Duyuru

Collapse
No announcement yet.

29.03.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 29.03.2007

  Polisi Muhbiri Filmden Etkilenmiþ
  29 Mart 2007 09:14
  Erhan Tuncel’in Trabzon’daki evinde ajandasýnda ilginç bir isme rastalandý.


  Polisi Muhbiri Filmden Etkilenmiþ
  Hrant Dink cinayetini soruþturan polis, Erhan Tuncel’in Trabzon’daki evinde bulduðu ajandada Keyser Söze ismine rastladý. Keyser Söze’nin "Olaðan Þüpheliler" filminin kahramaný Verbal Kint’in uydurduðu hayali mafya babasý olduðu öðrenilince film defalarca izlendi. Polise göre Tuncel ile Kint’in ortak noktalarý perde arkasýnda olayý planlayan kiþi olmalarý.

  Hayali kahraman Keyser Söze
  Keyser Söze, "Olaðan Þüpheliler" filminin kahramanýydý. Film derhal bulundu. Cinayeti soruþturan istihbarat ve terör ekipleri, filmi defalarca izledi. Filmde Kevin Spacey’nin canlandýrdýðý Verbal Kint, 27 kiþinin ölümüne yol açan tekne patlamasý ve 91 milyon dolar uyuþturucu parasýný araþtýran polise bilgi veriyor ve suçu, yeraltý dünyasýnda adý efsanevi olarak anýlan, babasý Alman ama kendisi Türk olan, uyuþturucu iþine de Türkiye’de baþlamýþ Keyser Söze adlý bir mafya liderinin iþlediðini söylüyordu. Filmin sonunda ise Keyser Söze’nin, Verbal Kint’in uydurduðu biri olduðu, her þeyi Kint’in yaptýðý anlaþýlýyordu. Polis, Kint’in yarattýðý hayali kahraman Keyser Söze’nin peþine düþerken, Verbal Kint serbest kalýp izini kaybettiriyordu.

  Samast ve Yasin yemmiþ
  Filmi izleyen polis yetkililerine göre, Erhan Tuncel, aslýnda Keyser Söze hikayesini uyduran Kint gibi perde arkasýnda her þeyi planlayan kiþi. Muhbir olarak çalýþan Tuncel, bir yandan Yasin Hayal ve O.S.’yi Hrant Dink cinayeti için azmettirirken diðer yandan da polise bunu önlemeye çalýþtýðýný söyleyerek haber elemaný kýlýðýna büründü. Tetikçi O.S. Samsun’da yakalanmasaydý, Erhan Tuncel’in planý bozulmayacaktý. O.S., Trabzon’a gelecek, Erhan Tuncel de, polise bilgi vererek O.S. ile Yasin Hayal’in yakalanmasýný saðlayacaktý. Zaten bir gün önce de Trabzon polisine cinayetle ilgili danýþmanlýk yapmýþtý.

  Arkadaþý doðruladý
  Bu kurgu, Tuncel’in ev arkadaþý Tuncay Uzundal’ýn ifadelerinde de doðrulandý. Uzundal ifadesinde þunlarý söyledi: "Erhan Tuncel, akþam evdeyken bana, ’BBP’den Yaþar Amca var. Onunla konuþup O.S.’yi teslim etmeyi düþünüyorum. Yasin’i az bir ceza ile kurtaracaðým. Karþýlýðýnda da emniyetten diplomamý isteyeceðim’ dedi."

  2 Oscar’lý baþyapýt 1995 yýlý yapýmý Olaðan Þüpheliler (Usual Suspects) filmi, 1996’da senarist Christopher McQuarrie ile "En Ýyi Senaryo" ve Kevin Spacey’nin rolüyle "En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu" dalýnda 2 Oscar kazandý. Spacey’nin dýþýnda Chazz Palminteri, Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Kevin Pollak ve Benicio Del Toro gibi güçlü oyuncularýn yer aldýðý film, dahiyane senaryosuyla finalde seyirciyi allak bullak ediyor. Film, kara film türünde gerçek bir baþyapýt sayýlýyor.

  Toygun Atilla-Hürriyet

 • #2
  Vali Tek Baþýna Sorunlarý Çözemez  Vali Okutan kendisi ilgili beklentilerin çok yüksek olduðunu ancak bütün sorunlarý tek baþýna çözemeyeceðini söyledi  Vali Tek Baþýna Sorunlarý Çözemez
  Trabzon Valisi Nuri Okutan, kendisiyle ilgili beklentilerin çok yükseldiðini, ancak valinin bütün sorunlarý çözmesinin teknik olarak mümkün olmadýðýný belirterek, sorunlarýn ancak birlik ve beraberlik içerisinde çözülebileceðini söyledi.
  Trabzon Valisi Nuri Okutan, ildeki mevcut sorunlarýn ve çözüm önerilerinin tartýþýldýðý toplantýda, aralarýnda Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu'nun da bulunduðu ildeki 77 belediye baþkanýyla biraraya geldi.
  Trabzon Valiliði'nde yapýlan toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Vali Okutan, kenti tanýma amaçlý toplantýlarýn ikincisinde ildeki yerel yöneticilerle biraraya geldiklerini ve bununla ildeki sorunlarý ve çözüm önerilerini tartýþmayý hedeflediklerini kaydetti.
  Vali Okutan, daha sonra da kaymakamlar, ildeki sivil toplum kuruluþlarý ve medya mensuplarýyla biraraya geleceklerini kaydederek, bu toplantýlardan elde edilecek sonuçlarla bir eylem planý hazýrlanacaðýný ifade etti.
  Kendisinin göreve gelmesiyle beklentilerin çok yükseldiðine de dikkat çeken Vali Okutan, valinin ildeki bütün sorunlarýn üstesinden gelmesinin teknik olarak mümkün olmadýðýný söyledi. Vali Okutan, sorunlarýn ancak birlik ve beraberlik içerisinde çözülmesinin mümkün olduðunu kaydetti.
  Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti.
  ÝHA

  Yorum yap


  • #3

   operasyonda aralarýnda bir polis memurunun da bulunduðu toplam 23 kiþi yakalanarak gözTrabzon'da Uyuþturucu Operasyonu
   Trabzon'da polisin yaptýðý uyuþturucu operasyonunda aralarýnda bir polis memurunun da bulunduðu toplam 23 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý.
   Alýnan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince uyuþturucu kaçakçýlýðýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda ilde konuþlanan suç organizasyonunun çökertilmesi ve torbacý olarak tabir edilen þahýslarýn yakalanmasý amacýyla Trabzon ve Antalya illerinde eþ zamanlý olarak operasyon düzenlendi.
   Operasyonda aralarýnda Trabzon'da görevli bir polis memuru ile bir üniversite öðrencisinin de bulunduðu toplam 23 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý. Þahýslarýn üzerlerinde ve ikametlerinde yapýlan aramalarda ise 48 gram kenevir tohumu, 44 gram kubar esrar maddesi, 3 adet esrarlý sigara, 1 adet kuru sýký tabanca, 1 adet þarjör, 7 adet kuru sýký fiþeði ve 2 adet dinamit lokumu ele geçirildi.
   Olayla ilgili soruþturma sürerken, gözaltýndaki 23 kiþi yarýn adliyeye çýkartýlacak.
   ÝHAaltýna alýndý
   Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 29.03.2007, 11:08 ) de?i?tirilmi?tir.

   Yorum yap


   • #4
    Trabzon'da Silah Kaçakçýlýðý

    Trabzon'da polisin yaptýðý operasyonda 4 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kiþi gözaltýna alýndý.
    Trabzon'da Silah Kaçakçýlýðý
    Trabzon'da polisin yaptýðý operasyonda 4 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kiþi gözaltýna alýndý.
    Alýnan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan il genelinde silah kaçakçýlýðýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda Deðirmendere Mahallesi Çarþýiçi Sokak'ta bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan E.A., A.A. ve B.B. isimli þahýslarýn üzerlerinde yapýlan aramalarda, deðiþik çap ve markalarda 4 adet ruhsatsýz tabanca, 4 adet þarjör, 5 adet 9 mm dolu fiþek ele geçirildi.
    Olayla ilgili E.A., A.A. ve B.B. isimli þahýslar gözaltýna alýnýrken, soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.
    ÝHA

    Yorum yap


    • #5
     Suikastti Bilseydim Engellerdim


     BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan, "Dink suikastini bilseydim engellerdim" dedi.


     Suikastti Bilseydim Engellerdim
     Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndýktan sonra serbest býrakýlan Büyük Birlik Partisi (BBP) Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan, Hrant Dink olayýyla ilgili kimseye yardým etmediðini söyledi.

     Cihan, ayný soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnarak serbest býrakýlan oðlu Bahadýr Cihan, BBP MKYK yedek üyesi Halis Egemen ve eski Alperen Ocaklarý Trabzon Ýl Baþkaný Ersin Öztürk ile partisinin Ýstanbul Ýl Baþkanlýðýnda basýn açýklamasý yaptý.

     Yaþar Cihan, Dink cinayetine iliþkin 25 Mart Pazar günü Trabzon emniyetine çaðrýldýðýný, ertesi gün polis ekiplerince Ýstanbul emniyetine getirildiðini, 27 Mart Salý günü de Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðýna ifade verdikten sonra serbest býrakýldýðýný söyledi.

     Yargýyý etkilememek için basýn açýklamasý yapmayý planlamadýðýný belirten Cihan, ancak basýnda çýkan “yalan ve yanlýþ haberler”den dolayý maðdur olduklarýný ve “vatan haini” olarak gösterildiklerini ifade ederek, bu nedenle açýklama yapmak zorunda kaldýðýný kaydetti.

     Cinayetle ilgili bilgi sahibi olmadýðýný söyleyen Cihan, sözlerini þöyle sürdürdü:

     “Trabzon il baþkaný olarak bazý partili ve Alperen Ocaklarý sempatizaný gençler bana gelir, saygý gösterir, yardým isterler. Ben özellikle eskiden maddi imkanlarým yeterliyken ihtiyaç sahibi kimselere yardým ederdim. Bu kapsamda partililer, Yasin Hayal'in babasýný getirdiler. Ona da yaklaþýk 1000 YTL yardýmda bulundum. Ayrýca Erhan Tuncel'i de partili gençlerden biri olarak tanýrým. Ancak bu kiþilere soruþturma konusu olayla ilgili olarak ne yardým, ne de teþvik ettim. Hatta böylesine bir suikastin hazýrlýðýnýn olduðunu bilseydim bunu engellemek için elimden geleni yapardým. Önleyecek gücüm de yeteneðim de vardý.”

     Cihan, Hrant Dink cinayeti iddianamesinin hazýrlanma aþamasýnda yaklaþýk 30 yerde isminin geçtiðini, savcýnýn da bu nedenle kendisinden bilgi almak istediðini söyledi.

     Dink cinayeti zanlýsý O.S'yi hiç görmediðini ve tanýmadýðýný belirten Cihan, bu ve benzeri suçlamalarýn kendilerine ve partisine zarar veremeyeceðini kaydetti.

     Basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevaplandýran Cihan, bir gazetecinin ”McDonalds'a bomba koyan birine neden yardým ettiniz?” þeklindeki soru üzerine, ”Özellikle üniversite yýllarýnda kardeþ kavgasýnýn acýsýný çok çektim. Ben Yasin'e bu konuda çok kýzdým. Ayrýca ben Yasin'e deðil, babasýna yardým ettim” dedi.

     Erhan Tuncel'i de ne kadar zamandýr tanýdýðý sorulan Cihan, “Partili bir genç, iyi okuyan, teþkilatlanmayý iyi yapan biri olarak tanýdým. Ne bileyim ki teþkilatý baþkasý organize ediyormuþ. Erhan bizim elimizden koptu” diye cevap verdi.

     AA

     Yorum yap


     • #6
      Suikastte Kilit Ýsim Yakalandý


      Dink cinayeti soruþturmasý kapsamýnda aranan Mustafa Öztürk gözaltýna alýndý.


      Suikastte Kilit Ýsim Yakalandý
      Dink cinayeti soruþturmasý kapsamýnda aranan Mustafa Öztürk gözaltýna alýndý.      Mustafa Öztürk'ün Erhan Tuncel Alperen Ocaklarý'na götüren þahýs olduðu iddia edilmiþti.

      Ayrýca ifadelerine baþvurulmak için gözaltýna alýnan 3 BBP'linin de serbest býrakýldýðý açýklandý

      Yorum yap


      • #7
       Sýkýþýnca Cinayeti de Ýtiraf Etti


       Trabzon havalimanýnda 4 kiþiyi yaralayan zanlýnýn daha önce de cinayet iþlediði ortaya çýktý.
       Sýkýþýnca Cinayeti de Ýtiraf Etti


       Trabzon Havalimanýnda bir hafta önce otomobil park etme meselesi yüzünden tartýþtýðý 4 kiþiyi silahla yaraladýktan sonra kaçan zanlý önceki gün Yusuf K adýna düzenlenmiþ kimlikle savcýlýðý teslim olan zanlýnýn gerçek adýnýn Murat Y. olduðu ve 3 yýl önce Ýstanbul’da iþlenen bir cinayetten dolayý arandýðý belirlendi.       Savcýlýða gelerek teslim oldu…       Trabzon Havalimanýnda otomobil park etme meselesi yüzünden 20 Mart akþamý çýkan tartýþmanýn büyümesi üzerine , Yusuf Ziya Yýlmaz, Hasan Hüseyin zengin, Ýsmail Mesahorlu, Temel Zengin’i silahla ayaklarýndan yaralayan bir kiþi, Glock marka tabancasýný olay yerine atarak kaçtý. Polis zanlýnýn yakalanmasý için çalýþmalarýný sürdürürken kendisini Yusuf K. olarak tanýtan ve olayýn zanlýsý olduðunu belirten bir kiþi önceki gün Trabzon Cumhuriyet Savcýlýðý’na gelerek teslim oldu.       Aðýr Suçlar bürosunda derin inceleme…       Savcýlýk sorgulanmasý için zanlýyý emniyet müdürlüðüne gönderdi. Emniyette Yusuf K’nýn kimlikteki yaþýnýn 36 olmasýna raðmen zanlýnýn daha genç göründüðünü fark etti. Yusuf K’nýn geniþ aile tablosunu ve sabýka kaydýný çýkartan dedektifler zanlýnýn iki çocuðu bulunduðunu ve Ýstanbul’un Sarýyer semtinde oturduðunu saptadý. Yusuf K’nýn sicilinin temiz olduðuna dikkat çeken polis, “hiç suç iþlenmemiþ kiþiye niye Glock tabanca taþýr? sorusundan hareketle soruþturmayý derinleþtirdi. Telefonla Yusuf K’nýn Ýstanbul’daki eþine ulaþan polis yakýn zamanda Trabzon’a gelmediðini ve halen Ýstanbul’da bulunduðunu öðrendi.       Sorularla sýkýþýp cinayeti itiraf etti…       Ardýndan zanlý sorguya alýndý ve kendisine Yusuf K’nýn çocuklarýnýn doðum tarihleri, kardeþlerinin adlarý gibi çeþitli sorular soruldu. Sorulara çeliþkili cevap veren zanlý, sonunda gerçek isminin Murat Y (30) olduðunu eniþtesi olan Yusuf K adýna düzenlenmiþ kimliði taþýdýðýný açýkladý. Zanlý, Ýstanbul Sarýyer’de 3 yýl önce minibüs duraðýndaki tartýþma nedeniyle Erdal Demir’i öldürdüðünü ve o tarihten beri de Yusuf K’nýn kimliðiyle dolaþtýðýný itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babasý olan Murat Y. ara sýra Trabzon’a geldiðini havalimanýndaki olayý ise, kiþilerin kendisine küfretmesi ve saldýrmasý nedeniyle yaptýðýný ileri sürdü. Sorgunun ardýndan adliyeye sevk edilen zanlý, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý.

       Yorum yap


       • #8
        Trabzon'da Ýntihar


        Trabzon'da bir kiþi silahla kendini vurarak yaþamýna son verdi.        Trabzon'da Ýntihar
        Trabzon'un Beþirli Mahallesindeki bir ay önce evinde silahý ile intihar eden ve ölümden son anda kurtulan Fikri Bekar önceki gün yine ayný yöntemle intihar ederek yaþamýna son verdi.


        Fikri Bekar (47), bir ay önce öðle saatlerinde ailevi problemler nedeniyle göðsüne 2 kurþun sýkarak intihar etmek istemiþti. Olayda Bekar’ýn bir kurþun göðsünden sýyýrmýþ diðer kurþun ise omzunda kalmýþtý.        Herkes Fikri Bekar'ýn iyileþmesini beklerken Fikri Bekar ikinci kez hem de yine ayný yöntemle intihar etti.


        Farabi Hastanesine kaldýrýlan Bekar bu kez yaþamýný kaybetti.

        Bir özel þirkette müdür olarak çalýþan Bekar'ýn cesedinin otopsi için Adli Týp Kurumuna kaldýrýldýðý belirtildi.

        Bekar’ýn eþinden ayrý yaþadýðý ve 2 çocuk babasý olduðu öðrenildi.

        Karadeniz

        Yorum yap


        • #9
         Abi'nin Arkadaþý Konuþtu


         Polis muhbiri "Büyük Abi" Erhan Tuncel’in ev arkadaþý Uzundal'ýn, polis ifadesinde çarpýcý bilgiler verdiði ortaya çýktý.

         Abi'nin Arkadaþý Konuþtu
         Dink cinayetini azmettirdiði öne sürülen polis muhbiri "Büyük Abi" Erhan Tuncel’in ev arkadaþý Tuncay Uzundal'ýn, polis ifadesinde çarpýcý bilgiler verdiði ortaya çýktý

         Gazeteci Hrant Dink suikastinin kilit isimlerinden ve cinayeti azmettirdiði öne sürülen polis muhbiri "Büyük Abi" Erhan Tuncel’in ev arkadaþý Tuncay Uzundal’ýn polis ifadesinde çarpýcý bilgiler verdiði ortaya çýktý.

         Piþmanlýk Yasasý’ndan yararlanmak isteyen Tuncay Uzundal’ýn verdiði 7 sayfalýk ifadeye göre, Erhan Tuncel, hem Trabzon’daki McDonald’s’a atýlan bombayý imal etti hem de Hrant Dink cinayetini planlayýp azmettirdi. Uzundal özetle þunlarý söyledi:

         POLÝSE ÇALIÞIYORUM KTÜ


         Ýþletme bölümü ikinci sýnýf öðrencisiyken Erhan Tuncel ile tanýþtým. BBP’ye gidip geliyordu. Erhan Tuncel 2005 yýlý Ramazan ayýnda, bana ’Ben emniyete çalýþýyorum’ dedi. Erhan Tuncel’e McDonald’s patlamasýný sordum. Yasin Hayal’in yaptýðýný ve bombayý kendisinin imal ettiðini söyledi. Bir þey sormadým. Daha önce emniyete çalýþtýðýný söylemiþti. Hatta kendisini resmi polis aracýnda görüyordum. Ayný günlerde Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile birlikte eve geldi. Yasin Hayal’i ilk kez orada gördüm.

         BÝR CÝNAYETÝ ÖNLEDÝM 2006


         Haziran’ýnda Erhan benden bilgisayardan Hrant Dink’in fotoðraflarýný çýkarmamý istedi. Bu dönemde tam tarihini hatýrlamasam da Erhan ’Bir cinayeti önledim’ dedi. Ters ters bakýnca, ’Gerçi bu cinayeti yaptýracak olan da bendim’ dedi. Ama hangi cinayeti önlediðini sormadým. Çünkü emniyetle iliþkisi olduðunu söylerdi. Temmuz 2006’da Erhan Tuncel ile ayný evde kalmaya baþladýk. Bir gün Yasin Hayal ve O.S. eve gelerek Hrant Dink’in fotoðraflarýný incelediler. Yasin Hayal fotoðraftaki þahsýn kafir olduðunu, vatana ihanet ettiðini söyledi. Erhan her yerde kameralarýn olduðunu, O.S.’nin yüzünü saklamasý gerektiðini söylüyordu. O.S. ise dinliyordu. Hrant Dink isimli þahsa bir þey yapýlacaðýný anladým. Ancak Erhan’ýn emniyet ile iliþkili olduðunu düþündüðümden bir yorumda bulunmadým. O.S. bir gün yanýma gelerek o iþi yapacaðýný söyledi. Ancak yapacaklarýna fazla inanmadým. O.S. ile daha sonra çay içtik. Çayýn parasýný da ben verdim. O.S. ’Bugünlerde herkes bana para ve hediye veriyor’ dedi.

         MÝT’E SOKACAÐIM


         Erhan Tuncel’in Elazýð’dan Mehmet isminde bir arkadaþý gelmiþti. Erhan bana bu arkadaþýný MÝT’e sokacaðýný, MÝT’te bir görevlinin de yardýmcý olacaðýný söyledi. Erhan daha sonra arkadaþý askerlik yapmadýðý için MÝT’e almadýklarýný ve Elazýð’a geri döndüðünü söyledi.

         AZ CEZA ÝLE KURTARIRIM


         19 Ocak’ta Erhan geldi ve gülümseyerek ’O.S. Hrant Dink’i vurdu’ dedi. Bana, (BBP’den Yaþar amca onunla konuþup O.S.’yi teslim etmeyi düþünüyorum. Bu olayý Trabzon’da herkes biliyor. Yasin Hayal’i az bir cezayla kurtaracaðým. Bu olayý çözeceðim. Karþýlýðýnda emniyetten diplomamý isteyeceðim) dedi.

         TV’DEN ÖÐRENDÝM


         O.S. ve Yasin Hayal’in yakalandýðýný televizyondan öðrendim. Erhan da geç saatlere kadar eve gelmemiþti. Jandarma Astsubay S.Þ.’yi arayýp ’Erhan yakalandý mý?’ diye sordum. O da ’Erhan birþeye karýþmadý ki yakalansýn’ dedi. Erhan’la ayný gece telefonla görüþtük. Bana ’Merak etme geleceðim’ dedi. 21 Ocak sabahý uyandýðýmda Erhan evde uyuyordu. 11-12 gibi uyandý. ’Gece emniyetteydim. Bana gelen ifadeleri okuttular. Fikrimi aldýlar ve býraktýlar. Merak edecek birþey yok’ dedi. Bir gün sonra eve polis baskýn yaptý ve bizi gözaltýna aldý."

         Erhan da Yasin de bana bir þey söylemedi
         GAZETECÝ Hrant Dink Cinayeti soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan, BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan, cinayetten haberi olmadýðýný söyledi. Savcýlýk tarafýndan dün serbest býrakýlan Yaþar Cihan, polisteki ifadesinde "Erhan Tuncel’i ve Yasin Hayal’i tanýrým. Zaman zaman Alperen Ocaklarý’na ve partiye gelirlerdi. Ne Erhan ne de Yasin, bana Dink cinayeti ile ilgili bir þey söylemedi" dedi. Yaþar Cihan’ýn oðlu Hakký Bahadýr Cihan da ifadesinde Erhan Tuncel’i güvenilir bulmadýklarý için Alperen Ocaklarý’ndan dýþladýklarýný söyledi. Cihan, Yasin Hayal ile Mc Donald’s’ýn bombalanmasý olayý yüzünden yattýðý cezaevinden tahliye olduktan sonra görüþtüðünü ve nasihat ettiðini belirterek þunlarý söyledi: "Cezaevinde tanýþtýðý ÝBDA-C örgütü üyelerini övdü. Onun adam olmayacaðýný anladým. Kendisine duyduðum arkadaþlýk baðým bitti."

         BBP MKYK Üyesi Halis Egemen de ifadesinde, Erhan Tuncel’in Alperen Ocaklarý’nda sürekli kargaþa ve hizip çýkarttýðýný anlattý. Ogün Samast’ý tanýmadýðýný anlatan Egemen, Yasin Hayal’in ise ailesine giyecek yardýmý yaptýðýný ve cezaevinden çýkarken nasihatta bulunup doðru iþler yapmasý için uyardýðýný belirtti.

         Tuncel’in muhbirliði þaþýrtmýþ
         ERHAN Tuncel’in polis muhbiri olduðunun Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü’ndeki sorgusunda ortaya çýktýðý ileri sürüldü. Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý’nýn, Ýstanbul Emniyeti ile paylaþmadýðý bu bilgi iletildiðinde Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu’nun çok þaþýrdýðý iddia edildi. Tuncel’in muhbir olduðu bilgisinin tutanaða geçirilip geçirilmemesinin de tartýþýldýðý ve muhbir olduðunun Ýstanbul Emniyeti tarafýndan tutanaða yazýldýðý öðrenildi.
         Toygun ATÝLLA / Hürriyet

         Yorum yap


         • #10
          Vali Okutan kendisi ilgili beklentilerin çok yüksek olduðunu ancak bütün sorunlarý tek baþýna çözemeyeceðini söyledi

          "Vali haklý"

          BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan, "Dink suikastini bilseydim engellerdim" dedi.

          "Bende bilsem bende engellerdim Yaþar Cihan neymiþ pehh"

          Trabzon'da polisin yaptýðý uyuþturucu operasyonunda aralarýnda bir polis memurunun da bulunduðu toplam 23 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý.

          "Polisimizde bunu yapýyorsu!!!"

          eline emeðine saðlýk ^gülcan^

          Yorum yap

          Haz?rlan?yor...
          X