Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7 Mart 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7 Mart 2007 Haberler

  YETKÝLÝLER NEREDE


  ÖLÜM GELÝYOR  Trabzon sahil geçiþ yolunun Deðirmendere KTÜ kavþaðýndaki ilginç görüntüler, þehrin ortasýnda bir trajik trajedisinin yaþanmasýna neden oluyor.
  Trabzon’a doðu yönünden gelen ve KTÜ Farabi Hastanesine her türlü amaç için giden vatandaþlarýn hiçbir yaya geçidi omadýðý transit yoldan karþý karþýla geçmesi tam bir can pazarýna neden oluyor.
  Trajik açýsýndan hem can güvenliði hem mal güvenliðini derinden tehdit eden bu durum ayný zamanda görüntü kirliliði ve ilkellikle de eþdeðer.
  Söz konusu bölgede kurallar ve teknik gereði yaya geçidi olmayacaðýný belirten uzmanlarýn bariyerlerle yayalarý engelleme giriþi de amacýna ulaþmýyor. Özellikle hasta ve hasta yakýný ile KTÜ’ye ziyarete giden insanlarýn ulaþým için daha kestirmeden seçtiði güzergahta ki can pazarý her an bir trafik trajedisinin de yaþanmasýna neden olacak.
  Peki çözüm ne
  Yetkililer, söz konusu alanda, araçlý üs
  t geçit bulunduðunu bu üst geçitte yaya geçidinin de yer aldýðýný belirtiyor. Ancak yayalarýn araçlý üst geçitten faydalanmalarý için ciddi bir mesafeyi yaya olarak kat etmeleri gerekiyor. Yayalarýn bir bölümü en azýndan araçlý üst geçite kestirmeden ulaþýlabilecek bir yolun yapýlmasýný istiyorlar. Bu konuda da ilgili yerin müsait olduðu belirtiliyor.
  Herkes tedirgin
  Özellikle yaya geçit olmayan bölgeden geçen bütün vatandaþlar ölümle dans ederken konu ile ilgili olarak bir an önce acil tetbir alýnmasý isteniyor. Bu konuda kýsa vadede acýl tetbir, bölgede inan yayalarýn hiç olmazsa güç de olsa üst geçite yönlendirilmesi, bunun için bir zabýtanýn alanda görev yapmasý gerekiyor.
  Can daha deðerli
  Bir canýn dünyalara bedel olduðunu belirten vatandaþlar "Ne olur burada feci bir can kaybý yaþ yaþanmadan ahlanmadan vahlanmadýn önlem alalým. Yoksa can kaybý olduktan sonra alýnacak önlemi bir faydasý yok Bütün yetkilileri duyarlý olmaya çaðýrýyoruz"dediler…

 • #2
  YENÝ VALÝMÝZ

  VALÝ NURÝ OKUTAN
  Bürokrasiyi sevmiyor, silahlanmaya þiddetle karþý, halkla iç içe olmayý yeðliyor, hantal bir yapý istemiyor, herkesi ve her projeyi desteklemeyi seviyor, en önemlisi idealindeki Vali Recep Yazýcýoðlu..

  Trabzon deyim yerindeyse vali anlamýnda turnayý gözünden vurdu. Genç, yetenekli, iþ bitiren, koltuðuna baðlý olmayan, gezen, konuþan, araþtýran, araþtýraný seven, yaratýcý olanýn önünü açan ve devletle milleti bütünleþtirmede ilginç yöntemleriyle katý kurallara baðlý olmayan bir valiyle tanýþýyor Trabzon.
  Vali Nuri Okutan’ýn Trabzon’a atanmasý, þehirde bir anda olumlu bir hava estirdi. Siirt Valiliðinden sonra Sakarya Valiliðine atanan Okutan’ýn buradan Trabzon Valiliðine tayin olmasý, ideali ve büyük hedefleri olduðunu da gösteriyor.
  Eðitimin her safhasýna çok özel bir ilgisi olan Vali Okutan, özellikle kitap okuyan ilköðretim okulu öðrencilerini altýnla ödül
  lendirmesiyle dikkat çekiyor.
  Ispartalý olan Vali Okutan’ýn valilik ile ilgili ideali ise "Süper Vali" lakaplý Trabzonlu Rahmetli Recep Yazýcýoðlu. Bu bile Trabzon için büyük bir þans.
  Vali Okutan’ýn bir baþka özelliði ise, bireysel silahlanmaya karþý olmasý. Bu konuda çok kuralcý olan Okutan’ýn bu özelliði de Trabzon’da taban bazýnda büyük sempatiyle karþýlanacak.
  ÝLK TEPKÝSÝ NE OLDU?
  Vali Okutan’ýn Trabzon’a atandýðýný duymasýyla ilk tepkisi de merak konusu... Okutan, Trabzon Valiliðinin kendisine sürpriz gelmediðini ifade etti. Okutan’ýn "Trabzon büyük bir kent ve bu kente vali olmanýn elbette bir onuru vardýr" dediði öðrenildi. Vali Okutan’ýn çeþitli polisiye olaylarla özellikle son dönemde Türkiye’nin gündemine gelen Trabzon’da özel bir yönetim biçimi anlayýþý sergilemesi bekleniyor.
  SPORU SEVÝYOR
  Sporun her dalýný seven Vali Okutan çok iyi de futbol oynuyor. "Þimdi artýk Trabzonsporluyum" diyen Okutan, Trabzonspor’u da yakýndan takip ettiðini ifade ediyor. Vali Okutan, Karadenizli çok yakýn dostlarý olduðunu da hatýrlattý.
  SAKARYA AYAKTA
  Bu arada, Sakarya’daki kitle örgütleri ve vatandaþlar, Vali Okutan’ýn Sakarya Valiliðinden Trabzon Valiliðine atanmasýný buruk bir sevinçle karþýladýlar. Sivil toplum kuruluþlarý, Okutan’ýn Sakarya’dan ayrýlmasýna üzüldüklerini ancak Trabzon gibi önemli bir ile atanmasýndan sevinç duyduklarýný ifade ettiler.
  KÜTÜPHANE MÜDÜRÜNÜ
  FIRÇALAMIÞTI
  Vali Okutan, Sakarya’da düzensiz gördüðü kütüphanenin müdürünü makamýnda fýrçalamasýyla gündeme gelmiþti. Bu olayda Vali Okutan, yerel mahkemece 5 bin YTL para cezasýna çarptýrýlmýþ ancak kararý Yargýtay tarafýndan bozulmuþtu. Vali Okutan, kararý "Hukuk hepimizin sýðýnacaðý bir alan" olarak deðerlendirmiþti.
  ANNESÝNÝ KAYBETMÝÞTÝ
  Vali Okutan 2 ay önce 75 yaþýndaki annesini de kaybetmiþti. Annesi, oðlunun Trabzon Valiliðine atandýðýný göremedi. Vali Okutan’ýn özellikle annesinin telkinleriyle valililik mesleðini seçtiði de dile getiriliyor.

  Siirt’te harikalar yarattý

  Trabzon Valisi Nuri Okutan’ýn valilik yaptýðý ilk il Siirt oldu. Buradaki görevi esnasýnda tarýmsal kalkýnma, eðitim ve turizm projeleriyle dikkat çeken Okutan, kente dinamizm kattý, Siirt fýstýðýný ülkeye tanýttý, damýzlýk süt keçileriyle hayvancýlýða yeni bir yön verdi, Pervari balýný tescilletti ve terörü dize getirerek huzur ortamý yarattý. Siirt’te okulsuz köy býrakmayan Vali Okutan’ýn görevi süresince Veysel Karani ve Ýbrahim Hakký gibi din ulemalarýnýn tanýtýmý yapýlýrken, turizm açýsýndan yeni olanaklar araþtýrýldý. Yamaç paraþütü ve Batan Çayý’nda rafting sporlarý, kurslarla gençlere öðretilirken Siirt dünyaya açýlan bir turizm kapýsý olarak deðerlendirildi.
  Kelkit’te neler yaptý?

  Vali Nuri Okutan, Kelkit’te kaymakamlýk yaparken ilçede o güne kadar düþünülemeyen bir projeyi hayata geçirdi ve Kelkit bu proje ile hayat buldu. Ýlk kez ilçe halký birlikte üretim yapma imkaný yakaladý. 1993’te Gümüþhane - Kelkit Kaymakamlýðý görevine atanan Okutan burada da ilk iþ olarak yörenin sorunlarýný öðrendi, olanaklarýný deðerlendirdi ve Köylere Hizmet Götürme Birliði ile buna baðlý Yeþil Kelkit Hayvancýlýk Ticaret ve Sanayi Þirketini kurdu. Yurt dýþýndan ucuz fiyatla getirttiði toplam 10.000 gebe inekle hayvancýlýðý canlandýrdý.
  Atýl durumdaki Þiran Süt Fabrikasýnýn % 55 hissesini birlik adýna satýn alarak tesisi faaliyete geçirdi. Hayvanlarýn yem ihtiyacýný karþýlamak üzere 30 bin ton kapasiteli yem fabrikasý kurdu. Zilli kilim projesiyle, yöreyi kilimcilik merkezi haline getirdi. Dönüþümlü kovan daðýtýmý yöntemiyle arýcýlýðý canlandýrdý.
  Kavakçýlýk ve aðaçlandýrma projesi geliþtirerek, milyonlarca kavak, akasya, ceviz, çam fidaný diktirdi. Sulama projesiyle yer altý sularýný deðerlendirmek üzere onlarca artezyen kuyusu açtýrdý. Modern bir kömür tesisi kurdu, okul yaptýrdý. Sonuç olarak, devletle yurttaþý kucaklaþtýrdý. Okutan’ýn Kelkit faaliyetleri, "Kalkýnmada Kelkit Modeli" olarak literatüre geçti.

  Yorum yap


  • #3
   TRABZONLULAR AKP'DEN 180 TRÝLYON KAZIK YEDÝ
   AÞIK: Demirel baraj, Özal da otoyollar kralý. Nerde AK Parti’nin yaptýðý proje ile krallýðý? Hadi çýksýnlar ‘Bu projenin sahibi biziz’ diyecek bir projeyi göstersinler, gösteremezler; çünkü yok, ama milletin gözünü boyamaya yönelik söylemleri çok   Üreticiyi resmen ezip geçtiler. Geçen sene 6 YTL olan fýndýk bu sene 3 YTL ise Trabzon halký bu hükümetten 180 trilyonluk kazýk yemiþ demektir


   Barzani ve Talabani’nin ülkeyi tehdit eden açýklamalarý karþýsýnda hiçbir þey diyemeyen Baþbakan, iþ kendi halkýna geldiði zaman efelenmeyi iyi yapýyor


   TRABZON - Trabzon siyasetinin en renkli simalarýndan biri olan, Trabzon’a önemli hizmetler yapan, Anavatan Partisinde uzun yýllar milletvekilliði ve bakanlýk yaptýktan sonra siyasi yaþamýný Doðru Yol Partisinde sürdüren devlet eski bakanlarýndan Eyüp Aþýk, Karadeniz’e çarpýcý açýklamalar yaptý. Gazetemizin
   konuðu olan Aþýk, AK Parti iktidarýnýn "Bu benim projem" dediði bir projesi olmadýðýný iddia ederken, dýþ politikada ülkenin uçurumun eþiðine getirildiðini savundu. Ýþte Aþýk’ýn önemli açýklamalarý:
   Demirel baraj kralý,
   Özal otoyollar kralý; ya AKP...?
   Biz önümüzdeki seçimde geçen 5 yýlýn mukayesesini yapacaðýz. Gerçi Baþbakan, "3 sene benden bir þey istemeyin" demiþti ama biz onu 5 yýla çýkarttýk. Sadece baþbakanýn dediði gibi, 3 yýl deðil, 5 yýl da bir þey istemedik. Þimdi haklý olarak geçen 5 senenin geçmiþ 5 senelerle mukayesesini yapmak durumundayýz. Sayýn Baþbakan, maalesef her vesileyle televizyonlarda, açýlýþlarda medyanýn karþýsýna çýktýðýnda "Biz, bizden öncekilerin yapmadýðýný yaptýk, en iyi biz yaptýk, en çok biz yaptýk" gibi açýklamalarda bulunuyor. Biz de bu vesileyle bir mukayese yapmak zorunda kalýyoruz. Ve diyoruz ki; neler yaptýk? Mesela Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye’nin en büyük projelerinden biridir. Geçmiþ hükümetler GAP’a 18.5 milyar dolar yatýrým yapmýþ, toplamý 30 milyar dolar olmasý lazým. Son 5 yýlda bu proje hiç yol almadý. AK Parti’nin 5 yýlda sahibi olduðu bir markasý yok. Demirel baraj kralý, Özal da otoyollar kralý. Nerede AK Parti’nin yaptýðý proje ile krallýðý?
   Her þeyi satarlar ama
   yatýrým yapmazlar
   Karayollarý 1 yýlda otoyollar ve köprülerden 1 milyar dolar gelir elde ediyor. AK Parti’den önceki iktidarlar bu ülkenin karayollarý aðýný geniþletmiþlerdir. AK Parti kendi iktidarý döneminde þu ana kadar 2000 km. yol yapmýþ. Görülüyor ki karayollarý þu an elde ettiði geliri bile yatýrýma vermiyor. Karayollarýnýn yýllýk yatýrýmý 1 milyar dolar deðil. Bu hükümet, öncesinden yapýlan yollarýn gelirini bile yeni yol yapýmýna harcamýyor. Yatýrýmlar o kadar azalmýþ ki daha evvel ortada para yokken bunlar yapýlýrdý.
   Türkiye’nin en büyük gelir kaynaklarýndan biri olan Telekom’un ilk satýþýnda yüzde 45’i, þimdi ise yüzde 55’i satýldý. Maalesef bu gelir kaynaðý satýldý. Bunun yanýnda Demirçelik’i, TÜPRAÞ’ý, Konya Alüminyum’u, Karadeniz Bakýr Ýþletmeleri’ni, 20 çimento fabrikasýný, 20 þeker fabrikasýný satmýþlar. Ve ondan sonra dönüp diyorlar ki; "Biz hiçbir þey satmadýk". Sattýklarýn zaten 20-25 milyar dolar. Bu sene Trabzon Limaný 35 milyar dolara, Trabzon Çimento Fabrikasý 80 milyon dolara satýldý. Ýkisini topladýðýmýzda 100-150 trilyon ediyor ama Trabzon’a 150 trilyonluk yatýrým yapýlmadý. Yani bugüne kadar yapýlanlar satýlanlardan elde edilen para kadar deðil. Hükümetin hiçbir þey yapmadýklarýný ileri sürdüðü iktidarlar doðal gazý Sibirya’dan Karadeniz’in altýndan getirmiþ, bütün Türkiye’ye daðýtmýþlardýr.
   ‘Hiçbir þey yapmadýlar’ denilen
   iktidarlar AK Parti’den
   daha çok hizmet yaptýlar
   "Hiçbir þey yapmadýlar" dediðin iktidarlar Hazar petrollerini Doðu Anadolu’dan getirmiþ, Akdeniz’e kadar indirmiþler. Türkiye þimdi büyük gelir alýyor bu petrollerden, o doðal gazdan ama maalesef beþ senedir Erzincan’daki doðal gaz Trabzon’a gelemedi. Borularý Taþ Köprü civarýndaki daðlarda serili vaziyette duruyor. "Tanjant yolunu bitirdik" diyorlar. 7 kilometrelik Tanjant yolunun 500 metresi yapýlmýþ bu iktidar döneminde.
   Karadeniz otoyolu üç senede bitmiþti ama beþ senede yüzde 30’u dahi tamamlanamadý. Türkiye bugün turizmden 15 milyar dolar gelir elde ediyor. Fakat 15 milyar dolarlýk turizm gelirinde bir proje dahi yok. Türkiye bugün 10 milyar dolar daha otomobil ihracatýndan gelir elde ediyor.


   Hükümet, devletin bütün kurumlarýyla þeþi beþ oldu

   Her konuda zafiyet gösteren hükümet Kýbrýs konusunda da ayný zafiyeti göstermeye devam ediyor. Kýbrýs’ta Rumlar petrol aramaya kalkýyor. Kýbrýslý Rumlarýn petrol aramasý demek; "Kýbrýs Rumlarýn" demektir. Türk Hükümeti buna engel olabilmiþ deðil. Kuzey Irak’ta bütün kýrmýzý çizgiler gitmiþ; bizimle kim dost, kim düþman belli deðil. Devletin bütün kurumlarýyla þeþi beþ olmuþ. Bu son gündeme gelen Barzani ve Talabani görüþmesinde Baþbakan Erdoðan’ýn "Askerlerin kiþisel görüþüdür" demesi bunu gösteriyor.
   Türk milletini en güvendiði kurum olan Türk ordusu ile karþý karþýya getirme uðraþý içine girdiler. Bu büyük bir hata, büyük bir yanlýþtýr. Türk milleti, ordusundan þüphelenmemelidir. Türk halkýný Türk ordusundan þüphelenir hale getirmek, bu ülkeye yapýlacak en büyük kötülüktür. Talabani ile Barzani’ye hiçbir þey diyemeyen sayýn baþbakan, iþ kendi halkýna geldiði zaman efeleniyor. Çiftçiye "Gözünü toprak doyursun", askerine "Burasý yan gelip yatma yeri deðildir" diye tepki gösterenler bunlar deðil mi?

   Trabzonlular AKP’den
   180 trilyonluk kazýk yedi

   Bu hükümet döneminde kurulmuþ bir tane otomobil fabrikasý yok. Arsin Organize Sanayi Bölgesi var. 1000 dönümden fazla alanda 70 fabrika iþ yapýyor. Burada 3-4 bin kiþi istihdam ediyor. Eðer ekonomi iyi gitseydi orada bugün 7 bin kiþi istihdam edilebilirdi. Organize sanayi bölgelerini büyük zorluklarla kurduk. Beþikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nin de arazisi alýnmýþtý ama 5 yýldýr bu alanda bir fabrika dahi kurulamadý.
   Bugüne kadar bu iktidar döneminde Türkiye’nin birçok ilinde ikinci, üçüncü organize sanayi bölgeleri yapýlmasý lazýmdý; ama Baþbakan verdiði her sözü tutmadýðý gibi bu sözünü de yerine getirmedi. "Kaþüstü’ne hastane yapacaðýz", "Yomra’ya Adliye Sarayý yapacaðýz", "Sürmene’ye Tersane yapacaðýz" diyorsun ama ortada bir icraat yok. 5 senede Trabzon’da 1 kiþinin dahi iþ bulacaðý bir fabrika kurulmadý. Hani çevre yolu, hani Galyan Barajý? Sen temelini atacaksýn, sonra kim yaparsa o yapacak. Sen 3 ay sonra yoksun. Saðlýk kurumlarýnýn, müteahhitlerin parasý ödenmemiþ. Üstelik Türkiye’nin borcu 150 milyar dolar artmýþ. Trabzon’un fýndýðý 60 bin ton. 3 yýlda satýþ 180 trilyon eder. Geçen sene 6 YTL olan fýndýk bu sene 3 YTL ise Trabzon halký bu hükümetten 180 trilyonluk kazýk yedi. Yolsuzluk, ilçelerdeki KÖYDES ihalelerine kadar indi.
   Din üzerine yapýlan
   siyasetler neyi çözdü?
   Geçmiþe bakýyorum da ne Selamet Partisi ne de Refah Partisi Türkiye’de bir imam hatip lisesi açmýþ; ama bütün propagandasýný bunun üstüne kurmuþ. Þu Irak’ta ölen insanlarý görmüyor musunuz? Hani mitingler bu muydu? Müslümanlýk bu kadar önemliydi de þimdi ne oldu?
   Ýmam hatip mezunu, üniversiteye giremiyor. Baþörtüsü için hiçbir þey yapýlmadý. Sadece halkýmýzýn beynindeki bu düþünceleri canlý tutmaya çalýþýyorlar. Henüz bir ay önce AK Parti grup toplantýsýnda Baþbakan Erdoðan, Türkiye’deki son 2,5 yýlda 25 milyar dolarlýk petrol kaçakçýlýðýndan bahsediyor. Biz tespit ettik, petrol satýn aldýðýmýz 18 ülkeden faturalarý aldýk. Yurt dýþýndan 28 milyon ton petrol geldi ama Türkiye’ye 9 milyon ton giriþ yapýldý. Yani 25 milyon ton kaçakçýlýðýn olduðunu söylüyor. Halen buradan da nemalanmaya çalýþýyor. Baþbakan, "ben yolsuzluklarýn üzerine giden biriyim" imajý çizmeye çalýþýyor.

   Cesaretleri varsa yeni parlamento ile
   cumhurbaþkanlýðý seçimi yapýlsýn

   Devletin bütün kurumlarýyla kavgalý bir baþbakanýn cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturmasý handikaptýr. Baþbakan, kamuoyu yoklamalarýnda yüzde 44 oy alacaðýný söylüyor. O zaman seçime gir, yeni parlamento ile cumhurbaþkanýný seç. Niçin cumhurbaþkanlýðý seçimini 5 yýl önceki parlamento ile yapýyorsun? Halkýn iradesinin yenilenmesi lazým. Sayýn Baykal’ýn cumhurbaþkanlýðý ile ilgili açýklamasý neden kriz yaratsýn? Seçimlerin yenilenmesi lazým. Mayýs veya haziran ayý gibi de cumhurbaþkanlýðý seçimleri olabilir. Bence seçimin geçerli olmasý gerekiyor. Ama Anayasa Mahkemesi yenilenecek diyorsa seçimlerin o kadarýna da bir þey diyemem.
   Þu an tarým kesimi periþan durumda. Hepsinin hükümetten yana þikayeti var. Esnaf þikayetçi, üretici þikayetçi... Son iki yýlda insanlar gelecekten 60 milyar dolar borç almýþ. Ýnsanlar kýpýrdayamaz halde. Esnafýn bütün þikayeti bundan kaynaklanýyor. Hükümet, ekonomiyi kredilerle kurtarmýþ. Ülkede gerçek ekonomi olarak yatýrým, üretim, istihdam adýna bir þey yok. Fert baþýna milli geliri 10 bin dolara çýkartmak mümkün: Dolarý indir bin liraya, fert baþýna gelir çýksýn 10 bin liraya. Ülke ekonomisi en baþta istihdamdýr.
   Cebinde parasý olmayan gençlerden sabýr bekliyoruz. Türkiye’nin en büyük sorunu iþsizlik. Bunun tek çaresi, yatýrýmlarýn artmasýdýr. Dövizin düþmesi zaten iþsizliðin artmasýna sebep olan temel faktörlerden biridir. Dolarýn düþük olmasý çok büyük bir felakettir. Ýhracat-ithalat dengesindeki açýk, dýþ ticaret açýðý 50 milyar dolar. Cumhuriyet tarihinde böyle bir þey görülmemiþtir. Dolar gerçek deðerinden aþaðýda tutuluyor. Kur ile birlikte enflasyonu aþaðýya çekmek için kuru tutuyorsun ama bedelini ödüyorsun, faizi de yüksek ödüyorsun. Bunlar iþsizliðin temel sebepleridir.


   Trabzon’dan baþka
   yerde siyaset yapmam

   Önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olup olmayacaðým konusunda kesin bir þey söyleyemem; ama Trabzon’da halk tarafýndan üzerimde her zaman olduðu gibi baský var. Çünkü Trabzon’un her köþesinde eserlerim var. Siyasete devam ederim ya da etmem... Þunu kesin olarak dile getirmek istiyorum ki; Trabzon’dan baþka yerde siyaset yapmam. O nedenle yeni dönemde milletvekili olacaksam yine Trabzon’dan aday olurum.


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X