Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22.03.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22.03.2007

  Garson þofben kurbaný
  Tarih: 22.03.2007, 09:04:26

  AKÇAABAT YÝNE BÝR EVLADINI UÐURLADI

  Trabzon’un Fatih Mahallesi’ndeki bir lokantada garsonluk yapan 27 yaþýndaki Nuri Kandemir yýkanmak için girdiði banyoda sýzan gazdan zehirlendi. Niþanlý olduðu ve düðün hazýrlýklarý yaptýðý belirtilen genç, ailesi tarafýndan Fatih Devlet Hastanesi’ne yetiþtirilemedi ve hayatýný kaybetti. Bütün uyarýlara raðmen þofben canavarýnýn önüne geçilemiyor ve her hafta yeni bir kurban veriliyor. Fatih Mahallesi Ayasofya kavþaðýnda bir lokantada çalýþan 27 yaþýndaki genç yaþamýný yitirdi. Olay Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, ilçenin Doðanköy Beldesi’nde Nuri Kandemir (27), yýkanmak için banyoya girdi.

  Kandemir'in uzun süre dýþarý çýkmamasý üzerine þüphelenerek banyoya giren ailesi oðullarýný baygýn halde buldular. Þofbenden sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendiði belirlenen Kandemir, yakýnlarý tarafýndan Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý ancak kurtarýlamadý. Niþanlý ve düðün hazýrlýklarý yaptýðý ifade edilen genç dün Doðanköy’de ikindi namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazý sonrasý aile kabristanlýðýnda gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.  Firarý zanlý aranýyor
  Tarih: 22.03.2007, 09:03:54

  4 KÝÞÝYÝ VURAN ÝÇÝN POLÝS ALARMDA

  Trabzon’un Havalimaný’nýn, danýþma kýsmýnýn önünde yaþanan tartýþma sonucu 4 kiþiyi çeþitli yerlerinden yaralayarak firar eden adýnýn Yusuf olduðu iddia edilen bir zanlý heryerde aranýyor.

  Asayiþ ekiplerinin silahlý saldýrý öncesinde kavgaya karýþtýklarý iddiasýyla gözaltýna aldýðý 2 kiþi savcýlýk tarafýndan suçsuz bulunarak serbest býrakýldý. Olayýn otomobil park etme meselesinden kaynaklandýðý öðrenildi.  Sancak Avrupa Atv'de BAÞARI ÖYKÜSÜ BU AKÞAM EKRANLARDA Tarih: 22.03.2007, 09:08:52

  Avrupa’daki Trabzonlu iþadamý, TAKA Gazetesinin Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Sancak bu gece Türkiye saati ile 23.30’da, Almanya saati ile 22:30'da ATV Avrupa’da olacak.

  Sancak’ýn yaþam öyküsünü anlatacak, ‘Baþaranlar’ programýnda Almanya, Ankara ve Trabzon’da yapýlan çekimler ve anýlar belgesel halinde ekrana gelecek.
  1980’li yýllarda Trabzon’un Köprübaþý ilçesinden Avrupa’nýn geliþmekte olan ülkelerinden Almanya’ya giden ve orada iþ dünyasýna adým atýp önemli baþarýlara imza koyan, sivil toplum örgütlerinde yaptýðý çalýþmalarla takdir toplayan ve ardýndan birikimleri ile Trabzon’a yatýrým yaparak 2002 yýlýnda TAKA Gazetesi’ni kuran, Sancak Plaza’yý inþa eden, Bedensel Engelli Sancakspor Kulübü’nün Onursal Baþkaný Ahmet Sancak bu gece Türkiye saati ile 23.30’da, Almanya saati ile 22:30'da ATV Avrupa’da olacak.

  Sancak’ýn yaþam öyküsünü anlatan Sebahattin Çelebi’nin hazýrlayýp sunduðu ‘Baþaranlar’ programýnda Almanya, Ankara ve Trabzon’da yapýlan çekimlere yer verilecek. Sancak’ýn iþ ve basýn dünyasýndaki baþarýlarýndan kesitlerin yer alacaðý programda ayrýca Sancak’la ilgili olarak Trabzon’un üst düzey yöneticilerinin görüþlerine de yer verilecek. Ahmet Sancak’la ilgili program yaklaþýk olarak 50 dakika sürecek.

  DANANIN KUYRUGU KOPUYOR BAÞBAKAN ERDOÐAN AKP ÝL BAÞKANLARINI ANKARA’DA TOPLADI Tarih: 22.03.2007, 09:05:50

  AKP Ýl Baþkanlarý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Köþk’e çýkmak yerine Baþbakan olarak kalmasýný istedi

  ‘Seninle mutluyuz’
  Baþbakan Tayyip Erdoðan Ankara Bilkent Otel’de il baþkanlarý ile Gençlik ve Kadýn Kollarý baþkanlarýný dinledi. Baþkanlar, Baþbakan Erdoðan’ýn Köþk’e çýkýp çýkmamasý konusunda görüþlerini açýklarken “Sayýn Baþbakaným biz seninle mutluyuz. Ama önemli olan ülkenin mutluluðu” ifadesini kullandýlar.

  Baykal’a çattý
  Baþbakan Erdoðan, Ýl Baþkanlarý toplantýsýnda CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal’a da cevap verdi: “Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan'ýn teröristbaþý, bölücü ile hangi tür bir yaklaþým içerisinde olabileceðini benim sevgili milletim çok iyi biliyor. Buralardan bir þey kapabilir miyiz mantýðý ile yaklaþanlar boþuna uðraþýyor.”


  Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn düþtüðü çukura düþmeyeceðini belirterek, "Türkiye'de Tayyip Erdoðan'ýn teröristbaþýyla, bölücüyle hangi tür bir yaklaþým içerisinde olabileceðini benim sevgili milletim çok iyi biliyor" dedi.

  AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsý Bilkent Otel'de baþladý. Toplantýya Baþbakan Erdoðan'ýn yaný sýra Devlet Bakanlarý Beþir Atalay ve Nimet Çubukçu, Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, AK Partili Ýl Baþkanlarý ve Gençlik ve Kadýn Kollarý Baþkanlarý katýldý. Erdoðan, toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada her þeyin yanlýþ gittiði bir çöküntü döneminden neredeyse her þeyin doðru istikamette ilerlediði bir yükseliþ dönemine geçtiklerini ifade ederek aradaki farkýn akla kara kadar belirgin olduðunu dile getirdi.

  Kýrk yýldýr siyasi pusulalarý krizden, kavgadan, çatýþmadan ve istikrarsýzlýktan baþka bir þey göstermeyenler için bu baþarý tablosunun anlaþýlmasý ve kabul edilmesi çok zor bir tablo olduðunu ifade eden Erdoðan, Ana Muhalefet lideri Baykal'ýn son dönemde yaptýklarýný izlediklerini kaydetti. Erdoðan þöyle konuþtu: "Yaptýklarý hep ayný þeyler. Müflis tüccar hep eski defterleri karýþtýrýp durur. Bu liderde maalesef müflis tüccar. Siyaset hayatlarýnda tek baþýna bir kez iktidar yakalayamadýlar.

  Millet bir kez bile bunlara iktidarý vermedi. Niye? Güvenmiyorlar da onun için. Güvense herhalde bugüne kadar bir kez olsun bir iktidar þansý verirdi. Hep böyle kenarýndan köþesinden koalisyon hükümetleri ile iktidar olma þansý yakaladýlar. Þimdi yine ayný gayretin içindeler. Devamlý karalamalar, belden aþaðý vurmalar, hakaretler, edebe adaba sýðmayan yollar. Ama bunlar bizim üslubumuz deðil, bizim adabýmýz deðil. Ben AK Parti Genel Baþkaný Erdoðan olarak Ana Muhalefet liderinin o düþtüðü çukurlara düþmeyeceðim. Dikkat edin seviye demiyorum, düþtüðü çukurlara düþmeyeceðim diyorum. Üstadýn bir ifadesi var ya, seviye bir irtifadýr aslýnda ama öbürü farklýdýr. Oralara girmeyeceðim. Onu kendisi araþtýrýp bulsun".

  Yýllardan sonra ilk kez siyaseti ciddiyetle ele alan, siyasetin rotasýný milletin beklentilerine göre saptayan bir iktidarýn iþ baþýnda olduðunu kaydeden Erdoðan, o kafalarýn bu yeni durum karþýsýndaki tek siyasi silahýnýn yine boþ laf, karalama kampanyalarý, gölge oyunlarý ve vehim senaryolarý olduðunu ifade etti. Erdoðan, CHP lideri Baykal'ýn teröristbaþý Öcalan'a 'Sayýn' diye hitap ettiði eleþtirilerine de cevap vererek þu deðerlendirmelerde bulundu:
  "Türkiye'de Tayyip Erdoðan'ýn teröristbaþý, bölücü ile hangi tür bir yaklaþým içerisinde olabileceðini benim sevgili milletim çok iyi biliyor. Buralardan bir þey kapabilir miyiz mantýðý ile yaklaþanlar boþuna uðraþýyor. Oralardan bir þey çýkmaz. Çýkartamazsýnýz. Çünkü AK Parti'nin teröre karþý teröriste karþý bakýþý bellidir. Ayrýmcýlýða karþý duruþu bellidir. Bunu kimse kalkýp da farklý yerlere çekmesin. Buralardan bir þey çýkmaz. Boþuna uðraþýyorsunuz. Bu ülkede milletimizin beraberliði için el ele, omuz omuza geleceðe yürümesi için on yýllarýn beklediði çýkýþý yapan tek siyasi hareket AK Parti hareketi olmuþtur".

  Yola çýktýklarýnda üç kýrmýzý çizgileri bulunduðunu ifade ettiklerini anlatan Baþbakan Erdoðan hala bunu anlamayanlar olduðunu kaydetti. Bunlarý söyleyen bir hareketin liderinin bir terör örgütüyle veya teröristbaþý ile ayný çizgiye düþemeyeceðini iþaret eden Erdoðan, Ana Muhalefet liderinin de bunu bildiðini dile getirdi. Baykal'ýn hedef saptýrma ve zihin bulandýrma gayreti içinde olduðunu söyleyen Baþbakan Erdoðan þöyle konuþtu: "Eðer cemayüz evvellerini karýþtýrmaya kalkarsak kimin kime daha yakýn olduðu çok daha iyi ortaya çýkar.

  19. dönemde muhalefet lideri ayný siyasi partinin çatýsý altýnda terör örgütü ve þu andaki lider kadrosu ile birlikte parlamentoda deðil miydi? El ele, omuz omuza, kol kola deðil miydi? Bunlarý tarih kaydetti. Sonra ayrýlmýþlar. Ayrýlýp ayrýlmaman beni ilgilendirmiyor. Ama sen ayný çatý altýnda siyaset mücadelesi yaptýn. Biz de beraber yürüdük bu yollarda diyoruz. Kiminle, bu kadrolarla. Siz de beraber yürüdünüz o yollarda ama daha sonra yollarýnýz ayrýldý. Birileri daðda kaldý, birileri yurtdýþýnda kaldý, þurada kaldý, burada kaldý.

  Onun için bu ülkede vatanseverlik, milliyetperverlik yarýþýnda Sayýn Baykal bizimle aþýk atamazsýnýz. Bu yolda çok geride kalýrsýnýz. Aslýnda ben böyle bir deðerlendirme yapmak istemiyordum ama rahat durmadý bir deðil, iki deðil, üç deðil, dört deðil, beþ deðil. Artýk bir cevap vermek gerekiyordu. 'Acaba niye baþbakan susuyor' diye bekleyenlerin beklentilerine cevap olsun diye bunlarý söylemek durumundayým."

 • #2
  ellerine saðlýk gülcan abla

  Yorum yap


  • #3
   teþekkür ederim bozkurt_61

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X