Duyuru

Collapse
No announcement yet.

17 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 17 Mart 2006 Haberler

  VE... OPERASYON

  Trabzon kent içi trafiðini rahatlatacak Acil Eylem Planý devreye giriyor...

  Taviz verilmeyecek
  Trabzon Belediyesi kangren haline gelen trafik sorununa orta ve uzun vadeli projeler hayata geçirilinceye kadar kýsa vadeli neþter vurdu. Emniyet Müdürlüðü ve Þoförler Odasý ile müþterek yapýlan çalýþmalar sonucunda bir dizi kararlar alýndý. Baþkan Volkan Canalioðlu, uygulamanýn 2. Tünel ve Sahil Geçiþi tamamlanýncaya kadar tavizsiz süreceði mesajý verdi.

  Beklenmeksizin akýþ
  Alýnan kararlara göre, kamyon-kamyonet gibi araçlarýn kent içi çalýþma saatleri yeniden belirlenecek. Belediye Trafik Zabýtasý kuruyor. Uygunsuz araç park etmeyi önlemek için parkmetre cihazý getiriliyor. Güzergahlarda düzenlemeler yapýldý ve tüm araçlar güzergah tabelalarýný yenileyecek. En önemlisi ise Meydan’daki otobüs peronu arkasýnda hiçbir þekilde bekleme yapýlamayacak.

 • #2
  SORUÞTURMADA BÝR TUTUKLAMA

  Aralarýnda Trabzon’un önemli müteahhitlerinin de bulunduðu 22 kiþinin gözaltýna alýndýðý ihale soruþturmasýyla ilgili olarak 1 kiþi tutuklandý...

  N.B dün çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklandý ve cezaevine konuldu. Soruþturmada 21 kiþi önceki gece serbest býrakýlmýþtý.
  Trabzon’da aralarýnda tanýnmýþ müteahhitlerin de bulunduðu 22 kiþinin Emniyet Müdürlüðü’ne davet edilerek ifadelerine baþvurulduðu ihale soruþturmasýndan gözaltýnda tutulan N.B isimli kiþi dün çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki gece 21 kiþi ise bilgilerine baþvurulduktan sonra Emniyet’ten ayrýlmýþlardý.

  Aralarýnda Trabzonspor eski baþkaný Atay Aktuð ve tanýnmýþ müteahhitlerin de bulunduðu 22 kiþi ifadelerine baþvurulmak üzere Emniyet’e çaðrýlmýþlardý. Önceki gece 21 kiþinin ifadelerine baþvurulup Emniyet’ten ayrýlmalarýnýn ardýndan N.B. isimli þahýs için Savcýlýk’tan gözaltý süresi istenmiþti. Emniyet’te hakkýnda ihaleye fesat karýþtýrýlmasý olayýndan tahkikat yürütülen N.B. dün akþam saatlerinde hakkýnda yürütülen tahkikat evrakýyla birlikte Adliye’ye sevkedildi.

  Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi’nin 6 aydan beri incelemeye aldýðý ihalelerle ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý talimatýyla baþlattýðý soruþturma kapsamýnda, N.B.’nin tutuklanmasýna karar verdi.

  Yorum yap


  • #3
   BEN VURMADIM

   17 Kasým 2005 tarihinde Trabzon 3. Nolu Erdoðdu Mahallesi Gözde Sitesi’nde yaþanan ve Emekli Havacý Astsubay Ahmet Bostan’ýn (62) ölümüyle...

   17 Kasým 2005 tarihinde Trabzon 3. Nolu Erdoðdu Mahallesi Gözde Sitesi’nde yaþanan ve Emekli Havacý Astsubay Ahmet Bostan’ýn (62) ölümüyle sonuçlanan kavga sonrasý zanlý olarak tutuklanan Hayri Uzuner (75), dün mahkemede verdiði ifadede suçsuz olduðunu ileri sürdü.
   17 Kasým 2005 tarihinde Trabzon 3. Nolu Erdoðdu Mahallesi Gözde Sitesi’nde yaþanan ve Emekli Havacý Astsubay Ahmet Bostan’ýn (62) ölümüyle sonuçlanan kavga sonrasý zanlý olarak tutuklanan Hayri Uzuner (75), dün mahkemede verdiði ifadede suçsuz olduðunu söyledi. Apartman giderleri sonucu çýkan kavga sonrasý apartman yöneticisi Emekli Astsubay Ahmet Bostan’ý öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan 75 yaþýndaki Hayri Uzuner çýkarýldýðý ilk mahkemede suçsuz olduðunu iddia etti. Hayri Uzuner olayý þöyle anlattý "Olaydan üç gün önce Ahmet Bostan’ýn eþi apartmanda bazý tadilatlar yapýlacaðýný, 500-600 milyon liralýk bir masraf varmýþ bu yüzden apartmanda oturanlardan imza aldýklarýný belirterek benden imza istedi. Daha önceden kat kaloriferi vardý, apartmaný bütün halinde kömürlü sisteme dönüþtürmek istiyorlardý. Bana bu konuda talep gelmiþti ben bu talebi kabul etmemiþtim ve imzalamamýþtým. Ben yeni talebin içerisinde bununda olduðunu düþündüm ve eþinin getirdiði belgeleri imzalamadým. Ahmet’in eþini geri çevirdim gitti. Ýki gün sonra ölen Ahmet Bostan bahsettiðim þekilde kapýmýn zilini çaldý. Eþimin yanýna bende gittim ýsrarla kaðýdý imzalamamý istedi. Ben Ahmet’e ‘eþinde geldi ona olumsuz görüþümü bildirdim, imzalamadým gitti’ dedim. Tekrar ýsrar etti, bende lütfen gidin ben hastayým gidin dedim ve kapýyý hafifçe kapattým. Bu defa Ahmet Bostan benim kapýma küt küt diye vurmaya baþladý tekrar kapýyý açtým. Bu defa Ahmet Bostan’ýn yanýnda beþ kiþi daha vardý. Ahmet’le birlikte altý kiþi idiler. Ahmet’in yanýnda bulunan beþ kiþiyi tanýmýyordum, kim olduklarýný bilmiyorum, isimleri ve adreslerini de bilmiyorum, yüzlerinin þekillerini dahi bilmiyorum, binada oturup oturmadýklarýný dahi bilmiyorum. Ben komþularýmdan sadece mal sahibini eþini tanýrým ve bir de onun kýz kardeþini tanýrým. Ahmet Bostan elindeki kaðýdý imzalamam için bana ýsrar etti. Bir nevi yanýnda bulunan þahýslardan kuvvet alarak ýsrar ederek bu kaðýdý imzala diye ýsrar ediyordu. Ben Ahmet’e ben imzalamýyorum eðer hakkýn varsa alacaðýn varsa mahkemeye müracaat eder ve alýrsýn dedim. Ben böyle deyince Ahmet Bostan’ýn yanýnda ayakta duran tanýmadýðým birisi çýktý ve karate yapar gibi benim vücudumun karýn bölgesinin sol tarafýna bir tekme attý. Eþim korkusundan içeri kaçtý, ben de arkasýndan içeri girdim. Kapýnýn yanýnda bulunan raftan silahýmý aldým. Tabancamýn ruhsatý yoktu. Bunlarý kovmayý aklýma koydum. Alta da oðlum oturmakta, diðer yan tarafta da küçük oðlum oturmaktadýr. Ben silahý elime kapýnýn önüne gelip dikilenleri kovmak için aldým. Ahmet ile gelenlerin Ahmet Bostan’ýn dairesine girdikler,ini gördüm. Ahmet Bostan’ýn dairesinin kapýsýna gittim. Ben kapýya tam yaklaþmadan Ahmet Bostan’ýn daire kapýsý açýldý. Daire kapýsý açýlýnca kapý aralýðýndan bir el gördüm. Tekrar daire kapýsý kapandý. Kapanýrken de içeriden silah atýldý. Ýçeriden tek el atýlan silah sesi duydum. Atýlan silahýn 7,65 olduðunu anladým ayrýca bir þeye doðru atýldýðýný düþündüm ve anladým çünkü bu konuda tecrübem vardýr. Ben elimdeki tabanca ile bunlarý caydýrmak için Ahmet Bostan’ýn daire kapsýnýn eteklerine doðru iki el ateþ ettim. Üç tanede havaya sýktým. Ahmet Bostan’ý görerek hedef alarak ateþ etmiþ deðilim. Ben daire kapýsý kapanýnca kapýnýn alt eteklerine doðru iki el mermi sýktým kime isabet ettiðini de bilmiyorum. Benim sýktýðým mermiden Ahmet Bostan’ýn bu isabeti almasý mümkün deðildir. Bana göre ya kendisi veya oðlu kendi silahlarý ile ateþ ederken yanlýþlýkla Ahmet Bostan’ý vurmuþ olabilirler. Ahmet Bostan’ý ben vurmadým, madem ben babasýný vurdum, oðlu yanýnda idi normal þartlarda benim inancýma göre babasý yanýnda bulunan bir evlat kapýyý açar ve babasýna ateþ edeni vurmaya gayret eder" dedi. Tanýklarýnda ifadesine baþvurulduktan sonra mahkeme 09.05.06 gününe ertelenirken, Hayri Uzuner’in tutukluluk halinin devamýna karar verildi.

   Yorum yap


   • #4
    BENÝ BAÞKAN'A BAÐLAYIN

    Yeni kurulan Alo 150 Baþbakanlýk hattýna ilginç istekler geliyor Rize Valiliði bünyesindeki Alo 150 hattýna gelen telefonlar hem güldürüyor hem de düþündürüyor...

    Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi tarafýndan 81 ilde kurulan ‘Alo 150’ hattýný arayan Rizeli vatandaþlar en çok, "Beni Baþbakan'a baðlayýn" diyor. Kimisi çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediyor. Bir vatandaþýn, "Çay alým yerinde kantar bozuk, kantar yollayabilir misiniz" isteði dikkat çekti. Arayan 50 kiþiden sadece 5’inin isteði Baþbakanlýk’a iletilebildi.

    Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi (BÝMER) tarafýndan Türkiye'de 81 ilin valiliklerine kurulan ve vatandaþlardan gelen istek ve þikayetlerin anýnda bilgisayar ortamýnda Baþbakanlýk’a aktarýldýðý Alo 150 hattýna ilginç telefonlar geliyor.
    Rize Valiliði bünyesinde kurulan hattý þu ana kadar 50 dolayýnda vatandaþ aradý. Bu vatandaþlardan sadece 5'inin talebi Baþbakanlýk’a iletildi. Arayan vatandaþlar en çok "Baþbakan'la görüþebilir miyim" veya "Beni Baþbakan'a baðlayýn" talebinde bulunuyor. Ýkinci sýrada ise hattýn çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol etmek isteyenler yer alýyor. Arayan vatandaþlar "Bu telefona kim çýkýyor, Bu hattýn çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ettim" diyerek telefonu kapatýyor.

    RÝZELÝ ÝSTEKLERÝ
    Alo 150 hattýný arayan bazý vatandaþlar da, "Komþumun ve benim 2000 model bir otomobilimiz var. Ama ben ondan daha fazla vergi veriyorum. Bunun nedenini öðrenebilir miyim" , "Çay alým yerimizin kantarý bozuk yeni kantar gönderebilir misiniz" ,"Çocuðuma bilgisayar alamadým bana yardýmcý olur musunuz" , "Ýþ arýyorum bana iþ bulabilir misiniz" þeklinde talepler yer alýyor. Bu arada Alo 150 hattýný arayýp ses vermeyenlerin sayýsýnýn da azýmsanmayacak kadar çok olduðu belirtiliyor.

    Yorum yap


    • #5
     KESKÝN NIÞANCILAR

     Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 161. yýl dönümü nedeniyle Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu Atýþ Poligonu’nda düzenlenen Bölge Atýþ Þampiyonasý’nda...

     Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 161. yýl dönümü nedeniyle Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu Atýþ Poligonu’nda düzenlenen Bölge Atýþ Þampiyonasý’nda dereceye girenlere dün yapýlan törenle plaketleri ve katýlým belgeleri takdim edildi. Törende Trabzon Vali Yardýmcýsý Ali Þanlýer, Trabzon Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu, KTÜ Rektör Yardýmcýsý Selahattin Köse ve Trabzon Ýl Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’te hazýr bulundu.
     Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 161. Yýldönümü münasebetiyle, ülke genelinde bölgesel olarak düzenlenen ve dereceye girenlerin de Ankara’da gerçekleþecek olan Türkiye yarýþmasýnda bölgeyi temsil edeceði Atýcýlýk yarýþmasý Doðu Karadeniz’de Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu Atýþ Poligonu’nda gerçekleþtirildi. Yarýþmada Trabzon, Rize, Artvin, Gümüþhane, Giresun, Bayburt Ýl Emniyet Müdürlükleri ile TPMYO ve Bayburt PMYO’da düzenlenen ön elemelerden seçilen polis memurlarý rekabet etti. Bölge Þampiyonasýnda 30 fiþek kullanan ve 225 ve üzeri puan alan 3 erkek, 210 ve puan üzeri alan 1 Bayan yarýþmacý 3-7 Nisan arasýnda Ankara’da düzenlenecek 161. Yýl Büyük Çap Tabanca Atýþ Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandý. Yarýþmada dereceye girenlere TPMYO’da düzenlenen bir törenle plaketleri ve katýlým belgeleri takdim edildi. Bayanlarda birinciliði kazanan 244 puanla Bayburt PMYO polis memuru Pamuk Boz olurken, erkeklerde birinciliði 261 puanla TPMYO Baþ Komiser Köksal Babacan aldý. Düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini Trabzon Vali Yardýmcýsý Ali Þanlýer, Trabzon Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu, KTÜ Rektör Yardýmcýsý Selahattin Köse, Trabzon Ýl Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ve TPMYO Müdürü Niyazi Öðmen takdim etti. Yarýþmada diðer dereceler þöyle sýralandý. Erkeklerde 2. Komiser Edip Erden Trabzon Ýl emniyet Müdürlüðü, 3. Polis Memuru Halil Ökmen Rize Ýl Emniyet Müdürlüðü, bayanlarda 2. Polis Memuru Müjgan Topsakal TPMOY.

     Yorum yap


     • #6
      BURSLU ÖÐRENCÝLERE GÖZALTI

      TEV Trabzon Þubesi Baþkaný Hasan Melek uyardý...

      Türk Eðitim Vakfý Trabzon Þubesi Baþkaný Hasan Melek, burs verdikleri öðrencilerle zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, "Burs alan öðrencilerimiz dýþarýda sýra bekleyen binlerce öðrenciyi unutmamalý"diyerek baþarý durumlarýný takip edeceklerini söyledi.
      Hasan Melek baþkanlýðýndaki TEV Trabzon Þubesi Yönetim Kurulu, KTÜ’de okuyan ve TEV’den burs alan öðrencilerle Mustafa Tarakçýoðlu Anfisi’nde bir araya gelerek sorunlarý görüþtü. Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ergenç, toplantýnýn amacýnýn TEV’den burs alan öðrencilerin sorunlarýnýn tespit edilerek giderilmesi konusunda çözüm üretmek olduðunu bildirdi. Ergenç, bu tür toplantýlarýn zaman zaman yapýlacaðýný ve sorunlarý dinleyip imkanlar ölçüsünde çözüm getirmeye çaba sarf edeceklerini söyledi. Daha sonra burslu öðrenciler sorunlarýný dile getirdi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Tunç, öðrencileri TEV çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirdi. Baþkan Hasan Melek yaptýðý konuþmada, bundan böyle TEV’den burs alan öðrencilerin daha yakýndan takip edileceklerini ifade ederek, bazý nasihatlerde bulundu. Melek, zamaný çok iyi deðerlendirmelerini, kendilerinin oturduðu o sýralarda oturmak isteyen onbinlerce gencin sýra beklediðini unutmamalarýný söyledi. Melek, TEV bursiyerliðinin bir ayrýcalýk olduðunu da kaydetti.
      Hasan Melek, "Bu bursu alabilmek için birçok arkadaþýnýzý geride býrakmýþ ve bunu almaya hak kazanmýþ bulunuyorsunuz. Buna layýk olmak için çok çalýþmanýz ve okulunuzu en kýsa zamanda bitirmeniz gerekiyor. Daha sonra ailenize kavuþup ülkenize faydalý hizmetler vermek gayreti içinde olmalýsýnýz"diyerek öðrencilere nasihat etti. TEV Trabzon Þubesi, KTÜ Fakülte ve Yüksekokullarýnda okuyan 205 öðrenciye her ay 200 YTL ödemektedir.

      Yorum yap


      • #7
       TRAFÝK CEZALARI POSTADA

       Toplam 300 milyon YTL tutarýndaki trafik ve otoyollardaki kaçak geçiþ cezalarýnýn tebligatý konusunda sona yaklaþýldý...

       Ödenek yokluðu yüzünden tebligatý yapýlamayan yaklaþýk 5.5 milyon trafik cezasý tutanaðý, yakýnda sahiplerine ulaþtýrýlacak. Maliye Bakanlýðý, PTT Genel Müdürlüðü, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Karayollarý Genel Müdürlüðü arasýnda önümüzdeki günlerde bir protokol imzalanacak. Protokolle, yaklaþýk 5.5 milyon ceza tutanaðý, PTT tarafýndan teblið edilecek. Yetkililer, cezalarýn yüzde 80'inin tahsil edileceðini tahmin ediyor.

       Yorum yap


       • #8
        ÖÐRENCÝLERE KAZA ÞOKU

        Servis minibüsüyle özel bir aracýn çarpýþmasý ucuz atlatýldý...

        Trabzon Bener Cordan Ýlköðretim Okulu öðrencilerini taþýyan 61 M 0446 plakalý servis minibüsü, Tanjant Yolu Sosyal Sigortalar Kurumu Fatih Devlet Hastanesi kavþaðýnda, Atapark istikametinden Beþirli istikametine gitmekte olan araçla çarpýþtý. Bener Cordan Ýlköðretim Okulu servis þoförü, yeþil ýþýkta geçiþ hakkýný kullandýðýný ve geçmek için tam hareketlendiði anda diðer aracýn kendi aracýna çarptýðýný söyledi. Kazada herhangi bir can kaybý olmazken, bir öðrenci hafif þekilde yaralandý ve maddi hasar meydana geldi. Kazanýn ardýndan servis þoförü baþka bir araç isteyerek öðrencileri evlerine ulaþtýrdý. Polis ekiplerinin olay yerine gelip yaptýðý incelemelerden sonra kaza yapan 61 M 0446 plakalý araç kaza mahallinden kaldýrýldý. Diðer araç ise polis ekiplerinin gelmesi beklenmeden olay yerinden uzaklaþtý.

        Yorum yap


        • #9
         KORKUTAN YANGIN

         Geceleyin bir iþyerinde çýkan yangýn büyük hasara yol açtý...

         Trabzon’un Arsin Ýlçesi Yalý Mahallesi’nde önceki akþam saat 23:00 sularýnda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayý meydana gelen yangýnda, büyük maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmamasý halký sevindirdi.
         Yalý Mahallesi’nde Ýrfan Özer’e ait dükkaný çalýþtýran Celal Korkmaz’ýn Þen Parfümeri Maðazasý’nda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangýn çýktý. Arsin Belediyesi Ýtfaiyesi’ne gelen yangýn ihbarýnýn ardýndan hemen olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangýný kýsa zamanda kontrol altýna aldý. Ardýndan Trabzon Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin de çalýþmalara katýlmasýyla yangýn kýsa sürede söndürüldü.
         Arsin Belediye Baþkaný Dr. Erdem Þen ve Kaymakam Hulusi Þahin olay yerine gelerek bilgi aldý ve incelemelerde bulundu. Dükkanýn bulunduðu binada büyük maddi hasar meydana gelirken maðazadaki tüm bujiteri malzemeleri kül oldu.

         Yorum yap


         • #10
          ÜNÝVERSÝTELÝ GENÇLER ÇANAKKALE YOLUNDA

          Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 80 kiþilik grup anma törenlerine katýlacak...

          Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) 80 öðrenci, Çanakkale Zaferi'nin 91. yýldönümü kutlama törenlerine katýlmak üzere Çanakkale'ye gitti. KTÜ Öðrenci Konseyi tarafýndan belirlenen 80 öðrenci, Çanakkale Zaferi'nin 91. yýldönümü kutlama törenleri ve þehitleri anma programýna katýlmak üzere önceki akþam saatlerinde Çanakkale'ye gitti. Ýki otobüsle üniversiteden hareket eden öðrencileri KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen ve bazý öðretim görevlileri uðurladý.

          Yorum yap

          Haz?rlan?yor...
          X