýn güçlendirilmesi için Erzincan – Gümüþhane- Tirebolu, Erzurum-Artvin –Hopa, Tokat- Ünye ulaþým baðlantýlarýnýn bölünmüþ yol þekline dönüþtürülmesi ve Ankara-Samsun baðlantýsýnýn da ana bölünmüþ yol olmasý önerilmektedir.

        YAYLA TURÝZMÝ EKO-TURÝZM ANLAYIÞIYLA ÞEKÝLLENDÝRÝLECEK
        Yaylalar dünyanýn birçok ülkesinde bulunmaktadýr. Ancak ülkemizde yayla, baþka hiçbir ülkede bulunmayan bir iþleve sahip olup kültürümüzün bir parçasý, bir yaþam biçimidir. Yapýlan çalýþmalar; yaylalarý bir turizm ürünü haline getirmeye yöneliktir. Bu çerçevede, Yayla Koridoru’nda bulunan doðal, kültürel ve tarihi eserler ve alanlara gerekli yatýrýmlar yapýlarak bölgedeki turizm çeþitliliðinin artýrýlmasý saðlanacaktýr. Yayla Koridoru kapsamýnda, kýyý, kültür, eko-turizm akslarý belirlenerek buralarda yeme-içme ve konaklama tesislerinin planlanmasý ve uygulanmasýna yönelik çalýþmalar yapýlacaktýr. Yayla Koridoru kapsamýnda turizmin çeþitlendirilmesi için bu yörelerde kamp, golf, kayak, maðaracýlýk, yamaç paraþütü, rafting, binicilik, balon, balýk avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi macera sporlarýna yönelik planlama çalýþmalarý yapýlcaktýr. Bölgenin, diðer turizm türleri ile entegrasyonu saðlanarak ulusal ve uluslararasý ölçekte yayla ve doða turizminde ön plana çýkan bir Yayla Destinasyonu oluþturulacaktýr. Gerçekleþtirilecek arazi tahsisi ve yapýlacak yeni yatýrýmlar ile nitelikli tesis sayýsýnýn ve yatak kapasitesinin artýrýlmasý saðlanacaktýr. Bölge içinde yer alan turizm merkezlerinin fiziki planlar tamamlanmasýndan sonra turizm yatýrýmcýlarýna tahsisi stratejik plan kapsamýnda gerçekleþtirilecektir. Bölgede bulunan mevcut 20 bin yatak kapasitesinin uzun vadede 40 bin yataða eriþmesi için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr. Ayrýca, bölgede oto karavan ve kampçýlýðýn geliþmesi için planlama ve uygulama çalýþmalarý yapýlacaktýr. Bölgenin kendi baþýna varýþ noktasý oluþturacak þekilde geliþtirilebilmesi, yapýlacak yatýrým ve uygulanacak projelerin bütünlük saðlayabilmesi için kamu kuruluþlarý, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinden oluþan “Doðu Karadeniz Altyapý Birliði” nin kurulmasý için gerekli giriþimlerde bulunulacaktýr.

        MAÇKA BÖLGENÝN PARLAYAN YILDIZI
        Türkiye Turizm Stratejisi’nde önerilen 10 yeni turizm kentinden biri de Maçka Turizm Kenti’dir. Trabzon kent merkezine 29 km. uzaklýkta yer alan Maçka turizm açýsýndan Doðu Karadeniz Bölgesinin önde gelen yerleþimlerinden biri olarak göze çarpmaktadýr. Çam ormanlarýnýn süslediði vadilerin arasýnda bir dere yataðýna kurulmuþ olan ilçe, doðal güzellikler bakýmýndan Karadeniz Bölgesinin tüm özelliklerini içinde barýndýrmaktadýr.
        Ýlin en eski yerleþimlerinden biri olan Maçka, tarihi süreç içerisinde Pers, Bizans, Osmanlý ve Türk uygarlýklarýnýn beþiði olmuþtur. Bu farklý uygarlýklarýn özelliklerini yansýtan çok sayýda tarihi eser ile kültür turizminin geliþimi için bütün olanaklara sahiptir. Sümela (Meryemana), Vazelon, Kuþtul Manastýrlarý, Cumhuriyet Dönemine ait Konaklarý, Camileri, Kiliseleri, Köprüleri ve Çeþmeleri ile bütün bu tarihsel dönemleri gözler önüne sermektedir.
        Tamamý ile doðal güzelliklerle çevrili olan ilçe, 2000 kadar ormanlarla çevrili olup daha yükseklerde ise yaylalar ve daðlar ortaya çýkmaktadýr. Ýlçede önemli yayla ve kýþ turizmi potansiyelinin bulunduðu Maçka Þolma ve Çakýrgöl Turizm Merkezleri Bakanlýðýmýzca Turizm Merkezi ilan edilmiþ olup bu farklý bölgelerde yer alan merkezlerin “Turizm Kenti” ile bütünleþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bakanlýðýmýzca bölgenin gösterdiði bu doðal ve kültürel özelliklerin turizme kazandýrýlmasý amacý ile Maçka kent merkezi çevresindeki kýrsal yerleþimleri de içerecek þekilde detaylý çalýþmalara baþlanýlmasý planlanmaktadýr.

        KÜLTÜRÜMÜZ EN BÜYÜK MARKA
        Farklý kültürleri ve tarihi yerleri, kültürel ve sanatsal aktiviteleri görme amacýyla yapýlan turizm Kültür Turizmi olarak adlandýrýlmaktadýr. Günümüze kadar birçok farklý medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan ülkemizin kültür turizmi potansiyelinin canlandýrýlmasý ve hak ettiði ilgiyi görmesi için belli þehirlerimizin kültür turizminde marka olarak ön plana çýkarýlmasý gerekmektedir. Bu kapsamda, aþaðýda belirtilen þehirler, zengin tarihi ve kültürel deðerlere sahip olmalarý, kültürel geliþim bölgeleri içerisinde bulunmalarý, diðer turizm türlerinden bir kýsmýný da bünyelerinde barýndýrmalarý ve ülkemizdeki turizm ana akslarý üzerinde bulunmalarýndan dolayý kültür turizmi geliþtirilmesi planlanan þehirlerimiz olarak belirlenmiþtir.
        Amasya,
        Adýyaman,
        Bursa,
        Edirne,
        Gaziantep,
        Hatay,
        Konya,
        Kütahya,
        Manisa,
        Nevþehir,
        Kars,
        Mardin,
        Sivas,
        Þanlýurfa,
        Trabzon,
        Bu þehirlerimizin tarihi ve kültürel kimliðinin ön plana çýkartýlmasý amacýyla;
        Ýç ve dýþ turizmde kültür turizmi hareketini artýrmak için her yýl Bakanlýk tarafýndan yukarýda belirtilen öncelikli þehirlerden birinin “Kültür Turizmi Kenti” olarak ilaný,
        Tarihi, kültürel ve mimari özelliði olan yapýlarýn ve ören yerlerinin restorasyonu,
        Anýt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray v.b. tarihi yapýlarýn ýþýklandýrma ve çevre düzenlemelerinin yapýlmasý,
        Tarihi çekim noktalarýnýn çevresinde turistik yeme-içme tesisleri yapýlmasý planlanmaktadýr.
        Ayrýca;
        Kültür turizmi kapsamýnda festivaller ve fuarlar düzenlenmesi,
        Yöresel etkinliklerin uluslararasý standartlara uygun biçimde geliþtirilmesi,
        Kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceði anfi tiyatrolar yapýlmasý,
        Ülkemizin meþhur el sanatlarýnýn ve deri, halý, taký gibi ürünlerinin sunulacaðý otantik alýþveriþ merkezlerinin yapýlmasý ve mevcut olanlarýn iyileþtirilmesi,
        Yerel halkýn soyut ve somut kültürel mirasýn deðeri ve korunmasý konusunda bilinçlendirilmesi,
        Yerel idare ve ilgili kuruluþlar ile iþbirliði yapýlarak altyapý ve üstyapý eksikliklerinin tamamlanmasý,
        Þehre yön levhalarý ve bilgilendirme tabelalarý konulmasý,
        Þehir turlarý kapsamýnda tur güzergahýný ve çekim noktalarýný gösterir özel þehir haritalarý ve broþürleri basýlmasý,
        Þehirlerimizin zengin kültürel mirasýný vurgulayan gerek ulusal gerekse uluslar arasý tanýtým ve pazarlama yapýlmasý kültür turizmi yapýlmasý planlanan þehirlerimizde öncelik verilmesi gereken konulardýr.
        Kurvaziyer Limanlar
        Kurvaziyer Liman baþlýðý altýnda önerilen on limandan biri de Trabzon Kurvaziyer Limanýdýr. Büyük yolcu gemilerinin yanaþabileceði bu limanla Karadeniz’de Trabzon’un deniz turizminde önemli bir marka haline gelmesi hedeflenmektedir.
        Yat Limanlarý
        Yat Limanlarý baþlýðý altýnda önerilen 39 limandan ikisi Trabzon ve Of Balýkçý Barýnaðý+Yat Limanýdýr. Bu iki yat limaný ile Trabzon’un Karadeniz’de deniz turizminde önemli bir marka haline gelmesi hedeflenmektedir.        Yorum yap


        • #9
         Telekom'a Tepkiler Artýyor
         31 Mart 2007 12:58
         Telekom'un zamlý tarÝfesine tepkiler artmaya baþladý.


         Telekom'a Tepkiler Artýyor
         Tüketiciler Birliði Genel Baþkaný Bülent Deniz, Türk Telekom'un þehir içi görüþme ücretleri ve sabit ücretlere yaptýðý zammýn, ”tüketici mecburiyetinin kötüye kullanýlmasý” olduðunu söyledi.
         Tüketiciler Birliði Genel Baþkaný Bülent Deniz ile Esnaf ve Sanatkarlar Derneði (ESDER) Baþkaný Mahmut Çelikus, Türk Telekom'un uyguladýðý telefon tarifelerine iliþkin ESDER'in genel merkezinde ortak bir basýn toplantýsý düzenledi.
         Deniz, burada yaptýðý konuþmada, Türk Telekom'un Telekomünikasyon Kurulu'nun onayladýðý yeni tarifesini 1 Mart 2007 tarihinden itibaren uygulamaya baþladýðýný hatýrlatarak, yeni tarifeyle, milletler arasý, þehirler arasý ve GSM arama ücretlerinde indirime gidilirken, þehir içi görüþme ücretleri ve sabit ücretlere yaklaþýk yüzde 26 oranýnda zam yapýldýðýný belirtti.


         Zamla birlikte Mart ayýnda 41 YTL telefon faturasý ödeyen bir tüketicinin Nisan ayýnda faturasýnýn 51,5 YTL geleceðine dikkat çeken Deniz, söz konusu uygulamanýn durdurulmasý için dava açtýklarýný ayrýca, yürütmeyi durdurma için Elektrik Mühendisleri Odasý ve Ankara Ticaret Odasý'nýn da davalarýnýn bulunduðunu kaydetti.
         Telekom'un yaptýðý zam konusunda kamuoyunun tam olarak bilgisi olmadýðýný ifade eden Deniz, bu yüzden dernek olarak “Telekazýk Kampanyasý” baþlattýklarýný ve çeþitli illerdeki 15 ayrý noktada basýn toplantýsý düzenleyerek imza topladýklarýný söyledi.


         Ýmza kampanyasýna yaklaþýk 1 milyon kiþinin katýlýmýný beklediklerini ifade eden Deniz, toplanacak imzalar ile sabit telefon kullanýcýsý tüketicinin yeni tarife ile gelen zamma tepkisini göstereceðini söyledi.

         Telekom'un zamlý tarifesinin temelinde “tüketici mecburiyetini kötüye kullanma” olduðunu iddia eden Deniz, Türk Telekom'un milletler arasý þehirler arasý ve GSM aramalarýnda bir çok rakibi olduðunu bu yüzden söz konusu tariflerde indirime gittiðini ancak, þehir içi görüþmelerde hala bir “tekel” konumunda olduðunu kaydetti.
         Bu nedenle þehir içi görüþmelerde rekabet ortamýnýn artýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Deniz, yapýlan zamlarýn da bir an önce geri çekilmesi gerektiðini söyledi


         Telekom'un zamlý tarifesine dönük, 15 Nisan tarihinde dernek, oda, vakýf, sendika gibi toplam 40 sivil toplum kuruluþunun toplanacaðýný bildiren Deniz, zammýn geri alýnmasý için “sabit telefonlarý 1 gün kullanmama” eylemi yapacaklarýný kaydetti.

         ESDER BAÞKANI ÇELÝKUS

         ESDER Baþkaný Mahmut Çelikus da Türk Telekom'un yeni fiyat düzenlenmesinde ”bir aldatmaca” olduðunu belirtirken, þehirler arasý tarifelerdeki indirim ile þehir içi tarifelerindeki zammý “kepçeyle alýp, kaþýkla vermeye” benzetti.


         Yapýlan zammýn da kamuoyu tarafýndan tam olarak algýlanmadýðýný belirten Çelikus, zamdan þehir içi telefon görüþmesini daha fazla yapan esnafýn da büyük zarar göreceðini söyledi.
         15 Nisan'da yapýlacak “telefon kullanmama” eylemini de oldukça önemsediklerini belirten Çelikus, zamlarýn geri alýnmasý için dernek olarak ellerinden gelen desteði vereceklerini ifade etti.


         AA

         Yorum yap


         • #10
          Kuru Sýkýlara Sýnýrlama Geliyor


          Kurusýký” olarak bilinen silahlarýn imali, ithali, bulundurulmasý ve taþýnmasýna çekidüzen veriliyor.

          Kuru Sýkýlara Sýnýrlama Geliyor


          “Kurusýký” olarak bilinen silahlarýn imali, ithali, bulundurulmasý ve taþýnmasýna çekidüzen veriliyor.

          Ses ve Gaz Fiþeði Atabilen Silahlar Hakkýnda Kanun Tasarýsý ile AK Parti Ýstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un konuyla ilgili yasa teklifi, 4 Nisan Çarþamba günü Ýçiþleri Komisyonunda birleþtirilerek görüþülecek.

          Tasarý, ses ve gaz fiþeði atabilen silahlarýn nitelikleri, imali, ithali, ihracý, satýþý, edinilmesi, bulundurulmasý ve taþýnmasý hakkýndaki usul ve esaslarla, bunlarla ilgili izin, kayýt ve tescil iþlemlerini kapsýyor.

          Kurusýký tabancalarýn imali, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn iznine tabi olacak. Bu silahlarýn, ruhsata tabi silah vasfýna dönüþtürülmesini engelleyecek þekilde üretilmesi zorunlu olacak. Bu zorunluluk, ithalatta da aranacak.

          Ses ve gaz fiþeði atan silahlarýn ithal ve ihraç iþlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilecek. Ancak bunlarýn ithalinde, Ýçiþleri Bakanlýðý ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn uygun görüþü aranacak.

          Kurusýký silahlar, kasten iþlenen bir suçtan dolayý 1 yýl veya daha fazla süreyle hapis cezasýna mahkum olanlar ile ateþli silahlarla iþlenen suçlardan hükümlü bulunanlara ve 18 yaþýndan küçüklere satýlmayacak.
          Bu silahlarýn satýþý, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satýþý yapmak için valiliklerce ruhsatlandýrýlmýþ yerlerce yapýlacak.


          Kurusýký silahlarý satan bayilerle, üçüncü þahýslara devredenler ve üçüncü þahýslardan devralanlar, bir ay içinde mahalli mülki amire bildirimde bulunacak. Silahlar, her an kullanýma elveriþli olmayacak ve kolay ulaþýlmayacak þekilde, kutu içinde nakledilebilecek.

          CEZALAR

          Silahlarý yetkili mercilerden izin almadan veya üretim için belirlenmiþ esas ve usullere aykýrý olarak imal edenler, 1 yýldan 3 yýla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezasýyla cezalandýrýlacak.
          Kurusýký silahlarda, ruhsata tabi silaha dönüþecek þekilde tadilat yapanlara ise 5 yýldan 8 yýla kadar aðýr hapis cezasý verilecek.


          Belirlenen yasaklara aykýrý davranýþta bulunanlara 500 YTL idari para cezasý verilecek. Ayrýca silahýn mülkiyeti kamuya geçirilecek.

          Ses ve gaz fiþeði atan silahlarýn imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satýþ veya edinilmesine iliþkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayýt ve tescil iþlemleri, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýnýn baðlý olduðu Bakanlýðýn görüþü alýnarak Ýçiþleri Bakanlýðý ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca 3 ay içinde ortaklaþa çýkarýlacak yönetmelikle belirlenecek.
          Kanunun çýktýðý tarihte kurusýký tabancalarý elinde bulunduranlar, 1 yýl içinde mülki amirliðe bildirimde bulunmalarý halinde, haklarýnda cezai iþlem yapýlmayacak. Üretim yapanlar ise gerekli izinleri 6 ay içinde alacak ve ellerindeki silahlarýn miktarýný yetkili makamlara bildirecek.


          356 BÝN KURU SIKI

          Topuz'un yasa teklifinin gerekçesinde, Türkiye'de 2004 yýlý itibariyle resmi kayýtlara girmiþ yaklaþýk 356 bin 218 kuru sýký tabir edilen silah bulunduðu, bu silahlarla 2002 yýlýndan Temmuz 2004'e kadar 11 bin suç iþlendiði, bu silahlarýn dolaylý olarak karýþtýðý suç sayýsýnýn ise 4 bin 283 olduðu belirtildi.


          Herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasý nedeniyle bu tür silahlarýn taþýnmasý, bulundurulmasý, satýþ ve imalinin ruhsata tabi olmadýðý belirtilerek, son zamanlarda bu silahlarýn, ruhsata tabi gerçek silahlara bire bir benzerliklerinden yararlanýlarak gasp, soygun, hýrsýzlýk, kapkaç, tehdit, adam kaçýrma, zorla senet imzalatma ve benzeri suçlarda kullanýldýðý kaydedildi.

          AA

          Yorum yap


          • #11
           Trabzon Anketi Sonuçlandý


           haber61.net'in "TBMM'de Trabzon'u Hangi Milletvekili En Ýyi Temsil Ediyor" anketine 21.259 kiþi katýldý. Ýþte sonuçlar.

           Trabzon Anketi Sonuçlandý
           12 Mart 2007 Tarihinde baþlayan "TBMM'de Trabzon'u Hangi Milletvekili En Ýyi Temsil Ediyor" konulu anketimiz sonuçlandý. IP kontrollü yapýlan ve her IP'den sadece bir oy kullanma imkaný veren anketimize toplam 21.259 kiþi oy verdi.
           31 Mart 2007 günü sona eren anketin sonuçlarýna göre, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafýz Özak 5.311 oy alarak %25 oy oranýyla birinci oldu.
           CHP Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi oylarýn 4.675'ini alarak %22 oy oranýyla, Özak'ý izledi. Ak Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaþ ise 2.868 oyla; oylarýn %20'sini alýrken anketten de üçüncü olarak çýkmayý baþardý.
           Anket sonuçlarýna göre Eski Trabzon Belediye Baþkaný ve Ak Parti Trabzon Milletvekili Asým Aykan 251 oyla; toplam oylarýn ancak %1'ini alarak sonuncu oldu.
           Trabzon kamuoyunda geniþ yanký bulan anketin resmi sonuçlarý þöyle:

           Faruk Nafýz Özak

           5311
           % 25
           M. Akif Hamzaçebi

           4675
           % 22
           Kemalettin Göktaþ

           4268
           % 20
           Cevdet Erdöl

           2840
           % 14
           Mustafa Cumur

           2815
           % 13
           Þevket Arz

           654
           % 3
           Aydýn Dumanoðlu

           445
           % 2
           Asým Aykan


           Yorum yap

           Haz?rlan?yor...
           X