Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26.03.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26.03.2007

  HEPSiNi UYARDI!
  Tarih: 26.03.2007, 09:32:14

  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, TTSO’da 28. sýraya konulan Trabzon’un Büyükþehir hedefinin 1. sýraya çekilmesini istedi

  ‘Aslan payý bizimdir’
  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, TAKA Gazetesi’nin sorularýný cevaplarken önemli açýklamalar yaptý. Çöp projesine 3 trilyon katký verdiklerini hatýrlatan Canalioðlu, “Trabzon Belediyesi’ni bu ve Zaðnos projelerinin dýþýnda tutmak mümkün mü?” diye sordu. Canalioðlu, Trabzon’un mecliste güçlü olduðunu söyleyerek TTSO’ya önemli bir uyarý yaptý:

  ‘Yeniden deðerlendirin’
  “Trabzon mutlaka Büyükþehir olmalýdýr. TTSO’daki toplantý da 28. sýraya konulmuþ. 1. sýraya konulmalýdýr. Milletvekillerinin 8’i de takip etmesi lazým. Küçük deðil büyük Politika yapacaðýz. Büyük politika yapacaðýz ve bunu da Trabzon için yapacaðýz. Beni seçen halk 8 milletvekilini de seçti”  Muharrem’e AÐLIYORUZ
  Tarih: 26.03.2007, 09:31:42

  Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesi Kurþunlu Köyü yakýnlarýnda uzaktan kumandalý mayýnýn patlatýlmasý sonucu þehit oldu.

  Þehit Yalanýz defnedildi
  Asker Muharrem Yalanýz, Artvin Þavþat ilçesine baðlý Ilýca Köyü’nde dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

  ‘Evine hoþ geldin oðlum’
  Cenaze töreninde yükselen feryatlar yürekleri daðladý. Anne Müfide Yalanýz, oðlunun tabutuna sarýlarak, "Asker elbisesiyle gittin, bayraða sarýlý geldin, bize ne büyük þeref yaþattýn. Allah iki evlat verdi, biri vatana biri bana" diye konuþtu.


  Bölgede bir ilk
  Tarih: 26.03.2007, 09:30:47

  Trabzon’da ilkler yaþanmaya devam ediyor. Türkiye’de donanýmlý belli baþlý merkezlerde gerçekleþtirilen ve týpta Laparaskopik histerektomi ve salpingooferektomi operasyonu olarak bilinen Kapalý Rahim Ameliyatý ilk kez Trabzon SSK Fatih Devlet Hastanesi’nde Jinekolog Operatör Doktor Þükrettin Yeþilçiçek tarafýndan gerçekleþtirildi.

  Dün sabah saat 06:00 sýralarýnda Þavþat Devlet Hastanesi morgundan alýnan þehit cenazesi, askeri birlikler tarafýndan Ilýca Köyü’ne getirildi. Köyde ilk önce ailenin evine götürülen þehit Muharrem Yalanýz'ýn (21) cenazesi burada ailesine gösterildi. Anne Müfide Yalanýz, oðlunun askerlerin elindeki fotoðrafýna sarýlarak "Evine hoþ geldin oðlum" dedi. Müfide Yalanýz, oðlunun bayraða sarýlý tabutuna sarýlarak, "Asker elbisesiyle gittin, bayraða sarýlý geldin, bize ne büyük þeref yaþattýn. Allah iki evlat verdi, biri vatana biri bana" diye konuþtu. Þehit cenazesini köye getiren askeri kuvvetlerin komutaný Jandarma Yarbay Sebahattin Toprak da þehit yakýnlarýnýn "Üþüdünüz, eve gidelim" þeklindeki teklifine "Bizim yüreðimiz yanýyor, üþümeyiz" diye cevap verdi. Diyarbakýr'dan þehit cenazesini getiren komutan Jandarma Kýdemli Astsubay Recep Yavuz da, þehidin kanýnýn yerde kalmayacaðýný söyledi.
  Jandarma Yarbay Sebahattin Toprak, þehit Muharrem Yalanýz'ýn babasý Turgut Yalanýz'a Muharrem'in 15 Aralýk'ta aldýðý takdir belgesini takdim etti. Cenazenin evden çýkarýlýþý sýrasýnda da anne Müfide Yalanýz'ýn "Anne, peþimden aðlama demiþtin, bak iþte aðlamýyoruz" demesi duygulu anlara sebep oldu. Müfide Yalanýz ile þehidin kýz kardeþleri Dilek (17) ve Hanife Yalanýz (10), evden ayrýlan cenazenin arkasýndan el salladý. Baba Turgut Yalanýz da "Allah, bu acýyý kimseye göstermesin. Vatana þehit verdik. Bu gurur bize yeter. 15 yaþýndaki oðlum Atilla'yý da askere göndereceðim" diye konuþtu. Evden alýnan cenaze daha sonra köy camisine getirildi. Öðle namazýnýn ardýndan Ýl Müftüsü Ömer Taþçýoðlu cenaze namazýný kýldýrdý. Namazýn ardýndan resmi bir tören düzenlendi. Törende konuþan Artvin Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Albay Birol Þimþek, bölgede görev yapan güvenlik kuvvetlerinin selamlarýný getirdiðini belirterek Muharrem Yalanýz'ýn özgeçmiþini okudu. Albay Þimþek, o bölgede mayýný döþeyen teröristlerin hepsinin temizleneceðini ve bu haberin þehit ailesine bildirileceðini söyledi. Þehit cenazesi daha sonra köy mezarlýðýndaki aile kabristanýnda topraða verildi. Cenazenin defninin ardýndan tören mangasý saygý atýþý yaptý. Törene Vali Vekili Muzaffer Baþýbüyük, Ýl Jandarma Komutaný Albay Birol Þimþek, Artvin Cumhuriyet Baþsavcýsý Uður Yiðitbilek, Ýl Genel Sekreteri Çetin Demirkaya, Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Piyade Tabur Komutaný Piyade Yarbay Nihat Kaptan, Þavþat Kaymakamý Serdar Kaya, Belediye Baþkaný M.Naci Köroðlu, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Yüzbaþý Bekir Aðýrgün, Ýlçe Emniyet Amiri Bülent Ay, 7. Kolordu Kolordu Komutanlýðý'nda görevli Kýdemli Baþçavuþ Recep Yavuz ile çok sayýda vatandaþ katýldý.  Validen destek sözü
  Tarih: 26.03.2007, 09:30:04

  Trabzon Valisi Nuri Okutan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen'i makamýnda ziyaret etti

  Kök Hücre Laboratuarý ATÝ Teknoloji Hücre ve Gen Tedavi Merkezi'nin yapýlan çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Vali Okutan, hiçbir projede Trabzon Valiliði’nin isminin geçmemesini hayretle karþýladýðýný belirti.
  Vali Okutan, Trabzon'u tanýmaya devam ettiðini belirterek, ilk iadeyi ziyareti KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen'e yaptýðýný söyledi. KTÜ'de olumlu çalýþmalarýn olduðunu ifade eden Vali Okutan, "KTÜ'de alýn teriyle yapýlan iyi çalýþmalar var, bu çalýþmalarýn idari birimlerle birleþtirilerek duyurulmasýnýn saðlanmasý gerekir. Gen merkezi beni çok heyecanlandýrýyor. Bunun bilinmesi gerek. Üniversiteler teknoloji ve kalkýnma hareketinin merkezidir. Bu nedenle üniversitelere önem veriyoruz. Bu heyecana destek vermek için buradayýz" dedi. KTÜ ve ATÝ Teknoloji'nin ortak yürüttüðü projelere valilik olarak destek vereceklerini kaydeden Okutan, "KTÜ çok köklü ve ciddi birikimleri olan bir üniversite. Bu birikimleri valilik olarak idari birimler kanalýyla uygulamaya sokmak istiyoruz. Valiliðin bu teknoloji merkezindeki projelerde yer almadýðýný gördüm. Bunun bir eksiklik olduðunu düþünüyorum. Bu eksikliði gidermek için projelerden biri olan kanser aþýsý projesine valilik olarak ortak olmak istiyoruz. Bu sayede hem kanser tedavisine hem araþtýrma merkezine yardýmcý olmuþ oluruz. KTÜ Rektörü Özen ve araþtýrma merkezindeki arkadaþlar projeyle ilgili çalýþmalarýný bana getirip, ben de bunu il genel meclisine sunacaðým. Onlarýn da bunu olumlu karþýlayacaðýný düþünüyorum" diye konuþtu.
  Vali Okutan, Prof. Dr. Ercüment Ovalý'dan Kök Hücre Laboratuarý iþlevi ve faaliyetleri hakkýnda bilgi alarak laboratuarda incelemede bulundu. Vali Okutan daha sonra Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonuna geçerek burada Ýl Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý'dan brifing aldý.

  Kavgayý ayýrýrken CANINDAN OLDU
  Tarih: 26.03.2007, 09:29:05

  Ýstanbul Beyoðlu Sütlüce Badem Mahallesi'nde bir otomobil ile bir taksideki kiþiler arasýnda kavga çýktý.

  Kavgayý ayýrmak için araya giren iki gençten biri olan Gümüþhaneli Yaðmur Çelik býçaklanarak hayatýný kaybetti. Ýstanbul Beyoðlu'nda, bir kavgayý ayýrmak için aracý olan ve daha sonra da þahýslar tarafýndan otomobile bindirilerek býçaklandýðý iddia edilen 2 gençten biri hayatýný kaybetti. Yaðmur Çelik'in ölümü, yakýnlarýný sokaklara döktü. Cinayeti protesto eden yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Beyoðlu Sütlüce Badem Mahallesi'nde bir otomobil ile bir taksideki kiþiler arasýnda kavga çýktý. Kavgayý ayýrmaya çalýþtýklarý ileri sürülen Yaðmur Çelik ile Ümit Gülenç, bu kiþilerden uzaklaþmalarýný istedi. Bunun üzerine olay yerinden ayrýlan otomobildeki þahýslar daha sonra geri geldi. Þahýslar, Çelik ve Gülenç'i konuþmak istediklerini söyleyerek otomobile çaðýrdý. Ýki genci araca bindiren þahýslar olay yerinden uzaklaþtý. Bu kiþilerce çeþitli yerlerinden býçaklandýklarý iddia edilen Çelik ve Gülenç, Haliç Köprüsü üzerine gelindiðinde araçtan atýldý. Kanlar içinde yakýnlarýna haber veren Yaðmur Çelik ve Ümit Gülenç, ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Yaðmur Çelik, kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Çelik'in ölüm haberini alan yakýnlarý Gümüþhane Kelkit Baba Konaðý Köyü Kalkýndýrma ve Yardýmlaþma Derneði'ne akýn etti. Vatandaþlardan biri Çelik'in þahýslardan kaçarken önde olduðu için aðýr yara almasý sonucu öldüðünü iddia etti. Çelik'i kaybetmenin acýsýyla gözyaþý döken yakýnlarý cinayeti protesto etti. Emniyet yetkilileriyle görüþen Çelik'in yakýnlarý, bu tür olaylarýn önceden de olduðunu, ancak emniyete aktarmadýklarý için devam ettiðini söyledi. Dernekte taziyeleri kabul eden Çelik'in yakýnlarý, ayakta durmakta zorlandý, bazýlarý sinir krizi geçirdi. Býçakla öldürülen Çelik'ten geriye bir düðünde çekilmiþ görüntüleri kaldý. Olayda yaralanan Ümit Gülenç'in ise saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.


  Ýstiklal Savaþý gazisi hayatýný kaybetti
  Tarih: 26.03.2007, 09:26:56

  Hayattaki iki Ýstiklal Savaþý gazisinden Veysel Turan, Konya’da hayatýný kaybetti.

  Uzun süredir evinde doktor kontrolünde olan 107 yaþýndaki Veysel Turan, durumunun aðýrlaþmasý üzerine Konya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nöroloji servisine kaldýrýldý. Þuuru kapalý olan Turan’ýn saðlýk durumuna iliþkin henüz bir açýklama yapýlmadý. Konya’nýn Selçuklu Ýlçesi’ndeki evinde 20 yýldýr yataða baðýmlý olarak yaþayan Ýstiklal Savaþý gazisi Veysel Turan’ýn durumu üç gün önce aðýrlaþtý.
  Yakýnlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýlan gazi, bu sabah hayatýný kaybetti.
  Ýstiklal Savaþý’nda sýhhiyeci olarak görev yapan Veysel Turan 108 yaþýndaydý. Veysel
  Turan’ýn vefatýyla hayattaki Ýstiklal Savaþý gazisi sayýsý bire düþtü. 110 yaþýndaki gazi Yakup Satar, halen Eskiþehir’de yaþýyor.


  Türkiye Çin’i kýzdýrdý
  Tarih: 26.03.2007, 09:26:08

  Tektil ve hazýr giyim kotalarýnýn kaldýrýlmasýndan olumsuz etkilenen Türkiye, bu durumun sonuçlarýnýn incelenmesi amacýyla Dünya Ticaret Örgütü’nce (DTÖ) bir çalýþma programýnýn yürütülmesi talebini yineledi.

  Türkiye’nin bu konudaki ýsrarlý talebinin, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi ülkeleri kýzdýrdýðý bildirildi.

  Türkiye, DTÖ’ye baðlý Mal Ticareti Konseyi’nin 19 Mart’ta yaptýðý toplantýda 2004 yýlý sonu itibariyle tekstil ve hazýr giyim kotalarýnýn kaldýrýlmasýnýn etkilerinin incelenmesi amacýyla DTÖ tarafýndan bir çalýþma programýnýn yürütülmesi önerisini yineledi.

  Söz konusu program kapsamýnda Türkiye, DTÖ Sekretaryasý’nýn, üye ülkelere kotalarýn kaldýrýlmasýnýn etkilerine iliþkin verileri saðlayacak bir etüd hazýrlanmasýný istiyor.

  Türkiye, bu verilerin, örgüt üyelerine, kotalarýn kaldýrýlmasýnýn üretim, tüketim, pazar paylarý, teknoloji ve yenileme ile ticaret üzerindeki etkilerini kanýtlayacaðýný düþünüyor.

  Kotalarýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan az geliþmiþ ülkelerde sektördeki istihdamýn giderek azaldýðýna dikkat çeken Türkiye, Çin’in büyük pazarlara yönelik ihracatýnda ise, “dramatik bir büyüme” yaþandýðýna iþaret etti.

  Bu arada, Türkiye’nin, önerisinin çok sayýda üye ülkelerin heyetlerince desteklendiðini söylediði kaydediliyor. Ancak, Türk önerisine kotalarýn kaldýrýlmasýndan en çok yararlanan ülkelerden tepki geldiði vurgulanýyor.

  Türk önerisine en büyük tepkinin, baþta Çin ve Hindistan olmak üzere, son dönemde ihracatlarý önemli ölçüde artan ülkelerden geldiðine dikkat çekiliyor. Ankara’yý destekleyen ülkelerin arasýnda ABD’nin de yer aldýðý dile getiriliyor.  BM’den Ýran tasarýsýna onay
  Tarih: 26.03.2007, 09:28:13

  BM Güvenlik Konseyi, Ýran’ýn nükleer programý ve uranyum zenginleþtirme faaliyetlerini askýya almadýðý için bu ülkeye karþý yaptýrýmlar içeren ikinci bir karar tasarýsýný oy birliðiyle kabul etti.

  BM Güvenlik Konseyi’nin iki daimi üyesi Ýngiltere ve Fransa ile Almanya tarafýndan sunulan yeni karar tasarýsý, Konsey’in 15 üyesinin tümünün oylarýný alarak oy birliðiyle kabul edildi. Kararda, Ýran bir kez daha nükleer faaliyetlerini durdurmaya çaðrýlýyor ve Ýran’ýn buna uymamasý durumunda Ýran’a yeni yaptýrýmlar getiriyor. Kararda Ýran, uranyum zenginleþtirme, yeniden iþleme, aðýr su reaktörleri, nükleer silah sevkýyat sistemlerinin geliþtirilmesi gibi faaliyetlerini, Uluslararasý Atom Enerji Ajansý’yla (UAEA) iþbirliði yaparak askýya almaya çaðrýlýyor.
  UAEA’nýn bu baðlamda Ýran’ýn bu çaðrýya uyup uymadýðý konusunda 60 gün sonra bir rapor hazýrlamasý öngörülüyor. Ýran’a karþý 23 Aralýk 2006 tarihinde yaptýrýmlar içeren 1737 sayýlý kararý geniþleten bu ikinci karar tasarýsýnda, Ýran’ýn nükleer faaliyetlerine katýlan grup, kiþi ve firmalarýn isim listesi geniþletiliyor ve bunlarýn mallarýnýn da dondurulacaðý belirtiliyor. Kararda ek olarak verilen bu geniþletilmiþ yeni listede Ýran devlet bankasý Sepah ve Ýran Devrim Muhafýzlarý tarafýndan yönetilen þirketler bulunuyor. Kararda ayrýca Ýran’ýn diðer ülkelere geleneksel silah satýþý yasaklanýrken, BM ülkelerinin de Ýran’a aðýr silahsevkiyatý olmamasý konusunda çok dikkatli olmalarý isteniyor. Karar, BM ülkelerini ve uluslararasý finans kuruluþlarý, Ýran’a insani yardým ve kalkýnma amacý dýþýnda hiçbir þekilde “hibe, mali destekya da kredi verme” sözünde bulunmamaya çaðrýlýyor.
  BM ülkelerini, Ýran’ýn nükleer faaliyetlerine katýlan Ýranlý yetkililerin diðer ülkelere yaptýðý seyahatler konusunda BM’yi bilgilendirmeye çaðýran karar, bir anlamda Ýranlý yetkililerin yurtdýþý seyahatlerini sýnýrlandýrmayý amaçlýyor.

  Kararda Ýran’ýn Konseyin taleplerine uymasý ve bunlarý müzakere etmek istemesi durumunda, tüm yaptýrýmlarýn askýya alýnacaðý, ancak tam tersi olursa yeni yaptýrýmlarýn görüþüleceði bildiriliyor. BM kararýnýn önemli bir baþka yaný BM Þartýnýn 7. bölümünün 41. maddesikapsamýnda hazýrlanmýþ olmasý. 41. maddede uluslararasý güvenliði ve barýþý tehdit eden ülkeler karþýsýnda askeri deðil, daha çok ekonomik ve diplomatik yaptýrýmlarýn kabul edilmesi öngörülüyor.
  Konseyin beþ daimi üyesi ve 10 daimi olmayan ülke arasýnda bir hafta süreyle tartýþýlan karar tasarýyla ilgili olarak Güney Afrika, Endonezya ve Katar tarafýndan bazý deðiþik önerileri getirilmiþti.
  Bugün kabul edilen kararýn giriþ paragrafýnda bu ülkelerin talepleri doðrultusunda, Ýran nükleer programýndan kaynaklanan sorunun çözümünün “Ortadoðu’nun kitle imha silahlarýndan arýndýrýlmýþ bir bölge olma amacýna” katkýda bulunacaðýndan da söz ediliyor.
Haz?rlan?yor...
X