Duyuru

Collapse
No announcement yet.

3 Mart 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 3 Mart 2007 Haberler

  KAPIDAN YOLSUZLUK ÝÞTE BÖYLE OLUYOR


  TRABZON'da kapýdan pazarlama þirketinde çalýþan ve firma iflas edince ortada kalan gençler acý bir gerçeði itiraf etti: 'Hem biz dolandýrýldýk hemde vatandaþ'
  Trabzon'da gazete ilanýnda iþ arýyoruz ilaný ile baþlayan macera skandalla son buldu. Saðlýk ürünleri, ev tekstil, mutfak ürünleri gibi bir çok ürünü pazarlamasýný yapan bir þirkette çalýþmaya baþlayan gençler þirket iflas edip kapanýnca acý bir gerçekle yüz yüze geldi.
  Kendilerine vaat edilen maaþ, prim ve sigorta haklarýndan mahrum býrakýlan gençler; 'Resmen ortada kaldýk. Ýþin en kötü tarafý bu þirket bizi, bizde ürün teslim ettiðimiz vatandaþlarý maðdur etmiþ olduk. Þimdi bu insanlarýn yüzüne nasýl bakarýz" þeklinde isyan ettiler
  Trabzon Maliye ekiplerinin ani bir baskýnla el koyduðu pazarlama þirketin yönetici ise iflas ettiklerini doðrularken, sigortasýz çalýþtýrýldýklarýný beyan eden gençler Mustafa Sa
  bri Þahin, Selma Kot, Ahmet Gayretli, Sedat Bayraktar, Enver Büyük, Tacettin Hacýoðlu, Gültekin Aygün, Hatice Baþ, Pýnar Turna, Özcan Bayram, Ercan Zengin, Orhan Koçoðlu ve Murat Özkan adlý gençler sigortasýz çalýþtýrýldýklarý yönde kendilerini ihbar etti. Maðdur olan gençlerden Mustafa Þahin;"Hakkýmýzý hukuki alanda arayacaðýz. Bizim gibi bu pazarlama þirketinden ürün almýþ vatandaþlarýnda haklarýný aramalarýný istiyoruz." dediler
  380 YTL maaþ+prim+SSK+Yol parasý ve kariyer amaçlý hizmet þeklinde þirketin kendilerine her türlü kolaylýðý saðlayacaðýný belirten Þahin;"Bizde iþsiz gençler olarak iþe girip çalýþmaya baþladýk. Hertürlü gayreti gösterdik, kendi çevremizden dahil bir çok müþteriye kapýdan pazarlama yöntemiyle taksitle ürün sattýk. Þimdi bu ürünler ve taksitler elde kaldý. Ýnsanlarýn nasýl maðduriyetini gidereceðiz doðrusu hepimiz þaþýrdýk

 • #2
  JANDARMADAN EV BASKINI
  TRABZON’da þehir genelinde operasyonlar hem polis hem de Jandarma komutanlýðý tarafýndan sürdürülüyor. Yapýlan operasyonlarýn amacý ise halkýn huzurunu ve güvenliðini ve huzurunu saðlamak olduðunu ifade ettiler.
  Dün Tonya Jandarma ilçe Komutanlýðýnýn Melihþah köyünde S.A isimli þahýsýn evinde yapmýþ olduðu operasyonda 1 adet Arap marka 9 mm çapýnda mavzer piyade tüfeði, 1 adet (C14519)seri nolu 9 mm çapýnda 14’lü tabanca, 1 adette Browning marka ruhsatsýz tabanca, çok sayýda fiþek ve 4500 gr kubar esrar ele geçirildi. Þüpeli gözaltýna alýndýktan sonra çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
  Öte yandan Çarþýbaþý’nýn Samsun köyünde de yapýlan aramalarda A.T isimli bir þahýsýn evinde 2 adet ruhsatsýz av tüfeði ve 29 adet av tüfek fiþeði ele geçirildi. Yapýlan tahkikattan sonra þüpeli A.T savcýlýk talimatýyla serbest býrakýldý.

  Yorum yap


  • #3
   ZEHÝR TACÝRLERÝ TUTUKLANDI


   HRANT Dink cinayetinin katil zanlýsý O.S’nin yakýn arkadaþý iddiasý ile gözaltýna alýnýp ardýndan serbest býrakýlan E.Yve H.Y’nin üzerinde 2 bin extacy hapý ile yakalandýlar.
   Önce gün gece, Trabzon Emniyet müdürlüðü kaçakçýlýk þube müdürlüðü tarafýndan yaptýðý derin operasyon aðýna takýlan E.Y H.Y hemen gözaltýna alýndý. Dün çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak bahçecik kapalý cezaevine gönderildiler. E.Y H.Y’nin üzerindeki 2 bin extacy hapýný nereden bulduðu, kime pazarladýðýný ise kaçakçýlýk þubesinin baþarýlý dedektifleri derin soruþturma ile ipucu bulmaya çalýþýyor. Haplarýn piyasa deðeri ise 40 bin YTL civarýnda olduðu söyleniyor
   Yapýlan operasyonda yakalanan E.Y H.Y’nin üzerinde çýkan extacy haplarýnýn Ýstanbul’dan aldýklarýný bu haplarýnda Trabzon’da pazarlayacaklardý.

   Yorum yap


   • #4
    DÝNK CÝNAYETÝNE 2 GÖZALTI DAHA


    GAZETECÝ Hrant Dink cinayetiyle ilgili yürütülen çalýþmalar kapsamýnda Trabzon'da 2 kiþi daha gözaltýna alýnarak, bu sabah Ýstanbul'a gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduðu iddiasýyla tutuklanan Yasin Hayal'in Pelitli Beldesi'nden arkadaþlarý olduðu belirlenen S.Y. ve Ý.Ö, önceki gün bu beldede gözaltýna alýnarak Ýstanbul'a gönderildi. Gözaltýna alýnan 2 kiþi ile birlikte son 1,5 ay içinde Dink cinayetiyle ilgili Trabzon'da gözaltýna alýnarak Ýstanbul'a gönderilen þahýs sayýsý 15'e yükseldi.

    Yorum yap


    • #5
     14 YILLIK BEKLEME SONA ERDÝ

     TRABZON- Trabzon Belediye Meclisi dün aldýðý bir kararla 14 yýldýr süren bir inþaatýn geleceðini belirledi.
     Trabzon'un 2 Nolu Çömlekçi Mahallesi olarak geçen ancak Kalkýnma Mahallesi olarak da adlandýrýlan bölgede yapýmýna 14 yýl önce baþlanan inþaatýn belirsizliði nihayet dün Belediye Meclisinde alýnan kararla sonlandý. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu baþkanlýðýnda toplanan Belediye Meclis toplantýsýnda Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Ýsmail Saðlam Ýmar Komisyonundan gelen dosyalarýn görüþülmesini müzakereye açtý.
     Yapýmýný Uzunalioðlu A.Þ'nin yürüttüðü ve 14 yýldýr sürüncemede olan inþaattaki deðiþiklik talebinin görüþüldüðü gündem maddesi Mecliste oy çokluðu ile kabul edildi. Konuya iliþkin bilgi veren Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Ýsmail Saðlam, bu inþaatýn Ýmar planýnda akaryakýt istasyonu bulunduðunu hatýrlatarak, "Bunu kýsmen yapmalarýna karþýn, kaldýrýp yeni bir projeyle otel yapma teklifiyle bize geldiler, bizde bunu uygun gördük. Akaryakýt istasyonunun kaldýrýlmasýný uygun gördük. Hem akaryakýt istasyonunun hem otelin olmasý uygun olmaz. 5 yýldýzlý otel olmasý için de belli bir yatak sayýsýnýn olmasý gerekiyordu. Belediye Meclisi önümüzdeki þartlarý gözönüne alarak uygun diye karar verdi" ifadelerini kullandý. Saðlam Olimpiyat Oyunlarýna kadar yetiþmesi þartýný da getirdiklerini sözlerine ekledi.
     Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Gençlik Olimpiyatlarý ve Karadeniz Oyunlarý'na evsahipliði yapacak olan Trabzon'da en önemli sorunun konaklama, yeme-içme yeri olduðunu belirterek, "Trabzon'umuza 2011 yýlýnda yaklaþýk 30 bin insan gelecek. Bunlarýn 5 bini 14-17 arasý genç ve anne babalarýyla gelecek, basýn mensubu, taraftar, hakemler, yaklaþýk 30 bine yakýn insan Trabzon'da olacak. Bunlarla ilgili en büyük sorunumuz konaklama, yeme içme tesislerinin azlýðý ve bu konuda ihtiyaç olduðu ortada. Ýmar Komisyonumuzun aldýðý bugünkü kararý bu anlamda yerinde buluyorum. Ýnanýyrum ki, bu tip karar iþletmecileri teþvik ederek Trabzon'a yatýrým yapmalarýný saðlayacak. Bu da ekonomiye katkýnýn yanýsýra iþ imkaný da saðlanacak olmasý büyük önem arzediyor" diye konuþtu.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X