Duyuru

Collapse
No announcement yet.

20.03.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 20.03.2007

  Marketci cinayetine 10 saatlik durusma
  Tarih: 20.03.2007, 09:27:19

  Sürmene’de, ‘Öldürülebileceðini önceden bildirmesine raðmen’ korunamayan ve marketinde vurulan Aydýn Karataþ olayýnýn mahkemesi baþladý

  14 tutuklu geldi
  Trabzon’un Sürmene ilçesinde çalýþtýrdýðý marketinde bir grup genç tarafýndan saldýrýya uðrayarak öldürülen Marketçi Aydýn Karataþ’ýn zanlýlarý dün Trabzon Aðýr Ceza mahkemesinde ilk duruþmalarýna çýktý, duruþmada 10 saat boyunca sanýk-zanlý ve tanýklar dinlendi.

  Tanýklarda
  dinlendi
  Sabah saat 09.00’da baþlayan Mahkemede 12’si tutuklu, 2’si tutuksuz 14 sanýk ile birlikte 3’te tanýk dinlendi. Zanlýlarýn birçoðu saldýrý ile ilgilerinin bulunmadýðýný söylerken mahkeme 8 zanlýnýn tutuksuz yargýlanmasýna karar verdi. Mahkeme 16 Nisan tarihine ertelendi.

  Trabzon’un Sürmene Ýlçesi’nde bir davada aleyhe tanýklýk yaptýðý kiþilerce hedef seçilen market iþletmecisi 3 çocuk babasý Aydýn Karataþ’ýn öldürülmesine iliþkin davanýn görüþülmesine Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi’nde baþlandý.
  Hedef seçilmesinin ardýndan verdiði dilekçe ile ‘Güvenliðim tehlikede’ diyerek koruma isteyen ancak alamadýðý iddia edilen, bununla yetinmeyip çelik yelek alan ve çelik yeleðini giymeyi ihmal ettiði bir akþam öldürülen Aydýn Karataþ olayýnýn ardýndan Sürmene’de bir dizi operasyon gerçekleþtirilmiþ ve olaya karýþan, yardým ve yataklýk ettiði öne sürülen toplam 14 kiþi tutuklanarak cezaevine konulmuþtu.

  Dün yapýlan ve 10 saat süren ilk duruþmada tutuklu 14 sanýktan 8’i tahliye edildi. Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ve sanýklarýn yaný sýra 3 tanýðýn da dinlendiði duruþmada Sefer H. hakkýndaki suçlamalarý kabul etmedi. Mustafa B.’yi cinayete azmettirmediði ileri sürülen Sefer H., "Ben kimseye silah temin etmedim. Mustafa sadece gezmek için arabamý istedi. Sonra arabamýn olaya karýþtýðýný duydum" dedi.

  Mahkeme heyeti tutuklu sanýklardan Y.Ö., E. K., S. K., H. Ö., E. S., A. Ç., Y. K. ve D. H.’nin tahliyelerine karar verdi. Diðer sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamý kararlaþtýrýldý. Eksik evraklarýn tamamlanmasý için duruþma 16 Nisan 2007 tarihine ertelendi.


  Validen ev sözü
  Tarih: 20.03.2007, 09:26:41

  Trabzon Valisi Nuri Okutan güç durumdaki yaþlý kadýna ev sözü verdi

  Masraflar da Valilikten
  Yaþlýlar Haftasý olduðunu bilmediði halde Valilik’e giden Þerife Doðan isimli yaþlý bir kadýn Vali Okutan’dan yardým talebinde bulundu. Okutan, yaþlý kadýnla yakýndan ilgilenerek, kendisine kiralýk ev sözü verdi. Okutan, “Ev sorununu çözdükten sonra elektrik ve su masraflarýný da biz karþýlayacaðýz” dedi.

  Baþkandan Valiye destek
  Öte yandan Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Vali Nuri Okutan’ý makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Canalioðlu, Vali Okutan’ýn baþarýlý olmasý için elinden geleni yapacaðýný anlatarak, “Onun baþarýsý bizim baþarýmýz demektir, Trabzon’un baþarýsý demektir” dedi.

  Trabzon’un yeni Valisi Nuri Okutan’a ziyaretler sürüyor. Yaþlýlar Haftasý nedeniyle dün Trabzon Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü, Trabzon Huzurevi YBR Merkezi Müdürü, Trabzon Yaþlýlarý Koruma Derneði Üyeleri ve yaþlýlarýndan bir oluþan bir grup, Vali Nuri Okutan’ý makamýnda ziyaret etti. Bu ziyaretten çok memnun kaldýðýný belirten Okutan misafirlerle tek tek selamlaþarak yaþlýlarýn her zaman yanýnda olacaðýný söyledi. Ayaðýnýn tozuyla gelir gelmez yeni bir uygulama baþlatan ve bu uygulamayla 100 yaþýn üstündeki yaþlýlarýn belirlenmesi için bir çalýþma baþlattýklarýný belirten Okutan, valilik çalýþmalarýný kaldýðý yerden daha hýzlý bir þekilde yürüteceklerini ifade etti. Okutan basýn mensuplarýnýn dýþarý alýnmasýnýn ardýndan ziyaretçilerle bir süre daha görüþtü. Daha sonra Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu Okutan’ý makamýnda ziyaret etti. Canalioðlu ve Okutan Trabzon’u daha iyi bir seviyeye getirmek için her zaman birlikte çalýþacaklarýný dile getirirken daha huzurlu ve geliþmiþ bir Trabzon için uðraþacaklarýný ifade ettiler.

  Canalioðlu "Valimizden aldýðýmýz bayraðý en üst seviyeye taþýyacak ve ona her konuda yardýmcý olacaðýz. Trabzon Valiliði’nin baþarýsý Trabzon’un baþarýsýdýr. Tekrar hoþ geldin diyor ve görevinin hayýrlý uðurlu olmasýný diliyoruz" ifadelerini kullanýrken Vali Okutan " Mevcut çalýþmalara daha fazla destek olarak daha iyi seviyeye getireceðiz. Hem belediyeye hem Baþkanýmýza her zaman yardýmcý olacaðýz, Trabzon için her zaman birlikte çalýþacaðýz" dedi.

  YAÞLI KADINA EV SÖZÜ
  Belediye Baþkaný’nýn ziyareti sýrasýnda yaþlý bir kadýnýn Vali Okutan’dan yardým talep etmesi üzerine Okutan Þerife Doðancý adýndaki yaþlý kadýný koluna girerek gerekli yardýmýn yapýlacaðýný söylerken Doðancý’ya öncelikle bir ev almak ve yerleþtirildikten sonra elektrik ve su masraflarýnýn karþýlanacaðý sözünü verdi. Kuzgundere Mahallesi’nde hayýrsever bir vatandaþýn geçici olarak verdiði evde yaþayan Þerife Doðancý Vali Okutan’a teþekkürlerini ifade ederken yapýlacak olan yardýmýn kendisini yeniden yaþama baðlayacaðýný söyledi.


  Telefon zammýna protesto
  Tarih: 20.03.2007, 09:23:56

  Tüketiciler Birliði Derneði Trabzon Þubesi, Türk Telekom'un 1 Mart'tan itibaren yürürlüðe koyduðu sabit telefon ta-rifesine tepki olarak Meydan Parký'nda 'Telekazýk' adý altýnda imza kampanyasý baþlattý.

  Dernek Baþkaný Ali Kemal Saran þehiriçi görüþmelerde yüzde 100'e varan zamlar yapýldýðýný anlatarak, “Ýþte bu yüzden bizler bu tarife deðiþikliklerine indirim deðil 'Telekazýk' diyoruz” dedi.
  Tüketiciler Birliði Derneði Trabzon Þubesi, Türk Telekom'un 1 Mart'tan itibaren yürürlüðe koyduðu sabit telefon tarifesine tepki olarak Meydan Parký'nda 'Telekazýk' adý altýnda imza kampanyasý baþlattý. Ýmza kampanyasýyla ilgili bir açýklama yapan Tüketiciler Birliði Derneði Trabzon Þube Baþkaný Ali Kemal Saran, Türk Telekom'un 1 Mart'tan itibaren yürürlüðe koyduðu sabit telefon tarifesi ve ADSL ücretlerinde yapýldýðý söylenen indirimlerin gerçeði yansýtmadýðýný ve yanýltýcý olduðunu öne sürdü. Sabit telefonlarda þehirlerarasý konuþmalarla þehir içi konuþmalarýn ücret bakýmýndan eþitlendiðini kaydeden Saran, "Þehiriçi görüþmelerde yapýlan yüzde 100'e varan zamlardan hiç bahsedilmemektedir. Oysa telefon hatlarýnýn bütün versiyonlarýnda gösterilen dakika ücretleri ile sabit ücretlerde büyük çaplý zamlar yapýldýðý açýktýr. Ýþte bu yüzden bizler Tüketiciler Birliði Derneði olarak yapýlan bu tarife deðiþikliklerine indirim deðil 'Telekazýk' diyoruz. Bundan dolayý Türk Telekom'u zamlardan vazgeçinceye ve gerçek indirim yapýncaya kadar açtýðýmýz imza kampanyalarýmýzla protesto ediyoruz" dedi.


  TOBB: Çalýþaný SSK’lý yapmak bonus olmuþ
  Tarih: 20.03.2007, 17:20:38

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Bu ülkede, çalýþaný SSK’lý yapmak bonus olmuþ.

  Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiþ" dedi.
  Ekonomi Muhabirleri Derneði (EMD) Ýstanbul Þubesi tarafýndan düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde "Türkiye Ekonomisinde Durum, Riskler ve Fýrsatlar" konulu bir sunum yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, makro ekonomideki düzelme, 5 yýllýk kesintisiz büyüme ve kamu maliyesindeki iyileþmenin olumlu geliþmeler olduðunu, dikkat edilmesi gereken konularýn ise bütçe kalitesi, cari açýk-dýþ borçlanma, azalmayan iþsizlik ve deðiþen iþ ortamý olduðunu kaydetti.
  "Cari açýk tehlikeli deðil diyen yanlýþ yapýyor" diyen Hisarcýklýoðlu, dýþ ticaret açýðýnýn her gün artarak devam ettiðini, buna karþýn tedbir alýnamadýðýný ifade etti.
  Cari açýðýn 31 milyar dolara ulaþtýðýný, bunun da Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamý olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, cari açýðýn, finanse edildiði sürece krize sebebiyet vermediðini söyledi.

  ‘BÝRÝNCÝ
  SORUN ÝÞSÝZLÝK’
  Konuþmasýnda iþsizlik konusuna da deðinen Hisarcýklýoðlu, halen Türkiye’de 2.5 milyon kiþinin iþsiz olduðunu, 2.5 milyon kiþinin de iþ aramaktan vazgeçtiðini, her kapýdan eline kaðýt tutuþturulduðunu anlattý.
  "Türkiye’nin birinci meselesi iþsizlik, ne Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini ne de diðer meseleleri merak ediyorlar. Birinci sorun iþsizlik" diyen Hisarcýklýoðlu, bu durumun sevk ve idare ediliyor olmasý gerektiðinin altýný çizdi.
  Ýþsizlik konusunun iyi yönetilmediði zaman dönüþüm sürecinin sürdürülemeyeceðini dile getiren Hisarcýklýoðlu, her yapýsal reformun bir tahribatý olacaðýný söyledi.

  ‘SÝGORTALI
  YAPMAK
  BONUS OLMUÞ’
  Aðýr istihdam ve vergi yüküne iþaret eden Hisarcýklýoðlu, asgari ücrette vergi yükünün yüzde 70 olduðunu söyledi. Sunumunda bir fotoðraf gösteren Hisarcýklýoðlu, Bilecik’te çekilen bu fotoðrafa dikkat çekti.
  Kendisinin de bulunduðu fotoðraf karesinde yer alan iþ ilanýnda, SSK, yemek ve yol vaatlerinde bulunulduðunu anlatan Hisarcýklýoðlu, "Bu ülkede, çalýþaný SSK’lý yapmak bonus olmuþ. Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiþ" dedi. Hisarcýklýoðlu, kanuna göre, iþe alýnacak kiþinin 1 gün önce sigortaya bildirilmek zorunda olduðunu söyledi.

  ‘YABANCI
  YATIRIMCILARIN
  BÝLDÝÐÝ BÝR ÞEY
  VAR’
  Yabancý yatýrýmcýlarýn Türkiye’ye olan ilgisine iþaret eden Hisarcýklýoðlu, "Yabancýlarýn herhalde bildiði birþey var" yorumunu yaptý. Türk giriþimcisinin ülkeyi layýk olduðu yere getirebileceðini dile getiren Hisarcýklýoðlu, "Biz para pul istemiyoruz. Tek isteðimiz þu oynayacaðýmýz sahayý yabancý rakiplerle ayný konuma getir. Bu olursa önümüzdeki dönemde Türkiye’yi lider ülke yaparýz" dedi.

  Büyükelçi'den Vali Okutan'a Ziyaret
  20 Mart 2007 14:09
  Rusya Ankara Büyükelçisi Ivanovskiy, Trabzon Valisi Nuri Okutan'ý makamýnda ziyaret etti.
  Büyükelçi'den Vali Okutan'a Ziyaret
  Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovskiy, Trabzon Valisi Nuri Okutan'ý makamýnda ziyaret etti.


  Ivanovskiy, ziyarette, Trabzon Valiliðine atanmasýndan dolayý Okutan'ý kutlayarak, baþarýlar diledi.


  Vali Okutan, burada yaptýðý açýklamada, Trabzon'un Doðu Karadeniz'in merkezi olduðunu belirterek, Trabzon'da kurulan sosyal iliþkilerin çevre illeri de etkilediðini söyledi.


  Ýliþki itibariyle Rusya'nýn Krasnador kenti ile Doðu Karadeniz'deki diðer illeri ayýrmadýklarýný ifade eden Okutan, ''Türkiye-Rusya iliþkilerinde Trabzon ile Krasnador'u özellikle iyi iliþkiler anlamýnda bir araya getirmeliyiz. Kentimizi Krasnador ile kardeþ þehir gibi görmekteyiz'' dedi.


  Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Ivanovskiy de, Türkiye ile Rusya arasýnda güzel iliþkiler olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti:
  ''Özellikle Rusya'nýn güney bölgeleri ile Trabzon ve Doðu Karadeniz iliþkisi iyi þekilde sürüyor. Bu yýl þubat ayý sonunda Dýþ Ticaret Müsteþarý Tuncer Kayalar, Rusya'ya bir ziyaret düzenlemiþti. Bu ziyaret Rusya-Türkiye iliþkilerinin geliþmesine önemli bir katký yapmýþtýr.''


  Ivanovskiy, 50 ortak Türk-Rus þirketinin Krasnador'da çalýþtýðýný belirterek, ''Krasnador Meclis Baþkaný, Trabzon'a bir ziyarette bulunacak. Çünkü Trabzon en yakýn komþusu. Bizler de hem büyükelçilik hem de baþkonsolosluk aracýlýðýyla bu ziyaretin Türkiye Rusya iliþkilerine katkýsýný saðlamaya çalýþacaðýz'' dedi.
  Birkaç gün önce Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Devlet Baþkanlarý Putin ile görüþtüðünü anýmsatan Ivanovskiy, þunlarý söyledi:
  ''Görüþmede Putin, Rusya'nýn Soçi kentinde 2014 yýlýnda yapýlmasý planlanan Kýþ Olimpiyat Oyunlarý'na destek istedi. Soçi olimpiyat baþkenti olursa, bu Rusya ile Türkiye arasýnda da iyi bir iþ birliði fýrsatý olur. Bu güzel iliþkilerin Trabzon ve Soçi arasýnda da gerçekleþmesini istiyoruz. Sizinle birlikte umarýz Soçi'ye gideceðiz. Soçi'de büyük þantiyeler ve inþaatlar gerçekleþtirildi. Burada Türk inþaatçýlarý da var.''


  Ziyaretin anýsýna Vali Okutan, Ivanovskiy'e Trabzon'u tanýtan bir kitap, Ivanovskiy de Okutan'a Rusya Federasyonu'nu tanýtan bir kitap hediye etti.


  var tmp; tmp = document.getElementById("news_content").getElement sByTagName("a"); for(i=0; i
Haz?rlan?yor...
X