Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5 Mart 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5 Mart 2007 Haberler

  SÝMSARLAR FENA YANDI  Trabzon Deðirmende'de bulunan otogarda ilginç bir uygulama hayata geçti. Türkiye'de kabahatler yasasý olarak bilinen yasanýn teoriden pratiðe uygulanmasýnda yýðýnla zorluklar çekiliyor. Yasa hükümleri de pratiðe geçirildinde gise haber deðeri taþýyor. Bu tür bir mantýk ancak ülkemizde olabiliyor.Geçenlerde Trabzon'da da benzer bir olay yaþandý. Trabzon Terminalinde, özellikle simsarlarýn gürültü kirliliðinde ýsrar etmeleri üzerine kahahatler yasasý gerei simsarlarý 58'ed YTL ceza kesildi. Bunun üzerine otogarda yüksek sesle konuþmamak gibi bir eðilimde baþladý. Uygulamaya simsarlardan þiddetle tepki gelirken vatandaþlarýn bir kýsmý uygulamaya destek verdi. Özellikle vatandaþlar simsarlarýn kendilerini adeta mahküm edercesine yönlendirmeye çalýþtýklarýný seyahat özgürlüklerindeki tercihlerini yönlendirmede simsarlarýn baský uyguladýklarýný belirterek "Bu uygulamaya sevindik ve d
  estek veriyoruz"dediler.
  Terminalde yüksek sesle konuþup çevreye zarar verdikleri gerekçesi ile otogar içinde çalýþan 8 kiþiye 58 YTL para cezasý kesilmesi Trabzon'un gümdemine bomba gibi düþtü.
  PANKART MI KULLANALIM
  Günlüklerinin zaten 20 YTL'ye ancak geldiðini belirten simsarlar maðdur olduklarýný ifade ederken cezaya karþý hukuksal yoldan haklarýný koruyacaklarýný ifade ettiler. Simsarlar Trabzon'da gürültü kirliliðine ceza kesilecekse, bir tek dolmuþ söförü cezasýz kalmaz hergün korne sesinden insanlar nerdeyse çýldýracak dediler. Ceze kesilenlerden Özkan Türkhan;"Bizim burada görevimiz simsarlýk. Gelen yolcularý kendi firmamýzla yolculuk yaptýrmak için yolcularý nasýl çaðýralým. Burasý otoðar konuþmak ve seslenmek zorundayýz. Bundan sonra saðýr dilsiz gibi mi konuþacaðýz yada pankart yazýp mý yolcu çaðýracaðýz" þeklinde tepkisini dile getirirek ceza kesilen diðer 7 arkadaþý ile birlikte ilginç bir eylem planladýklarýný da ifade etti...
  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 05.03.2007, 12:23 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  ONLARIN SEVGÝYE ÝHTÝYACI VAR  Umut ve Savaþým Derneði yönetim kurulu üyeleri Trabzon Huzurevini ziyaret ederek, Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilendiler. Ziyarette Dernek Daþkaný Dr. Nimet Baki ve beraberinde Dr. Atilla Yýlmaz, Nursel Eyupoðlu, Dr. Þener Ýnan, Ahmet Kaya, Dr. Figen Çaðýlcý, Behice Ýskender, Kamuran Çelik, Birsen Gelir ve Gamze Gelir hazýr bulundu.
  Huzurevi Müdürü Muhammet Durmuþ ile yöneticileri, Umut ve Savaþým Derneðinin yönetim kurulu üyelerinin ziyaretini memnuniyetle karþýladý. Huzurevini gezen dernek yöneticileri huzurevini oldukça temiz ve bakýmlý bulduklarýný dile getirdiler. Derneðe ziyarete gelmeden önce yaþlý KOAH, alzemhaýrli hastalarýn oksijen tüpe ihtiyaçlarý olduðunu öðrenen Umut ve Savaþým Derneði 2 adet oksijen tüpünü dernek adýna alarak huzurevine hediye ettiler.
  Huzurevi ziyaretinde, Umut ve Savaþým Derneði Baþkaný Dr. Nimet Baki, huzurevlerinin toplumda ge
  nelde bir saðlýk kuruluþu olarak görüldüðüne vurgu yaparken, "Oysa huzurevleri sosyal hizmet kuruluþlarýdýr. Saðlýk hizmeti 2. planda olmalýdýr. Çünkü huzur evlerinde yaþlýlarýn psiko-sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamak temel amaçtýr. Ancak yaþlýlýkla birlikte çeþitli hastalýklarýn artmasý ve sürekli ilaç kullanýmýnýn zorunlu hale gelmesi nedeniyle saðlýk hizmeti de büyük önem kazanmaktadýr" dedi.
  Dernek Baþkaný Dr. Nimet Baki, Trabzon'daki kanser hastalarýnýn kendilerine ulaþmalarýný isteyerek, "Biz onlar için varýz. Onlara bir nebze olsun yardým edebilirsek bizim için bu büyük bir onur ve mutluluk olacaktýr" dedi. Baki, hastalarýn Galeria Ýþ Merkezi Kat: 4'teki dernek adresinden ve 326 91 41 numaralý telefonla kendileriyle irtibata geçebileceðini kaydetti.
  Yaþlýlarla birlikte olmaktan çok mutlu ve duygulu anlar yaþayan dernek yöneticileri zaman zaman da gözyaþlarýný tutamadýlar. Huzurevi Derneði Baþkan Yardýmcýsý Sýdýka Öztürk, Umut ve Savaþým Derneði üyelerine teþekkür ederken, tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn ziyaret ve desteðini beklediklerini söyledi. Öztürk, "Burada yaþlýlarýmýzýn her türlü ihtiyaçlarý karþýlanýyor. Fakat onlarýn sevgiye ve hatýrlanmaya ihtiyaçlarý var" ifadelerini kullandý.

  Yorum yap


  • #3
   simsarlara karþý olan uygulamaya bende destek veriyorum..iyi yapmýþlar..ya insanlar moloz dolmuþundan terminalin önünde iniyorlar iner inmez insanlarý simsarlar yönlendirmeye çalýþýyor..bi simsar bi kolundan diðeri diðer kolundan asýlýyor müþterinin:)) ya kardeþim býrak ben istediðim yere istediðim firmayla giderim..zorla yolcumu kazanýlýrmýþþ...58 lira az daha çok kessinler:)

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X