Duyuru

Collapse
No announcement yet.

9 Mart 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 9 Mart 2007 Haberler

  Ölüm çatýda yakaladý
  Evli ve iki çocuk babasý olan Aygün’ün düþtüðü yerdeki keseri ve ayakkabýsý görenleri aðlattý

  Ateþ düþtüðü yeri yaktý
  Trabzon merkeze baðlý Akyazý Beldesi Konak Mahallesi’nde çalýþtýðý bir inþaatýn 3. katýndan düþerek hayatýný kaybeden inþaat iþçisi 50 yaþýndaki Mehmet Aygün’ün evinden yükselen feryatlar yürekleri daðladý. Evli ve iki çocuk babasý olan Aygün’ün tek geçim kaynaðý ise elindeki keseri ve inþaat ustalýðýydý.

  Topraða verilecek
  Çatý yapmak için çýktýðý inþaatýn 3. katýndan kiriþin çökmesi sonucu zemine çakýlan Aygün hemen birlikte çalýþtýðý inþaat ustasý diðer arkadaþlarý tarafýndan Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti. Aygün’ün cenazesi bugün kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek.

  Trabzon merkeze baðlý Akyazý Beldesi Konak Mahallesi’nde çalýþtýðý bir inþaatýn 3. katýndan düþerek hayatýný kaybeden inþaat iþçisi 50 yaþýndaki Mehmet Aygün’ün evinden yükselen feryatlar yürekleri daðladý. Evli ve iki çocuk babasý olan Aygün’ün tek geçim kaynaðý ise elindeki keseri ve inþaat ustalýðýydý. Çatý yapmak için çýktýðý inþaatýn 3. katýndan kiriþin çökmesi sonucu zemine çakýlan Aygün hemen birlikte çalýþtýðý inþaat ustasý diðer arkadaþlarý tarafýndan Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti.
  Aygün’ün cenazesi Akyazý Merkez Camii’nde kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan aile kabristanlýðýnda topraða verilecek. Geçirdiði iþ kazasý sonucu hayatýný kaybeden Aygün’ün oturduðu Akyazý Beldesi Yeþiltepe Mahallesi’ne ölüm sessizliði çöktü. Belde halký tarafýndan da çok sevilen bir kiþilik olan Aygün’ün ölümü Akyazý’ya ateþ düþürdü.

 • #2
  Okutan geliyor

  Trabzon Valiliði’ne atanan Sakarya Valisi Nuri Okutan, Taraklý ilçesine veda ziyareti gerçekleþtirdi.

  Taraklý Belediye Baþkaný Tacettin Özkaraman'ýn "Taraklý Tablosu" hediye ettiði Vali Okutan, halkla helalleþerek, Taraklý'nýn Sakarya'da ayrý bir önemi olduðunu söyledi.
  Taraklý Kaymakamý Seyfettin Azizoðlu, Belediye Baþkaný Tacettin Özkaraman, Jandarma Komutaný Merdan Akbulut, Ýl Genel meclisi üyesi Kadir Sayýn, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe baþkanlarý, muhtarlar ve vatandaþlar tarafýndan ilçe merkezinde karþýlanan Vali Nuri Okutan, Þehit Mehmet Nuri Kocabýyýk Parký'nda halkla sohbet etti. Taraklý Belediye Baþkaný Tacettin Özkaraman'ýn "Taraklý Tablosu" hediye ettiði Vali Okutan, halkla helalleþerek, Taraklý'nýn Sakarya'da ayrý bir önemi olduðunu söyledi. Taraklý ilçesinin farklýlýðýnýn anlaþýldýðýný belirten Okutan, "Turizm açýsýndan Taraklý, ülkemizin önemli bir turizm merkezi olacaktýr" dedi. Okutan, daha sonra ilçedeki esnaflarý ziyaret etti. Vali Okutan, daha sonra ilçeden ayrýldý.

  Yorum yap


  • #3
   Teþekkür ve özür bekliyoruz!

   Devlet eski Bakaný Eyüp Aþýk, ‘Bizden önceki iktidarlar ne yaptý’ diyen hükümete seslendi

   “Boðaz Köprüsü’nü yaparken istimlak ettiðimiz arsayý 800 milyon dolara sattýnýz. Geçen yýl mahkeme bozmasa 150 milyon dolara satacaktýnýz. Bugüne kadar tek proje yapmadýnýz. Bizim büyük projelerimizi ve eserlerimizi satýp alt yapý yaptýnýz. Þimdi hükümetten bir teþekkür bekli-yoruz” dedi.
   Devlet eski Bakaný Eyüp Aþýk Ýstanbul’da boðazýn ana baðlantýlarý için istimlak edilen karayollarý arazisinin 800 milyon dolar gibi bir rakama satýlmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamasýnda iktidara yüklendi: "Bakýn bizden öncekiler ne yaptý diyorlar. Ama bizim boðaz köprüsünün baðlantý yollarýný düþünerek istimlak ettiðimiz araziyi 800 milyon dolara satarak karayollarýnýn 1 yýllýk giderlerini karþýlýyorlar. Ve bu arsayý geçen yýl 150 milyon dolara satacaklardý, mahkeme engelledi. Bunlar iktidarýmýz döneminde varettiðimiz Petrolofisini, Petkim’i, Tüpraþ’ý, Seydiþehir Alimünyüm’u, Ýskenderum Demir Çelik’i, Þeker fabrikalarýný, büyük arsalarý arazileri hepsini sattýlar ve onlarla birþey yapmaya gayret ediyorlar. Bunlarýn tek bir büyük projesi yoktur. Biz Karadenizin 1500 metre altýndan Doðalgaz getirdik ve Akdeniz’e ulaþtýrdýk. Onlar hala Erzincan’dan Trabzon’a doðalgaz getiremedi, bizler onlarca baraj yaptýk ama onlar bir Galyan’ý yapamadýlar. Bizim yaptýklarýmýzý sattýlar. Þimdi hükümette bir özür hizmetlerimiz için teþekkür bekliyoruz."

   Yorum yap


   • #4
    Birlik çaðrýsý

    Dünya Kadýnlar Günü düzenlenen programla Meydan Parký’nda kutlandý.

    Programý düzenleyen Ýnsan Haklarý Derneði, Tüm Kadýnlar Derneði, Türk Anneler Derneði, Mazlum- Der Bölge Koordinatörlüðü üyeleri tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutlayarak kadýnlarý birleþmeye ve beraberliðe çaðýrdýlar.
    Dünya Kadýnlar Günü dün düzenlenen bir programla halkýn da katýlýmýyla görkemli bir þekilde Meydan Parkýnda kutlandý. Programý düzenleyen Ýnsan Haklarý Derneði, Tüm Kadýnlar Derneði, Türk Anneler Derneði, Mazlum- Der Bölge Koordinatörlüðü üyeleri tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlayarak kadýnlarý birleþmeye ve beraberliðe çaðýrdýlar.
    Açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Ýnsan Haklarý Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Arslanoðlu Türkiye’de izlenen ÝMF ve Dünya Bankasý politikalarýna ülkeyi yönetenlerin yýllarca alet olmasý ve halka dönük kaygýlar taþýnmadýðýndan özellikle de kadýnlarýn ve çocuklarýn bu durumdan etkilenerek yoksullaþtýðýný ve geri kaldýðýný vurgulayarak "Ýzlenen politikalarla kadýnýn evde oturmasý gerektiði pompalanarak, kadýnýn düþünmeden sorgulanmadan karýn tokluðuna evde oturmasý isteniyor.
    Oysa ev kadýnýnýn ne sosyal güvencesi var ne de ekonomik özgürlüðü. Kadýna iþ alaný yaratýlamýyorsa kadýnýn sosyal güvencesi saðlanmalý ve kadýna iþsizlik primi ödenmelidir. Bu devletin asýl görev ve sorumluluðudur" ifadelerini kullandý.
    Ardýndan söz alan Tüm Kadýnlar Derneði Genel Baþkaný Cemile Keskin tüm kadýnlara dayanýþma çaðrýsýnda bulunarak yolunda gitmeyen sorunlarý çözme yolunda adýmlar atýlabileceðini ve kadýnlarýn da gerek iþ dünyasýnda gerekse farklý alanlarda çok baþarýlý iþlere imza atabileceklerini belirtti.
    Keskin "Bizim amacýmýz erkeklerden ne önde ne arkada olmak, biz yan yana olmak istiyoruz" þeklinde konuþarak tüm dünya kadýnlarýnýn 8 Mart’ýný kutladý.

    Yorum yap


    • #5
     Kadýný anlattý

     Milliyet Gazetesi Yazarý Ece Temelkuran Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla Trabzon’da yaptýðý söyleþide kadýnlarýn haklarýný ve özgürlüklerini tehdit eden iki önemli etken olduðunu belirtti.

     Trabzon Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu’nun düzenlediði ‘Türkiye’yi Kadýnlar Kurtaracak’ isimli söyleþiye konuþmacý olarak katýlan Milliyet Gazetesi yazarý Ece Temelkuran kadýnlarý bekleyen iki önemli tehlikeye dikkat çekerek, "Bugün yükselen milliyetçilik ve toplumsal muhafazakarlaþma önümüzdeki en önemli tehlikedir" dedi. Erkek egemen bir yapýnýn kadýnlarý ve hatta erkekleri de ezdiðini belirten Temelkuran, yapýlmasý gereken þeyin örgütlenmek olduðunu söyledi.

     Örgütlü yaþamýn önemi vurgulayan Temelkuran, "Örgütlü bir yaþamda kadýnlarda bütün toplumda daha iyi haklarýný arayabilirler. Biz ise örgütleri yasadýþý olarak algýlayan bir bilinç düzeyine sahibiz. Herkes örgütlülüðü yasadýþý bir alanmýþ gibi algýlýyor. Halbuki örgütlü siyaset kadýnlarýn demokratik haklarýný kullanmalarý için tek yol. Bana göre ne iþ yaþamýnda baþarýlý olan kadýn, ne de erkeklerin peþinde koþtuðu güzel bir kadýn mutlu deðildir. Mutlu kadýn örgütlü kadýndýr. Kadýnlar için mutlu olmanýn tek yolu örgütlü olabilmektir" dedi. En önemli iki tehlikeyi tek tek irdeleyen Temelkuran toplumsal muhafazakarlaþmayla ilgili þunlarý söyledi: "Bugün toplumumuz siyasal iktidarýnda desteðiyle hýzlý bir biçimde muhafazakarlaþýyor. Bunu kadýnlarýmýz yaþamlarýnda sert bir biçimde hissetmiyorlar. Bu muhafazakarlaþma sinsi bir biçimde yaþamýmýzý kuþatýyor. Ýnsanlar kendileri dahi farkýnda olmadan kýsýtlanýyorlar.

     Kadýnlarýn son dört yýlda toplam istihdamdaki oraný % 8 azaldý. Bu gelecek senelerde daha da çok artacaktýr. Belki de bir anda çalýþma yaþamýnda hiç kadýn olmayýþýna kolaylýkla inanacaðýmýz bir ortam oluþacak. Onun için kadýnlar olarak bu tehlikenin farkýnda olmalýyýz. Çünkü bu tehlike bütün kadýnlarýn geleceðini tehdit eden bir tehlike." Yükselen milliyetçiliðinde diðer bir tehlike olduðunun altýný çizen Temelkuran, yükselen milliyetçi tehlikeyle ilgili þunlarý söyledi: " Yükselen milliyetçiliðin doðurduðu sorunlarda direk kadýnlarýmýzýn hayatýný tehdit ediyor. Çünkü katledilen Hrant Dink’in eþi Rakel Dink cenaze töreninde yaptýðý konuþmada ‘ Bir bebekten katil yaratan sistem sorgulanmalýdýr’ demiþti. Evet çünkü öleni de öldüreni de doðuran bir anne ve o anne bir kadýn.

     Bu tür her olayda da zaten sadece anneler yanýyor. Bu yüzden annelerin evlatlarýný yok eden bu faþizme karþý hep beraber direnmeliyiz. Çünkü bu faþizm en çok kadýnlarý hedef alýyor."
     Neden çözmediler?
     Daha sonra salondaki konuklarla soru cevap þeklinde geçen söyleþide türban konusunda bir seyircinin eleþtirilerini aktarmasý üzerine Temelkuran þunlarý söyledi: "Bugün ki toplumsal muhafazakarlaþmayý yaratanlarýn kollayýcýsý bu iktidar, türban sorunu için ne yaptý? Hiçbir þey. Çünkü onlarýn asýl hedefi sorunun daha da büyümesini beklemek ve bu sorundan siyasal rant elde etmek." Söz alan KTÜ öðrencileri de öðrenci arkadaþlarýnýn üniversitedeki bir takým uygulamalarý protesto etmek isterken jandarma tarafýndan yaka paça göz altýna alýnarak demokratik haklarýnýn çiðnendiðini vurguladýlar.

     Öðrencilere destek veren Temelkuran bu tür uygulamalarla hiçbir ayrým yapmadan asgari müþtereklerle topluca mücadele edilmesi gerektiðini belirti. Temelkuran sözlerini þöyle tamamladý: "Buraya geldiðiniz için çok teþekkür ederim. Umarým kafalarý biraz karýþtýrmýþýmdýr; çünkü istediðim þey buydu. Hep beraber kafamýz karýþýrsa, hep beraber ortak bir derdimiz olur; kafa karýþýklýðý diye. Böylece hep beraber çözebiliriz herhalde." Toplantýnýn Trabzon Barosu’nun düzenlediði kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüller verildi.

     Yorum yap


     • #6
      Nükleer için TAEK’e 3 milyar YTL kaynak
      Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na 3 milyar YTL’lik kaynak ayrýlmasýna karar verildi. Bu ödenekle, yerli teknolojiyle nükleer santral yapýlacak. Ayrýca, yakýt ve atýk teknolojileri geliþtirilecek.

      Baþbakan Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda dün toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu önemli bir karara imza attý. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) nükleer araþtýrmalar için 3 milyar YTL kaynak ayrýlmasý kararlaþtýrýldý. Bu ödenekle öncelikle 100 megavatýn üzerinde nükleer santral yapýlacak. Bu reaktörde yerli nükleer teknolojiyle elektrik üretimi geliþtirilecek.
      Yakýt teknolojisini geliþtirmek üzere de çalýþmalar yapýlacak. Ödeneðin bir bölümü atýk yönetimi konusundaki araþtýrmalarda kullanýlacak.
      Tüm bu çalýþmalarý yürütmek üzere ise nükleer teknoloji merkezi kurulacak. Böylece Türkiye önümüzdeki yýllarda kendi nükleer tesislerini kurabilecek hale gelecek.
      DENETÝM ÝÇÝN KURUL OLUÞTURULUYOR
      Öte yandan TAEK, Sinop ve Akkuyu’da yapýlmasý planlanan santrallerin faaliyete girmesiyle birlikte denetim için bir kurul oluþturuyor. Buna yönelik kanun tasarýsý tamamlandý. Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kurulmasýna iliþkin tasarý önümüzdeki günlerde Baþbakanlýða gönderilecek.

      Yorum yap


      • #7
       KADININ HALA BÝR ADI BÝLE YOK

       8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle yapýlan basýn açýklamalarýnda kadýnlarýn zor þartlar altýnda yaþamaya mahkum edildikleri vurgulanarak kadýn mücadelesinin önemine dikkat çekildi

       Engeller kaldýrýlsýn

       Trabzon Barosu Kadýn Komisyonu Baþkaný Iþýl Güner Demir, “21. Yüzyýlda kadýnýn Türkiye’de hala adý yok” derken Femin&Art Kadýn Sanatçýlar Derneði Baþkaný Þükran Üst “Kadýnlara hak ettiði deðerin verilebilmesinin önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr” þeklinde konuþtu. KESK Trabzon Þubeler Platformu Kadýn Komisyonu Baþkaný Sevim Atalar, bütün insanlarýn cinsel yönelimine bakýlmaksýzýn eþit hak ve özgürlüklerden faydalanmasý gerektiðini söyledi.

       Kadýnlarýmýzý önemsiyoruz

       AKP Trabzon Ýl Baþkaný A.Metin Genç, “Ülkemizin topyekün olarak kalkýnmasýnýn bütün ayrýmcýlýklardan olduðu gibi cinsiyet ayrýmýndan da kurtulmamýza baðlý olduðunu düþünüyoruz” dedi. ÖDP Kadýn Komisyonu Baþkaný Asiye Yurdaarmaðan, “Özgürlük için sadece 8 Mart’larda deðil her zaman her yerde sözümüzü söylemeliyiz” þeklinde konuþtu.


       Kadýn özgürleþmeli

       Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ahmet Þefik Mollamehmetoðlu demokrasinin geliþiminde kadýn faktörünün önemine iþaret ederek, “Kadýnýn özgürleþemediði bir yaþam asla demokratik, barýþcýl bir yaþam olamaz” dedi. Tüm Kadýnlar Derneði Genel Baþkaný Cemile Keskin, erkeklerden ne bir adým önde ne bir adým arkada, yan yana olmak istediklerini ifade etti.

       Temelkuran Trabzon’da

       Eðitim-Ýþ Trabzon Þube Baþkaný Cevdet Öztürk ise, “Yeni ve çaðdaþ Türkiye ancak kadýnýn sosyal yaþamda eþit ve özgür yol almasýyla mümkün olacaktýr” dedi. DSP Trabzon Ýl Baþkaný Sibel Suiçmez de yaptýðý açýklamada kadýn-erkek eþitliðinin önemine deðindi. Öte yandan Trabzon Barosu, Dünya Emekçi kadýnlar Günü dolayýsýyla Milliyet Gazetesi yazarý Ece Temelkuran’ýn katýlacaðý ‘Türkiye’yi kadýnlar kurtaracak’ baþlýklý bir söyleþi düzenliyor. Söyleþi, bugün saat 13:00’de Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde baþlayacak.

       8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsýyla sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafýndan yapýlan açýklamalarda kadýn sorununa dikkat çekilerek, kadýnýn özgürleþmesi için mücadele edilmesi gerektiðine dikkat çekildi. Trabzon Barosu Kadýn Komisyonu Baþkaný Iþýl Güner Demir, kadýn haklarýnýn kullanýmýnýn Türkiye’de homejen bir daðýlým göstermediðini vurgulayarak, "Kazanýlan deneyimlerin, tüm ülke sathýna yayýlmasý için yýlda bir gün olsa da Dünya Kadýnlar Günü bizim için ayrý bir önem taþýyor.

       Dünya genelinde kadýn haklarýnda son yýllarda meydana gelen artýþ dahi bir çok gerçeði deðiþtirebilecek nitelikte deðildir. Dünyadaki en fakir insanlarýn büyük bir çoðunluðu kadýn, dünyadaki eðitim almamýþ insanlarýn büyük çoðunluðu yine kadýnlar. Kadýnlar bugün ülkemizde de erkeklere göre %25 - 50 oranýnda daha az ücretle çalýþmaktadýrlar" dedi.

       Türkiye’deki kadýnlarýn hala geleneksel aile yapýsýnýn ve törelerin baskýsý altýnda ezildiðini belirten Demir sözlerine þöyle devam etti: "Türkiye’de hala kadýnlarýn yüzde 40’ý görücü usulüyle evlenirken, yüzde 20’si nikahsýz yaþýyor, 100 kadýndan 2’si yükseköðrenim görüyor. Türkiye'de 8 milyon kadýn okuma-yazma bilmiyor, eðitim gören 100 kadýndan ise sadece 2 tanesi yükseköðrenim görüyor.

       Kadýnlarýn yüzde 40’ý görücü usulüyle evlenirken, yüzde 30’unun dini nikahla, yüzde 20’sinin ise nikahsýz yaþýyor. Kadýnlarýn yüzde 55’inin doðum kontrolünü uygularken, Yüzde 64’ü hamilelik döneminde doktor yüzü görmüyor, yüzde 65’i eve gelen konuða görünmüyor, ki bu özellikle kýrsal kesimde çok yaygýn. Anne olmak için ülkemizde yýlda 2 bin 500 kadýn yaþamýný yitiriyor.

       Berdel, baþlýk parasý, töre ve namus cinayetleri, dayak, baský ve gelenekler kadýný hedef almaya devam ediyor." Özellikle kadýnýn siyasal yaþamdaki haklarýnýn teslim edilmesinin ve parlamentoda erkeklerle eþit çoðunlukta olmasý gerekliliðinin altýný çizen Demir sözlerini þöyle tamamladý: "Yani 21. Yüzyýlda Türkiye’de hala kadýnýn adý yok."

       Kadýn toplumu dönüþtürebilir
       Femin&Art Kadýn Sanatçýlar Derneði Baþkaný Þükran Üst kadýnlarýn toplumu dönüþtürücü özelliðine dikkat çekerek, "Bütün toplumlarda olduðu gibi bizim toplumumuzda da kadýnlarýn dönüþtürücü bir niteliði var. Türkiye’de kadýnlar eþlerini ve çocuklarýný çok iyi dönüþtürebilir. Özellikle toplumun gelecek kuþaklarýný yetiþtirtenler, yani anneler, çok önemli þeyler yapabilirler.

       Özellikle þiddet kültürünün giderek yaygýnlaþtýðý toplumumuzda annelerin önemi daha iyi anlaþýlabiliyor. Çocuklarýna sevgiyi, sanatý, kültürü öðreten anneler þiddet kültürünün yok edilmesini saðlýyorlar" dedi. Özellikler cumhuriyetin ilk dönemlerinde Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadýnlarýnýn Avrupa’daki hem cinslerinden daha iyi haklara sahip olduðunu vurgulayan Üst, "Bugün ise kadýn ikinci sýnýf vatandaþ olarak görülüyor. Siyasette yer almasý ise çok zor.

       Halbuki cumhuriyet döneminde kadýnlar mücadele etmeden çalýþma yaþamýnda ve siyasal yaþamda çok iyi þartlara kavuþtular. Ama bu tablo Atatürk döneminden sonra tersine döndü" dedi. Karadeniz kadýnýnýn diðer bölgelerdeki kadýnlara göre daha çok emek sarf ettiðini belirten Üst sözlerini þöyle tamamladý: "Dünya Emekçi Kadýnlar günü çok önemli, bir gündür. Kadýnlarýmýzýn önemini bir günde olsa anýmsamamýz çok önemli. Özellikle bütün kadýnlarýn emekçi olduðunu bilmeliyiz.

       Sadece dýþarýda her hangi bir sektörde çalýþan kadýnlar deðil. Evlerinde yemek piþiren gündelik ev temizliði yapan kadýnlarýmýzda emekçidir. Onun için kadýnlara hak ettiði deðerin verilebilmesinin önündeki engeller kaldýrýlmalý ve kadýnlar hak ettikleri yaþam düzeyine ulaþmalýdýrlar."

       Cinsel kimliðe bakýlmasýn
       KESK Trabzon Þubeler Platformu Kadýn Komisyonu Baþkaný Sevim Atalar, bütün insanlarýn cinsel yönelimine bakýlmaksýzýn eþit hak ve özgürlüklerden faydalanmasý gerektiðini söyledi. Atalar, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla sendika lokalinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, kadýnlarýn da politik konularda söz sahibi olmasý gerektiðini belirterek, ''Bizler bedenimizle ve geleceðimizle ilgili kararlarda seçim yapma hakký ve politik karar organlarýnda söz sahibi olmak istiyoruz'' dedi.

       Kadýnlarýn adil iþ ve eþit ücret istediklerini ifade eden Atalar, "Bizler, bütün insanlarýn cinsiyet, etnik köken, ulusal ve dinsel kimlik, cinsel yönelime bakýlmaksýzýn eþit hak ve özgürlüklerden yararlandýðý Türkiye için mücadele edeceðiz. Bütün insanlarýn, cinsel yönelimine bakýlmaksýzýn eþit hak ve özgürlüklerden faydalanmasý gerekir" dedi.

       Demokrasi için kadýn özgürleþmeli
       Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ahmet Þefik Mollamehmetoðlu, Dünya Kadýnlar Günü sebebiyle yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý kaydetti: “Bugün dünyanýn da ülkemizin de pek çok yerinde kadýnlar çok zor koþullarda yaþam mücadelesi veriyor.Yasal olarak birçok hakka kavuþmakla birlikte,pratikte bu haklardan yoksun olarak yaþama tutunmaya çalýþýyor.Kadýnlar dünyada ki sömürünün en önemli malzemesi hala. Kadýnlar hala cinsel baský ve istismarýn,insan ticaretinin en önemli öznesi durumundadýr.Kadýnýn özgürleþemediði bir yaþam asla demokratik, barýþcýl bir yaþam olamaz.Cinsiyet ayrýmcýlýðýna dayalý bir toplumsal yaþamda huzur ve güven kurulamaz.Özgür bir dünya için özgür kadýn ve erkek elele olmalýdýr diyerek,daha eþitlikçi bir dünya dilekleri ile kadýnlar gününü kutladý.’’

       Bir gün deðil her gün kutlanmalý
       8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla Trabzon’daki sivil toplum örgütü baþkanlarý birer açýklama yaptýlar. Açýklamalarýnda kadýnlarýn yýlda bir gün deðil her gün anýlmasý gerektiðini ifade eden baþkanlar kadýnlarýn maalesef günümüzde hak ettiði deðeri göremediðini, töre cinayetlerine kurban gittiðini ve þiddete maruz kaldýðý görüþünde birleþtiler. Konuyla ilgili olarak konuþan Tüm Kadýnlar Derneði Genel Baþkaný Cemile Keskin, "Öncelikle tüm kadýnlarýn, sadece Türkiye’de deðil dünyada yaþayan tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

       Ardýndan kadýnlarýn sorunlarýna deðinen baþkan Keskin, "Maalesef kadýnlarýmýz hak ettiði deðeri göremiyor ve hak ettiði yerlere gelemiyorlar. Bu engelleniyor. Maalesef kadýnlarýmýz hak ettiði deðeri alamýyorlar. Kadýnlarýn yükselmesi bir þekilde engelleniyor ve biz kadýnlar olarak bu engellemelerin yapýlmasýný istemiyoruz. Devletin bütün kademelerinde çalýþan üst düzey yöneticilerin hemen hemen hepsi erkek. Çok baþarýlý kadýnlarýmýz olmasýna raðmen bu engelleniyor. Bu sadece bizim ülkemizde böyle deðil dünyanýn bütün her yerinde ayný sýkýntý yaþanýyor ve kadýnlar hep ikinci planda deðerlendiriliyor.

       Bu kalýp kýrýlmalý ve kadýnlar daha geniþ kitlelerde sesini duyurmalýdýr. Kadýnlarýmýz TBMM’nin sandalyelerinde daha çok sayýda olmalý ve kürsüye çýkýp haklarýný gümbür gümbür savunmalýlar. Biz erkeklerden ne bir adým önde ne de bir adým arkada olmak istiyoruz. Bizler erkeklerle ayný yolda yan yana omuz omuza eþit mesafede olmak istiyoruz. Eðer kadýnlarýmýz gereken ilgiyi ve deðeri görmezlerse toplumun hep bir ayaðý topal olarak kalýr" dedi.

       Türk Anneler Derneði Trabzon Þube Baþkaný Ziynet Þener ise sözlerine tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutlayarak baþladý. Baþkan Ziynet Þener kadýnlarýn ekonomik özgürlüklerinin elinde olmamasýndan dolayý hak ettiði deðeri göremediðini ifade ederek, "Ekonomik özgürlüðü olmayan kadýn her zaman eziliyor. Biz dernek çalýþmalarýmýzda bu tespitlere vardýk. Maalesef kadýnlarýmýz günümüzde hala eziliyor ve þiddete maruz kalýyor, kaldý ki haklarýný nasýl arasýnlar? Ama bu doðru bir durum deðil.

       Kesinlikle kadýnlara gereken deðer verilmeli ve kadýnlarýmýz el üstünde tutulmalýdýr" dedi. ‘Cennet Analarýn Ayaðý Altýndadýr’ diyen Baþkan Þener, "Bu cümleden de anlaþýlacaðý üzere kadýnlarýmýza nasýl bir deðer verilmesi gerektiði açýkça ifade ediliyor. Bizler dernek olarak kadýnlarýmýza yardýmcý olmak için elimizden gelen çalýþmalarý yapýyoruz. Ama bütün kadýnlara yetiþmemiz de mümkün deðil.

       Kadýnlarýmýzýn sorunlarý bitmez bizim. Birileri artýk tüm bu olumsuzluklara dur demeli ve kadýnlar için bir þeyler yapmalýdýr.
       Kadýnlar birer çiçektir ve bu çiçeklere kýymamak gerekir. Bu vesile ile tüm kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandý.
       Doðru Yol Partisi Trabzon Merkez Ýlçe Baþkaný Gürol Ustaömeroðlu da yaptýðý açýklamada

       Sesimizi yükseltelim
       ÖDP’li kadýnlar olarak 8 Mart’ý kutlayan ÖDP’li Kadýn Komisyonu Baþkaný Asiye Yurdaarmaðan tüm kadýnlarý ÖDP çatýsý altýnda örgütlenerek mücadeleye, siyasallaþmaya davet etti. Kadýnlarýn toplum içerisinde istedikleri yeri bulamadýklarýný ve süzekli ezilen, sömürülen ve horlanan kesim olarak kaldýklarýný ifade eden Yurdarmaðan ÖDP’li Kadýnlar olarak erkek egemenliðine, milliyetçi ve köktenci ideolojilere karþý barýþ içinde bir arada yaþamý savunduklarý, çalýþma yaþamýndaki antidemokratik uygulamalarýn kaldýrýlmasý, fýrsat eþitliði, eþit iþe eþit ücret, kadýnlar için sosyal haklar, iþ güvencesi ve ayrýmcýlýða karþý mücadele ettiklerini ve Türkiye’yi bir toplum mozaiði olarak kabul ettiklerini belirterek þu açýklamayý yaptý "Yýllardýr baþkalarý konuþuyor bizim adýmýza, ne zaman konuþup ne zaman susacaðýmýza, kiminle savaþýp kiminle barýþacaðýmýza hep baþkalarý karar veriyor. Oysa bu ülkenin insanlarýyýz biz, iþçisi, köylüsü, çalýþaný, ev hanýmý, bu toplumun yarýsýyýz. Barýþ, demokrasi, eþitlik ve özgürlük mücadelesinde biz de varýz diyorsak sadece 8 Mart’larda deðil her zaman her yerde sözümüzü söylemeliyiz". ÖDP’li Kadýnlar olarak hiçbir partinin cesaret edip koyamadýðý % 50 kadýn kota hakkýný aldýklarýný belirten Yurdarmaðan tekrar 8 Mart’ý kutlayarak sözlerine son verdi.

       Kadýnlarýmýzý önemsiyoruz
       Dünya kadýnlar günü sebebiyle yazýlý açýklama yapan AKP Trabzon Ýl BaþkanýAhmet Metin Genç, ülkenin kalkýnmasýna kadýnlarla birlikte olacaðýna dikkat çekti.
       Genç þöyle dedi:
       "Bize göre milletimizin en temel vasýflarýndan biri bin yýllardýr aile deðerlerini gözümüzün ýþýðý gibi korumamýz, kadýný baþtacý ediþimizdir. Baþbakanýmýzýn imzasýyla yayýnlanan genelgeyle, þiddet gören kadýna devlet desteði saðlanacaktýr denmiþtir. Bu kanunla toplumun en önemli kurumu olan aile yapýsýný koruyabilmek için çocuklara ve kadýnlara karþý yapýlan þiddet önlenecektir.

       Ýktidarýmýz muhafazakar partilere yapýlan yakýþtýrmalarýn aksine kadýn-erkek eþitliði, kadýnýn insan haklarýnýn korunmasý, kadýnýn birey kimliðinin güçlendirilmesi gibi konularda önemli yasal deðiþikliklere imza attý. Kadýn memura doðumdan önce 3 hafta, doðumdan sonra 6 hafta olmak üzere toplam 9 hafta olan doðum izni, 8 hafta doðum öncesi, 8 hafta doðum sonrasýnda olmak üzere 16 haftaya çýkarýldý. Haydi kýzlar okula kampanyasý ile 228 bin yavrumuzu okulla buluþturduk. Sayýn baþbakanýmýzýn söylediði gibi kadýnýn olmadýðý toplum kesik sayýlýr’ sözünü benimsedik. Bu vesileyle baþta anneler olmak üzere bütün kadýnlarýmýzýn dünya kadýnlar gününü kutlar, saðlýk mutluluk ve baþarý dolu günler dilerim."

       Toplum kadýnla yükselecek

       Eðitim-Ýþ Trabzon Þube Baþkaný Cevdet Öztürk, toplumlarýn ilerleyebilmesi için kadýn-erkek eþitliðinin önemine dikkat çekti. Öztürk þunlarý kaydetti: "Uðruna daðlarý deldiðimiz, çöllere düþtüðümüz þarkýlara türkülere taþýdýðýmýz þiirlerde ‘yokluðun cehennemin öbür adýdýr’ dediðimiz mermer heykellerde anýtlaþtýrdýðýmýz kavganýn dayanýþmanýn sevdanýn paylaþmanýn birlikte yol almanýn ve yarýný kurgulamanýn en yakýný arkadaþý en vazgeçilmezi her þeyin her iþin yarýsý kadýnlarýmýzý yer yüzünün güzelliði estetiði inceliði büyük aþký kadýnlarýmýzý yoksul býraktýðýmýz için eðitimsiz býraktýðýmýz için erkeklere göre daha az ücretle çalýþtýrdýðýmýz için þiddete maruz ve savunmasýz býraktýðýmýz için inanca töreye geleneðe kurban ettiðimiz için insan haklarý ihlallerinde en büyük payý onlara býraktýðýmýz için tüm ülke adýna özür dileyerek selamlýyoruz sizi.

       8 Mart 1857’de Amerika’da insanca yaþam ve çalýþma koþullarý talebiyle baþlatýlan eylem 150 yýldýr dünyanýn farklý coðrafyalarýnda farklý biçimlerde halen sürmektedir. Bugün ülkemizde ve farklý toplumlarda kadýnýn ‘ötekiliði’ sürmektedir. Ülkemizde Cumhuriyetle baþlayan ‘aydýnlanma’, modern kadýný, kendi yüzü kabul etmiþ haklar konusunda bugün ileri olan bir çok ülkeden önce davranmýþtýr. Seçme ve seçilme hakkýnýn bugün bile bu kadar yaralý ve yarým kalmasý özellikle son 50 yýlýn yönetim anlayýþý ile iliþkilendirilmelidir. Yeni ve çaðdaþ Türkiye ancak kadýnýn sosyal yaþamda eþit ve özgür yol almasýyla mümkün olacaktýr.

       Erkek egemen anlayýþlar gücü yönetimi ve sahip olma güdüsünü kolay býrakamamýþtýr. Bugün yakýndýðýmýz çirkinliklerin kötülüklerin þiddetin yobazlýðýn kabalýðýn okullarda ve iþyerlerindeki kadýn erkek ayrýmcýlýðýnýn kadýný eve kapatan sokaða çýkartmayan tutuculuðun kadýný istatistiki bilgi gibi algýlayan yavanlýðýn kendi namussuzluðunu töre cinayeti ilkelliði ile bastýran erkekliðin insan haklarýnýn kadýn haklarýnýn kendi inisiyatifi olarak algýlayan gücün varlýðý suçtur ayýptýr haksýzlýktýr baskýdýr.

       Eðitim-iþ kadýna haksýzlýðý þiddeti ayrýmcýlýðý kýnamakta kadýn çalýþanlarýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesini çaðdaþ bir toplum için bilimsel bir eðitimin sanatsal kültürel çabalarýn yaygýnlaþtýrýlmasýný kamunun sosyal ve kadýný koruyucu tedbirler almasýný geliþtirmesini savunmaktadýr. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dünyanýn bütün kadýnlarýna eþit özgür mutlu ve öteki olmayan savaþsýz sömürüsüz insanlýk utancý açlýðýn olmadýðý bir dünya yaþam dileðiyle kutlu olsun" açýklamsýnda bulundu.

       DYP Trabzon Merkez Ýlçe Baþkaný Gürol Ustaömeroðlu da yaptýðý açýklamada ekonomik sýkýntýlarýn ilk baþta kadýnlarý etkilediðini anlatarak, Özellikle ezilen kadýnlarýmýza daha onurlu daha dik daha refah bir hayat saðlayamadýðýmýzýn üzüntüsü içimizdedir. Dolayýsýyla bu anlamda bugünü kadýnlarýmýzdan özür dileme günü olarak algýlamakta ve bu doðrultuda kadýnlarýmýzýn ellerinden öpmekteyiz" dedi.

       DSP Trabzon Ýl Baþkaný Sibel Suiçmez de yaptýðý açýklamada, Türkiye’de kadýnlarýn cumhuriyetin ilaný ve Atatürk devrimleriyle medeni ve siyasi haklarýný elde ederek toplumsal hayata katýlmaya baþladýðýný belirterek, "Savaþlarýn kanýksandýðý dünyamýzda barýþýn saðlanmasý için devletin üzerine düþen görevleri yapmalarý gerektiðine inanýyoruz. Barýþ içinde bir dünyada yaþama özlemi içindeyiz. Ayrýmcýlýðýn þiddetin olmadýðý bir dünyada kadýnlar ve erkekler olarak eþitlik ve barýþ içinde yaþamak istiyoruz. Bunu gerçekleþtirmek amacýyla biz kadýnlar yorulmadan çabalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi.

       Yorum yap

       Haz?rlan?yor...
       X