Duyuru

Collapse
No announcement yet.

30.03.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 30.03.2007

  Trabzon'da 19 Tutuklama


  Trabzon'da gözaltýna alýnan 23 kiþinin çýkartýldýklarý mahkeme 7 saat sürdü
  Trabzon'da 19 Tutuklama
  Trabzon'da polisin önceki gün yaptýðý uyuþturucu operasyonunda yakalanarak gözaltýna alýnan 23 kiþiden 19'u, çýkartýldýklarý mahkemece tutuklandý.
  Alýnan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince uyuþturucu kaçakçýlýðýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda önceki gün yapýlan operasyonda yakalanarak gözaltýna alýnan 23 kiþi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
  Yaklaþýk 7 saat süren sorgularýn ardýndan 19 kiþi, "Teþekkül halinde uyuþturucu kaçakçýlýðý yapmak" suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandý. Diðer 4 kiþi ise serbest býrakýldý.
  ÝHA

 • #2
  Bu Gece Mevlid Kandili
  30 Mart 2007 09:28
  Bu gece Mevlid Kandili. Ýslam'ýn bütün insanlýða hitap eden mesajýnýn mukaddes elçisi Hz Muhammed'in doðum günü.


  Bu Gece Mevlid Kandili
  Bu gece Mevlid Kandili. Ýslam'ýn bütün insanlýða hitap eden mesajýnýn mukaddes elçisi Hz Muhammed'in doðum günü. Ýslam alemi bu önemli geceyi dua ve ibadetlerle geçirecek  Ýslam'ýn bütün insanlýða hitap eden mesajýnýn mukaddes elçisi Hz Muhammed'in doðum günü olan Mevlid Kandili dolayýsýyla Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu bir mesaj yayýnladý. Bardakoðlu mesajýnda, ''Kendimiz için istediðimizi baþkasý için de istemek, varlýðý sevgi ve þefkatle kucaklamak, yaratýlaný yaratandan ötürü sevmek bizim gönül dünyamýzýn ve medeniyet anlayýþýmýzýn esasýdýr'' dedi.

  Bardakoðlu, bu anlayýþta þiddete, öfkeye, kin ve nefrete, adaletsizliðe,
  merhametsizliðe, zulme ve haksýzlýða asla yer olmadýðýný vurguladý.

  ''Yüce Yaratýcýnýn insanlýða gönderdiði en son rahmet elçisi, Ýlahi vahyin son ve tamamlayýcý halkasý'' olarak nitelediði Hz. Muhammed'in, ''Allah'tan getirdiði mesajlarý anlamak, onun bu doðrultuda ortaya koyduðu örnek ahlaký özümsemek, ona duyulan derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak amacýyla milletimizin, her yýl artan bir heyecanla onun dünyaya geliþini Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadýr'' diyen Bardakoðlu, kandillerin ýþýklarýyla
  sadece karanlýk geceleri deðil, ayný zamanda manevi feyziyle de daralan gönülleri aydýnlattýðýný kaydetti. Bardakoðlu, kandil gecelerinin zihinleri de
  berraklaþtýrdýðýný belirtti.

  Bardakoðlu, kandillerin, öze dönüþün, Yüce Yaradan'a yürekten yakarýþ ve yöneliþin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuþ gönülleri arýndýrmanýn, insanýn kendini bulma ve bilmenin imkanlarýný sunan kutlu zaman dilimleri olduðunu vurguladý. Bardakoðlu, þunlarý kaydetti:

  ''Ýþte Mevlid Kandili de insaný insan yapan, bütün güzelliklerin odaklandýðý
  bir þahsiyet olan Hz. Peygamberin doðumunu kutladýðýmýz, onun bireysel ve toplumsal hayatýmýzý aydýnlatan insanlýk ve merhametini, insaf ve adaletini, sabýr ve metanetini, kerem ve cömertliðini, kýsaca insanlýða sunduðu deðerleri anlayýp hayatýmýzý onun yüce ahlakýyla güzelleþtireceðimiz bir tazelenme mevsimidir.

  Bu kandilde insanlýðýn hayat ufkuna bir devir açan Peygamber Efendimizin
  dünyaya teþriflerini kutlarken, onun örnek þahsiyetini ve güzel ahlakýný
  tanýmaya, getirdiði evrensel çaðrýyý anlamaya ve bütün bunlarýn özünde
  barýndýrdýðý ruhu çaðýmýza taþýmaya olan ihtiyacýmýzý bir kez daha fark
  etmekteyiz.

  Ýnsanlar arasýnda kin ve nefretin, farklýlýklar arasýnda çatýþmanýn
  alevlendiði, þiddet, töre cinayetleri, insan haklarý ihlalleri, kötü ve zararlý
  alýþkanlýklarýn hýzla yayýldýðý, tabiatýn hoyratça kullanýldýðý günümüz
  dünyasýnda alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimizi anlamaya ve anlatmaya, onun sevgisi etrafýnda birleþmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayýz.''

  -SEVGÝ VE ÝMAN-

  Sevgi ve rahmet peygamberi olan Kutlu Nebi'nin ''Ýman etmedikçe, cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiþ olamazsýnýz'' buyurduðunu hatýrlatan Bardakoðlu, sevgi ve imanýn toplumsal barýþýn temel taþý olduðunu vurguladý.

  Bardakoðlu, Kutlu Nebi'nin Allah'a iman ederek, onu sevmeyi, ona baðlanarak iç barýþý ve doðru yolu bulmayý, ibadetlerle hayatý anlamlý kýlmayý, dürüstlüðü, emaneti korumayý, kimseyi incitmemeyi, iyilik yapmayý, iyi insan olmayý öðütlediðini kaydetti.

  Bu nedenle bu yýl Kutlu Doðum Haftasý'nda çeþitli dini, sosyal ve bilimsel
  etkinliklerin yaný sýra, ''insan sevgisi'' konusunun da üzerinde durulacaðýna
  iþaret eden Bardakoðlu, Peygamber'in kin, nefret ve intikamý sevgi ve müsamahaya dönüþtüren rahmet ve barýþ yüklü mesajlarýnýn da örneklerle sunulacaðýný bildirdi.


  Bardakoðlu, þöyle devam etti:
  ''Sevgili Peygamberimizin þahsýnda yükselen sevgi seli, bizim medeniyet
  anlayýþýmýzý, insan ve hayat tasavvurumuzu ortaya koymaktadýr. Çünkü bizim kültürümüzde, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Hacý Bayram Veli, Hacý Bektaþ Veli gibi sevgi ve gönül dostlarý bütün insanlýða kucak açmýþ Anadolu erenleri vardýr.

  Kendimiz için istediðimizi baþkasý için de istemek, varlýðý sevgi ve þefkatle kucaklamak, yaratýlaný yaratandan ötürü sevmek bizim gönül dünyamýzýn ve medeniyet anlayýþýmýzýn esasýdýr. Bu anlayýþta þiddete, öfkeye, kin ve nefrete, adaletsizliðe, merhametsizliðe, zulme ve haksýzlýða asla yer yoktur.

  Ýþte Kutlu Doðum Haftasý Sevgili Peygamberimizin gönülleri sevgiyle
  birleþtiren, çaðrýsýna kulak vererek, sahih dini bilginin ýþýðýnda manevi
  hayatýmýzý zenginleþtirmenin, barýþ ve esenlik içinde, güvenle yaþamanýn,
  uzaklýklarýmýzý yakýn etmenin ve kardeþlik köprüsünde birlikte yürümenin
  vaktidir.''

  Bardakoðlu, Mevlit Kandili'nin ve 16-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý'nýn bütün insanlýða sevgi, rahmet, huzur ve barýþ getirmesini diledi.


  AA

  Yorum yap


  • #3
   Tacizci Öðretmene Rekor Ceza

   Küçük yaþtaki kýz öðrencilere cinsel istismarda bulunan öðretmene rekor ceza verildi.


   Tacizci Öðretmene Rekor Ceza
   Trabzon'da, küçük yaþtaki kýz öðrencilere cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan ilkokul öðretmeni, 39 yýl 4 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýrýldý.


   Trabzon'un Beþikdüzü ilçesinde 2005 yýlý Kasým ayýnda Merkez Ýlköðretim Okulu'nda öðrenim gören küçük yaþtaki 7 kýz öðrencinin ailesince, 'okulda görevli öðretmen M.E. tarafýndan çocuklarýna sözle ve elle cinsel tacizde bulunulduðu' gerekçesiyle Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne bir þikayet dilekçesi verilmiþti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün, söz konusu dilekçeyi Ýlçe Cumhuriyet Savcýlýðý'na göndermesi üzerine öðretmen M.E. kendiliðinden Beþikdüzü Ýlçe Polis Amirliði'ne gelerek teslim olmuþ ve tutuklanarak cezaevine konulmuþtu.


   Olayla ilgili Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuklu sanýk M.E. (51) hazýr bulundu. 'Küçük yaþtaki çocuklara cinsel istismarda bulunduðu' iddiasýyla tutuklu yargýlanan M.E, 27 yýldýr öðretmenlik yaptýðýný belirterek hakkýndaki suçlamalarý kabul etmedi ve uzun süredir tutuklu bulunduðunu kaydederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise gerekçeli kararýnda; çocuklarýn cinsel istismarý suçundan, 5237 sayýlý kanunun sanýðýn eylemine uyan ilgili maddeleri gereðince ve sanýðýn eðitici ve öðretici olmasý nedeniyle bunun saðladýðý kolaylýktan faydalanarak ve eylemlerini zincirleme þekilde iþlemesi dolayýsýyla da ceza artýrýmýna giderek öðretmen M.E.'nin, maðdure her öðrenci için 5 yýl 7 ay 15 gün ayrý ayrý olmak üzere toplam 39 yýl 4 ay 15 gün hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna karar verdi.   ÝHA


   var tmp; tmp = document.getElementById("news_content").getElement sByTagName("a"); for(i=0; i

   Yorum yap


   • #4
    Karadeniz’de Sevgi evleri
    Kimsesiz çocuklarýmýza sevgi evleri yapýlacak. TOKÝ’nin Trabzon’da yaptýracaðý sevgi evlerinin Vali Okutan’ýn önerisi ile Karadeniz’in özgün mimari özelliklerini yansýtýr þekilde yapýlmasýna karar verildi.

    Okutan, proje ile ilgili olarak konusunda uzman Yrd. Doç.Dr. Mustafa Reþat Sümerkan’la birlikte arazi keþfine çýktý.
    Trabzon Sosyal Hizmetleri Ýl Müdürlüðü’ne ait Pazarkapý’daki çocuk yuvasý ile yetiþtirme yurdunun Toki’ye devredilmesi, Toki’nin de bu devre karþýlýk yeni bir çocuk yuvasý huzur evi yapacaðý ve adýna “Sevgi Evleri” denen projenin hayata geçmesi için arazi araþtýrmalarýna devam ediliyor. Trabzon Valisi Nuri Okutan göreve geldikten sonra önüne konan projenin hayata geçmesi ile ilgili olarak kollarý sývadý. Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü’nden aldýðý bilgiler doðrultusunda Sevgi Evleri’nin yapýmý için düþünülen arazileri bizzat yerinde gören Okutan, Sevgi Evleri’nin mimarisinde de deðiþikliðe gidilmesini istedi. Karadeniz’in özgün konut mimarisinden örnek alýnarak Sevgi Evleri’nin inþasýnýn daha uygun olacaðýný belirten Okutan bu doðrultuda, olayýn Doðu Karadeniz’deki en yetkin ismi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reþat Sümerkan’dan kurulu bir komisyonu da görevli kýldý. Komisyon üyeleriyle birlikte arazide inceleme yapan Okutan ‘Hem Sevgi Evleri inþa edilecek hem de özgün Karadeniz mimarisinin örnekleri ile bir kültür ve geleneðimiz yayýlacak’ dedi. Çimenli ve Yýldýzlý’daki arazileri bizzat yerinde gören Okutan Çimenli’deki arazinin daha uygun olduðu konusunda komisyonun genel bir eðilimi olduðunu belirtti. Yrd.Doç.Dr. Sümerkan ise, Sevgi Evleri’nin Karadeniz’in özgün mimarisi ile inþa edilme düþüncesinin mükemmel bir proje olduðunu belirterek "Sayýn Valimizin bu hassasiyeti bizi son derece memnun etti" dedi. Söz konusu Sevgi Evleri ayrý ayrý yerlerde toplam 30 adet olacak. Bunun 20’si 0-12 yaþ 10’u da 13-18 yaþ arasý çocuklara tahsis edilecek. Bu arada dede torun iliþkisini yansýtmak o havayý verebilmek içinde 0-12 yaþ çocuklarýn barýndýrýlacaðý Sevgi Evleri ile huzur evleri bitiþik inþa edilecek…
    Yorum yap


    • #5
     Vizite kaðýdý geri geldi!
     SSK’lý çalýþanlar için hastanelerde vizite kaðýdý uygulamasý yeniden baþladý. SSK yetkilileri konuya iliþkin olarak altyapýlarýnýn hazýr olduðunu bildirirken vatandaþlar uygulamaya bir anlam veremediklerini dile getirdiler.

     Hastanelerde 2 Nisan Pazartesi gününden itibaren vizite kaðýdý ile muayene dönemi yeniden baþlarken, bazý hastalar bu duruma bir anlam veremediklerini belirtti. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ülke genelindeki hastanelere gönderilen bir yazýyla, 2 Nisan Pazartesi gününden itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çalýþanlarý için vizite kaðýdý ile muayene döneminin yeniden baþlayacaðý bildirilerek, bu konuda görevliler uyarýldý. Trabzon'daki hastanelerde de bakanlýðýn yazýsýna baðlý olarak SSK çalýþanlarýndan vizite kaðýdý istenmesi yeniden baþlanýrken, hastane yetkilileri konuyla ilgili alt yapýlarýnýn hazýr olduðunu ve bir sýkýntý yaþanmasýný beklemediklerini ifade etti. Önceki sabah tedavi amacýyla hastanelere gelen vatandaþlar ise vizite kaðýdýnýn tekrar istenmesiyle ilgili þaþkýnlýklarýný gizleyemediklerini ve bu uygulamaya bir anlam veremediklerini dile getirdi.     Yorum yap


     • #6
      Köprübaþý eðitimle kalkýnacak
      TRABZON Köprübaþýlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Opr.Dr. Naci Ýmamoðlu ile Köprübaþýspor Kulübü Baþkaný Adnan Barlak Köprübaþý’nýn yeni Kaymakamý Mehmet Yüzer’e hayýrlý olsuna gitti.

      Yüzer ve Ýmamoðlu, “Köprübaþý eðitim ve sporla kalkýnacak” dediler.
      Trabzon Köprübaþýlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Op.Dr.Naci Ýmamoðlu, Köprübaþý Spor Kulübü Baþkaný Dr. Adnan Barlak bir grup arkadaþýyla birlikte Köprübaþý Ýlçesine giderek ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Yüzer’e hoþ geldin ziyaretinde bulundular.Ziyaret sýrasýnda Köprübaþý’nýn meseleleri konuþuldu. Dr.Adnan Barlak, Köprübaþýn’da hiçbir spor tesisinin bulunmadýðýný, bunun da Köprübaþýlýlarý üzdüðünü,gençleri kahve köþelerinden ve kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak için mutlaka spor tesislerine ihtiyaç olduðunu ve hayata geçirilmesi gereken acil bir konu olduðunu söyledi.Ýlçe Kaymakamý Mehmet Yüzer ise ilçede spor tesislerine ihtiyaç olduðunu,bunun için arsa baðýþýnýn yapýlmasý gerektiðini,ancak ilçenin doðal yapýsý nedeniyle imkanlarýn kýsýtlý olduðunu,el ele vererek bu sorunun çözülebileceðini ve elinden geleni yapacaðýný söyledi.Köprübaþý Belediye Baþkaný Ali Rýza Haciefendioðlu ise þu an kadastro çalýþmalarý bittiðini anlatarak “Kulle mevkiinde bir futbol sahasý yapýlabilecek alan var. Ayrýca Avuluot mevkiinde çok müsait bir futbol sahasý yeri bulunmakta, buralarýn deðerlendirilmesi için gerekli giriþimleri de yapýyoruz” dedi. Dr.Naci Ýmamoðlu ise bu tür faaliyetlerde her zaman var olduðunu,kendisine düþeni yapacaðýný ve hatta bu konuda bir komisyon kurularak hemen çalýþmalara baþlanmasý gerektiðini vurguladý.      Yorum yap


      • #7
       Baþbakan Erdoðan Talabani ile görüþtü
       Arap Birliði zirvesi için Suudi Arabistan’ýn baþkenti Riyad’da bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ikili temaslarý sýrasýnda Irak Devlet Baþkaný Celal Talabani ile de görüþtü.

       Yaklaþýk 40 dakika süren görüþmenin ardýndan Talabani, Erdoðan’la Kerkük ve terörizm baþta olmak üzere her türlü konuyu ele aldýklarýný söyledi.
       Talabani, “Çok olumlu ve yapýcý bir görüþme oldu. Sorunlarý diyalogla çözme konusunda anlaþtýk” dedi.Irak Devlet Baþkaný, “Yeni bir diyalog mu baþlýyor?” sorusuna da “Erdoðan’la her türlü sorunu konuþarak çözebiliriz” yanýtýný verdi.Baþbakan Erdoðan da Türkiye ile Irak arasýnda “Malum kritik, sýkýntýlý bazý konular” olduðunu ifade etti ve “bunlarý direkt diyalogla çözeceðiz” dedi.       Yorum yap


       • #8
        Baykal’dan Erdoðan’a tepki
        CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, “Faþist Almanya’da da laiklik vardý” diyen Baþbakan Erdoðan’a tepki gösterdi.

        Baykal, bu ifadeyi kullanan birinin cumhurbaþkaný olamayacaðýný ileri sürdü.Baykal, Baþbakan’ýn “Faþist Almanya’da laiklik vardý” sözlerine dikkat çekerek “Laikliðe yönelik bu çemkirme duygusu bu aþamada nasýl ortaya çýkar anlamak mümkün deðil” dedi.CHP lideri, AB üyeliði sürecine de deðindi. Alman Baþbakaný Merkel’in “Türkiye’yle 50 yýl içinde daha yakýnlaþacaðýz” sözlerini hatýrlatan Baykal, Türkiye’nin AB politikalarýnda temel deðiþikliðe gidilmesini önerdi.
        CHP lideri, “AB 10-20 yýl gibi bir sürede tam üye olarak almayý düþünmüyorsa AB’nin ipoteði dýþýnda yeni ticari iliþkiler geliþtirmeliyiz” diyerek, Rusya, Çin gibi ülkelerle serbest ticaret anlaþmalarý imzalanmasýný teklif etti.        Yorum yap


        • #9
         Roth'a neden mektup yazdýlar?

         Önce Karadenizliler yazdý Alman Yeþiller Partisi Eþ Baþkaný Claudia Roth'a, "Sürmene Çamburnu'nu çöplük yapýyorlar" diye. O da, "Lütfen yapmayýn" diye Erdoðan'a mektup gönderdi. Mektubu görünce þaþýran Erdoðan da, Çevre Bakaný Pepe'ye sordu: "Osman bu ne?"

         BAÞBAKAN Tayyip Erdoðan, Alman Yeþiller Partisi Eþ Baþkaný Claudia Roth'tan gelen bir mektupla þaþkýnlýk geçirdi. Roth, mektubunda "Lütfen Sürmene Çamburnu'nda çöplük yapmayýn, çevre açýsýndan risk taþýyor. Halk çok rahatsýz" diyordu. Erdoðan, kendisi de Karadenizli olan Çevre Bakaný Pepe'yi çaðýrarak, "Osman bu ne?" diye sordu. Mektubu inceleyen Pepe, derhal bölgedeki belediye baþkaný ile sivil toplum örgütü temsilcilerini Ankara'ya çaðýrarak, kendilerini bilgilendirdi. Ýlginç olayý TBMM'de bir grup gazeteciye anlatan Pepe, þunlarý söyledi:

         ÖRNEK TESÝS

         "Bizimkiler, taa... Alman Yeþiller Partisi Baþkaný Claudia Roth'a mektup yazmýþlar. ’Bizim buralara çöplük yapýlýyor, bu tesis çevre için risk oluþturuyor' diye. Baþbakan da mektubu ’gereðinin yapýlmasý' için bana gönderdi. Çaðýrdým hepsini, belediye baþkaný, muhtarlar, sivil toplum örgütü yöneticilerini. Tesisi anlattým, koku aktarma istasyonu yapýlacak. Hiçbir þekilde koku olmayacak, çöp suyu þehre damlamayacak. Tesis son derece modern olacak. ’Örnek tesisler var, gidin bakýn dedim. Ýstanbul Piyalepaþa Bulvarýnda, mahallenin ortasýndadýr' dedim. Belediye baþkaný inþaat mühendisi o nedenle dediklerimi anladý. Yoksa meramýmý anlatamazdým."

         OF-RÝZE KAVGASI

         Karadeniz'de þehirlerarasý çekiþme nedeniyle çok sýkýntý yaþadýklarýný anlatan Pepe, "Bunlar bölge çöp arýtma tesisleri. Oraya Rize'nin çöpü de dökülecek. Of'lular, ’bizim topraðýmýz mübarek yerdir. Rize'nin çöpünü de buraya getirip doldurmayýn' diye itiraz ettiler. Öbür taraftan da Rizelilere ’Oflular size oyun yapacak, paranýzý alýp çöpünüze dökmeyecekler' demiþler. Böyle çekiþmeler yaþandý" dedi.

         O DA ROTH'A YAZDI

         Hemþehrilerinin tepkisini yatýþtýran Pepe, önce Baþbakan Erdoðan'a sorunun çözüldüðü konusunda bilgi verdi. Ardýndan da Roth'a bir mektup yazarak, yapýlacak tesisin çevreye zararlý olmadýðý güvencesi verdi.


         Hürriyet

         Yorum yap

         Haz?rlan?yor...
         X