Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11 Mart 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11 Mart 2007 Haberler

  ÖTV'SÝZ YAKITI BÝZ DE ÝSTÝYORUZ
  BÝZE DE TANINSIN
  TRABZON Ticaret ve Sanayi Odasý'nda yapýlan UND'nin yönetim kurulu toplantýsýnda konuþan TSO Meclis Baþkaný A. Osman Ulusoy, Türkiye'nin taþýmacýlýkta bir numara olduðunu, ancak kazançta bir numara olamadýðýný söyledi. Ulusoy, balýkçýlara tanýnan ÖTV'siz yakýt kullaným imkanýnýn nakliyeciler olarak kendilerine de tanýnmasýný istedi.
  ? TRABZON ÝÇÝN ÝTÝCÝ GÜÇ
  NAKLÝYECÝLER olarak diðer sektörlere tanýnan bir takým kolaylýklardan da istifade etmek istediklerini belirten UND Baþkaný Çetin Nuhoðlu, "Eðer 35 bin balýkçýya verilen senelik 300 trilyona yakýn ÖTV'siz mazot avantajý buradaki arkadaþlarýmýza da verilseydi, Trabzon Limaný bu bölgenin tekrar en önemli itici gücü olacaktý" dedi.

 • #2
  TRABZON DEÐERLERÝYLE MARKASINI OLUÞTURMALI

  UND'nin 2007 yýlý yönetim kurulu toplantýlarýnýn ikincisini yapmak üzere yönetim kurulu üyeleriyle beraber Trabzon'a gelen Çetin Nuhoðlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn toplantýsý düzenledi. Ulaþtýrma politikalarýnýn rekabetçilikte çok önemli bir yeri bulunduðunu belirten Nuhoðlu, ulaþtýrma politikalarýný devlet politikasý haline getiremeyen ülkelerin birinci sýnýf rekabetçi ülke haline gelemeyeceðini söyledi. Nuhoðlu, Trabzon'un artýk kendi deðerlerini ön plana çýkararak marka oluþturma yolunda þansýný aramasý gerektiðini vurguladý.
  TRABZON TARÝH BOYU TAÞIMACILIK
  ÝÇÝN KAPI OLMUÞTUR
  Trazon'a tarihten gelen stratejik önemine inanan Trabzon'un ekonomik deðerlerine ciddi katma deðer saðlayan transit taþýmanýn ve nakliyenin ana üssü olarak hep gördük görmeye de devam ediyoruz. Hepimizin bildiði Trabzon tarih boyunca Hindistan'a kadar tüm Ýran ve Irak
  bölgesi ve Anadolu bölgesinin giriþ kapýsýydý. 1860'lý yýllarda Trabzon'a Marsilya'dan direkt seferlerle mallar taþýnýyordu, Köstenceden mal hareketleri oluyordu. O günkü tespitlere göre 4 büyük þirketin haftada bir vapur seferiyle senede 50 bin tondan fazla mal Orta Anadolu'ya ve Ýran'a özellikle Tebriz'e 'e taþýnýyordu.
  Ayný tarihte Trabzon'da 11 konsolosluk ve ABD dahil Ýngiltere, Fransa Yunanistan tüm büyük ülkelerin konsolosluklarý buradaydý. Nüfusunun 80 bin olduðunu, 1200'den fazla kayýðýn açýkta duran gemilerden mallarý karaya taþýdýðýný biliyoruz.
  Ve de o tarihlerde Trabzon eyalet olarak Ünye'den Batum'a kadar bu bölgedeki en önemli ekonomik ve kültürel baþkentti.
  KENDÝ KENDÝMÝZÝ CEZALANDIRDIK
  Þehzadeler kenti Trabzon'un Fatih'ten sonraki önemi daha sonraki Osmanlý'nýn verdiði deðerle tarih boyunca taþýmacýlýk için önemli bir kapý olmuþtur. Bugün de ayný deðerini korumaktadýr. Özellikle Doðu Anadolu'nun giriþ kapýsýdýr.
  Hala bir sürü olumsuzluða raðmen rekabette Tebriz'e, Ýran'ýn batýsýna en avantajlý taþýma þeklidir. Ama þu gerçeði de gözardý etyarameyelim, nasýlki 1860'lý yýllarda Trabzon'un transit merkezi olmasýný rekabet olarak kendilerini zor durumda býrakan Ruslar'ýn Poti Limaný'ný yaparak ki tamamen bataklýk bir alaný milyonlarca ruble akýtarak bir liman kenti ve o liman kentini Tebriz'e baðlayan bir demiryolu hattýyla, transit taþýmadaki Trabzon'un o büyük avantajaýný da rekabet etmeye baþladýlarsa da; bugün de ayný þekilde bu sefer bizler en yakýn güzergah olmasýna raðmen kendi kendimizi cezalandýrarak kara taþýmacýlýðýnýn önüne engeller koyarak ve de dünyanýn en pahalý mayetleriyle onlarý çalýþmaya mahkum ederek Trabzon'un transit þehir olmasýný ve bu bölgedeki transit mal hareketlerini desteklemesini istiyoruz. Ki böyle bir þeyi gerçekleþtirmek Türk kara taþýmacýlarýnýn büyük mücadelesi sonunda ortaya çýkmaktadýr.

  Stratejiler
  avantajlara göre belirlenmelidir

  Biz biliyoruz ki rekabetin temelinde ulaþtýrma politikalarý çok önemli yer tutar,ulaþtýrma politikalarýný devlet politikasýna getirmemiþ ülkeler birinci sýnýf rekabetçi ülke olamazlar. Bu þartlar altýnda Trabzon'un öncelikle transit avantajýnýn her þeyden baðýmsýz olarak deðerlendirilmesi gerekir. Artýk stratejiler o bölgenin avantajlarýna göre belirlenmelidir. O bölgenin sunduðu hizmetlerin daha da ileriye, güçlü yanlarýnýn daha da ileriye çýkartýlmasýyla çözülmektedir. Bu anlamda Trabzon'un bu özelliði bizim için hem bu bölgenin hem ülke ekonomisi için ciddi bir katma deðer saðlayacaktýr.

  Eþit rekabet þartlarýnýn saðlanmasý þart

  Maalesef rekabetçilik avantajýný saðlayabilmemiz için ihtiyacýmýz olan stratejidir, öngörüdür ve de eþit rekabet þartlarýnýn saðlanmasýdýr. Dünyada rekabet kendi içinde oluþmuyor, tüm dünya ölçeðinde rekabetten bahsedebiliyoruz. Sizler ayný þartlarla rekabete hazýr deðilseniz ayakta kalmanýz mümkün olmuyor.
  Trabzon hem transit olarak çok önemli bir þehirdir, hem bugün Karadeniz coðrafyasýndaki tüm bölgelerle ilgili olarak özellikle biraz önce söylediðim Anadolu'ya, Irak'a vede daha da önem verdiðimiz tarihi Ýpekyolu'nun canlandýrýlmasýna yönelik Traseka projesinin canlandýlmasýyla Orta Asya'ya açýlacak en önemli güzergahýmýzdýr.
  Bugün Sahil Yolu'na þiddetle ihtiyacýmýz var. Biran önce bitirilmesine þiddetle ihtiyacýmýz var, ve de Hazar Denizi'ni geçecek Ro-Ro'larla da Orta Asya'ya açýlacak tarihi Ýpekyolu koridorinin yeniden oluþturulmasýna ihtiyacýmýz var. Bu konuda çok zor yol alýyoruz. Ama þansýzlýðýmýz; yýllardýr ihmal edilmiþ, standartlarý, öncelikleri belirlenmemiþ bir kara taþýmacýlýðýnýn, rekabetcilik avantajý deðilde sanki ülkelerin kalkýnmasýnda hiç önemi olmayan, hatta biraz daha da öcü olarak adlandýrýlan bir yapýya büründü.

  Öz deðerlerimize yönelmemiz gerekiyor

  Türkiye kalkýnma modeli olarak sanayi mallarýnýn ihracatý ve hizmet sektöründeki çeþitliliðe kendini odaklandýrdý. Güçlü bölgelerimiz bu konudaki oluþmuþ olan stratejilere avantaj saðlayacak þekilde yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Bu anlamda Trabzon'un kendi deðerlerinin ön plana çýkarýlarak bir marka olarak tüm dünyada rekabetçiliðinin önünü açacak þanslarý muhakkak aramalýyýz.
  Bunlar bir çok alanda daha önce kendini göstermiþ ve Trabzon deyince akla ilk gelen çok somut þeylerdir. Trabzon kültür, eðitim baþkenti, Trabzon bu bölgenin gerçekten ekonomik baþkentiydi ve hepsinden ötesi de sadece bu özellikleriyle deðil Trabzon ayný zamanda da Türkiye'nin futbolcu fabrikasý. Trabzonspor'un ve Trabzondaki futbol tarihine bakýnca herhalde dünyada çok az rastlanan örnekleri burada görüyoruz. Bunlar bence deðerdir. Somut bazý rakamlarý okuyunca Trabzon'un Trabzon futbolcusunun insanýnýn yeteneðinin ne kadar rekabetçi olduðunu hemen görebiliyoruz. Bunlar bizim öz deðerlerimiz bunlara yönelmemiz gerektiðini düþünüyorum.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X