Duyuru

Collapse
No announcement yet.

19 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 19 Mart 2006 Haberler

  BAYRAK YAKTILAR  Meydan Parký’nda toplanan grup pankart açarak basýn açýklamasý yaptý...

  Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derneði, Trabzon Meydan Parký’nda ABD’nin Irak’a saldýrýya baþlamasýnýn 3. yýldönümünde ABD’yi protesto amaçlý eylem yaptý. Eylem sonrasý slogan atan grup, ABD bayraðý yakarak olaysýz daðýldý.

  ABD’nin Irak saldýrýsýnýn 3. Yýldönümü nedeniyle dün ülke genelinde çeþitli eylemlerle ABD protesto edildi. Trabzon Meydan Parký’nda Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu’nun önceki gün açtýðý Irak’tan manzaralar fotoðraf sergisinden sonra, dün de Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derneðine baðlý bir grup ABD karþýtý bir basýn açýklamasý yaparak ABD bayraðý yaktý. Emrah Akýn’ýn yaptýðý basýn açýklamasýnda Irak’ta iþgale son verilmesi gerektiði vurgulanýrken, ABD’nin Türkiye’de ürün taban fiyatýný, memur zamlarýný ve emekli maaþýný belirlediði iddia edildi. Açýklamada þunlar yer aldý, "11 Eylül’ü kendi çýkarlarý için fýrsat bilen Amerika, tasarladýðý imparatorluk politikasýný yürürlüðe koyarak önce Afganistan’ý ardýndan Irak’ý iþgal etti. Çýkarlarýna ters düþen ülkeleri bir terörist ilan ederek, listeler yayýnladý. Þimdi de Ýran’a, Suriye’ye ayný gerekçelerle tehditler savuran Amerika, yeni iþgal hazýrlýklarýna girmeyi düþünüyor. Amerika dünya egemenliði için halklara savaþ açmýþ, diðer emperyalist devletler ve AKP gibi iþbirlikçi iktidarlar da Amerika’nýn yanýnda yer alarak, iþgale ortak olmuþlardýr. AKP iktidarý halkýn tepkisi karþýsýnda tezkereyi geçirememiþ fakat, hava sahamýzý açarak, limanlarýmýzý kullandýrarak iþgale destek vermeye, iþbirlikçiliðe devam etmiþtir. Türkiye halký, Amerika’nýn sömürgesi olmaya, Irak’ta Amerikan iþgaline karþý çýkmalýdýr. Irak’ýn iþgalinin 3. yýldönümünde Irak halkýnýn direniþini selamlýyor, Amerikan emperyalizmini lanetliyoruz"

  HOPA’DA DA BAYRAK YAKILDI
  Amerika Birleþik Devleti ve müttefik güçlerin Irak iþgalinin 3. yýlýnda, Artvin’in Hopa Ýlçesi’nde protesto gösterileri yapýldý. Doðu Karadeniz Haklar ve Özgürlükler Cephesi tarafýndan Cumhuriyet Meydaný’nda basýn açýklamasýný yapýldý ve ABD bayraðý yakýldý. Atanur Durmuþ basýn açýklamasýnda, "Yaný baþýmýzda 3 yýl süren bir iþgal var. Bir tarafta tankýyla, topuyla Dünya haklarýna savaþ açmýþ, dünya imparatorluðuna soyunmuþ, iþgalci Amerika,bir tarafta kendi vatanlarýnda katledilenler,topraklarýna kanlý çizmelerle ayak basanlara karþý direnen Irak halký. Irak’a demokrasi götüreceðiz diyerek saldýrýsýný meþrulaþtýrmak isteyen ABD’nin nedenlerin hepsinin yalan olduðu, petrol kaynaklarýnda gözü olduðu anlaþýlmýþtýr.Ancak vatanseverlerin direniþi hala sürüyor.Ve sürecektir. Çünkü, topraklarýnda iþgalci düþman güçleri var.Ýþgalciler günlerce insanýn kanýný akýtarak emperyalist çýkarlarýný elde etmek istiyor"dedi.

 • #2
  TRABZON'DA ÞOK EDEN HIRSIZLIK

  Özdil Belediyesi’ni soydular, Baþkanýn makam aracýyla kaçtýlar...

  Trabzon’un Yomra Ýlçesi’ne baðlý Özdil Beldesi’nde Belediye Hizmet Binasý’na giren hýrsýz ya da hýrsýzlar herkesi þok etti. Muhasebe Servisi’ndeki kasadan 10 bin YTL ve elektronik eþya çalan, üstüne üstlük Belediye Baþkaný’nýn makam aracýný da çalarak olay yerinden uzaklaþtýlar. Çalýnan makam otomobili terkedilmiþ halde bulundu.
  Edinilen bilgilere göre geceleyin Özdil Belediyesi’ne giren kimliði meçhul kiþi ya da kiþiler Belediye Baþkanýna ait bilgisayarý, Yazý Ýþleri Müdürü’ne ait bazý eþyalarý, daha sonra Fen Ýþleri Memurluðu ve Muhasebe Servisi’ne girerek kasadan yaklaþýk olarak 10 binYTL’yi, ayrýca giriþ kapýsýnda bulunan PTT’den 200 YTL çaldý. Ardýndan da baþkanýn makam otomobiline elektronik eþyalarý koyarak kayýplara karýþtý. Olay ertesi sabah ortaya çýktý. Herkesi þok eden hýrsýzlýk sonrasý olay yerine gelen güvenlik güçleri, incelemeler yaptý. Parmak izi tespit çalýþmalarýnýn ardýndan geniþ çaplý arama baþlatýldý.
  Belediyeye ait makam aracý Yomra-Özdil-Oymalýtepe Grup Yolu üzerindeki bir inþaat firmasýna ait kum-çakýl ocaðýnýn yakýnýnda bulundu. Hýrsýzlýk olayýnýn ardýndan bölgede yaþayan vatandaþlar tepkilerini dile getirerek, “Karakolun Yomra merkeze taþýnmasýyla birlikte düzensizlikler baþ gösterdi. Belediye binasýnýn soyulmasýndan önce baþka soygunlar da oldu. Bu soygun olayýnýn son olmasýný ve beldemizin eski huzuruna geri dönmesini istiyoruz. Bizlerin huzurunu kaçýranlar her kimse yakalanýp cezalandýrýlmalarýný istiyoruz” ifadelerini kullandýlar.
  Jandarma ekipleri beldede yaþanan bu hýrsýzlýk olayýndan sonra hýrsýz ya da hýrsýzlarýn yakalanmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor.

  Yorum yap


  • #3
   TERÖRE LANET!

   Þehitler Haftasý dolayýsýyla Trabzon, Rize, Artvin, G.Hane ve Giresun’da bir dizi etkinlik düzenlendi...

   Asteðmen rütbesiyle görev yaparken 1992 yýlýnda bölücü örgütle girilen silahlý çatýþmada þehit olan Coþkun Davulcu'nun ayný ismi taþýyan yeðeni ve annesinin feryadý duygusal anlarýn yaþanmasýna sebep oldu. Törenlerde terör örgütüne lanet yaðdýrýlýrken, þehit yakýnlarýnýn isyaný göðe yükseldi.

   Yorum yap


   • #4
    OF'DA TAÞ YAÐDI

    Bugüne kadar 8 iþçisinin hayatýna mal olmuþtu Trabzon’un Of Ýlçesi’ndeki Kurtarýya Taþocaðý’nda yasal ölçeðin üzerinde galeri atýmlarý ilçede deprem korkusu yaþatýyor...

    Galeri atýþý sýrasýnda çevreye saçýlan kaya parçalarý vatandaþlarý ve sürücüleri isyan noktasýna getirdi.
    Of- Çaykara Karayolu’nun ve üç çay fabrikasý yakýnýnda bulunan taþ ocaðýnda yapýlan galeri atýþlarý sonrasýnda meydana gelen sarsýntý yöre halkýna deprem korkusu yaþattý.

    Deniz ve yol dolgularý malzemelerinin alýndýðý taþ ocaðýnda bu güne kadar 8 çalýþan hayatýný kaybettiðini, yöre iþyerlerine ve çevrede bulunan evlere de büyük hasar verdiðini söyleyen Of Ýlçesi Belediye Baþkaný Oktay Saral, Belediyemiz dahilinde bulunan taþ ocaðýna yapýlan galeri atýþlarýnda verilen raporlar doðrultusundaki ölçekle dinamit atýlmasýný, aksi halde bu uygulamaya uyulmadýðý taktirde yasal yollara baþ vuracaðýný belirterek,”Halkýmýzýn saðlýðý ile oynamaya kimsenin hakký yoktur. Her galeri atýþlarýnda vatandaþlarýmýz tedirgin oluyor“ dedi.

    Of Kaymakamý M.Cengiz Yücedal konuya iliþkin olarak daha önce yaptýðý açýklamada sarsýntýnýn yasal ölçek üzerinde yapýlan ateþlemeden kaynaklandýðýný doðrularken olaya el koyduklarýný bildirdi. Kaymakam Yücedal konunun hassas konu olduðunu anýmsatarak “Buradan sahil yoluna taþ alýnmakta. Elbette yol da bizim için önemli. Daha önce yapýlan ateþlemelerden ilçenin zarar görmesi üzerine üniversiteyi devreye koyarak bilim adamlarýnýn atýmýn hangi ölçekte yapýlmasý gerektiði konusunda görüþ aldýk. Þimdi yine yapýlan atýmýn hangi ölçekte gerçekleþtirildiðini araþtýrýyoruz. Yasal ölçeðin üzerinde ise gerekirse taþ ocaðýný kapatýrýz” dedi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X