Duyuru

Collapse
No announcement yet.

16 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 16 Mart 2006 Haberler

  ÝHALE SORGUSU

  Aralarýnda Trabzon’un tanýnmýþ müteahhitlerinin de bulunduðu 22 kiþi, Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne ‘ihaleye fesat karýþmasý’ ile ilgili olarak getirildi ve ifadeleri alýndý...

  Trabzon’da 22 iþ adamý bir ihaleye fesat karýþtýrýlmasý ile ilgili olarak ifadelerine baþvurulmak üzere gözaltýna alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn talimatýyla yapýldýðý iddia edilen soruþturmada gözaltýna alýnan 22 kiþinin ihalelerden dosya aldýðý öðrenildi.

  Trabzonspor’un eski kulüp baþkaný Atay Aktuð ve Trabzon’un önde gelen müteahhitlerinin bulunduðu 21 kiþinin olayla ilgili bilgisine baþvuruldu. Ýfadeleri alýnan iþ adamlarý serbest býrakýlýrken, N.B.’nin sorgusunun sürdüðü bildirildi.
  Gözaltýna alýnan iþ adamlarý akþam saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirilerek önce Saðlýk kontrolünden geçirildi. Daha sonra tekrar Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne götürülen zanlýlarýn ifadesi alýndý ve serbest býrakýldý.
  Operasyonun Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn talimatý ile yapýldýðý belirtilirken, yapýlan soruþturmanýn içeriði ile ilgili bilgi verilmedi. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaklaþýk 3 aydýr konuyu takip ettiði belirtildi.
  n Trabzonspor Kulübü eski baþkanlarýndan Atay Aktuð ve 21 müteahhit, ihaleye fesat karýþtýrýlmasý ile ilgili olarak dün saat 17:00 sýralarýndan itibaren ifadelerine baþvurulmak üzere Emniyet Müdürlüðü’ne çaðýrýldý. Emniyet’e ilk olarak Atay Aktuð gelirken ardýndan Trabzon’un tanýnmýþ müteahhitlerinin bulunduðu 21 kiþi Emniyet’e getirildi.

  Ankara’dan Ýçiþleri Bakanlýðý emri ve Cumhuriyet Savcýlýðý’nýn talimatýyla, Trabzon’da çeþitli ihalelerden dosya aldýklarý iddiasýyla Emniyet Müdürlüðü’nün baþlattýðý çalýþmayla ifadelerine baþvurulmak üzere Emniyet’e getirilen müheahhitler, saat 19:00 sýralarýnda ise Trabzon Numune Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi’ne saðlýk raporlarý alýnmak üzere sevkedildi.

  Edinilen bilgiye göre, önceki gece baþlatýlan operasyon kapsamýnda, Atay Aktuð’un haricindeki 21 kiþi, saðlýk muayenelerinin ardýndan tekrar Emniyet Müdürlüðü’ne getirildiler. Müteahhitlerin sorgulamalarý yaklaþýk 2 saat boyunca sürdü. Þahýslarýn hangi ihaleden dolayý Emniyet’e getirildiklerine iliþkin herhangi bir bilgi verilmezken, Emniyet’ten ilk olarak Trabzonspor eski baþkaný Atay Aktuð’un çýktýðý görüldü. Ardýndan da Trabzon’un tanýnan müteahhitlerinden 20’si bilgilerine baþvurulduktan sonra saat 21:00 sýralarýnda serbest býrakýldý.

  BÝR KÝÞÝNÝN SORGUSU SÜRÜYOR
  n Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Þubesi ekiplerinin yaklaþýk 3 aydýr üzerinde durduðu ileri sürülen operasyona iliþkin N.B. isimli kiþinin sorgulamasýnýn sürdürüldüðü öðrenildi. Þahsýn sorgulamasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan bugün Adliye’ye sevkedilebileceði ifade ediliyor.
  Öte yandan Emniyet’te bilgilerine baþvurulan þahýslarýn arasýnda N.B, H.G, E.K, H.B, M.Ü, Ý.T, K.K. ve S isimli iþadamlarýnýn bulunduðu da belirtildi.

 • #2
  SAVCILUKTA 1 SAAT

  Santa Maria Katolik Kilisesi rahibi Santaro’yu öldürdüðü iddiasýyla tutuklu bulunan 16 yaþýndaki O.A.’nýn annesi Emine A. ve babasý Hikmet A. olayla ilgili ifade verdi...

  Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'yu öldürdüðü iddiasýyla tutuklu bulunan O.A.'nýn anne-babasý, soruþturma kapsamýnda Cumhuriyet Savcýsý Fatih Genç’e yaklaþýk 1 saat ifade verdi.

  5 Þubat 2006 tarihinde Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi'nin Ýtalyan Rahibi Andrea Santoro'yu öldürdüðü iddiasýyla tutuklu bulunan O.A.'nýn (16) babasý Hikmet A. ve annesi Emine A. avukatlarý Mahya Usta ile birlikte geldikleri Trabzon Adliyesi'nde, hazýrlýk soruþturmasý kapsamýnda olayý soruþturmakla görevli savcý Fatih Genç’e yaklaþýk 1 saat süreyle ifade verdi. Ýfadelerinin ardýndan Adliye binasýndan ayrýlan Hikmet ve Emine A. çifti, gazetecilerin sorularýný cevapsýz býrakýrken, anne Emine A. yüzünü gizledi.
  Rahip cinayetiyle ilgili hazýrlýk soruþturmasýnýn da tamamlanmak üzere olduðu öðrenildi.

  Yorum yap


  • #3
   KARADENÝZ PLOT BÖLGE OLMALI

   Eren, ''''Kalkýnma Ajanslarýnýn Kurulu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkýndaki Kanun''''un 25 Ocak 2006 tarihinde TBMM''de kabul edildikten sonra...

   Eren, ''Kalkýnma Ajanslarýnýn Kurulu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkýndaki Kanun''un 25 Ocak 2006 tarihinde TBMM'de kabul edildikten sonra Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylandýðýný hatýrlattý. Kamu ve özel sektör arasýnda bir köprü vazifesi görerek, yatýrým projelerini destekleyecek olan kalkýnma ajanslarýnýn kuruluþuna iliþkin yasal altyapýnýn tamamladýðýný vurgulayan Eren, þöyle devam etti:
   ''Ýlk etapta belirlenecek bölgelerde pilot bölge uygulamasýna geçilecek. Ülkemizin az geliþmiþ bölgeleri arasýnda yer alan ve kalkýnma ajanslarýnýn kurulacaðý bölgelerden biri olarak seçilen Doðu Karadeniz'de, bölgesel kalkýnma için öncelikli hedeflerin belirlenmesi ve bölgesel stratejinin uygulamaya geçirilmesi ile ekonomik baþarýyý yakalayabilir. Uzun yýllar ihmal edilen bölgemizde kurulacak ajans ile yatýrýmlar ve yatýrýmcýlar yönlendirilmesi ve bölgenin yüksek potansiyeli ivedilikle deðerlendirilmelidir.''
   Kalkýnma Ajansý’nýn kurulmasý ile yeniden yapýlanmaya gidileceðini ifade eden Eren, ''Türk ekonomisine her konuda katký saðlayan bir Karadeniz Bölgesi'ni oluþturmanýn yolu da açýlmýþ olacaktýr. Kalkýnma ajanslarý uygulamasýnýn baþlatacaðý pilot bölgeler arasýnda, konumu ve koþullarý göz önünde bulundurularak Doðu Karadeniz'in de yer almasý gerekir'' görüþünü dile getirdi. Eren, uygulamanýn baþlayacaðý 3 pilot bölgede yapýlan çalýþmalarýn deðerlendirileceðini kaydederek, ''Bu deðerlendirmeler Türkiye'nin bölgesel kalkýnmasýný saðlamak amacýyla kurulmasý planlanan toplam 26 kalkýnma ajansý içinde referans niteliði taþýyacaktýr'' dedi.

   Yorum yap


   • #4
    KARABASAN DEVRÝ

    Doðu Karadeniz’in daðlýk ve engebeli arazilerinde terk edilmiyor...

    Gümüþhane'de tarým iþlerinde hala karabasan devri sürüyor. Çiftçiler daðlýk ve engebeli arazilerde hayvan gücünü kullanmaktan vazgeçmiyor.
    Gümüþhane'nin Torul ve Kürtün ilçeleri kýrsalýnda tarýma hizmet vermeye devam eden öküzler, traktör sahibi olamayan çiftçilerin imdadýna yetiþiyor.
    Halen 15 binden fazla karasabanýn kullanýldýðý Gümüþhane'de, çiftçiler "Bölgemiz daðlýk,
    engebeli bir alan ve çok fazla tarým arazisi mevcut deðil. Maddi durumumuz traktör almaya
    elveriþli olmadýðý için karasabanla ekinimizi
    ekiyoruz" ifadelerini
    kullandý.

    Yorum yap


    • #5
     VALÝDEN FIKRA KÝTABI

     Vali Yardýmcýsý Vural Demirtaþ, “Hayatýn Ýçinden 303 Fýkra” isimli bir kitap yayýnladý...

     Trabzon Vali Yardýmcýsý Vural Demirtaþ, yoðun iþ stresi arasýnda insanlarda tebessüm oluþturacaðýna inandýðý 303 fýkrayý bir kitapta topladý.
     Trabzon’da Vali Yardýmcýlýðýný sürdüren Vural Demirtaþ, insanlarýn yoðun iþ stresinden uzaklaþmalarýna ihtiyaç duyduðunu ve yorucu krizlerle boðuþarak ayakta kalmaya çalýþtýðýný belirterek fýkralarý derleme ihtiyacý duyduðunu söyledi.

     Ýstihdamdaki durgunluklarýn, savaþ çýlgýnlýklarýnýn, geri kalmýþlýkla mücadelenin, toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan yöneticileri zaman zaman bunalýma düþürdüðünü söyleyen Vural Demirtaþ, kýzmadan tartýþmayý, kavga etmeden uzlaþmayý temenni etti. Demirtaþ “Tarihi ve coðrafyasý farklý, birbirinden uzak ülkelerin deðiþik adet ve inanýþtaki kimselerin dilden dile dolaþan eski, yeni, sýra dýþý anonim fýkralarýndan sadece 303 adedini bu kitapta topladým” dedi.

     Hayatýn içinden derlediði 303 fýkranýn insanlarý stresten uzaklaþtýracaðýný söyleyen Demirtaþ kitabýn yeni yayýnlanmasýna raðmen satýþlarýnýn iyi olduðunu belirtti.

     Yorum yap


     • #6
      ...
      Konu ts_61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/10-ts_61 Saat 16.03.2006, 23:08 ) de?i?tirilmi?tir.

      Yorum yap


      • #7
       ...

       Yorum yap

       Haz?rlan?yor...
       X