Duyuru

Collapse
No announcement yet.

28.03.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 28.03.2007

  Uyuþtucu operasyonunda 23 gözaltý

  Trabzon'da polisin yaptýðý uyuþturucu operasyonunda aralarýnda bir polis memurunun da bulunduðu toplam 23 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý.

  Alýnan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince uyuþturucu kaçakçýlýðýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda ilde konuþlanan suç organizasyonunun çökertilmesi ve torbacý olarak tabir edilen þahýslarýn yakalanmasý amacýyla Trabzon ve Antalya illerinde eþ zamanlý olarak operasyon düzenlendi.

  Operasyonda aralarýnda Trabzon'da görevli bir polis memuru ile bir üniversite öðrencisinin de bulunduðu toplam 23 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý. Þahýslarýn üzerlerinde ve ikametlerinde yapýlan aramalarda ise 48 gram kenevir tohumu, 44 gram kubar esrar maddesi, 3 adet esrarlý sigara, 1 adet kuru sýký tabanca, 1 adet þarjör, 7 adet kuru sýký fiþeði ve 2 adet dinamit lokumu ele geçirildi.

  Olayla ilgili soruþturma sürerken, gözaltýndaki 23 kiþi yarýn adliyeye çýkartýlacak.

 • #2
  Alperen Ocaðý Baþkaný gözaltýnda

  Gazeteci Hrant Dink cinayeti soruþturmasý çerçevesinde daha önce gözaltýna alýnan ve mahkemece serbest býrakýlan Mustafa Öztürk, yeniden çýkarýlan yakalama emrinin ardýndan bugün Erzurum'da gözaltýna alýndý. Öztürk, Ýstanbul'a getiriliyor.

  Hrant Dink cinayeti soruþturma çerçevesinde daha önce gözaltýna alýnan Mustafa Öztürk’ün mahkemece serbest býrakýlmasýna savcýlýkça itiraz edilmiþ, Ýstanbul nöbetçi 9. Aðýr Ceza Mahkemesi, Öztürk hakkýnda yakalama emri çýkarmýþtý.
  Tutuklu sanýk Erhan Tuncel'i Alperen Ocaklarý'na götüren þahýs olduðu iddia edilen, Trabzon Alperen Ocaðý Baþkaný Mustafa Öztürk'ün bugün Erzurum'da yakalandýðý öðrenildi. Öztürk sorgulanmak üzere Ýstanbul'a getiriliyor.

  'HRANT ÝÞÝNÝ BÝZ YAPACAKTIK'

  BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan'ýn oðlu Hakký Cihan, Trabzon Alperen Ocaðý Baþkaný Mustafa Öztürk'ün "Bu Hrant iþini biz yapacaktýk, ama baþkasýna verdik. Onlar da eline yüzüne bulaþtýrmýþ" þeklindeki ifadeleri kendisine sorduðunu, Öztürk'ün ise "Ya dedik öyle bir þey ama öylesine" dediðini söyledi.

  Cihan, polisteki ifadesinde, "Öztürk'ün sözleri doðru mu?" sorusuna þu yanýtý verdi: "Karadeniz teþkilatýndan sorumlu Metin Gündoðdu Trabzon'da basýn açýklamasý yapmaya geldiði akþam bana 'Mustafa Öztürk'ün Ankara'da birilerine 'Bu Hrant iþini biz yapacaktýk, ama baþkasýna verdik. Onlar da eline yüzüne bulaþtýrmýþ' demiþ' dedi. Ben de okul kantininde Mustafa Öztürk'ü gördüm ve dýþarýya çaðýrdým. 'Bu cinayetle alakan var mý?' diye sordum. O da bana, 'Yok' diye cevap verdi. Ben de ona, Ankara'daki sözlerini hatýrlattým. Mustafa Öztürk, utanarak baþýný öne eðdi, 'Ya dedik öyle bir þey, ama öylesine söyledim. Tabii ki yok öyle bir þey' dedi. Ben de aðzýný açarken dikkatli olmasý konusunda telkinde bulundum."

  Milliyet internet
  Yayýn Tarihi : 28 Mart 2007 Çarþamb

  Yorum yap


  • #3
   Dink soruþturmasýnda 3 kiþi adliyede

   Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruþturmasý kapsamýnda Trabzon'da gözaltýna alýnarak Ýstanbul'a getirilen 3 kiþi, adliyeye sevk edildi.

   Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðündeki iþlemleri tamamlanan 3 kiþi, saat 09.30 sýralarýnda Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'ne getirildi.

   AA
   Yayýn Tarihi : 28 Mart 2007 Çarþamba

   Yorum yap


   • #4
    Dink'in ölüm planýný herkes biliyormuþ

    Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink suikastý soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Büyük Birlik Partisi Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan serbest býrakýldý. Cihan, ifadesinde ''Trabzon'da, neredeyse herkes bunlarýn Hrant Dink'i öldürme planý yaptýðýný biliyordu'' dedi.

    BBP Ýl Baþkaný bugün öðleden sonra serbest býrakýlýrken, BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Halis Egemen, Yaþar Cihan'ýn oðlu Bahadýr Cihan ve Ersin Öztürk Ýstanbul Emniyeti'nde gözaltýnda bulunuyor.

    Þüpheliler, dün akþam saatlerinde saðlýk kontrolünden geçirildi.

    Yaþar Cihan, polise verdiði ifadede hem Yasin Hayal'i hem de Erhan Tuncel'i tanýðýdýný söyledi ve Hayal'e cezaevindeyken para yardýmý yaptýðýný kabul etti. Cihan'ýn, "Trabzon'da, neredeyse herkes bunlarýn Hrant Dink'i öldürme planý yaptýðýný biliyordu. Ben de aracýlarla böyle birþey yapmamalarý için onlara ulaþmaya çalýþtým ama ulaþamadým" dediði öðrenildi.

    Yaþar Cihan'ýn oðlu Bahadýr Cihan da ifadesinde, Erhan Tuncel'i üniversiteden tanýdýðýný Yasin Hayal ile mahalleden arkadaþ olduklarýný anlattý, her ikisiyle de Alperen Ocaklarý'ndan samimi olduðunu söyledi.

    Bahadýr Cihan, Hrant Dink cinayetiyle bir baðlantýsý olmadýðýný, bir yýldýr Tuncel ve Hayal ile görüþmediðini belirtti. Cihan, polis muhbiri Erhan Tuncel'in "abilik" yapabilecek biri olmadýðýný, birileri tarafýndan kullanýlmýþ olabileceðini öne sürdü. Bahadýr Cihan, Erhan Tuncel'in uzun süre Elazýð'da tarikat yurdunda kaldýðý bilgisini de verdi. Halis Egemen de Yasin Hayal'i tanýdýðýný, cezaevindeyken giyecek ve eþya yardýmý yaptýðýný söyledi.

    Öztürk hakkýnda yakalama emri

    Bu arada, Dink suikastýna yardým ettiði iddiasýyla çýkarýldýðý mahkemece serbest býrakýlan Mustafa Öztürk hakkýnda yakalama emri çýkartýldý.

    Geçtiðimiz cuma günü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü'ndeki iþlemlerinin ardýndan Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'ne getirilen Öztürk, soruþturmayý yürüten savcýlar Selim Berna Altay ve Fikret Seçen tarafýndan sorgulanmýþ, "adam öldürmeye yardým" ile "suç iþlemek için kurulan örgüte yardým ve yataklýk" suçlarýndan tutuklanmasý talebiyle nöbetçi mahkeye sevk edilmiþti.

    Öztürk, nöbetçi mahkemede ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýlmýþtý. Öztürk hakkýndaki serbest býrakýlma kararýna soruþturmayý yürüten savcýlar itiraz etmiþti. Bu itirazý deðerlendiren mahkeme Öztürk hakkýnda yakalama emri çýkarttý.

    Mustafa Öztürk'ün "muhbir" olduðu iddia edilen Erhan Tuncel ile Alperen Ocaklarý'ndan tanýþtýðý belirtilmiþti.


    cnn türk

    Yorum yap


    • #5
     Özak'ýn korumasý kalp krizinden öldü

     Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak’ýn koruma polisi 49 yaþýndaki Nazým Tiryaki, Ankara'da geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Tiryaki, bugün memleketi Trabzon’da son yolculuðuna uðurlanýrken, Trabzonlu olan Bakan Özak’ýn cenazeye katýlmamasý dikkat çekti.

     Ankara'daki evinde kalp krizi geçirerek ölen polis memuru Nazým Tiryaki'nin cenazesi Trabzon’a getirildi. Tiryaki'nin cenaze namazý Yenicuma Mahallesi Merkez Camii’nde öðle namazýnýn ardýndan kýlýndý. Cenazeye Trabzon Valisi Nuri Okutan ve Trabzon Emniyet Müdürü Arif Akkale’nin yanýsýra çok sayýda vatandaþ katýldý.

     Nazým Tiryaki’nin oðlu Arif Tiryaki, “Bakan Özak, Ankara’daki evimize baþsaðlýðýna geldi. Cenazeye katýlmayacaðýný bildirmedi bize. Herhalde iþi vardý” dedi.

     Nazým Tiryaki’nin daha önce de bir kez kalp krizi geçirdiði ifade edildi. Kýlýnan namazýn ardýndan Tiryaki'nin cenazesi meslektaþlarýnýn omuzunda cenaze aracýna taþýndý. Nazým Tiryaki'nin cenazesi aile mezarlýðýnda topraða verildi

     Yorum yap


     • #6
      Gözaltýndaki BPP'liler serbest

      Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin ardýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan BBP'liler serbest býrakýldý.

      BBP Genel Merkezi'nden yapýlan açýklamada, soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan'ýn ardýndan, BBP MKYK Yedek Üyesi Halis Egemen ile, Hakký Bahadýr Cihan ve Ersin Öztürk'ün de serbest býrakýldýðý bildirildi.


      anka
      Yayýn Tarihi : 28 Mart 2007 Çarþamba

      Yorum yap


      • #7
       Silahla Þova ruhsat yok
       SiLAH RUHSATLARI KONUSUNDA NASIL BiR TAVIR ALACAÐI MERAK EDiLEN TRABZON VALiSi NURi OKUTAN KONUÞTU

       Bölge müdürlerini geçerim

       Trabzon Valisi Nuri Okutan, TAKA Gazetesi yöneticileri ile sohbetinde, “Trabzon’u kurtaran adam olarak görülürsem zor durumda kalýrým. Trabzon halkýna tebessüm ettirmek için çalýþma yapacaðým. Yaparken de en güzelini yapmak istiyorum. Halkým eðer zor durumda ise mutlaka onlarýn yanýndayým’ ifadelerini kullandý.

       Sakarya-Trabzon kýyaslamasý

       Sakarya’da 2.5 yýlda 175 kiþiye silah ruhsatý verdiðini söyleyen Okutan, “Benim izlenimim; silahlý þov yapanlar güç gösterisinde bulunanlar var. Bunlarýn taþýma ruhsatlarý dolunca bulundurmaya çevireceðim. Sadece þehit yakýnlarýna, gazilere ve hayýrsever iþadamlarýna ruhsat vereceðim. Yasal hakký olana veririm” dedi.

       TAKA Gazetesi Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Zeki Sancak, Yayýn Koordinatörü Yusuf Turgut, Yazý Ýþleri Müdürü Yakup Karbuz, Ýdari ve Mali Ýþler Müdürü Zihni Aðýrman, Spor Müdürü Hamza Mýsýr ve HÜRYOL Gazetesi’nin Yayýn Koordinatörü Turgut Özdemir’le makamýnda görüþen Okutan Trabzon’u konuþtu.

       Okutan, Trabzon halkýnýn her zaman yanýnda olacaðýný söyleyerek, "Benim kendime has tarzým vardýr. Eðer kaza var da orada 10 kiþi yaralanmýþ ise ben oradayým.
       Yangýn varsa ben oradayým. Eðer sel ve heyelan varsa ben bölge müdürlerinden önce oradayým. Havalimanýndaki silahlý saldýrýyý, ben adi bir suç deðil Trabzon’un hassas yapýsýna yönelik
       bir saldýrý olduðunu sandýðýmdan gittim" dedi.

       Ýlk izlenim olarak silah ruhsatlarýna soðuk baktýðý öðrenilen Vali Okutan, bu konuda da þu deðerlendirmeleri yaptý:
       "Can güvenliði sýkýntýsý olanlara, þu, þu, þu þahýslara bulundurma verilir. Þunlara ise taþýma silah ruhsatlarý verilir denmiþ.

       Bunlarý yasa belirlemiþ. Kimseye vermem demedim. Taþýma olmasýnýn özelliði var. Adamýn can güvenliðinin olmamasý lazým. Her önüne gelen dosyaya ruhsat vermek can güvenliði yok anlamýna gelir. Hangi þahýslarýn taþýma ruhsatý alabilecekleri belirtiliyor. Þu kadar iþçi çalýþtýracak, þu meslekte olacak bunlarý geçiyoruz. Bunlarý vereceðiz. Þu kadar iþçi çalýþtýracak, sarraflýk mesleðinde iþtigal edecek.. Onun için en ufak sorun yok. Bunlarýn dýþýnda kalanlara can güvenliði sýkýntýsý olanlara bakan adýna vali silah taþýma ruhsatý verir. Bakan da o yetkiyi valilere vermiþ.

       Valiler önüne gelene ‘can güvenliði yok silah, can güvenliði yok silah, herkese verirsen o zaman herkes güç gösterisi yapýyor. Öyle mi deðil mi? Silahla güç gösterisi yapana silah ruhsatý vermem. Dedelerimize sorun, silah taþýyanlarýn silahýný göstermesi ayýptý. Düþerse görülürse bunu göstermek ayýptý. Tam tersine taþýma ruhsatý alacak ve silahýnýn olduðunu da gösterecek! Þov aðýrlýklý bir kültürün geliþmesine zemin hazýrlar. Silah ruhsatýný þehit yakýnlarýna, gazilere, hayýrsever iþadamlarýna vereceðiz. Silah ruhsatý için milletvekili ve siyasi partiye gitmeyi de anlamsýz buluyorum. Taþýma ruhsatý yasaya uymasý lazým."       Yorum yap


       • #8
        Trabzon için el ele
        AKP Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, Merkez Ýlçe Baþkaný Ergin Aydýn ve ilçe baþkanlarý Trabzon Valisi Nuri Okutan’ý makamýnda ziyaret ederek ‘hayýrlý olsun’ dediler.

        Ziyarette Trabzon lehinde güzel mesajlar veren Vali Okutan ve Baþkan Genç Trabzon’un asayiþ olaylarý ile gündemde olmasýný istemediklerini ifade ederek, el birliðiyle bu tür söylemlerin kalmayacaðýný belirttiler.

        AK Parti Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, Merkez Ýlçe Baþkaný Ergin Aydýn ve ilçe baþkanlarý Trabzon Valisi Nuri Okutan’ý ziyarette bulundular. Valilik Toplantý Salonu’nda bir araya gelen AK Parti Ýl ve Ýlçe Baþkanlarý ile Trabzon Valisi Okutan toplantýda Trabzon lehinde güzel mesajlar verdi.

        Trabzon’un son zamanlarda asayiþ sorunlarýyla gündeme geldiðini belirten AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç Trabzon’un asayiþ sorunlarýyla anýlmasýný istemediklerini ifade ederek, "Bu anlamda yoðun ve sorumluluklarý fazla olan bir görev aldýnýz. Bu görevler makamlarýn tek baþýna yapabileceði iþler deðil. Bizler Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Örgütleri olarak halkýmýzla beraber elimizden gelenin en iyisini en güzelini yapmak için yanýnýzda olacaðýz. Trabzon büyük bir þehir, Trabzon Türkiye’nin önemli þehirlerinden bir tanesi, tarih ve kültür þehri.

        Artýk tarihten gelen kazanýmlarýný bundan sonra daha fazla öne çýkartýlmasý lazým. Sadece nüfus kaðýdýnda Trabzonlu yazan bir þahsýn kandýrýlmasýyla Trabzon kötü anýlan bir noktaya getirilmiþtir. Bu durumdan Trabzon son derece rahatsýz olmaktadýr. Trabzon’a haksýzlýk yapýldýðý kanaatindeyiz, hala tüm bunlarý ortadan kaldýracak silecek, çalýþmalarýnýz olacaðýný düþünüyoruz" ifadelerini kullandý.

        Elinde sihirli bir deðneðin olmadýðýný söyleyen Trabzon Valisi Nuri Okutan ise "Trabzon’da bize destek olmak isteyen heyecanlý ve sýcak insanlar var. Trabzon çok önemli coðrafi konuma sahip, ciddi geçmiþi olan bir þehir. Bize düþen Trabzon’un durumunu iyi anlamak ve Trabzon’un güzelliklerini tabana yayarak hareketlendirmektir. Ýnsana yapýlan çalýþmalarý yürütüyoruz. Ama bunun hemen sonuç vermesi mümkün deðildir" dedi.

        Biraz zamana ihtiyaç olduðunu söyleyen Vali Okutan, "Ýyi þeyler çok çabuk geliþir. Bu geliþme zamanla katlanarak büyür. Bu bakýmdan ben Trabzon adýna güzel þeylerini olacaðýna inanýyorum. Ancak þu anda Trabzon’u tanýmaya çalýþýyorum. Burada sizlerle yüz yüze gelerek bazý þeylerin ne kadar oturduðunu görmeye çalýþýyorum. Bunlar bir süre devam edecek, ayný zamanda da geleceðe yönelik hazýrlýklarýmýza da baþlýyoruz. Bütün enerjimizi bütün birikimimizi Trabzon’un lehinde kullanacaðýz" þeklinde konuþtu.

        Yorum yap


        • #9
         Rusya’dan fýndýða can simidi
         Rusya Federasyonu’nun gümrük vergilerini kaldýrmasýyla ilgili olarak açýklama yapan Trabzon Ticaret Borsasý (TTB) Yönetim Kurulu Baþkaný Sebahattin Arslantürk,


         son yýllarda fýndýk üretimleri artan Gürcistan ve Azerbaycan'ýn gümrük vergisi vermemek için Rusya'ya kaçak yolla soktuklarý fýndýk miktarýnda büyük bir artýþ olmasý nedeniyle böyle bir kararýn alýndýðýný söyledi.

         Rusya gümrüðü kaldýrdý

         Rusya’nýn fýndýk ithalatýna uyguladýðý gümrük vergileri yýl sonuna kadar kaldýrýldý. Kararýn Türkiye'nin bu ülkeye yaptýðý fýndýk ihracatýnýn önemli oranda artmasýna neden olacaðý tahmin ediliyor. Rusya geçen yýl Türkiye'den yaklaþýk 35 milyon dolar karþýlýðý 5 bin 750 ton iç fýndýk almýþtý.

         Büyük avantaj yakaladýk
         TTB Baþkaný Sebahattin Arslantürk Rusya Federasyonu’nun almýþ olduðu kararýn en büyük fýndýk ihracatçýsý olan Türkiye’ye büyük bir avantaj saðlayacaðýný anlatarak, “Uygulamanýn bu þekilde devam etmesi, Türkiye'nin Rusya'ya yaptýðý fýndýk ihracatýný önümüzdeki 5 yýl içinde bugünkünün 5 katýna kadar çýkarmasý muhtemeldir” dedi.

         Naturelden iþlenmiþe kadar çeþitli türler için yüzde 5 ila yüzde 15 arasýnda gümrük vergisi uygulayan Rusya'nýn bu kararýnýn en büyük fýndýk ihracatçýsý olan Türkiye'ye avantaj saðlayacaðýný kaydeden Arslantürk, "Bu 2 ülkenin fýndýklarý kalitesiz olmasýna raðmen, Rusya'nýn uyguladýðý yüksek gümrük vergileri nedeniyle kaçak olarak sokulduklarý için fiyatý düþük oluyordu. Gümrük vergilerinin kaldýrýlmasýyla aleyhimize olan bu durum ortadan kalktý. Gümrük vergisi olmadýðý için Rus halký daha ucuza ama kaliteli Türk fýndýðýný yiyebilecek. Bu fýrsatý iyi deðerlendirip, fýndýk satýþýmýzý arttýracaðýz" dedi.
         Arslantürk, Rusya'nýn giderek zenginleþen bir ülke olduðunu, buna paralel olarak da her üründe kaliteye yöneldiðine de iþaret ederek, "Dünyanýn en kaliteli fýndýðýný biz üretiyoruz. Demek ki bu pazarda gelecek bizimdir. Ancak, buna raðmen aþaðýya yatmamalý ve bu fýrsat iyi deðerlendirilmelidir. Baþta Fýndýk Tanýtým Grubu olmak üzere sektörle ilgili herkesin Rusya ve çevre ülkelere yönelik reklam ve tanýtým kampanyalarýna aðýrlýk vermesi þarttýr" diye konuþtu.         Yorum yap

         Haz?rlan?yor...
         X