Duyuru

Collapse
No announcement yet.

16.03.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 16.03.2007

  Vakfýkebir'de Trafik Kazasý

  16 Mart 2007 15:45  Trabzon'un Vakfýkebir ilçesinde trafik kazasý meydana geldi.  Vakfýkebir'de Trafik Kazasý
  Trabzon'un Vakfýkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.

  Alýnan bilgiye göre, ilçenin Körfez Mahallesi'nde Ramazan Kaya, yönetimindeki 34 HOF 05 plakalý otomobil, Ahmet Kolcu'nun kullandýðý 55 EZ 135 plakalý otomobille çarpýþtý.

  Kazada yaralanan Fatma Sarý ve Nazile Kýr, Vakfýkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.  Trabzon'da Feci Kaza
  16 Mart 2007 14:57
  Trabzon'un Araklý ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda çok sayýda yaralý olduðu öðrenild

  Trabzon'da Feci Kaza
  Trabzon'un Araklý ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý.

  Ýlçeye baðlý Merkez Mahallesi'nde, Aziz Akgün yönetimindeki 53 FL 227 plakalý otomobil, Necati Akgün'ün kullandýðý 61 NA 178 plakalý otomobille çarpýþtý.


  Kazada aðýr yaralanan Osman Erdoðan, Harun Akgünoðlu, Mecit ve Mustafa Kefeli, Mustafa Alemdar, Aziz ve Necati Akgün, Araklý Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.  Trabzon Valisine Kavuþtu
  16 Mart 2007 13:14
  Trabzon'un yeni Valisi Nuri Okutan, þehre geldi.

  Trabzon Valisine Kavuþtu
  Trabzon'un yeni Valisi Nuri Okutan, elinde sihirli deðnek olmadýðýný, Trabzonlular'ýn kendisine destek olmamasý durumunda baþarýnýn gelmesinin çok zor olduðunu söyledi.


  Valiler Kararnamesi ile Sakarya'dan Trabzon'a atanan Vali Nuri Okutan, eþi Demet ve küçük oðlu Ahmet Alp ile birlikte bu sabah havayoluyla Ýstanbul'dan Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimaný'nda Vali Vekili Vural Demirtaþ, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Ýl Jandarma Alay Komutaný Kýdemli Albay Ali Öz, Emniyet Müdür Vekili Akif Akkale tarafýndan karþýlanan Vali Okutan ve eþine çiçek verildi.


  Trabzonspor Basýn Sözcüsü Zeyyat Kafkas tarafýndan kendisine havalimanýnda Trabzonspor kaþkolu hediye edilirken, Vali Okutan daha sonra Trabzon Valiliði'ne geçti. Burada kendisine resmi karþýlama töreni düzenlenirken, törende kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn da temsilcileri de hazýr bulundu.


  Vali Okutan, burada vatandaþlarýn da ilgisiyle karþýlaþýrken, kendisini alkýþlayan vatandaþlara el sallayarak yanlarýna gitti ve fotoðraf çektirdi. Kaymakamlarla ve çalýþma arkadaþlarý ile valilik önünde fotoðraf çektiren Vali Okutan, daha sonra makamýna geçti. Burada da basýn mensuplarýna poz veren Vali Okutan, bir basýn toplantýsý düzenledi. Sözlerine "Çok heyecanlýyým, inþallah bu heyecanýmýz görev süremizce hiç kaybolmaz" diyerek baþlayan Vali Okutan, tek amacýnýn daha önce görev yaptýðý yerlerden olduðu gibi Trabzon'dan da zamaný geldiðinde baþý dik olarak ayrýlmak olduðunu söyledi.


  Trabzon'un çok önemli bir þehir olduðunu ve böyle bir yerde valilik yapmanýn kendisi için bir gurur ve onur meselesi olduðunu dile getiren Vali Okutan, kendisinden çok yüksek beklentiler içinde olunduðuna dikkat çekerek, "Benim elimde sihirli deðnek yok, valinin elinde büyülü deðnek yok. Eðer bu iþ o kadar kolay olsaydý diðer 81 ilde de sýkýntýlar ortaya çýkmazdý ve iþin içinden çýkýlýrdý. Ýnþallah hep birlikte bunun altýndan kalkarýz" dedi.


  Daha önce görev yaptýðý yerlerde yaptýklarý çalýþmalarla yýlýn idarecisi seçildiðini hatýrlatan Vali Nuri Okutan, bu baþarýlarýn aslýnda halkýn baþarýsý olduðunu ifade ederek, "Ýnþallah Trabzon'da da çok baþarýlý çalýþmalar yaparýz ve Trabzon'un gerçek deðerlerini ortaya çýkarýrýz" diye konuþtu.


  Vali Okutan, Trabzon'a atandýðý andan itibaren þehri tanýmak için bir takým çalýþmalar yaptýðýný kaydederek, "Ama benim iþim þimdi baþlýyor. Ben Trabzon'u kendim öðrenmek ve daha yakýndan tanýmak istiyorum. Trabzonlular'dan da beni kendi aralarýna almalarýný istiyorum. Bunu yaptýkça, o deðerleri özümseyip doya doya yaþarým ve Trabzon'un güzelliklerini ön plana çýkartýrýz, kamuoyuyla paylaþýrýz. Trabzonlular'dan beni bir evlatlarý olarak aralarýna almalarýný temenni ediyorum. Allah'ýn izniyle baþarýlý olacaðýz. Beklentilerim çok yüksek, çok heyecanlýyým. Birbirimizi anladýðýmýz müddetçe çok güzel þeyler yapacaðýmýza inanýyorum" þeklinde konuþtu.


  Daha önceki görevlerinde de kimsenin etkisinde kalmadýðýna, devleti temsil eden bir vali olarak vatandaþýn hizmetinde olduðuna iþaret eden Vali Okutan, þunlarý söyledi:
  "Benim vatandaþa sert davrandýðýmýz göremezsiniz. Mesai arkadaþlarýmý da buna zorlayacaðým. Bu açýdan, gönüllü ya da gönülsüz belki bazý pozisyon deðiþiklikleri olabilir. Biz herkesle diyalog kurup kucaklaþacaðýz. Ancak þu bilinsin ki, kimsenin yanýnda, yakýnýnda ya da gölgesinde olmayacaðýz. Adil bir idareci olacaðýmý herkese duyurmak isterim. Bundan da kimse alýnganlýk göstermemeli."
  Yanlýþ ve eksiklerinin olabileceðini, ancak iyi niyetli bir þekilde ve bütün enerjisiyle vatandaþýn hizmetinde olacaðýnýn altýný çizen Vali Nuri Okutan, bundan sonraki süreçte ilk iþ olarak yapacaðý bilgi alýþveriþinin ardýndan kýsa, orta ve uzun vadeli planlar hazýrlayarak bunlarý uygulamaya koyacaklarýný ifade etti.
  "Þehit ve gazilere, yakýnlarýna, dul ve yetimlere yakýn olmayý hep arzu etmiþimdir" diyen Vali Okutan, "Hep yetimlerin babasý olarak anýlmayý arzu etmiþimdir. Burda da inþallah öyle olur" dedi.


  Kendisinden çok büyük beklentiler olduðunun farkýnda olduðunu tekrarlayan Vali Okutan, elinde sihirli deðnek olmadýðýný ve Trabzonlular'ýn kendisinin yanýnda olmamasý halinde yapýlacak hiçbir þeyin de olmadýðýný vurguladý.
  Kadro deðiþikliðine gidip gitmeyeceðiyle ilgili bir soru üzerine Vali Okutan, böyle bir imkanýnýn olmasýný istediðini ancak bunun teknik olarak mümkün olmadýðýný kaydederek, kendilerinin bir çýta koyacaðýný ve kendi hýzlarýna yetiþenleri baþtacý yapacaklarýný, ancak eksiklik ve yetersizlik durumunda da bir takým takviyelerin söz konusu olabileceðini sözlerine ekledi.


  Çatýdan Düþen Kiþi Öldü
  16 Mart 2007 14:36
  Trabzon'da çatýdan düþen kiþi olay yerinde öldü.

  Çatýdan Düþen Kiþi Öldü
  Trabzon'un Çaykara Ýlçesi'nde çatýdan düþen bir kiþi hayatýný kaybetti.


  Edinilen bilgiye göre, ilçenin Ataköy Beldesi'nde bir inþaat firmasýnda iþçi olarak çalýþan Murat Çatal (31) iþ yerinde televizyon anteni ayarlamak için çatýya çýktý. Çatýda dengesini kaybederek yere düþen Çatal, olay yerinde hayatýný kaybetti. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

  Trabzon Turizmde Allaha Emanet
  16 Mart 2007 09:42
  Trabzon'a gelen turist sayýsýndaki rakamlarýn abartýlý olduðu iddia edildi.


  Trabzon Turizmde Allaha Emanet
  Trabzon'a gelen turist sayýsýnda Turizm Bakanlýðýna abartýlý rakamlar sunulduðu ve bu yüzden de yatýrýmlarýn engellendiði iddia edildi.

  2006 yýlý Ocak ayýnda Trabzon'a gelen turist sayýsý 21 bin 600 iken, 2007 Ocak ayýnda turizmde yüzde 30'luk bir artýþa raðmen Trabzon'a gelen turist sayýsý 12 bin 700 olarak kayýtlara geçti.

  2006 yýlýnda ise Trabzon'a gelen turist sayýsýnýn 1 milyon 678 olarak kayýtlara geçtiði fakat bu rakamýn gerçekleri yansýtmadýðý, gelen turist sayýsýnda yüzde 50 oranýnda bir abartý yapýldýðý iddia ediliyor.

  Hizmet sektöründen ulaþýma, tanýtýmdan profesyonel kadrolara kadar her tarafý sorunlar yumaðý haline gelen turizm konusu Trabzon'da resmen Allah'a havale edilmiþ.

  Karadeniz


  Dink'in Ailesi Suikast Örgüt Ýþi
  16 Mart 2007 09:51
  Dink ailesinin avukatlarý, savcýlýða baþvurarak soruþturmanýn geniþletilmesini istediler.

  Dink'in Ailesi Suikast Örgüt Ýþi
  Dink ailesinin avukatlarý, savcýlýða baþvurarak suikast sýrasýnda katille birlikte iki kiþi daha olduðunu belirtti.

  Gazeteci Hrant Dink'in ailesinin avukatlarý, savcýlýða baþvurarak katil zanlýsý O.S.'nin yanýnda iki kiþinin daha olduðunu, cinayetin örgüt iþi olduðunu belirterek soruþturmanýn geniþletilmesini istedi. Dink ailesi adýna dün Beþiktaþ'taki adliye binasýna gelen avukatlar savcýlýða verdikleri dilekçelerinde katille birlikte hareket eden diðer iki kiþinin kaçýp Þafak sokaktaki bir inþaatta gizlendiklerini ileri sürdü. Avukatlar, savcýlýktan söz konusu inþaatýn sahibi ve müteaahiti ile kalfasý ve çalýþanlarýnýn kimler olduðunu tespit edilmesini istediler. Dilekçede zanlý O.S.'nin suikast günü vakit geçirdiði internet kafenin bir güvenlik þirketine ait olduðunu da hatýrlatarak, bu iþyerinin sahiplerinin kimler olduðunun araþtýrýlmasý istendi. Dilekçede ayrýca Yasin Hayal'in yargýlandýðý McDonald's eylemi, rahip Santoro'nun öldürülmesiyle ilgili dava dosyalarý birer suretinin ve Danýþtay saldýrýsý sanýðý Alparslan Aslan ile sanýklardan Erhan Timuroðlu'nun ifadelerinin de istenerek dava dosyasýna konulmasý talep edildi.


  SAHÝBÝ EMEKLÝ POLÝS SABAH, avukatlarýn zanlýlarýn cinayet sonrasý sýðýndýðýný söylediði Þafak sokaktaki binaya giderek yetkililer ve çevredekilerle konuþtu. Adýný vermek istemeyen bir inþaat yetkilisi, kapýnýn sürekli kilitli tutulduðunu söyledi. Restorasyon yapýlan binanýn yanýndaki iþyeri yetkilisi ise, "Cinayetten 5 dakika sonra polis geldi. Anahtar bendeydi ve kapýyý açmamý istedi. Açtým ama içeride kimse yoktu. Zaten bu binayý gören birçok kamera var. Binada saklanmýþ olsalar, kameralarla tespit edilirdi" dedi. Avukatlarýn sözünü ettiði Kritik Ýnternet Kafe de ayný sokakta. Kafe, özel güvenlik þirketine ait. Kritik Güvenlik Sistemleri, Temizlik Hizmetleri ve Danýþmanlýk adý altýnda çalýþan firmanýn yetkilisi, þirket sahibinin adýný saklarken, olay tarihinde internet kafenin olmadýný söyledi. Ancak çevredekiler kafenin 6 aydýr faaliyette ve sahibinin de emekli bir polis olduðunu iddia etti.


  Sabah / Veli SARIBOÐA/Güngör KARAKUÞ

Haz?rlan?yor...
X