Duyuru

Collapse
No announcement yet.

10 Mart 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 10 Mart 2007 Haberler

  BAÞBAKANIN SÖZÜ TAAHHÜTTÜR

  4. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý Karadeniz Bölgesi Hazýrlýk Toplantýsý, TOBB Ticaret Borsalarý Konsey Baþkan Vekili Arif Koþar baþkanlýðýnda 20 ilin ticaret borsasý baþkanlarýnýn katýlýmýyla Trabzon Ticaret Borsasý'nda (TTB) yapýldý. Basýna kapalý olarak yapýlan toplantýnýn açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan Koþar, Karadeniz Bölgesi'nin fýndýk ve çay gibi iki stratejik ürünün yetiþtiði önemli bir bölge olduðunu söyledi. Yapacaklarý toplantýda alýnacak kararlarýn yarýn Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapýlacak ve Baþbakan Erdoðan'ýn da katýlacaðý 4. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý'nda maddeler halinde açýklanacaðýný ifade eden Koþar, ülkenin tarým politikasýnýn belirlenmesinde etkili olacak bu toplantýda diðer bölgelerin de belli ürünlerinin, çiftçilerin, tüccarlarýn ve ihracatçýlarýn yaþadýðý sorunlarýn dile getirileceðini söyledi.
  Toplantý
  ya akþam saatlerinde katýlan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Borsa Konseyi üyelerinin ticaret borsalarý olarak sýkýntýlarýn ve çözüm önerilerini tartýþtýðýný hatýrlatarak, "Ticaret borsalarý sözcüsü Baþbakanla yapacaðýmýz 364 oda ve borsa baþkaný ile bir araya geleceðimiz, ticaret borsalarý, ticaret odalarý, ticaret sanayi odalarý, sanayi odalarý ve deniz ticaret odalarýnýn sorunlarý, Türkiye'deki coðrafi bölgelerin genel sýkýntýlarý dile getirilecek. Bu toplantýdan olumlu sonuç alacaðýmýz düþüncesiyle her yýl TOBB 57,58, 59, üç hükümet döneminde de bu toplantýlarý yapýyor. Önümüzdeki yýl yapýlmasý gereken iþlerin neler olduðunu ortaya koyuyoruz. Bu yýlki daha deðiþik bir format oldu.
  Bu çerçevede TBMM'nin çok verimli çalýþacaðý kanaatinde deðiliz, ondan dolayý genellikle kanun ve yapýsal düzenlemelerden daha çok mevzuatla ilgili düzenlemelerin ve kolay çýkabilecek kanunlarýn dile getirileceðini tahmin ediyorum" diye konuþtu.
  Basýn mensuplarýnýn iki seçimin Türk ekonomik politikalarýnda bir sekte oluþturup oluþturmayacaðý yönündeki soruya Hisarcýklýoðlu, "Biz bu kaygýlarýmýzý daha önce dile getirmiþtik. Sayýn Baþbakan, Maliye Bakanýmýz seçim yýlý olmasýna raðmen Türkiye'de popülizm olmayacaðýný ifade ediyorlar, bu önemli. Bu çerçevede biz bütçedeki harcamalarý da TOBB'nin kurduðu Türkiye Kurum Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) vasýtasýyla takip ediyoruz. Eðer bu sýký bütçe disiplinine devam edilirse bu 2008 için faydalý olur, aksi takdirde bu yýl popülizm yapýlýrsa o zaman 2008 bizim için kayýp yýl olur. O yüzden gerek Baþbakanýmýzýn, gerek Maliye Bakaný'nýn, gerekse Hazine'den Sorumlu Devlet Bakanýmýzýn vermiþ olduðu taahhütler geçerli, ama biz bir taraftan da kontrol ediyoruz" yanýtýný verdi.

 • #2
  MAÇKA VE VAKFIKEBÝR AHMET'E AÐLADI

  Trabzon’un Maçka Ýlçesi Gençlik ve Spor Müdürlüðü memuru Ahmet Tekin Bekar (45), önceki gün çalýþtýðý iþ yerinde geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi.
  Arkadaþlarý tarafýndan önce Maçka Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Trabzon Numune ve Araþtýrma Hastanesi’ne, ardýndan KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldýrýlan Bekar, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
  Evli ve üç çocuk babasý olan Ahmet Tekin Bekar dün cuma namazýna müteakip Vakfýkebir Merkez Eski Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Bozalan Köyü’ndeki aile kabristanlýðýnda sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
  Bekar’ýn cenaze törenine Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç, Vakfýkebir Belediye Baþkaný Hayri Birinci, Maçka Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Kartal, Maçka Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi, Maçka ve Vakfýkebir sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, çalýþma arkadaþlarý
  ve ailesi katýldý.  TRABZONUM.ORG ailesi olarak ailesine ve sevenlerine Baþsaðlýðý diliyoruz...

  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 10.03.2007, 13:22 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap


  • #3
   ÇOCUKLARINIZIN GELECEÐÝ DÝKKATÝMÝZDEN KAÇMASIN

   Psikolojik Rehabilitasyon ve Eðitim Programlarý Derneðinin (PREP) düzenlediði ve Prof. Dr. Z. Bengi Semerci ile Prof. Dr. Selahattin Þenol'un konuþmacý olarak katýldýðý 'Dikkatinizden Kaçmasýn' konulu toplantý Trabzon'da büyük ilgi gördü. Bebeklikten eriþkinliðe kadar yaþamý olumsuz etkileyen bir sorun olan 'dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu' toplumun en sýk görülen psikiyatrik rahatsýzlýklarýn baþýnda geliyor. Hiperaktivite bozukluðu ile ilgili Trabzonlu Prof. Dr. Z. Bengi Semerci ile görüþtük. Toplumda yüzde 4-8 arasýnda görülen ve çoðu zaman yüzde 70'e varan oranlarda baþka bozukluklarýn da eþlik ettiði dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu taný ve tedavisinde hastanýn yaný sýra, ailesel ve toplumsal giriþimlerin de büyük önem arz ettiði vurgulandý. Prof. Dr. Bengi Semerci, konuya iliþkin þunlarý söyledi:
   BEBEKLÝKTEN
   BAÞLIYOR
   Aþýrý hareketli
   lik bebeklikten itibaren baþlýyor. Ergenlik dönemi ise aktivite bozukluðu için çok daha dikkat edilmesi gereken bir dönem. Çocuklarýn korunmasý demek, 'aman bir þey demeyin, istediklerini yapsýnlar' anlamýna gelmiyor. Aþýrý hareketlilik engel olunmasý gereken bir durumdur. Çocuklarýn baþarýsý için enerjilerini boþaltacak meþguliyetlerle ilgilenmeleri gerekir. Spor bu konuda önemli bir rol üstlenmektedir. Ama her þey yeri ve zamanýnda yapýldýðýnda gerekli sonucu verir.
   HER YERDE UYUM
   SORUNU YAÞIYORLAR
   DEHB gösteren çocuklar bebekliklerinde de huzursuz, hareketli, çok aðlayan, az uyuyan, beslenme sorunlarý olan zor mizaçlý olabilirler. Hatta bazý anneler bebeklerinin anne karnýnda iken bile çok hareketli olduklarýný fark ettiklerini söylerler. Bu çocuklar aþýrý hareketli, huzursuz, kontrol edilmeleri zor, yorulmak nedir bilmeyen kýpýr kýpýr çocuklardýr. Uzun süre oyun ya da etkinlikleri sürdüremez, çabuk sýkýlýrlar ve grup oyunlarýnda da baþarý gösteremezler. Çok konuþur, çok soru sorarlar, ancak çoðu kez verilen yanýtlarý dinlemezler. Kreþ ve ana okuluna uyumda zorlanabilirler.
   SINIFIN DÜZENÝNÝ
   BOZARLAR
   Ödev yapmayý sevmezler. Anne, baba ve öðretmenlerinin zoruyla ödev yaparlar. Ödev baþýnda geçirdikleri süre 10 dakikayý geçmez. Herhangi bir dýþ uyaran dikkatlerini kolayca daðýtýr ve ödev yapmak bir kabusa dönüþür. Aþýrý hareketli olmalarý nedeniyle okulun ilk haftalarýndan itibaren dikkat çekerek sýk sýk uyarý alanlar listesine yerleþirler. Sýrasýnda oturamaz, ayaða kalkma ihtiyacý duyarlar, ders sýrasýnda konuþarak sýnýf düzenini bozarlar. Derse ilgi göstermez, baþka þeylerle oyalanýrlar.
   UNUTKANDIRLAR
   Derste sýkýlmalarý nedeniyle sýnýfýn dikkatini ve huzurunu bozacak davranýþlar sergileyebilirler. El yazýlarý ve defter düzenleri bozuktur. Daðýnýklýk ve düzensizlik gösterirler. Unutkandýrlar ve sýk sýk okul araç gereçlerini kaybederler. Okul kurallarýna uyamadýklarý gibi oyun kurallarýna da uymakta zorlanýrlar ve arkadaþlarý ile iliþki sorunlarý yaþarlar. Aþýrý hareketlilik, dikkatsizlik sonucu istemeden de olsa arkadaþlarýna zarar verebilirler ve ceza alabilirler. Örneðin, teneffüste dikkatsizce koþarken bir arkadaþýna çarpabilir ve yaralanmasýna yol açabilirler. Sýkça alýnan eleþtiriler sonunda ve davranýþ denetiminin yapýcý olmamasý durumunda karþý gelme bozukluðu ya da düþük benlik saygýsý gibi ek sorunlarýn görülmesi hiç sürpriz deðildir.
   BAÞARI GRAFÝKLERÝ
   DÜÞÜKTÜR
   Sýnavlarda dikkatsizce hatalar yaparlar. Sabýrsýz olmalarý nedeniyle sorunlarý çabuk ve yanlýþ okuma ya da sorunun tamamýný okumadan yanýtlamaya çalýþtýklarý görülebilir. Böylece iyi bildikleri sorularý bile yanlýþ yanýtlayabilirler. Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu zekadan baðýmsýzdýr, her zeka düzeyinde görülebilir. Zeka düzeyi normal olsa da dürtüsel oluþlarý, dikkat eksikleri ve bir iþi sonuçlandýrmadaki güçlükleri nedeniyle zaman içinde sýnýf düzeyinin gerisinde kalabilirler. Öðretmenleri sýklýkla kapasitelerinin altýnda baþarýyý gösterdiklerini düþünürler. Zeka düzeyi yüksek olan çocuklar az çaba ile de ilköðretim döneminde baþarý sorununu yoðun yaþamazlar. Ýlerleyen yýllarda baþarý grafiklerinde düþüþ dikkat çeker.
   YEMEK VE UYKU
   SORUNU YAÞARLAR
   Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu olan çocuklarýn okul durumlarýnda görülen bir özellik de deðiþken performanslarýdýr. Ayný dersten bazen çok düþük bazen de çok yüksek notlar getirebilirler. Ev ortamýnda da yapýlmasý gereken iþler konusunda sorumluluk almaktan kaçar, evdeki kurallara uymaktan hoþlanmazlar. Yeme ve uyku sorunlarýna rastlanabilir. Yemek masasýnýn baþýndan sýk sýk kalkabilirler. Televizyon seyrederken bile ayaklarý rahat durmaz ya da bir oyunu sakince oynadýklarý görülmez.
   KARÞI CÝNSE
   OLAN ÝLGÝ
   Hiperaktivite, yaþam boyu süreklilik gösterebilen, organik temelleri olan geliþimsel bir bozukluktur. Çocukluk döneminde DEHB olan bireylerin çoðu ergenlik ve eriþkinlik döneminde de bozukluða özgü bulgu gösterirler. Klinik belirtilerde yaþa özgü farklýlýklar dikkat çeker. Yaþla birlikte hiperaktivite belirtileri daha az gözlenirken dürüstlükler ve dikkat daðýnýklýðý sürmektedir. Derse giren öðretmen sayýsýnýn artmasýyla çocuk istenecek okuldaki deðerlendirmenin güvenilirliði artacaktýr. Ayrýca ergenlerin baðýmsýzlýk dereceleri artmýþ, ayný ve karþý cinsle olan iliþkileri farklýlaþmýþtýr.
   YAPILMASI
   GEREKENLER
   Baþarýsýz olduklarý alanlarýn yanýnda bu çocuklarýn baþarýlý olduklarý alanlar da vardýr. Öðretmen bunlarý bulup çocuða gösterebilmelidir. Ön sýralarda oturtup, hareketlerini kontrolünde ona yardýmcý olmalýdýr. Çocuðun özrünü göz önünde bulundurmak, ama yapabileceðinin en iyisini istemek gerekir. Teneffüslere diðer çocuklardan daha çok ihtiyaçlarý vardýr. Eþyalarýný unuturlar. Onlara yardýmcý olunarak, kendilerinin ve baþkalarýnýn malýna saygýlý olmayý öðrenebilirler. Dikkatsizlikleri ve el becerilerindeki sakarlýklarý yüzünden arkadaþlarý arasýnda gülünç duruma düþebilirler. Öðretmen bunlardan dolayý doðabilecek iliþki bozukluklarýný ve örselenmelerini çözümleyebilmelidir. Dinlediklerini daha iyi öðrenirler.
   FÝZÝKSEL ÝSTÝSMAR
   Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki aþýrý hareketlilik nedeniyle fiziksel istismara ve þiddete maruz kalma riskleri yükselir. Bu nedenle iliþki sorunlarý yaþanmadan tanýnmalarý ve ailece yardým almalarý ruhsal geliþim açýsýndan da son derece önemlidir. Bozukluk, okul öncesi dönemde belirti verir, ancak taný konulmasý ve tedaviye baþlanmasý çoðu kez okul yýllarýna rastlar. Zihinsel çaba göstermesi ve belirli kurallara uymasý beklenen ilköðretim yýllarý DEHB olan çocuk için olduðu kadar aile ve öðretmen için de oldukça zorlayýcýdýr.
   DOÐRU TANI VE TEDAVÝ

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X