Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15 Mart 2006 Haberler

  ÇATI DEHÞETÝ

  Trabzon’un Kutlugün Köyü’ndeki Hekimoðlu Metal Sanayi Fabrikasý’nýn çatý onarým iþini üstlenen þirketin sorumlusu Selahattin Çoban (45), hasarlý yerleri tespit etmek için çýktýðý çatýdan düþerek öldü...

  Hayrat Ýlçesi’ne baðlý Pýnarlý Köyü’nde de evinin çatýsýný onarmak isteyen Ýrfan Türk düþerek aðýr þekilde yaralandý.

  Trabzon'un merkez ve Hayrat ilçesinde çatýdan düþen 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý.
  Alýnan bilgiye göre, merkeze baðlý Kutlugün köyünde, bir fabrikanýn çatýsýnýn yapým ve onarým iþini üstlenen þirketin sorumlusu Selahattin Çoban (45), hasarlý yerleri tespit etmek için çýktýðý çatýdan düþtü. Aðýr yaralanan Çoban, kaldýrýldýðý Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde öldü.
  Hayrat ilçesinin Pýnarlý köyünde ise evinin çatýsýný onaran Ýrfan Türk (43) ayaðýnýn kaymasý sonucu düþtü. Aðýr yaralanan Türk, Of Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardýndan KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

 • #2
  GAZÝ: ''DOLANDIRILDIM''

  Trabzon Kahramanmaraþ Caddesi üzerinde dün öðle saatlerinde Abdi Erbil (76) isimli Kore gazisi, M.Y. tarafýndan kandýrýlarak 150 YTL’ sinin dolandýrýldýðýný iddia etti...

  Gazi Erbil, Meydan parkýnda otururken yanýna gelen M.Y. ile bir süre sohbet ettiðini, daha sonra M.Y’nin kendisinden para istediðini belirterek polise baþvurdu.

  Parasý olmadýðýný söylemesi üzerine þüpheli M.Y’nin kendisinden para talep ettiðini belirten Gazi Erbil, paralarýný bütünleyeceði þeklinde beyanda bulunarak kendisinin kandýrýldýðýný söyledi. Gazi önce vatandaþlardan yardým istedi daha sonra polise durumu bildirdi. Ýddialar üzerine Çarþý Polis Merkezi ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnan ve ifadesi alýnan M.Y. daha sonra serbest býrakýldý.

  Yorum yap


  • #3
   TUTUKLANDI

   Trabzon’da TAYAD olaylarý ile gündeme gelen ve linç edilmek istenen Zeynep Erduðrul, tutuklandý. Hakkýnda açýlan davadan dolayý 4 ay kesinleþmiþ hapis kararý bulunan Erduðrul, cezaevine gönderildi...

   Trabzon’da 6 Nisan’da bildiri daðýttýklarý sýrada vatandaþlarýn tepkisiyle karþýlaþan ve linç edilmek istenen 4 kiþiden biri olan Zeynep Erduðrul, hakkýnda 4 aylýk kesinleþmiþ hapis kararý olmasý sebebiyle tutuklandý. Edinilen bilgilere göre hakkýnda 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kesinleþmiþ hapis kararý bulunan Zeynep Erduðrul dün Trabzon Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Trabzon Adliyesi’ne getirilen Erduðrul hakkýndaki gýyabi tevkif kararý vicahiye çevrildi. Erduðrul daha sonra cezaevine gönderildi.

   Yorum yap


   • #4
    ÝMAJIMIZ SARSILDI

    Trabzon’da yaþanan son olaylarýn ulusal kamuoyunda Trabzon’un imajýný sarstýðýný dile getiren Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Büyük kentlerde yaþayan...

    Trabzon’da yaþanan son olaylarýn ulusal kamuoyunda Trabzon’un imajýný sarstýðýný dile getiren Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, "Büyük kentlerde yaþayan Trabzonlular olaylardan kaygý duyuyor. Kentin imajýný düzeltmek için el ele vermeliyiz" dedi.


    Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin sohbet toplantýlarýna katýlan Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu icraatlarýný anlatarak gazetecilerden duyarlýlýk bekledi. Canalioðlu,Trabzon’un dýþarýdaki imajýnýn sarsýldýðýný söyleyerek, Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nün hem kadro hem de teknik olarak
    takviye edilmesi gerektiðini söyledi.

    UZUN SOKAK KAPATILIYOR
    Konuþmasýnda 2006 yýlý hedeflerini de anlatan Canalioðlu, bu yýl içerisinde Tekel binasý yapým projesinin hazýrlanarak yaþama geçirileceðini, Kalkýnma Parký yapým projesinin yap-iþlet-devret modeliyle uygulamaya konulacaðýný Uzun Sokak’ýn da Mayýs ayý içerisinde trafiðe kapatýlacaðýný kaydetti.

    Yorum yap


    • #5
     KÖYLÜNÜN ÇÝLESÝ

     Bölgede fýrtýnadan kaynaklanan sorunlardan dolayý elektrik kesintileri yaþanýyor...

     Trabzon’un Yomra Ýlçesi Özdil Beldesinin köyleri son zamanlarda yoðun fýrtýnalardan kaynaklanan sorunlardan dolayý elektrik kesintisine maruz kalýyor. Þikayetler çok ama ilgilenen yok misali, Özdil Beldesi’nin Kýratlý Köyü sakinleri son zamanlarda artan elektrik kesintisinden hayli þikayetçi. Köylüler en ufak bir olayda hemen elektriklerinin gittiðini ifade ederek “Burada her þey elektriðe baðlý. O da gittiðinde tüm hayat durma noktasýna geliyor” dediler. Düþen direklerden dolayý yetkililerin direkleri ve telleri deðiþtirdiklerini ifade etmelerine raðmen her þeyin eskisi gibi olduðunu söyleyen köylüler yöreye sadece seçimden seçime uðrayan siyasetçilere seslenerek verdiðimiz oyun karþýlýðý karanlýkta mý kalmaktý diye soruyorlar.

     Yorum yap


     • #6
      KONUT MÜJDESÝ

      Sel ve heyelanlar nedeniyle evlerinden olan 102 aile konuta kavuþturulacak...

      Trabzon'un Of ilçesinde, afet konutlarý için tespit çalýþmasý baþlatýldý.
      Ýlçede meydana gelen sel ve heyelanlarda evlerini kaybeden afetzedeler için Bayýndýrlýk Ýskan Bakanlýðý Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü'nce baþlatýlan tespit çalýþmalarý için oluþturulan komisyon, afetzede ve muhtarlarla bir araya geldi.
      Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü Dursun Sulukan'ýn baþkanlýðýnda toplanan komisyon, kesin tespit çalýþmalarýna baþladý. Tespit çalýþmalarýnýn yaklaþýk 2 ay içerisinde tamamlanacaðý ve daha sonra konutlarýn yapýmýna baþlanacaðý bildirildi. Afet konutlarýndan 102 ailenin yararlanacaðý belirtildi.

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X