Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22 Mart 2006 Haberler

  SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
  Kaymakam Fikret Zaman baþkanlýðýnda toplantý yapýldý Trabzon’un Tonya Ýlçesi’nde Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman...

  Kaymakam Fikret Zaman baþkanlýðýnda toplantý yapýldý
  Trabzon’un Tonya Ýlçesi’nde Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman baþkanlýðýnda, il genel meclis üyeleri ve muhtarlarýn katýlýmý ile bir toplantý düzenlendi. Tonya Kaymakamlýk binasýnda yapýlan toplantýda ilçeye baðlý bulunan köylerdeki yol, su, istinat duvarý gibi sorunlar tespit edilerek aciliyet taþýyan yerlere öncelik verilmesi kararlaþtýrýldý. Tonya Kaymakamý Fikret Zaman toplantý sonrasý yaptýðý açýklamada "Ýlçemize baðlý köylerimizin eksiklerini ve sorunlarýný muhtarlarýmýzdan dinledik. Amacýmýz, 2006 yýlýnýn sonuna kadar köylerimizin sorunlarýný asgariye indirmek. Ýl Genel Meclisi Üyelerimiz, muhtarlarýmýz ve vatandaþlarýmýzla hep birlikte beraber el ele verirsek aþamayacaðýmýz hiçbir sorun yoktur. Tespit ettiðimiz sorunlarý aciliyet sýrasýna göre çözmeye baþlayacaðýz" dedi. Toplantýya Kaymakam Fikret Zaman’ýn yaný sýra, Ýl Daimi Encümeni Ahmet Refik Yýldýz, Ýl Genel Meclis

  Üyeleri Ali Nazmi Baþkan, Ahmet Aktaþ ve muhtarlar katýldýlar.

 • #2
  MAÇKA BELEDÝYE BAÞKANI ERTUÐRUL GENÇ 2 YILLIK ÝCRAATLARINI ANLATTI


  Ýlçenin her yanýna el attýk Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç, “Belediyeyi devraldýðýmýz zaman Belediyenin borcu bir hayli fazlaydý...

  Biz mazeret üretmeden çalýþmalarýmýza tüm hýzýyla devam ettik. Geldiðimiz günlerde, çalýþanlarýmýzýn birikmiþ alacaklarýný hemen kendilerine ödedik.
  Eðer çalýþanýnýzýn beyni yerinde deðilse hizmetler aksak yürür. Biz bunun için iþçilerimizin alacaklarýný hemen ödeyip artýk paralarýný elden deðil, kendilerine çýkardýðýmýz bankamatik kartýyla beraber ayýn 15’inde ödüyoruz.. Midibüsleri yenileyerek vatandaþýmýzýn rahat ulaþým yapma imkaný sunduk. Belediyemize bir kazýyýcý aldýk, yýkýk durumda olan bütün araçlarýmýzý onararak hizmete soktuk. Mahallelerimizin bütününün yol çalýþmalarýný tamamladýk.
  Yýllardan beri ihmal edilen alt yapý çalýþmalarýný da yaparak tamamlamak üzereyiz. Belediye olarak ilçemizde aðaçlandýrma ve park çalýþmalarýný tamamlayacaðýz. 15 yýldýr kazma vurulmayan sanayi sitemizin yolunu asfaltlayarak parke çalýþmalarý da bitme aþamasýnda.
  Bu yolda ayrýca ýþýklandýrma çalýþmasý da yapmaktayýz. Maçka tünelinin çýkýþýna bir arýtma tesisi kurarak dereye karýþan kanalizasyon atýklarýný ayrýþtýracaðýz. Ýlçemize bir kapalý spor salonu, bir ana sýnýfý okulu yapacaðýz. Atýl durumda býrakýlan çok amaçlý okul binasýný belediyemize devraldýk. Burada bize yardýmcý olan Bayýndýrlýk Bakanýmýz sayýn Faruk Özak’ýn katkýlarýndan dolayý kendisine teþekkür ediyorum. Belediye olarak ilçemizin tanýtýmý için ilk olarak bir festival düzenledik. Bu festival sayesinde ilçemizin isminin Türkiye genelinde duyulmasýný saðladýk. Turizm için ciddi çalýþmalar içerisindeyiz. Maçka Sporumuzu bu yýl birinci amatör kümeden süper amatör kümeye çýkardýk. Artýk Maçka
  Spor gelecekte üçüncü lig için mücadele edecektir. Ýnþallah bunu da baþaracaðýz. Belediye baþkaný olarak seçimde seçmenlerimize ne söz vermiþ isek o sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalýþýyorum. Maçka halkýnýn her zaman her þeyin en iyisine layýk olduðunun kanýsýndayým.Vatandaþlarýmýz yaz ayýyla birlikte Maçka’da nelerin yapýlacaðýný hep görecekler. Belediye olarak yaptýðýmýz hizmetlerin bir kaçýný sýraladýk. Bundan sonra da hizmetlerimiz son hýzýyla devam edecektir.”

  VATANDAÞ NE DiYOR?
  ALÝ KEMAL BAYRAK: “Ülkede þu an iyi bir istikrar havasý var, vatandaþ bu hükümetten memnun. Fakat memnun olmayan çevrelerde var. Bence AK Partinin bir dönem daha iktidarda kalmasý lazým. Ülkede ekonomide en önemli etken istikrardýr. Bu da þu an mevcut. Belki biraz iþsizlik var, bu iktidarýn bunu çözeceðine inanýyorum. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoðan’a çok güveniyorum ama bizim partinin buralardaki teþkilatlarý hiçbir þey üretmiyor, hepsi birbirinin ayaðýný kaydýrmaya çalýþýyor. Fakat ben yine de Tayyip Erdoðan’a güveniyorum.”

  ALÝ OSMAN AYDIN: “Ben geçtiðimiz dönem oyumu Büyük Birlik Partisine verdim.Ama Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn çalýþmalarýný görünce oyumu ben gelecek seçimde AK Partiye vereceðim. Baþbakan’a çok ama çok güveniyorum. Millet biraz daha sabýrlý olup bir dönem daha AK Partiyi iktidar yapmalýdýr. Zaten þu anda görünen AK Parti’nin alternatifi yok. Bunun için ben tercihimi AK partiden yana kullanacaðým. Teþkilatlarýnda biraz daha Baþbakana ayak uydurmalarýný istiyorum. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ertuðrul Genç’in çalýþmalarýný da beðeniyorum.”

  EKREM GÜRCÜ: “Bizim gibi köylüyü kim düþünürse oyumu ona vereceðim. Ben geçtiðimiz dönem oyumu AK Partiye verdim yine seçim olsa oyumu yine AK Parti’ye veririm. Baþbakan sayýn Tayyip Erdoðan’ý çok seviyorum.”
  ÖZLEN ÖZTÜRK: “Ben oyumu geçtiðimiz dönem Cumhuriyet Halk Partisine verdim. Fakat bütün siyasi partilerin genel baþkanlarý deðiþti, bir tek bizim partinin genel baþkaný deðiþmedi. Halk, CHP de bir deðiþiklik aradý onu da bulamayýnca maalesef CHP bir dahaki dönem meclis dýþý kalýr ben gelecek seçimde oyumu Doðru Yol Partisine vereceðim. Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç’i beðeniyor ve hizmetlerini de takdir ediyorum.”

  OLGAY URAL:“Ben oyumu geçtiðimiz dönem Cumhuriyet Halk Partisine verdim bu gün seçim olsa yine ayný partiye veririm Fakat parti kendini biraz yenilemeli Halka inmeli eðer halka inmese hep buralarda kalýrýz.Maçka Belediye Baþkanýmýz Ertuðrul Genç’i beðeniyorum. Tam partimizde aranan adamlardan. Kendisini partililerimiz sevdiði gibi bütün Maçka lýlarýn sevdiðine inanýyorum.”

  ASIM ÖZTÜRK: Ben oyumu Demokratik Sol Partiye verdim seçim olsa oyumu yine Demokratik Sol Partiye veririm. Bizim halimizden ancak onlar anlar. Avrupa’ya karþý dik bir duruþu vardýr. Demokratik Sol Partinin ben bu sebeple oyumu yine ona veririm. Belediye baþkanýný tabiki herkes gibi bende seviyorum. Dürüst, mütevazi, alçak gönüllü ve kesinlikle devletin bir lirasýna tenezzül etmeyen bir baþkan olduðu için kendisini seviyoruz.

  Kaymakam Mutlu
  Akyol, turizm diyor
  n “Maçka Trabzon’un gerçekten en güzel ilçelerinden bir tanesi. Ben bu güzel ilçede Kaymakamlýk yaptýðýmdan dolayý kendimi þanslý hissediyorum. Maçka’mýzýn en önemli strateji planý turizm üzerine olmalýdýr. Maçka doðal güzellikleriyle derelerinin güzelliðiyle ve Sumela, Kuþtul, Vazelon gibi manastýrlarý bünyesinde bulunduran bir ilçe olduðundan dolayý turizm bu ilçenin çan damarýdýr. Eðer, Çakýrgöl projesi hayata geçirilirse Maçka hem kýþ hem de yaz turizmi acýsýndan görülmeye deðer bir ilçe olacaktýr. Kaymakamlýk olarak ilçemizde güzel hizmetler yaptýk. Sorunu olan okullarýmýzýn sorunlarýný çözerek eðitime büyük önem verdik. Zaten eðitim alanýnda Maçka mesafe alan ilçelerimizden bir tanesi. Köy yollarýmýz ile ilgili geçtiðimiz dönem güzel çalýþmalar yaptýk. Köydes projesi sayesinde Ýl genel meclisi üyesi arkadaþlarýnda çalýþmalarý doðrultusunda köylere güzel hizmetler getirdik. Garip ve fakir vatandaþlarýmýza kömür gýda vb. yardýmlar yaptýk. Fakat bunlarý yaparken hep þu olguyu da ön planda tuttuk. Maçka turizm acýsýndan önemli bir ilçe bu ilçenin güzelliklerini turizme kazandýrmak için Kuþtul ve Vazelon manastýrlarýnýn turizme kazandýrýlmalarý için gerekli çalýþmalarý yaptýk ve takip edip bu iki güzel manastýrýmýzý da turizme kazandýrýlmasýný arzu ediyorum.”

  TAKA’NIN TESPÝTLERÝ
  Maçka’da yaptýðýmýz tespitler sonucunda her ne kadar vatandaþ iktidar partisinden memnun olsa da Fiskobirlik meselesinden bir hayli rahatsýz. Yani fýndýðýný satan vatandaþ parasýný alamayýnca sorumlunun iktidar olduðunu düþünüyor. 46 vatandaþýmýza mikrofonumuzu uzatarak geçtiðimiz dönem hangi partiye oy verdiklerini bugün seçim olsa kime oy verebileceklerini sorduk. Vatandaþtan bu sorularý sorarken enteresan cevaplarda aldýk.
  Mesela iktidarý destekleyen vatandaþlarýn bir kaçý yapýlan hizmetlerin yeterince anlatýlmadýðýný savunurken partinin teþkilat kademelerini sorumlu tuttu. Bir kýsmý da partililerin kendilerini sadece seçimden seçime hatýrlamalarýna tepki gösterdiler. Maçkalýlar Maçka’nýn tek kurtuluþ yolunun turizm olduðunu belirtiyorlar. Çakýrgöl ve diðer iki Manastýrýn da biran önce turizme kazandýrýlmasý gerektiðini belirtiyorlar.

  -HÜKÜMETTEN BEKLENTÝLER?-
  Maçkalýlar, iktidardan bekledikleri öncelikle iþsizlik sorununu çözülmesi, Maçka-Trabzon duble yolunun yapýlmasý, Çakýrgöl projesinin biran önce hayata geçirilmesi, hayvancýlýk desteðinin ve Orköy kredisinin Maçka’ya mutlaka verilmesini ve kapatýlan Hamsiköy Ormaniye þefliðini, Hamsiköy karakolunu, kapatýlan Atasu jandarma karakollarýnýn geri getirilmesini istiyor. Maçka’da þu aralar en çok konuþulan futbol. O da Maçka Sporun birinci amatör kümeden süper amatör kümeye çýkmasý çok konuþuluyor.

  MAÇKA’NIN ALTIN ÇAÐI
  n Maçka AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Ýl Özel Ýdare Plan Bütçe Komisyon Baþkaný Hayati Yavuz kendi dönemlerinde Maçka’ya altýn çaðýný yaþattýklarýný söyledi. Yavuz “Maçka’da bulunan 56 köyümüzün 54 düne hizmet getirdik. Bu yýl inþallah Maçka þantiyeye dönecek. Köy yollarýmýzýn geniþleme ve onarým iþlerini inþallah bu dönem bitireceðiz. Bizim dönemimizde kazma vurulmayan grup yollarýnýn büyük bir çoðunu programa alarak yapýmýna baþladýk. Grup yollarýmýzý bitirdik mi, grup yollarýmýzda asfalt çalýþmasý yapacaðýz. Bu yýl Maçka’yý inþallah ayaðý kaldýracaðýz.”

  Maçka’daki siyasi parti ilçe baþkanlarý
  AK Parti :Hasan Seyyar
  Cumhuriyet Halk Partisi: A.Ýrfan Bülbül
  Milliyetçi Hareket Partisi: Sedat Reis
  Doðru Yol Partisi: Ali Ýmamoðlu
  Saadet Partisi: Ali Balaban
  Demokratik Sol Parti: Beyhan Turan
  Anavatan Partisi: Murat Altýntaþ

  Belde Belediye Baþkanlarý
  Esiroðlu Belediye Baþkaný: Burhan Atalar(Anavatan Partisi)
  Atasu Belediye Baþkaný:
  (Mustafa Köse AK-Parti)
  Ýl Genel Meclisi Üyeleri: Hayati Yavuz(AK Parti)
  Mevlüt Özdemir(AK Parti)
  Alaattin Konak(Cumhuriyet Halk Partisi)

  AK PARTi HERYERDEN ÇIKIYOR
  Taka Gazetesi Maçka’da seçim anketindeki yaptý.
  Vatandaþlara sorduk! 2003’te hangi partiye oy verdiniz, bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?

  2003 oy verdikleri parti Seçim olsa þimdi verecekleri parti
  Ayfer Uzun Saadet Partisi Saadet Partisi
  Muharrem Yazýcý AK Parti AK Parti
  Hakan Yazýcý AK Parti AK Parti
  Turgay Yetim Doðru Yol Partisi AK Parti
  Ýbrahim Þebelek Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
  Osman Çelik Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti
  Çoþkun Kahraman AK Parti AK Parti
  Ufuk Ýpek AK Parti AK Parti
  Muhammet Alan Kullanmadým Kararsýzým
  Atakan Günaydýn Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi
  Mustafa Ayar AK Parti AK Parti
  Osman Durmuþ AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi
  Asým Öztürk Demokratik Sol Parti Demokratik Sol Parti
  Salim Akýn Demokratik Sol Parti Demokratik Sol Parti
  Bekir Yýlmaz AK Parti AK Parti
  Özlen Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi Doðru Yol Partisi
  Tahsin Çuvalcý Oy Kullanmadým Kararsýzým
  Selim Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti
  Yücel Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi Doðru Yol Partisi
  2003 oy verdikleri parti Seçim olsa þimdi verecekleri parti
  Ekrem Gürcü AK Parti AK Parti
  Utku Topaloðlu AK Parti AK Parti
  Necati Kaya Askerdeydim Kararsýzým
  Olgay Ural Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
  Ali Osman Aydýn Büyük Birlik Partisi AK Parti
  Temel Kadýoðlu AK Parti AK Parti
  Hasan Bülbül Cumhuriyet Halk Partisi Kararsýzým
  Mehmet Eyüpoðlu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
  Hasan Mazlum AK Parti AK Parti
  Mehmet Yýlmaz Doðru Yol Partisi AK Parti
  Hasan Çolak Demokratik Sol Parti Demokratik Sol Parti
  Ali Kemal Aydýn Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi
  Ömer Güven Oy Kullanmadým AK Parti
  Mehtap Görmüþ Öðrenci Ýdim AK Parti
  Melek Dülger Anavatan Partisi Anavatan Partisi
  Þenol Þen Doðru Yol Partisi Milliyetçi Hareket Partisi
  Hasan Ýmamoðlu Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi
  Mehmet Konak Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
  Mehmet Erden Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi

  Yorum yap


  • #3
   BAÞKENTTE BÝR TRABZON'LU

   Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçýsý Trabzonlu Mehmet Ali Toklu, Þinasi Sahnesi’nde oynadýðý “Kendime Kýyamam”oyunuyla izleyenleri büyüledi...

   Sahneye konulduðu günden itibaren kapalý giþe oynayan oyunu izleyenler kahkahalara boðuluyor. Oyun evliliði anlatýyor, ama ister evli, ister bekar olsun, günlük yaþamýn stresinden uzaklaþmak isteyenlerin bu oyunu mutlaka izlemesi gerekiyor. Oyunun her bölgeden istek aldýðýný söyleyen tiyatrocumuz Toklu, en büyük hayalinin memleketi olan Trabzon’daki izleyicileriyle buluþmak olduðunu söyledi.

   Yorum yap


   • #4
    TRAFÝKTE KATLÝAM


    Pelitli’de baðýra baðýra gelen kazada 4 kiþi öldü,1 kiþi aðýr yaralandý Kaldýrýmda can verdiler...

    Trabzon’un Pelitli Beldesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Sabri Selim yönetimindeki 61 DE 919 plakalý panelvan minibüs, önce yoldan karþýya geçmekte olan bir yayaya, ardýndan da kaldýrýmda bekleyen 4 kiþiye çarptý ve tel örgülere çarparak durabildi. Yaya kaldýrýmýnda kazaya uðrayan Fýrkat ve Ali Ýbuk, Aysel Özer ve Þehriye Karaoðlu hayatýný kaybetti.

    Hastaneye gelmiþlerdi
    Kazada ölen ve yaralanan kiþilerin KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne tedavi ve hasta ziyareti için geldikleri belirlendi. Þehriye Karaoðlu’nun polis eþinin bundan 10 yýl önce þehit olduðu, Ýbuklar’ýn Güneysu Dumankaya Köyü’nde yaþadýklarý, aðýr yaralý Cihan Özer’in sanatçý Cimilli Ýbo’nun amcasý, ölen Aysel Özer’in de yengesi olduðu öðrenildi.

    Aþýrý sürat iddiasý
    Görgü þahitlerinin ifadelerine göre aþýrý sürat yaptýðý iddia edilen þoför Sabri Selim, olay yerine gelen jandarma ekiplerince yakalandý. Olay yerine toplanan vatandaþlar sürücüye tepki gösterirken, yaya üstgeçidi yapýlmasý için 20 dakikalýk bir eylemle yolu trafiðe kapattý. Jandarma Alay Komutaný Ali Öz olay yerine gelerek halký sakinleþtirdi.

    Trabzon Özel Harekat Þubesi’nde görevli Metin Özer annesi Aysel Özer’in ölümüyle yýkýldý.
    Trafik faciasýnýn yaþandýðý Pelitli’de halk galeyana geldi; uzun süre öfkeyle tepkilerini gösteren kalabalýðý Trabzon Ýl Jandarma Alay Komutaný Ali Öz sakinleþtirdi.
    Kanlar içinde kalan yaralýlara vatandaþlar anýnda müdahale etti. Ambulansýn gelmesiyle birlikte yararlýlar hastaneye kaldýrýldý.
    Minibüs sürücüsü dün akþam saatlerinde Adliye’ye çýkarýldý ve tutuklandý.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X